2 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 8:1-24

8  ਹੁਣ ਭਰਾਵੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਕਦੂਨੀਆ ਦੀਆਂ ਮੰਡਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ  ਉੱਥੇ ਦੇ ਭਰਾ ਸਖ਼ਤ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖ਼ੁਸ਼ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਗ਼ਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁੱਲ੍ਹ-ਦਿਲੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਦਰਅਸਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹਾਂ।  ਉਹ ਭਰਾ ਆਪ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸੇਵਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ।  ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।  ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੀਤੁਸ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕਰੇ।  ਫਿਰ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਹੋ ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਹਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਿਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋਵੋ।  ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਕਿੰਨੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੱਚਾ ਹੈ।  ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਮੀਰ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖ਼ਾਤਰ ਗ਼ਰੀਬ ਬਣਿਆ ਤਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਮੀਰ ਬਣ ਜਾਓ। 10  ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ: ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਵਾਕਈ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। 11  ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕਰੋ। 12  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਦਾਨ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦਿਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। 13  ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਪਵੇ, 14  ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਧੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਾਬਰੀ ਹੋਵੇ। 15  ਠੀਕ ਜਿਵੇਂ ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ: “ਜਿਸ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।” 16  ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਤੀਤੁਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ, 17  ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਲਈ ਮੰਨਿਆ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਆਪ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲਾ ਹੈ। 18  ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡਲੀਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। 19  ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੰਡਲੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੰਡਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। 20  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਦਾਨ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾ ਸਕੇ। 21  ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ “ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ, ਸਗੋਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।” 22  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਇਕ ਹੋਰ ਭਰਾ ਨੂੰ ਘੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਪਰਖ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖ਼ਾਤਰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਸਹੀ ਕਰੋਗੇ। 23  ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੀਤੁਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੰਡਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਘੱਲੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 24  ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਓ ਅਤੇ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਡਲੀਆਂ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਫੁਟਨੋਟ