2 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 10:1-18

10  ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਮਰ ਅਤੇ ਦਇਆਵਾਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ।  ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ।  ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ।  ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਇਨਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਲਿਆਂ ਵਰਗੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।  ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ-ਉੱਚੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਕੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।  ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਗਿਆਕਾਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।  ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹਾਂ।  ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸ਼ੇਖ਼ੀ ਮਾਰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।  ਮੈਂ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। 10  ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ: “ਉਸ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ­ਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਦਮਦਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੇਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।” 11  ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਿਚ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ। 12  ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਿਆਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤੁਲਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। 13  ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੇਖ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਹੱਦਾਂ ਠਹਿਰਾਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ੇਖ਼ੀਆਂ ਮਾਰਾਂਗੇ। 14  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। 15  ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਸ਼ੇਖ਼ੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੰਮ ’ਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਹਚਾ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਦਰ ਕਰੋਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੇਗੀ 16  ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਤਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਖ਼ੀ ਨਾ ਮਾਰੀਏ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। 17  “ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਖ਼ੀ ਮਾਰੇ, ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਖ਼ੀ ਮਾਰੇ।” 18  ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਯਹੋਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਫੁਟਨੋਟ