2 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 3:1-18

3  ਕੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਾਈਏ? ਜਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਈਏ?  ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਚਿੱਠੀ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।  ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਹੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਹੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜੀਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਫੱਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦਿਲਾਂ ਉੱਤੇ।  ਮਸੀਹ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।  ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖ਼ੁਦ-ਬ-ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣ ਗਏ, ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।  ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਵੇਂ ਇਕਰਾਰ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ­ਇਆ ਹੈ; ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।  ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮਹਿਮਾ ਨਾਲ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਉਸ ਮਹਿਮਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਚਮਕ ਰਹੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਹ ਮਹਿਮਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਸੋ ਜੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਲਿਖਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਫੱਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਮਹਿਮਾ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,  ਤਾਂ ਕੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਮਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?  ਜੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲਿਖਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਹਿਮਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇਗੀ। 10  ਅਸਲ ਵਿਚ, ਜਿਸ ਲਿਖਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀ ਮਹਿਮਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਇਕਰਾਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 11  ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਲਿਖਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਨੀ ਮਹਿਮਾ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਨਵੇਂ ਇਕਰਾਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ! 12  ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 13  ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੂਸਾ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲਿਖਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਾ ਦੇਖਣ ਜਿਹੜੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। 14  ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਇਕਰਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਤੇ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 15  ਅਸਲ ਵਿਚ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 16  ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਤੋਂ ਇਹ ਪਰਦਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 17  ਯਹੋਵਾਹ ਅਦਿੱਖ* ਹੈ; ਪਰ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 18  ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਝਲਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਰੂਪ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੂ-ਬਹੂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਦਿੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਫੁਟਨੋਟ

ਯੂਨਾਨੀ ਵਿਚ, “ਪਨੈਵਮਾ।” ਅਪੈਂਡਿਕਸ 7 ਦੇਖੋ।