Lucas 18:1-43

  • Mana saykʼuspa mañakoj viudamanta kikinchay (1-8)

  • Fariseomantawan impuesteromantawan (9-14)

  • Jesusqa wawasta munarikun (15-17)

  • Qhapaj kamachej Jesusta tapukun (18-30)

  • Jesús ujtawan willan wañuchinankuta (31-34)

  • Jesusqa qhawarichin qolqeta mañakoj ciegota (35-43)

18  Chantá Jesusqa, kikincharispa yachacherqa mana saykʼuspa Diosmanta mañakunankupuni kasqanta.+  Pay nerqa: “Uj llajtapi uj juez kasqa, payqa Diosta mana manchachikojchu, nitaj runastapis kasuta ruwajchu.  Chay llajtapeqa uj viuda kallasqataj, paytaj chay juezpaman kutin kutita rillajpuni: ‘Uj runawan demandapi purishayku, justiciata ruwapuway’, nispa.  Jueztaj unayta mana uyariyta munasqachu. Chaymantaraj sonqonpi nisqa: ‘Diostaqa mana manchachikunichu, nitaj runastapis kasunichu.  Kay viudataj sapa kuti umayta nanachiwan, chayrayku justiciata ruwapusaj, amaña kutin kutita jamuspa umayta nanachinawanpaj’,+ nispa”.  Señor Jesusqa nillarqataj: “¿Reparankichejchu imatachus juez nisqanta mana cheqan runa kaspapis?  ¿Manachu Diosqa ajllasqasninpaj justiciata ruwachiponqa tuta pʼunchay paymanta mañakojtinku?+ Chantapis paykunawan pacienciakonqa.+  Noqa niykichej: Payqa usqhayllata justiciata paykunapaj ruwachiponqa. Noqa* jamojtiyrí, ¿tarisajchu kay jallpʼapi chay jina creeyniyoj runasta?”, nispa.  Chantá Jesusqa kikincharispa yachachillarqataj, pikunachus allin runa kasqankuta yuyakuspa wajkunata pisipaj qhawaj kanku chaykunaman. Pay nerqa: 10  “Iskay runas temploman risqanku Diosmanta mañakoj, ujnin fariseo kasqa, ujnintaj impuestero. 11  Fariseoqa sayaykuspa sonqonpi Diosmanta mañakusqa: ‘Diosníy, agradecekuyki. Noqaqa mana wajkuna jina suwachu, sajrachu, qhenchachu kani, nitaj kay impuestero jinallapischu. 12  Noqaqa semanapi iskay kutita ayunani, tukuy imasta japʼisqaymantataj sapa chunkamanta ujta qoni’,+ nispa. 13  Impuestero runatajrí, karullapi sayaspa mana cielollatapis qhawarisqachu, payqa pechonta takakuspa nisqa: ‘Diosníy, khuyarikuway ari, noqaqa juchasapa kani’,+ nispa. 14  Noqa niykichej: Chay impuesteroqa wasinman kutipusqa aswan cheqan runapaj qhawasqa chay fariseomanta nisqaqa.+ Pichus jatunchakojqa kʼumuykachachisqa kanqa, kʼumuykukojtajrí jatunchasqa kanqa”.+ 15  Runasqa wawitasninkutapis Jesusman apamusharqanku, paykunaman makisninta churaykunanpaj.* Discipulosnintaj chayta rikuspa runasta kʼamerqanku.+ 16  Jesustajrí wawitasta apamunankuta kamacherqa, nerqataj: “Saqeychej wawasta noqaman jamunankuta, ama jarkʼaychejchu. Diospa Gobiernonqa paykuna jina kajkunajta.+ 17  Cheqatapuni niykichej: Pichus mana wawa jina Diospa Gobiernonta japʼikojqa, ni jaykʼaj chayman yaykonqachu”,+ nispa. 18  Judiospa ujnin kamachejninkutaj taporqa: “Kʼacha Yachachej, ¿imatataj ruwanay tiyan wiñay kausayta japʼinaypajri?”,+ nispa. 19  Jesustaj kuticherqa: “¿Imaraykutaj kʼacha niwankiri? Dioslla kʼachaqa.+ 20  Qanqa kay kamachisqasta yachanki: ama qhenchachakunkichu,+ ama runata wañuchinkichu,+ ama suwakunkichu,+ ama llulla testigomanta sayankichu,+ tataykita, mamaykitawan respetanki”,+ nispa. 21  Chay kamachejtaj nerqa: “Tukuy chaykunataqa wawa kasqaymantapacha kasukuni”, nispa. 22  Chayta uyarispa Jesusqa nerqa: “Uj imatawanraj ruwanayki tiyan: Tukuy imasniykita vendemuspa, wajchasman chay qolqeta qopuy. Ajinamanta cielopi may kapuyniyoj kanki, chantá qhepayta jamuy”,+ nispa. 23  Chayta uyarispa chay runaqa mayta llakikorqa, manchay qhapaj kasqanrayku.+ 24  Jesustaj payta qhawarispa nerqa: “Qhapajkunaqa mana Diospa Gobiernonman yaykuyta atillanqankuchu.+ 25  Uj camelloraj agujaj ninrinta pasayta atinman, uj qhapaj runa Diospa Gobiernonman yaykunanmantaqa”,+ nispa. 26  Chayta uyarejkunataj nerqanku: “Ajina kajtin, ¿pitaj salvakuyta atinmanri?”,+ nispa. 27  Jesustaj nerqa: “Runaspaj mana atikoj imasqa, Diospajqa atikullan”,+ nispa. 28  Pedrotajrí nerqa: “Noqaykoqa tukuy imaykuta saqespa qhepaykita jamuyku”,+ nispa. 29  Jesustaj paykunata nerqa: “Cheqatapuni niykichej: Pichus Diospa Gobiernonrayku wasinta, warminta, hermanosninta, tatanta, mamanta, wawasnintapis saqen chayqa,+ 30  kay tiempopi aswan ashkhataraj japʼenqa, jamoj tiempopitaj* wiñay kausayta”,+ nispa. 31  Chantá Jesusqa 12 apostolesninta wajnejman pusaspa nerqa: “Uyariwaychej, Jerusalenman wicharishanchej, chaypitaj noqamanta* profetaspa tukuy qhelqasqanku juntʼakonqa.+ 32  Nacionesmanta runasman jaywaykuwanqanku,+ burlakuwanqanku,+ insultawanqanku,* thoqaykuwanqankutaj.+ 33  Jasutʼiytawantaj wañuchiwanqanku,+ kinsa pʼunchayninmantaj kausarinpusaj”,+ nispa. 34  Apostolestaj chay nisqanta ni tumpallatapis entienderqankuchu. Paykunapajqa pakasqa jina karqa, nitaj entienderqankuchu imatachus nishasqanta. 35  Jericó llajtaman Jesús chayashajtin, ñan patapi uj ciego tiyasharqa qolqeta mañakuspa.+ 36  Ashkha runasta pasajta uyarispataj, runasta tapukorqa imachus kashasqanta. 37  Paykunataj willarqanku: “Nazareno Jesús pasashan”, nispa. 38  Chay ciego runataj qhaparerqa: “¡Jesús, Davidpa Wawan, khuyarikuway ari!”, nispa. 39  Ñaupajta rejkunataj kʼamispa chʼinyakunanta nerqanku. Paytajrí astawanraj qhaparerqa: “¡Davidpa Wawan, khuyarikuway ari!”, nispa. 40  Jesustajrí sayaytawan chay runata pusamunankuta kamacherqa. Chay runa qayllaykojtintaj Jesús taporqa: 41  “¿Imatataj munanki ruwapusunayta?”, nispa. Paytaj kuticherqa: “Señor, watejmanta rikuyta munani”, nispa. 42  Jesustaj nerqa: “Ñawisniyki rikuchun, creesqayki sanoyachisunki”,+ nispa. 43  Ciegotaj chay ratopacha watejmanta rikuyta aterqa, Jesuspa qhepantataj rerqa+ Diosta jatunchaspa. Chayta rikuspa tukuy runaspis Diosta jatunchallarqankutaj.+

Sutʼinchaykunasnin

Griego parlaypeqa nin, “Runaj Wawan”. Glosariopi Runaj Wawan nisqata leeriy.
Makisninta churaykunanpaj nispaqa bendecinanmanta parlashan.
Glosariopi kay mundoj imasnin nisqata leeriy.
Griego parlaypeqa nin, “Runaj Wawan”. Glosariopi Runaj Wawan nisqata leeriy.
Chayri “maltratawanqanku”.