Onlad karga

Onlad saray karga

 BILAY NA KRISTIANO

Paaligwasen Iray Abilidad Tayod Ministeryo—Tulongan Iray Iyaaralan na Biblia ya Onaligwas Parad Dedikasyon tan Bautismo

Paaligwasen Iray Abilidad Tayod Ministeryo—Tulongan Iray Iyaaralan na Biblia ya Onaligwas Parad Dedikasyon tan Bautismo

NO AKIN YA IMPORTANTE: Pian abobonan nen Jehova iray iyaaralan na Biblia, kaukolan dan idedika so bilay da tan manpabautismo. (1Pe 3:21) No manbilay ira unong ed dedikasyon da, naproteksionan irad espiritual. (Sal 91:1, 2) Say dedikasyon na sakey a Kristiano et diad si Jehova—aliwan diad too, kimey, odino diad sakey ya organisasyon. Kanian kaukolan ya bayuboan na saray iyaaralan so panangaro tan apresasyon dad Dios.—Rom 14:7, 8.

NO PANON YA GAWAEN:

  • No manaaral kayo, pantongtongan iray impormasyon ya ontulong pian lalo ton nakabat si Jehova. Idanet so kaimportantian na inagew-agew a panagbasa na Biblia tan “naynay” ya pampikasi ed si Jehova.—1Te 5:17; San 4:8.

  • Pasesegen so iyaaralan mo a gawaen ya kalat so dedikasyon tan bautismo. Balet antis to ni ’tan, tulongan mon mandampot na saray kalat, a singa say pankomento ed saray aral odino pampulong ed saray kakaabay tan katrabaho. Tandaan ya agpipiliten nen Jehova so siopaman ya manlingkor ed sikato. Say dedikasyon et personal ya desisyon.—De 30:19, 20.

  • Pasesegen moy iyaaralan mon manggaway pananguman pian napaliket toy Jehova tan onkualipika parad bautismo. (Pro 27:11) Lapud wala ray ugali tan apasalan ya mairap ya umanen, ompan kaukolan a tuloytuloy ya tulongan so iyaaralan na Biblia pian napasimbaloy personalidad to. (Efe 4:22-24) Ipabasa ed sikato iray artikulo manlapud saray serye na Panag-bantayan ya “Uumanen na Biblia so Bilay”

  • Istoryam ed sikato so liket ya naeksperiensyam diad panlilingkor mod si Jehova.—Isa 48:17, 18.