Onlad karga

Onlad saray karga

 KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS | SALMO 87-91

Mansiansia ed Maamot a Pasen na Sankatagyan

Mansiansia ed Maamot a Pasen na Sankatagyan

Say “maamot a pasen” nen Jehova et mangiiter na espiritual a kaligenan

91:1, 2, 9-14

  • Diad panaon tayo, kaukolan ya idedika tayoy bilay tayo tan manpabautismo pian makapanayam itayod maamot a pasen nen Jehova

  • Sayan pasen et ag-amta na saramay agmanmamatalek ed Dios

  • Saramay walad maamot a pasen nen Jehova et agnaimpluensyaan na antokaman o siopaman ya nayarin mamakapuy na pananisia tan panangaro dad Dios

Papatitan itayo na “manag-erel na manok”

91:3

  • Mairap a patitan iray manok lapud malikas ira

  • Say manag-erel na manok et aaralen ton maong so manok ya labay ton erelen insan manggaway patit

  • Si Satanas et singa “manag-erel na manok,” aaralen to ray totoo nen Jehova tan manggagaway patit pian naderal so relasyon dad sikato

Saray apatiran patit ya uusaren nen Satanas:

  • Takot ed Too

  • Materyalismo

  • Mabanday a Panagligliwaan

  • Agpantatalosan