Onlad karga

Onlad saray karga

 KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS | SALMO 102-105

Sankanonot nen Jehova ya Dabok Itayo

Sankanonot nen Jehova ya Dabok Itayo

Angusar si David na panangikompara pian ipanengneng so panangasi nen Jehova.

  • 103:11

    No panon ya agtayo naamtaan so eksakton kaarawi na tawen ed dalin, agtayo met sigpot ya natalosan so kabaleg na matoor a panangaro nen Jehova

  • 103:12

    Inyarawi nen Jehova ed sikatayo iray kasalanan tayo diad sankaarawian lan pasen ya naisip tayo, singa say kaarawi na bubutayan na agew manlapud seselekan to

  • 103:13

    No panon so panangasi na sakey ya ama ed anak ton asakitan, ontan so panangasi nen Jehova ed saray magbabawi tan maer-ermen lapud saray kasalanan da