Lucas 22:1-71

 • Sacerdotesqa Jesusta wañuchinankupaj yuyaychakunku (1-6)

 • Qhepa kaj Pascuata ruwanankupaj wakichinku (7-13)

 • Señorpa Cenan (14-20)

 • “Japʼichiwajneyqa noqawan khuska mikhushan” (21-23)

 • Sinchʼita siminakunku pichus kurajpaj qhawasqa kasqanmanta (24-27)

 • Jesús tratota ruwan uj gobiernopaj (28-30)

 • Jesús willan Pedro negananta (31-34)

 • Wakichisqa kanamanta. Iskay espadas (35-38)

 • Jesusqa Olivos orqopi Diosmanta mañakun (39-46)

 • Jesusta japʼinku (47-53)

 • Pedroqa Jesusta negan (54-62)

 • Jesusmanta burlakunku (63-65)

 • Jesusta Jatun Juntapi juzganku (66-71)

22  Mana Levadurayoj Tʼanta Fiesta qayllaykamusharqa,+ mayqentachus Pascua ninku chay.+  Kuraj sacerdoteswan leymanta yachachejkunawantaj runasta manchachikuspa+ yuyaychakusharqanku imaynamantachus Jesusta wañuchinankuta,+ runasta mana chʼajwachispalla.  Satanastaj Judas Iscariotej sonqonman yaykorqa, payqa 12 apostolesmanta ujnin karqa.+  Chantá Judasqa parlamorqa kuraj sacerdoteswan, temploj capitanesninwan ima, imaynatachus Jesusta paykunaman jaywaykunanmanta.+  Paykunataj kusikorqanku, qolqeta* qonankupajtaj parlarqanku.+  Chayqa Judasman allin rijchʼarqa, yuyaychakusharqataj imaynamantachus Jesusta paykunaman jaywaykunanta mana runaj rikunallanta.  Mana Levadurayoj Tʼanta Fiesta pʼunchay chayamorqa, chay pʼunchaytaj Pascua uywata wañuchina karqa.+  Jesustaj Pedrota Juantawan kacharqa: “Rispa Pascuata wakichimuychej mikhunanchejpaj”,+ nispa.  Paykunataj taporqanku: “¿Maypitaj wakichimunaykuta munanki?”, nispa. 10  Jesustaj kuticherqa: “Llajtaman yaykojtiykichej uj runa qankunawan tinkukonqa. Payqa pʼuñupi yakuta apashanqa, qhepanta rinkichej may wasimanchus yaykonqa chay ukhukama.+ 11  Wasiyojtaqa ninkichej: ‘Yachachejniyku nisunki: “¿Mayqen cuartopitaj discipulosniywan Pascuata mikhusaj?”, nispa’. 12  Chay runataj rikuchisonqachej alto patapi jatun cuartota, tukuy imayojta. Chaypi wakichinkichej Pascuata mikhunanchejpaj”, nispa. 13  Paykunataj rispa Jesuspa nisqanman jina tarerqanku. Chaypitaj Pascuata wakicherqanku. 14  Horaña kajtintaj, Jesusqa apostolesninwan mikhoj tiyaykorqa.+ 15  Paykunatataj nerqa: “Maytapuni munarqani qankunawan kay Pascuata mikhuyta, manaraj ñakʼarishaspa. 16  Noqa niykichej: Mana ujtawan kay Pascuata mikhusajchu, Diospa Gobiernonpi tukuy ima juntʼakunankama”, nispa. 17  Chantá copata Jesusman jaywajtinku, payqa Diosman graciasta qoytawan nerqa: “Japʼiychej, sapa ujniykichej kay copamanta ujyaychej. 18  Noqa niykichej, kunanmantapachaqa manaña ujtawan vinota ujyasajchu, Diospa Gobiernon chayamunankama”, nispa. 19  Chantá uj tʼantata+ oqharispa Diosman graciasta qorqa, partiytawantaj paykunaman jaywaspa nerqa: “Kay tʼantaqa cuerpoywan ninakun,+ qankunaraykutaj qosqa kanqa.+ Kayta ruwallaychejpuni noqamanta yuyarikuspa”,+ nispa. 20  Ajinallatataj cenaytawan copata oqharispa nerqa: “Kay copaqa mosoj tratowan ninakun,+ mayqenchus yawarniypi ruwasqa kanqa chaywan.+ Chay yawarniytaj qankunarayku jichʼasqa kanqa.+ 21  ”Kunantaj japʼichiwajneyqa noqawan khuska mikhushan.+ 22  Noqaqa* wañusajpuni, noqamanta qhelqasqa kasqanman jina.+ Ay noqata japʼichiwaj runamanta”,+ nispa. 23  Ajinapi apostolesqa paykunapura siminakorqanku mayqenninkuchus chayta ruwasaj nishasqanmanta.+ 24  Chantá sinchʼita siminakullarqankutaj mayqenninkuchus kurajpaj qhawasqa kasqanmanta.+ 25  Jesustajrí paykunata nerqa: “Nacionesmanta reyesqa munayninkuman jina runasta kamachinku, autoridadespis allinta ruwajkuna nisqa kanku.+ 26  Qankunatajrí mana ajinachu kanaykichej tiyan.+ Astawanpis qankunamanta kurajpaj qhawasqa kajqa sullkʼa jina kachun,+ kamachej kajtaj kamachi jina kachun. 27  Chanta, ¿pitaj kurajri? ¿Mikhojchu, sirvejchu? ¿Manachu mikhoj aswan kuraj? Noqarí qankunata sirvishaykichej.+ 28  ”Qankunaqa tukuy ima qhatirishawajtinpis+ noqallawanpuni karqankichej.+ 29  Noqataj qankunawan uj tratota ruwashani, imaynatachus Tataypis uj Gobiernopaj noqawan uj tratota ruwarqa ajinata.+ 30  Ajinamanta Gobiernoypi noqawan khuska mikhunaykichejpaj, ujyanaykichejpaj ima.+ Kamachina tiyanaspitaj tiyaykukunkichej+ Israelpa 12 ayllusninta* juzganaykichejpaj.+ 31  ”Simón, Simón, Satanasqa nin tukuyniykichejta trigota jina wayrachiyta munashasqanta.+ 32  Noqataj qanpaj sinchʼita Diosmanta mañapuyki ama creesqayki pisiyananpaj.+ Qantaj kutirikusqaykitawan hermanosniykita kallpachay”,+ nispa. 33  Pedrotaj Jesusta nerqa: “Señor, wakichisqa kashani qanwan carcelman rinaypaj, qanwan khuska wañunaypajpis”,+ nispa. 34  Jesustaj kuticherqa: “Pedro, qanta niyki: Kunan manaraj gallo waqashajtin kinsa kutita mana rejsiwasqaykita ninki”,+ nispa. 35  Chantá Jesusqa apostolesninta taporqa: “Maypachachus kacharqaykichej mana qolqe chʼuspayojta, mana mikhuna wayaqayojta,* nitaj waj jukʼutasniyojta* chaypacha,+ ¿manacharí imaykichejpis piserqachu?”, nispa. Paykunataj kuticherqanku: “¡Mana!”, nispa. 36  Jesustaj paykunata nerqa: “Kunantajrí qolqe chʼuspayoj kajqa chay chʼuspanta apakuchun, jinallataj mikhuna wayaqantapis. Mana espadayojtaj ropanta vendespa uj espadata rantikuchun. 37  Noqa niykichej, noqapi juntʼakunan tiyan kay qhelqasqa: ‘Paytaqa juchasapasta jina ruwarqanku’.*+ Noqamanta kay qhelqakusqanqa juntʼakushanña”,+ nispa. 38  Paykunataj nerqanku: “Señor, kaypi tiyan iskay espadas”, nispa. Jesustaj nerqa: “Chaylla kachun”, nispa. 39  Jesusqa yachasqa kasqanman jina Olivos orqoman rerqa, discipulosninpis qhepanta rillarqankutaj.+ 40  Chayaspataj paykunata nerqa: “Diosmanta mañakullaychejpuni ama juchaman urmanaykichejpaj”,+ nispa. 41  Chantá paykunamanta karunchakorqa uj rumi choqayman jina, qonqoriykukuspataj Diosmanta mañakorqa: 42  “Tatáy, munanki chayqa, kay copata noqamanta karunchay. Jinapis ama munaynillayqa ruwakuchunchu, astawanqa munayniyki ruwakuchun”,+ nispa. 43  Chantá cielomanta uj ángel rikhurimuspa payta kallpacharqa.+ 44  Anchatañapuni llakikuspataj aswan sinchʼita Diosmanta mañakorqa,+ jumpʼisqantaj yawar sutʼuykuna jina* pampaman sutʼorqa. 45  Diosmanta mañakusqanmanta sayariytawantaj discipulosninman rerqa, paykunatataj puñushajta tariparqa, paykunaqa ancha llakisqa kaspa puñurpasqanku.+ 46  Jesusqa paykunata nerqa: “¿Imaraykutaj puñushankichej? Sayariychej. Diosmanta mañakullaychejpuni ama juchaman urmanaykichejpaj”,+ nispa. 47  Jesús parlashajtillanraj ashkha runas rikhurimorqanku. Paykunataqa Judas sutiyoj runa pusamusqa, payqa 12 apostolesmanta ujnin karqa, Jesusmantaj qayllaykorqa muchʼaykunanpaj.+ 48  Jesustajrí nerqa: “Judas, ¿ujta muchʼaykuwaspachu noqata* japʼichiwanki?”, nispa. 49  Jesuswan kajkunataj imachus kananta reparaspa taporqanku: “Señor, ¿espadawanchu qonakusqayku?”,* nispa. 50  Ujnintaj espadanwan kuraj kaj sacerdotej kamachinpa paña ninrinta mururparerqa.+ 51  Jesustaj nerqa: “Amaña jinaychejchu”, nispa. Chay kamachita llankharispataj ninrinta sanoyacherqa. 52  Chantá Jesusqa, payman jamoj kuraj sacerdotesta, templomanta capitanesta, kurajkunatawan nerqa: “¿Suwaman jinachu espadasniyoj, kʼaspisniyoj jamunkichej japʼinawaykichejpaj?+ 53  Sapa día templopi qankunawan karqani+ manataj japʼiwarqankichejchu.+ Kunanqa horaykichej chayamun, jinallataj laqhayaypa atiyninpis”,+ nispa. 54  Chantá Jesusta presochaspa kuraj kaj sacerdotej wasinman aparqanku,+ Pedrotaj karu qhepallankuta risharqa.+ 55  Runas patio chaupipi ninata japʼichispa tiyaykukojtinkutaj, Pedropis paykunawan khuska tiyaykukorqa.+ 56  Uj sirvientatajrí Pedrota ninapi qʼoñikushajta rikuytawan, allinta qhawarispa nerqa: “Kay runapis paywan purej”, nispa. 57  Pedrotaj negakuspa nerqa: “Mana paytaqa rejsinichu”, nispa. 58  Uj chhikanmantawantaj, uj runañataj qhawarispa Pedrota nerqa: “Qanpis ujnin discipulon kanki”, nispa. Pedrotajrí kuticherqa: “Mana”,+ nispa. 59  Uj horamanta jinataj wajñataj mana iskayrayaspa nerqa: “¡Cheqamanta kay runapis paywan purej, galileoqa á!”, nispa. 60  Pedrotaj kuticherqa: “Mana yachanichu imatachus parlashankipis”, nispa. Chay ratopacha, parlashajtillanraj gallo waqarqa. 61  Señortajrí kutirikuspa Pedrota qhawarerqa, Pedrotaj yuyarikorqa Señorpa nisqanta: “Kunan tutapacha manaraj gallo waqashajtin kinsa kutita mana rejsiwasqaykita ninki”,+ nispa. 62  Jawaman llojsispataj sonqo nanayta waqarikorqa. 63  Jesusta qhawaj soldadostaj, paymanta burlakuspa+ maqarqanku.+ 64  Uyanta qhataykuytawantaj kutin kutita tapusharqanku: “Profeta kaspaqa niwayku, ¿pitaj maqasunkiri?”, nispa. 65  Chantá paypa contranpi sajrata rimaspa imaymanasta nerqanku. 66  Sutʼiyamojtintaj, llajtamanta kurajkuna tantakorqanku, kuraj sacerdotespis leymanta yachachejkunapis.+ Paykunaqa Jatun Juntaman* Jesusta pusaykorqanku, nerqankutaj: 67  “Niwayku: ¿Cristochu kanki?”,+ nispa. Jesustaj kuticherqa: “Niykichejman chaypis, ni jaykʼaj creewankichejmanchu. 68  Tapuykichejman chaypis, mana kutichiwankichejmanchu. 69  Kunanmantapachataj, noqaqa*+ atiyniyoj Diospa pañanpi tiyaykukusaj”,+ nispa. 70  Chayta uyarispa tukuyninku taporqanku: “Chanta, ¿qanchu Diospa Wawan kanki?”, nispa. Jesustaj kuticherqa: “Arí, qankunallataj ninkichej Diospa Wawan kasqayta”, nispa. 71  Paykunataj nerqanku: “¿Imapajñataj testigosta munanchejri? Noqanchejpuni siminmanta uyarinchej”,+ nispa.

Sutʼinchaykunasnin

Griego parlaypeqa nin, “qolqe metalta”.
Griego parlaypeqa nin, “Runaj Wawan”. Glosariopi Runaj Wawan nisqata leeriy.
Uj aylloqa uj familiamanta miraj ashkha familias kanku.
Chayri “bolsayojta”.
Chayri “waj abarcasniyojta”.
Griego parlaypeqa nin, “Mana leyniyoj runas ukhupi yupasqa karqa”.
Sutʼuy: waj lugarespi ninku chʼaqay.
Griego parlaypeqa nin, “Runaj Wawan”. Glosariopi Runaj Wawan nisqata leeriy.
Qonakusqayku: waj lugarespi ninku qonakusajku.
Glosariopi Jatun Junta nisqata leeriy.
Griego parlaypeqa nin, “Runaj Wawan”. Glosariopi Runaj Wawan nisqata leeriy.