2 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 6:1-18

6  ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: “ਮਿਹਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।” ਦੇਖੋ! ਮਿਹਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਹੈ। ਦੇਖੋ! ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁਣ ਹੈ।  ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੇਵਕਾਈ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਕੱਢੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ;  ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰ ਕੇ, ਕਸ਼ਟ ਸਹਿ ਕੇ, ਤੰਗੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਹਿ ਕੇ,  ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ, ਫ਼ਸਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰ ਕੇ, ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕੇ, ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਉਣੀਂਦੇ ਰਹਿ ਕੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ,  ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਕੇ, ਗਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਕੇ, ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਹਿ ਕੇ, ਦਇਆ ਕਰ ਕੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਚੱਲ ਕੇ, ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰ ਕੇ,  ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ; ਸੱਜੇ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਫੜ ਕੇ,  ­ਵਡਿਆਏ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਬਦਨਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ,  ਸਾਨੂੰ ਅਜਨਬੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਖੋ! ਅਸੀਂ ਜੀਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, 10  ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਸ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖ਼ੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। 11  ਕੁਰਿੰਥੀ ਭਰਾਵੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ। 12  ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। 13  ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਓ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੋ। 14  ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਨਾ ਰੱਖੋ।* ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦਾ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ? ਜਾਂ ਚਾਨਣ ਦਾ ਹਨੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮੇਲ? 15  ਨਾਲੇ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ* ਦੀ ਆਪਸ ਵਿਚ ਕੀ ਸਾਂਝ? ਜਾਂ ਨਿਹਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ? 16  ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ: “ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤੁਰਿਆ-ਫਿਰਿਆ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ।” 17  “‘ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰੋ,’ ਯਹੋਵਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ‘ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸ਼ੁੱਧ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਓ’”; “‘ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਾਂਗਾ।’” 18  “‘ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੋਗੇ,’ ਸਰਬ­ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।”

ਫੁਟਨੋਟ

ਯੂਨਾਨੀ ਵਿਚ, “ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜੂਲੇ ਹੇਠ ਨਾ ਆਓ ਜਿਹੜਾ ਸਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਜਾਂ, “ਬਲਿਆਲ।” ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ “ਨਿਕੰਮਾ” ਅਤੇ ਇਹ ਨਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।