Lucas 23:1-56

  • Jesusta Pilatoman apanku chantá Herodesman (1-25)

  • Jesusta iskay suwastawan rakhu kʼaspisman warkhunku (26-43)

    • “Noqawan Paraisopi kanki” (43)

  • Jesús wañupun (44-49)

  • Jesusta pʼampanku (50-56)

23  Chaymanta tukuyninku sayarispa, Jesusta Pilatoman aparqanku.+  Chaypitaj Jesusta tumpaykorqanku:+ “Kay runataqa taripayku nacionniykupi runasta chʼajwachishajta. Manataj Cesarman impuestota paganata munanchu,+ nishantaj Cristo kasqanta, rey kasqanta”,+ nispa.  Pilatotaj Jesusta taporqa: “¿Qanchu judiospa reynin kanki?”, nispa. Jesustaj kuticherqa: “Arí, qanllataj chaytaqa ninki”,+ nispa.  Ajinapi Pilatoqa kuraj sacerdotesman, runasmanpis nerqa: “Mana ima juchatapis kay runapeqa tarinichu”,+ nispa.  Paykunataj atipakuspa nerqanku: “Tukuy Judeantinpi yachachispa runasta chʼajwachishan, Galileamantapacha kaykama”, nispa.  Chayta uyarispa Pilatoqa taporqa: “¿Galileamantachu kay runaqa?”, nispa.  Jesús Galileamanta kasqanta yachaspataj, Herodespaman pusacherqa, Herodes Galileata kamachisqanrayku.+ Chaypacha Herodespis Jerusalenllapitaj kasharqa.  Herodesqa Jesusta rikuspa mayta kusikorqa. Payqa unayña Jesusta rejsiyta munarqa, paymanta anchata parlajta uyarisqanrayku.+ Munasharqataj rikushajtin ima milagrotapis ruwananta.  Ajinapi Herodesqa tukuy imata Jesusta taporqa, Jesustajrí mana imatapis kuticherqachu.+ 10  Kuraj sacerdoteswan leymanta yachachejkunawantaj, ujtaj ujtaj sayarispa rabiasqa Jesusta tumpashallarqankupuni. 11  Chantá Herodesqa soldadosninwan khuska, Jesusta imaymanasta nerqanku.+ Sumaj ropata churaykuchispataj Jesusmanta burlakorqa,+ chantá Pilatoman kuticherqa. 12  Chay pʼunchaypi Herodeswan Pilatowanqa enemigos kasqankumanta amigosman tukorqanku. 13  Chantá Pilatoqa wajyachispa tantaykorqa kuraj sacerdotesta, kamachejkunata, runastawan, 14  paykunatataj nerqa: “Qankunaqa kay runata apamuwankichej, ‘runasta chʼajwachispa gobiernoj contranta oqharichishan’ nispa. Ñaupaqeykichejpi tapuspataj mana ima juchatapis paypeqa tarinichu chay juchachasqaykichejmantaqa.+ 15  Herodespis nillataj ima juchatapis paypi tarinchu, chayrayku kutichinpuwanchej. Kay runaqa mana imatapis ruwanchu wañuchisqa kananpaj jinaqa. 16  Chayrayku jasutʼichiytawan+ kacharichipusaj”, nispa. 17  * 18  Tukuynin tantasqa runastaj qhaparerqanku: “¡Wañuchichiy chay runata! ¡Barrabasta kacharichiy!”,+ nispa. 19  Barrabastaqa carcelman wisqʼasqanku, runaswan khuska gobiernoj contranta llajtapi oqharikusqanmanta, runata wañuchisqanmantawan. 20  Pilatoqa ujtawan paykunata parlapayarqa, Jesusta kacharichipuyta munaspa.+ 21  Paykunataj qhaparerqanku: “¡Kʼaspipi* wañuchisqa kachun! ¡Kʼaspipi wañuchisqa kachun!”,+ nispa. 22  Pilatotaj ujtawan nerqa: “¿Imarayku? ¿Ima sajratataj ruwarqa? Mana ima juchatapis paypi tarinichu wañuchisqa kananpaj jinaqa. Jasutʼichiytawan kacharipusaj”, nispa. Chaywan Pilatoqa kinsa kutitaña chayta nisharqa. 23  Runastaj aswan sinchʼita qhaparerqanku rakhu kʼaspipi wañuchinankuta munaspa. Chay jinatapuni qhaparisqankuwantaj Pilatota atiparqanku.+ 24  Chayrayku payqa nisqankuman jina ruwakunanta kamacherqa. 25  Ajinapitaj runas mañakusqankuman jina Barrabasta kacharicherqa, mayqentachus gobiernoj contranta oqharikusqanmanta, runata wañuchisqanmantawan carcelman wisqʼasqanku chayta. Jesustataj paykunaman jaywaykorqa munasqankuta ruwanankupaj. 26  Jesusta apashaspataj, Cirene llajtayoj Simonta japʼerqanku campomanta jampushajtin, ñakʼarina kʼaspitataj* lijraricherqanku Jesuspa qhepanta apananpaj.+ 27  Ashkha runaspis qhepanta risharqanku, jinallataj warmispis llakiywan pechonkuta takakuspa, paymanta sinchʼita waqaspa. 28  Jesustaj chay warmisman kutirikuspa nerqa: “Jerusalenmanta warmis, amaña noqamanta waqaychejchu. Astawanpis qankunamanta, wawasniykichejmantawan waqaychej.+ 29  Pʼunchaykuna jamonqa maypachachus nenqanku: ‘Kusisqa kanku mana wawata rejsej warmis, mana wawata nacechikoj warmis, mana ñuñuchej warmispis’,+ nispa. 30  Chantá orqosta nenqanku: ‘¡Pataykuman urmaykamuychej!’, nispa. Lomastapis nenqanku: ‘¡Pʼampaykuwayku!’,+ nispa. 31  Sichus sachʼa qʼomerllaraj kashajtin kay imasta ruwanku chayqa, ¿imataj kanqa chʼakipojtinri?”. 32  Iskay suwasta apallarqankutaj Jesustawan khuska wañuchinankupaj.+ 33  Tʼojlu cheqaman chayaspataj+ chaypi Jesusta rakhu kʼaspiman clavarqanku chay suwastawan khuska, ujninta pañanman, ujnintataj lloqʼenman.+ 34  Jesustajrí nerqa: “Tatáy, paykunata perdonay. Mana yachankuchu imatachus ruwashasqankuta”, nispa. Chantá suerteta* choqaspa ropasninta partinakorqanku.+ 35  Chaypi kajkunaqa qhawasharqanku. Kamachejkunataj leqhopayaspa* nisharqanku: “Wajkunataqa salvarqa. Diospa Ajllasqan Cristo kaspaqa salvakuchun á”,+ nispa. 36  Soldadospis paymanta burlakuspa chimpaykuytawan kʼallku vinota jaywarqanku,+ 37  nerqankutaj: “Judiospa reynin kaspaqa salvakuy á”, nispa. 38  Jesuspa uman patanejpipis uj qhelqasqa kallarqataj: “Kayqa judiospa reynin”,+ nispa. 39  Chay warkhusqa suwasmanta ujninpis burlakuspa+ Jesusta nerqa: “¿Nichu Cristo kanki? Salvakuy á, noqaykutapis salvawayku”, nispa. 40  Chay ujnin suwataj chay burlakojta kʼamerqa: “Kay runa jinallataj castigasqa kashaspapis, ¿manapunichu Diostaqa manchachikunki? 41  Noqanchejqa juchanchejmanta ñakʼarinallanchejta ñakʼarishanchej, payrí mana ima sajratapis ruwarqachu”, nispa. 42  Chantá Jesusta nerqa: “Jesús, Gobiernoykiman yaykuspa noqamanta yuyarikunki ari”,+ nispa. 43  Jesustaj kuticherqa: “Cheqatapuni kunan niyki: Noqawan Paraisopi kanki”,+ nispa. 44  Chaupi pʼunchay qayllaña karqa, tukuy chay jallpʼataj laqhayaykorqa las tres chaykama,+ 45  inti laqhayaykusqanrayku. Temploj cortinantaj+ khuskanmanta llikʼirparikorqa.+ 46  Jesustajrí sinchʼita qhaparikorqa: “Tatáy, makisniykiman kausayniyta* churani”,+ nispa. Chayta nispataj wañuporqa.+ 47  Soldadospa capitannintaj chayta rikuspa Diosta jatuncharqa: “Kay runaqa cheqan runapuni kasqa”,+ nispa. 48  Runasqa Jesusta wañuchisqankuta rikuytawan llakisqa riporqanku pechonkuta takakuspa. 49  Chantapis payta rejsejkunaqa, jinallataj Galileamantapacha paywan jamoj warmispis karullamanta qhawasharqanku.+ 50  Uj runa karqa José sutiyoj, kʼachataj cheqan runataj. Payqa Juntamanta* ujnin karqa.+ 51  Joseqa mana Juntamanta kajkunawan de acuerdochu karqa, nitaj yanapakorqachu Jesusta wañuchinankupaj yachachinakushajtinku. Payqa karqa Arimateamanta, Judeaj ujnin llajtanmanta, Diospa Gobiernontataj suyakusharqa. 52  Joseqa Pilatomanta Jesuspa ayanta* mañamorqa. 53  Ayanta* uraykuchispataj+ sumaj lino telawan maytʼuykorqa, chhankapi ruwasqa sepulturamantaj churaykorqa.+ Chaymanqa manaraj ima ayatapis churasqankuchu. 54  Wakichikuna pʼunchay karqa,+ samarikuna pʼunchaytaj+ qallarejña risharqa. 55  Galileamantapacha Jesuswan jamorqanku chay warmispis sepulturakama rerqanku. Qhawaykuspataj imaynatachus Jesuspa ayanta* churasqankuta rikorqanku.+ 56  Kutiporqankutaj sumaj qʼapayniyoj qhorasta, perfumasqa aceitestawan wakichinankupaj. Samarikuna pʼunchaytataj+ samarikorqankupuni, kamachisqa kasqanman jina.

Sutʼinchaykunasnin

Kay versiculoqa wakin Bibliasllapi rikhurin. Manataj kanchu ashkha unay griego qhelqasqaspi. Yanapa A3 nisqata leeriy.
Chayri “Postepi”.
Chayri “ñakʼarina postetataj”. Glosariopi ñakʼarina kʼaspi nisqata leeriy.
Glosariopi suerte nisqata leeriy.
Leqhopayay: waj lugarespi ninku lerqʼopayay.
Griego parlaypeqa nin, “espirituyta”.
Chayri “Jatun Juntamanta”.
Chayri “cuerponta”.
Chayri “Cuerponta”.
Chayri “cuerponta”.