Onlad karga

Onlad saray karga

 BILAY NA KRISTIANO

Ibangat so Katuaan

Ibangat so Katuaan

Manlapud Setyembre, walay balon klase na pangaligan a presentasyon ed Workbook ed Aral Parad Ministeryo tan Bilay na Kristiano ya say tema to et “Ibangat so Katuaan.” Say gagala tayo et ipanengneng so sakey a manunan katuaan diad pangusar na tepet tan onsusuportan teksto.

No mangipanengneng na interes so katongtong tayo, sarag tayon ikdan na publikasyon odino manpabantay na video a walad jw.org pian niparaan tayo parad ontumbok ya ibisita tayo. Panseetan tayoy ompawil ed loob na pigaran agew pian bayuboan so interes da. Saray balon presentasyon tan asainmin na estudyante et base ed saray topic ed libron Ibabangat na Biblia. Diad kahon ya walad sampot na kada kapitulo, wala ray kaaruman a teksto ya ontulong ed sikatayo diad panagpawil odino panangiyaral, ya Biblia labat so usaren.

Saksakey so dalan ya mamaarap ed bilay. (Mat 7:13, 14) Lapud nandurumay relihyon tan nanlapuan na saray totoon nakakatongtong tayo, nepeg tayon ipresenta iray katuaan ed Biblia ya makapainteres ed sikara tan itukoy itan ed kada too. (1Ti 2:4) No mas nakabisado tayo iray nanduruman topic ed Biblia tan onaligwas tayo ed abilidad ya ‘usaren a duga so salita na katuaan,’ mas maliket tayo, tan mas natulongan tayo so arum ya naamtaan so katuaan.—2Ti 2:15.