Lucas 17:1-37

  • Juchaman urmachej imasmanta, perdonanamanta, creenamantawan (1-6)

  • “Kamachislla kanchej mana imatapis japʼinanchejpunichu tiyan” (7-10)

  • Jesús sanoyachin chunka runasta lepra onqoymanta (11-19)

  • Diospa Gobiernon jamunanmanta (20-37)

    • “Diospa Gobiernonqa chaupiykichejpi kashan” (21)

    • “Lotpa warminmanta yuyarikuychej” (32)

17  Chantá Jesusqa discipulosninman nerqa: “Imapis kanqapuni runata juchaman urmachinanpajqa. Chaywanpis, ay chay runamanta, pichus wajkunata juchaman urmachin chaymanta.  Aswan allin kanman chay runapajqa, kunkanman uj molino rumita warkhuykuspa mar qochaman wijchʼuykunanku, kay juchʼuykunamanta ujninta juchaman urmachinanmantaqa.+  Allinta qhawakuychej. Sichus hermanoyki juchallikun chayqa kʼamiy,+ arrepientekojtintaj perdonay.+  Sichus qanchis kutita uj diallapi contraykita juchallikuspa, qanchis kutillatataj kutimun ‘perdonariway’ nispa chayqa, perdonanayki tiyan”,+ nispa.  Apostolesqa Señorta nerqanku: “Yanapawayku astawan creenaykupaj”,+ nispa.  Señortaj kuticherqa: “Creesqaykichejchus mostaza mujitu chhikitallanpis kanman chayqa, kay mora sachʼata niwajchej ‘sikʼikuspa mar qochapi saphichakuy’ nispa, kasusunkichejmantaj.+  ”¿Pitaj qankunamanta kamachinta chajrapi llankʼasqanmanta chayri uywata michisqanmanta kutimojtin ninman ‘usqhayta jamuy, tiyaykukuspa mikhuy’ nispa?  ¿Manachu astawanpis ninman ‘imallatapis waykʼupuway, mandilta churaykukuspataj sirviway, mikhuyta ujyayta tukunaykama. Chaymantaraj qanqa mikhunki, ujyankitaj’ nispa?  Patronqa mana kamachinta agradecekonqachu kasukusqanmanta, ¿icharí? 10  Ajinallatataj qankunapis Diospa kamachisqanta tukuyninta kasuspaqa niychej: ‘Kamachislla kanchej mana imatapis japʼinanchejpunichu tiyan.* Ruwasqanchejtaqa ruwananchejpuni karqa’,+ nispa”. 11  Jesusqa Jerusalenman rishaspa, Samariawan Galileawan tinkunku chayninta pasarqa. 12  Uj ranchoman yaykushajtintaj, chunka runas lepra onqoyniyoj payta rikorqanku. Paykunaqa karullapi sayaykuspa,+ 13  qhaparerqanku: “¡Jesús, Yachachejníy! Khuyarikuwayku ari”, nispa. 14  Jesustaj paykunata rikuspa nerqa: “Sacerdotesman rispa rikuchikamuychej”,+ nispa. Rishaspataj sanos rikhurerqanku.*+ 15  Paykunamanta ujnintaj sanoyakapusqanta reparakuytawan, jatunmanta Diosta jatunchaspa kutirimorqa. 16  Jesuspa ñaupaqenman qonqoriykukuspataj, pampakama kʼumuykukuspa mayta agradecekorqa. Chay runaqa samaritano+ karqa. 17  Jesustaj nerqa: “¿Manachu chunkantin sanoyaporqanku? ¿Maypitaj chay jisqʼon kashankuri? 18  ¿Manachu Diosta jatunchanankupaj kutimunku? ¿Kay waj llajtayoj runallachu kutimun?”, nispa. 19  Chantá chay runata nerqa: “Sayarispa ripullay, creesqayki sanoyachisunki”,+ nispa. 20  Fariseosqa Jesusta taporqanku maykʼajchus Diospa Gobiernon jamunanta,+ paytaj kuticherqa: “Diospa Gobiernonqa mana reparayllata jamonqa. 21  Nitaj runaspis nenqankuchu: ‘¡Qhawaychej! Kaypi kashan’, ‘¡qhawaychej! Jaqaypi kashan’, nispa. Diospa Gobiernonqa chaupiykichejpi kashan”.+ 22  Chantá discipulosninta nerqa: “Pʼunchaykuna jamonqa, chaypachataj noqawan* khuska kayta munankichej, manataj rikuwankichejchu. 23  Runastaj nisonqachej: ‘¡Qhawaychej! Jaqaypi kashan’, ‘¡qhawaychej! Kaypi kashan’, nispa. Ama riychejchu, nitaj paykunata qhatiychejchu.+ 24  Imaynatachus lliuj lliujqa, cieloj ujnin kʼuchunmanta ujnin kʼuchunkama kʼancharin, ajinallataj kanqa noqaj*+ kutimunay pʼunchaypis.+ 25  Ñaupajtaqa maytaraj ñakʼarinay tiyan, kay tiempomanta runaspis chejnikuwanqanku.+ 26  Chantapis imaynachus Noejpa tiemponpi karqa,+ ajinallataj kanqa noqaj* kutimunay pʼunchaykunapipis.+ 27  Chay tiempopi runasqa mikhusharqanku, ujyasharqanku, casarakusharqanku, arcaman Noé yaykunan pʼunchaykama.+ Jatun Parataj chayamuspa tukuyninkuta chinkacherqa.+ 28  Ajinallataj karqa Lotpa tiemponpipis:+ Runasqa mikhusharqanku, ujyasharqanku, rantisharqanku, vendesharqanku, tarpusharqanku, wasistapis ruwasharqanku. 29  Sodoma llajtamanta Lot llojsimusqan pʼunchaytaj, cielomanta ninawan azufrewan paramorqa, tukuyninkutataj tukucherqa.+ 30  Ajinallataj kanqa noqa* atiyniyta rikuchisaj chay pʼunchaypipis.+ 31  ”Chay pʼunchayqa, pichus terrazapi* kajqa ama uraykamuchunchu wasinmanta imallantapis orqhonanpaj, chajrapi kajpis ama wasinman kutimuchunchu imantapis oqharinanpaj. 32  Lotpa warminmanta yuyarikuychej.+ 33  Kausayninta salvayta munajqa wañonqa, wañojrí kausayninta salvanqa.+ 34  Noqa niykichej: Chay chʼiseqa iskay ukhu uj camallapi kashanqanku, ujnin apasqa kanqa, ujnintaj saqerpasqa kanqa.+ 35  Iskay warmis uj molinollapi jakʼushanqanku, ujnin apasqa kanqa, ujnintaj saqerpasqa kanqa”. 36  * 37  Discipulosnintaj taporqanku: “¿Señor, maypitaj chay kanqari?”, nispa. Jesustaj kuticherqa: “Maypichá aya* kashanqa, chayman aguilaspis tantakonqanku”,+ nispa.

Sutʼinchaykunasnin

Chayri “Ni imapaj valej kamachis kanchej”.
Chayri “llimphus rikhurerqanku”.
Griego parlaypeqa nin, “Runaj Wawan”. Glosariopi Runaj Wawan nisqata leeriy.
Griego parlaypeqa nin, “Runaj Wawan”. Glosariopi Runaj Wawan nisqata leeriy.
Griego parlaypeqa nin, “Runaj Wawan”. Glosariopi Runaj Wawan nisqata leeriy.
Griego parlaypeqa nin, “Runaj Wawan”. Glosariopi Runaj Wawan nisqata leeriy.
Chayri “wasi patapi”.
Kay versiculoqa wakin Bibliasllapi rikhurin. Manataj kanchu ashkha unay griego qhelqasqaspi. Yanapa A3 nisqata leeriy.
Chayri “cuerpo”.