Onlad karga

Onlad saray karga

 BILAY NA KRISTIANO

Espisyal a Kampanya na Pangibunog ed Say Panag-bantayan no Setyembre

Espisyal a Kampanya na Pangibunog ed Say Panag-bantayan no Setyembre

Kaukolan na totoo ed interon mundo so ligliwa odino tulong pian nainawaan ira. (Ec 4:1) Diad interon bulan na Setyembre, walay espisyal ya kampanya tayon ibunog so Say Panag-bantayan nipaakar ed satan ya topic. Gawaen tayon malaknab so pangibunog ed sayan magasin. Balet, lapud labay tayon nakatongtong iray totoo pian natulongan ira, agtayo ititilak iray magasin no anggapoy too ed abung.

NO ANTOY IBAGA

“No maminsan, kailangan tayoy tulong pian nainawaan tayo. Balet iner tayo itan naromog? [Basaen so 2 Corinto 1:3, 4.] Nabasa ed sayan isyu na Say Panag-bantayan no panon itan ya iiter na Dios.”

No interesado so too tan inawat toy magasin, . . .

IPABANTAY SO VIDEO YA AKIN YA ARALEN SO BIBLIA?

Insan iyopresi so panagaral na Biblia.

IPARAAN SO UNABUNG PARAD IPAWIL

Mangitilak na tepet ya ebatan mo diad ipawil mo, singa say “Akin et aabuloyan na Dios so paniirap?