Lucas 13:1-35

  • Juchasniykichejmanta pesachikuychej manachayqa wañunkichej (1-5)

  • Mana poqoj higo sachʼamanta kikinchay (6-9)

  • Samarikuna pʼunchaypi Jesús kʼumpusqa warmita sanoyachin (10-17)

  • Mostaza mujumanta kikinchay, levaduramanta kikinchay (18-21)

  • Kʼullku punkunta yaykunapaj mayta kallpachakuna (22-30)

  • Herodesqa atoj (31-33)

  • Jesusqa Jerusalenmanta llakikun (34, 35)

13  Chaypachallataj wakin runasqa Jesusman qayllaykuspa willarqanku Pilato galileosta wañuchisqanta, uywa wañuchisqasta jaywashajtinku.  Jesustaj paykunata nerqa: “¿Yuyankichejchu chay galileosqa ajinata ñakʼarisqankuta tukuy galileosmanta aswan juchasapas kasqankurayku?  Noqa niykichej mana ajinachu kasqanta. Manachus juchasniykichejmanta pesachikunkichej chayqa, qankunapis tukuyniykichej wañullankichejtaj.+  Chantapis Siloampi torre urmaykuspa 18 runasta wañuracherqa. Chaykunamantapis, ¿yuyankichejchu Jerusalenpi tukuy tiyakojkunamanta aswan juchayoj kasqankuta?  Noqa niykichej mana ajinachu kasqanta. Manachus juchasniykichejmanta pesachikunkichej chayqa, qankunapis tukuyniykichej paykuna jinallataj wañunkichej”, nispa.  Chantá kay kikinchayta paykunaman nerqa: “Uj runajta uva huertanpi higo sachʼan kasqa, higosta pallaj rispataj mana imatapis tarisqachu.+  Chantá uva huertata qhawajman nisqa: ‘Kinsa watataña jamuni kay higo sachʼamanta higosta pallaj, nitaj poqonchu. Kʼuturpariy, qhasilla kay sachʼa kashan mana poqospa’, nispa.  Huertata qhawajtaj nisqa: ‘Patronníy, kay watatawan kallachunraj. Sachʼaj muyuyninta allaspa wanuchaykurisaj.  Poqojtenqa allin kanqa, mana poqojtintaj kʼuturpachillanki’,+ nispa”. 10  Jesusqa, samarikuna pʼunchaypi uj sinagogapi yachachisharqa. 11  Chaypitaj uj warmi kasharqa, paytaqa uj supay 18 watastaña onqoykuchisqa, chayraykutaj kʼumpusqallaña purej, nitaj cheqanyakuyta atejchu. 12  Jesustaj payta rikuytawan nerqa: “Onqoyniykimanta kacharichisqaña kanki”,+ nispa. 13  Makisninta payman churaykusqantawan, chay warmeqa cheqanyakorqa, Diostataj jatuncharqa. 14  Sinagogata kamachejtaj phiñakorqa Jesús samarikuna pʼunchaypi sanoyachisqanmanta, runastataj nerqa: “Sojta pʼunchay tiyan trabajanapaj,+ chay pʼunchaykunapi jamunkichej sanoyachisqa kanaykichejpaj, amataj samarikuna pʼunchaypeqa”,+ nispa. 15  Señor Jesustajrí kuticherqa: “Puraj uyas,+ ¿manachu qankunaqa samarikuna pʼunchaypi toroykichejtapis burroykichejtapis phaskaraspa yakuta ujyachimunkichej?+ 16  Kay warmeqa Abrahanpa wawan, ¿manachu paytaqa samarikuna pʼunchaypipis kacharichina karqa, 18 watastaña Satanás ñakʼarichisqanmanta?”, nispa. 17  Chayta nejtin payman churanakojkunaqa pʼenqakorqanku. Tukuy runastaj kusikorqanku tʼukuna imasta Jesús ruwasqanmanta.+ 18  Chantá Jesusqa nillarqataj: “¿Imamantaj Diospa Gobiernon rijchʼakunman? ¿Imawantaj kikinchayman? 19  Diospa Gobiernonqa uj mostaza mujuman rijchʼakun, mayqentachus uj runa huertanman tarpusqa chayman. Chay mujoqa wiñaspa uj sachʼaman tukusqa, pʼisqostaj ramasninpi thapachakusqanku”,+ nispa. 20  Ujtawan nillarqataj: “¿Imawantaj Diospa Gobiernonta kikinchayman? 21  Diospa Gobiernonqa levaduraman rijchʼakun, mayqentachus uj warmi chunka kilos* jakʼuman chajruykusqa, chay levadurataj tukuynin masata poqochisqa”,+ nispa. 22  Jesusqa llajtamanta llajta, ranchomanta rancho yachachispa Jerusalenman risharqa. 23  Uj runataj taporqa: “Señor, ¿pisichu kanku salvakojkunaqa?”, nispa. Jesustaj nerqa: 24  “Kʼullku punkunta yaykunaykichejpaj mayta kallpachakuychej.+ Noqa niykichej, ashkhas yaykuyta munanqanku, manataj atenqankuchu. 25  Wasiyoj sayarimuspa punkuta llaveykojtinña, qankunaqa jawapi sayashaj qhepakunkichej, punkutataj takankichej ‘Señor, kicharimuwayku’+ nispa. Paytaj nimusonqachej: ‘Mana rejsiykichejchu’, nispa. 26  Qankunataj ninkichej: ‘Qanwan khuska mikhorqayku, ujyarqaykutaj, callesniykupipis yachacherqanki’,+ nispa. 27  Paytajrí nisonqachej: ‘Mana rejsiykichejchu. Riychej kaymanta, tukuyniykichej sajrata ruwajkuna’, nispa. 28  Chaypi waqankichej, kirusniykichejtapis kʼarurachinkichej,* Abrahanta, Isaacta, Jacobta, tukuy profetastawan Diospa Gobiernonpi rikuspa, qankunataj jawapi wijchʼusqa rikhurispa.+ 29  Chantapis runasqa jamonqanku inti llojsimuynejmanta, inti yaykuynejmanta, norte ladomanta, sur ladomantawan,* Diospa Gobiernonpitaj mesaman tiyaykonqanku. 30  Kayta uyariychej: Qhepapi kajkunamanta wakenqa ñaupajpi kanqanku, ñaupajpi kajkunamanta wakintaj qhepapi kanqanku”,+ nispa. 31  Chay ratollataj wakin fariseosqa Jesusman chimpaykuspa nerqanku: “Llojsispa ripuy. Herodesqa wañuchiyta munashasunki”, nispa. 32  Jesustajrí nerqa: “Rispa, chay atojta* nimuychej: ‘Noqaqa kunanpis qʼayapis supaykunata qharqosaj, onqosqastapis sanoyachisaj, minchhataj* ruwanayta tukusaj’, nispa. 33  Noqaqa kunanpis, qʼayapis, minchhapis rinallaypuni tiyan, uj profetataqa mana maypipis wañuchillankumanchu, manachayqa Jerusalenllapi.+ 34  Jerusalén, Jerusalén, qanqa profetasta wañuchinki, qanman kachamusqastapis rumiswan chʼanqaykunki.+ Mashkha kutitachus wawasniykita tantayta munarqani, imaynatachus wallpa chillwisninta lijrasnin* uraman tantaykun ajinata. Qankunataj mana munarqankichejchu.+ 35  Qhawariychej, Diosqa wasiykichejta saqerpayanqa.+ Qankunata niykichej: Kunanmantaqa manaña rikuwankichejñachu, ‘Jehová* Diospa sutinpi jamojqa bendecisqa kachun’+ ninaykichejkama”, nispa.

Sutʼinchaykunasnin

Griego parlaypeqa nin, “kinsa sea midinas”. Yanapa B14 nisqata leeriy.
Kʼarurachinkichej nispaqa rabiakunankuta, ni imanakuyta atinankuta niyta munashan.
Chayri “pata ladomanta, ura ladomantawan”.
Atojtaqa Israelpi vivopaj qhawaj kanku.
Griego parlaypeqa nin, “kinsa pʼunchayninmantaj”.
Lijra: waj lugarespi ninku ala.
Yanapa A5 nisqata leeriy.