Lucas 12:1-59

 • Fariseospa levaduranku (1-3)

 • Diosta manchachikuychej ama runastaqa (4-7)

 • Cristota rejsisqankuta nejkuna (8-12)

 • Mana yuyayniyoj qhapaj runamanta kikinchay (13-21)

 • “Amaña llakikuychejchu” (22-34)

  • Juchʼuy tropa ovejas (32)

 • Wakichisqa kanamanta (35-40)

 • Allin mayordomo, mana allin mayordomo (41-48)

 • Jesusrayku tʼaqanakuy rikhurin (49-53)

 • Kay tiempomanta señalta reparana (54-56)

 • Allinyakapunamanta (57-59)

12  Chaykamataj may chhika runas waranqa waranqas tantakamorqanku, sarunakusharqankutaj. Ajinapi Jesusqa discipulosninman ñaupajta kay jinata nerqa: “Allinta qhawakuychej fariseospa levadurankumanta. Chayqa puraj uya kayninku.+  Manamin imapis sumaj pakasqa kanchu mana sutʼinchakojqa, nillataj pakaypi kajpis mana yachakojqa.+  Chayrayku, laqhapi imallatapis nisqaykichejqa sutʼi pʼunchaypi uyarikonqa, wasi ukhuspi chhichisqaykichejpis terraza patasmanta* willakonqa.  Amigosníy+ kaytawan nillaykichejtaj: Qankunata wañuchiyta atejkunataqa ama manchachikuychejchu, chaymanta astawanqa manaña imatapis ruwayta atisunkichejmanchu.+  Noqa nisqaykichej pitachus manchachikunaykichejta: Manchachikuychej pichus wañuchiytawan atiyniyoj kashan Hinón wayqʼoman*+ wijchʼuykunanpaj chayta. Arí, payllata manchachikuychej.+  Phishqa pʼisqetustaqa iskay pisi valorniyoj qolqellapi* vendenku, ¿icharí? Diostajrí mana uj pʼisqetullamantapis qonqapunchu.+  Umaykichejmanta chujchasniykichejpis tukuyninku yupasqa kashanku.+ Ama manchachikuychejchu, qankunaqa ashkha pʼisqetusmantapis astawanraj valenkichej.+  ”Noqaqa niykichej: Sichus pipis runaspa ñaupaqenpi rejsiwasqanta nin chayqa,+ noqapis* payta rejsisqayta nillasajtaj Diospa angelesninpa ñaupaqenpi.+  Chantá sichus pipis runaspa ñaupaqenpi mana rejsiwasqanta nin chayqa, noqapis payta mana rejsisqayta nillasajtaj Diospa angelesninpa ñaupaqenpi.+ 10  Sichus pipis noqaj* contrayta uj simillatapis parlan chayqa, perdonasqa kanqa. Pitajchus espíritu santoj contranta sajrata riman chayqa, mana perdonasqachu kanqa.+ 11  Tantasqa runaspa ñaupaqenman,* kamachejkunaj ñaupaqenman, autoridadespa ñaupaqenman apasojtiykichejqa, ama llakikuychejchu imaynatachus kutichinaykichejmanta chayri imatachus ninaykichejmanta.+ 12  Chay ratopacha espíritu santo yachachisonqachej imatachus ninaykichejta”.+ 13  Runas ukhumantataj uj runa nimorqa: “Yachachejníy, hermanoyta niripuway herenciata partinawanta”, nispa. 14  Jesustaj kuticherqa: “¿Pitaj churawarqa juezniykichejpaj chayri herenciaykichejta qankunaman partinaypajri?”, nispa. 15  Chantá runasta nerqa: “Allinta qhawarikuychej, tukuy imata munapayaymantataj jarkʼakuychej.+ Runaqa ashkha kapuyniyojpis kachun, mana chaychu kausayta qonqa”,+ nispa. 16  Ajinapi paykunaman uj kikinchaymanta parlaspa nerqa: “Uj qhapaj runajta chajrasnin ashkhata poqosqa. 17  Chayrayku sonqonpi nisqa: ‘¿Imanasajtajri? Manaña maymanpis waqaychayta atinichu cosechasniyta’, nispa. 18  Chantá nisqa: ‘Kayta ruwasaj.+ Pirwasniyta phaskaraspa aswan jatuchajta ruwasaj, chaykunamantaj tantasaj tukuynin cosechasniyta, tukuy kapuyniytawan. 19  Nisajtaj: “Ashkha allin imasniy waqaychasqa kapuwan ashkha wataspaj. Ni imamanta llakikusajchu, mikhusaj, ujyasaj, kusikusajtaj”’, nispa. 20  Diostajrí payta nisqa: ‘Mana yuyayniyoj runa, kunan chʼisi wañuchisonqanku. ¿Pipajtaj chay tantasqayki kanqari?’,+ nispa. 21  Ajinamin qhatirin payllapaj tantaj runataqa, Diospa ñaupaqenpitaj mana qhapajchu chaytaqa”,+ nispa. 22  Chantá discipulosninman nerqa: “Chayrayku kayta niykichej: Amaña kausayniykichejmanta llakikuychejchu, imatachus mikhunaykichejmanta, nillataj cuerpoykichejmantapis, imatachus churakunaykichejmanta.+ 23  Kausayqa astawan valen mikhunamanta nisqaqa, cuerpopis ropamanta nisqaqa. 24  Qhawariychej qharqañasta: Mana tarpunkuchu, nitaj ruthunkuchu, mana jallchʼananku kanchu, nitaj pirwankupis. Diostajrí paykunata mikhuchin.+ ¿Manachu qankunaqa aswan valorniyojraj kankichej pʼisqosmanta nisqaqa?+ 25  ¿Mayqenniykichejtaj llakikusqanrayku, uj chhikallantawanpis* kausayta atinmanri? 26  Sichus ni chaysitullatapis ruwayta atinkichejchu chayqa, ¿imaraykutaj chay waj imasmanta llakikunkichejri?+ 27  Qhawariychej tʼikasta imaynatachus wiñasqankuta, mana llankʼankuchu, nitaj phushkankuchu. Cheqatapuni niykichej: Ni Salomonpis tukuy qhapaj kayninpi, ujnin tʼika jinallapis ropata churakorqachu.+ 28  Campo qhoraqa kunan kashan, qʼayataj ruphachisqa kanqa, chay qhoratachus Dios ajinata pʼachallichin chayqa, astawanrajchá qankunataqa pʼachallichisonqachej pisi creeyniyoj runas. 29  Chayrayku amaña llakikuychejchu imatachus mikhunaykichejmanta, imatachus ujyanaykichejmantapis. Amaña anchata phutikuychejchu.+ 30  Kay mundomanta nacioneslla chay imastaqa anchata maskʼanku. Tataykichejqa yachanña chay tukuy imasmanta pisichikusqaykichejta.+ 31  Astawanpis Gobiernonta maskʼallaychejpuni, chay tukuy imastataj yapata jina qosonqachej.+ 32  ”Juchʼuy tropa ovejasníy,+ ama manchachikuychejchu, Tataykichejqa Gobiernonta qoyta munasunkichej.+ 33  Vendeychej imaschus tiyapusunkichej chayta, wajchasmantaj qopuychej.+ Mana thantakoj qolqe chʼuspasta ruwakuychej. Chaywanqa nishaykichej, cielopi mana jaykʼaj tukukoj valorniyoj imasta tantanaykichejta,+ chaymanqa ni suwapis chayanchu, chaypeqa ni thutapis kʼutunchu. 34  Maypichá valorniyoj imasniykichej kashan, chayllapitaj sonqoykichejpis kanqa. 35  ”Wakichisqa kaychej, pʼachallisqataj,+ mecherosniykichejpis japʼichisqa kachun.+ 36  Qankunaqa patronninkuta casamientomanta+ kutimunanta suyajkuna jina kaychej.+ Paykunaqa suyanku patronninku chayamuspa punkuta takamojtinkama kicharinankupaj. 37  Chay kamachisqa mayta kusikonqanku, patronninku chayamuspa qhawashajta paykunata taripajtin. Cheqatapuni niykichej: Patronninkoqa chumpiykukuspa kamachisninta mikhunankupaj tiyarachenqa, pay kikintaj mikhunata jaywanqa. 38  Patronninku tutataña* chayri chaupi tuta pasaytaña* chayamuspa wakichisqasta paykunata taripanman chayqa, chay kamachisqa mayta kusikonqanku. 39  Kayta yachaychej: Wasiyojchus yachanman ima horatachus suwa jamunanta chayqa, mana saqenmanchu wasinman suwa yaykunanta.+ 40  Qankunapis wakichisqapuni kaychej, noqaqa* mana suyasqaykichej horapi jamusaj”.+ 41  Chantá Pedro taporqa: “Señor, chay kikinchayqa, ¿noqallaykupajchu, tukuypajchu?”, nispa. 42  Señortaj nerqa: “¿Pitaj chay allin mayordomo* yuyayniyoj,* pitachus patronnin churanqa kamachisninman necesitasqankuman jina tiemponpi mikhunata qonallanpajpuni chay?+ 43  Chay kamacheqa kusikonqa patronnin chayamuspa ajinata ruwashajta taripajtenqa. 44  Cheqatapuni niykichej: Patronnenqa payta churanqa tukuy kapuyninta qhawananpaj. 45  Chay kamachichus maykʼajllapis sonqonpi ninman, ‘patronneyqa manaraj kutimonqachu’ nispa chayqa, maqaytataj qallarinman qhari kamachista, warmi kamachistapis,* chantá mikhunman, ujyanman, machaykunmantaj chayqa,+ 46  chay kamachejpa patronnenqa kutimonqa mana suyasqan pʼunchaypi, mana yachasqan horapitaj. Chantá may sinchʼita jasutʼispa, payta wijchʼonqa maypichus mana kasukojkuna kashanku chayman. 47  Chay kamacheqa patronninpa munayninta yachashaspa mana wakichikorqachu, nitaj patronninpa kamachisqanta* ruwarqachu, chayrayku sinchʼi jasutʼisqa kanqa.+ 48  Pichus mana yachaspalla seqʼochikunanpaj jina imatapis ruwarqa chayqa, pisillata seqʼochikonqa. Pimanchus ashkhata jaywanku, chay runamantaqa ashkhallatataj mañanqanku, pitachus ashkha imasta qhawananpaj churanku, chay runamantapis aswan ashkhallatataj mañanqanku.+ 49  ”Noqaqa kay jallpʼapi ninata japʼichej jamorqani. Japʼichiniña chayqa, ¿imatawantaj munaymanri? 50  Uj bautismo kan, chaywantaj bautizasqa kanay tiyan, juntʼakunankamataj maytapuni llakikushani.+ 51  ¿Yuyankichejchu kay jallpʼaman allin kausayta apamoj jamusqayta? Mana, astawanqa runasta tʼaqanachej jamuni.+ 52  Kunanmantapachaqa uj wasipi phishqa tiyakojkuna tʼaqanasqa kanqanku, kinsa iskaypaj contranpi, iskaytaj kinsaj contranpi: 53  Tataqa qhari wawanpa contranpi kanqa, qhari wawataj tatanpa contranpi. Mamaqa warmi wawanpa contranpi kanqa, warmi wawataj mamanpa contranpi. Suegraqa ñojchʼanpa* contranpi kanqa, ñojchʼataj suegranpa contranpi”,+ nispa. 54  Chantá Jesusqa runasta nillarqataj: “Qankunaqa inti yaykuynejmanta phuyuta oqharikushajta rikuytawan niyta yachankichej: ‘Loco para jamushan’, nispa, paramunpunitaj. 55  Sur ladomanta* wayramojtintaj niyta yachankichej: ‘Sinchʼita ruphamonqa’, nispa, ruphamunpunitaj. 56  Puraj uyas, jallpʼatawan cielotawan qhawarispa imayna tiempochus kananta yachankichej. Chanta, ¿imaraykutaj mana reparayta yachankichejchu kay tiempopi imaschus kasqantari?+ 57  ¿Imaraykutaj qankuna kikiykichej mana reparankichejchu imachus cheqan kajtari? 58  Piwanpis demandanakuspa uj autoridadman apanakushankichej chayqa, ñanta rishaspallaraj imaynamantapis paywan allinyakapuy, ama juezpaman chayachisunanpaj. Chantá juezqa guardiaman jaywaykusunkiman, guardiataj carcelman wisqʼaykusunkiman.+ 59  Noqa niyki: Manapuni chaymantaqa llojsimuwajchu tukuy qolqeykita* paganaykikama”, nispa.

Sutʼinchaykunasnin

Chayri “wasi patasmanta”.
Glosariopi Hinón wayqʼo nisqata leeriy.
Griego parlaypeqa nin, “iskay asarionesllapi”. Yanapa B14 nisqata leeriy.
Griego parlaypeqa nin, “Runaj Wawan”. Glosariopi Runaj Wawan nisqata leeriy.
Griego parlaypeqa nin, “Runaj Wawan”. Glosariopi Runaj Wawan nisqata leeriy.
Ichá nillanmantaj “Sinagogasman”.
Griego parlaypeqa nin, “uj codota”. Yanapa B14 nisqata leeriy.
Chayqa kanman karqa chʼisin las nuevemantapacha chaupi tutakama.
Chayqa kanman karqa chaupi tutamantapacha las 3 de la mañanakama.
Griego parlaypeqa nin, “Runaj Wawan”. Glosariopi Runaj Wawan nisqata leeriy.
Chayri “yachayniyoj”.
Chayri “wasimanta cargoyoj allin kamachi”.
Chayri “sirvientesta, sirvientastapis”.
Chayri “munayninta”.
Ñojchʼa: waj lugarespi ninku qhachuni, yerna.
Chayri “Ura ladomanta”.
Chayri “qhepa kaj juchʼuy qolqesituta”. Griego parlaypeqa nin, “qhepa kaj leptonta”. Yanapa B14 nisqata leeriy.