2 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 12:1-21

12  ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਖ਼ੀ ਮਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾਏ ਦਰਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ।  ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਇਕ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੌਦਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੀਸਰੇ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ; ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।  ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਜਗ੍ਹਾ* ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ; ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।  ਅਤੇ ਉਸ ਸੋਹਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ੇਖ਼ੀ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ੇਖ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਸ਼ੇਖ਼ੀ ਮਾਰਾਂਗਾ।  ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਖ਼ੀ ਮਾਰਨੀ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਸਮਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚ ਹੀ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ੇਖ਼ੀ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗਾ ਤਾਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਜਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾਇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਨਾ ਕਰੇ।  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਸਮਝੇ। ਕਿਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਘਮੰਡ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਜਾਵਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਇਕ ਕੰਡਾ ਚੋਭਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਦੂਤ ਵਾਂਗ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਮੈਂ ਘਮੰਡ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ।  ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕੰਡਾ ਕੱਢ ਦੇਵੇ;  ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।” ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ-ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਸ਼ੇਖ਼ੀਆਂ ਮਾਰਾਂਗਾ ਤਾਂਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਸੀਹ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਪਨਾਹ ਵਿਚ ਰਹਾਂ। 10  ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ-ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ, ਤੰਗੀਆਂ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ­ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। 11  ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਾਸਮਝ ਬਣ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਸਮਝ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। 12  ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਚਮਤਕਾਰ ਤੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੈਂ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਸੂਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। 13  ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਮੰਡਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ? ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ? ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗ਼ਲਤੀ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। 14  ਦੇਖੋ! ਮੈਂ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ; ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਜੋੜ-ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਸਗੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਜੋੜਨ। 15  ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ-ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ’ਤੇ ਵਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? 16  ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ “ਧੋਖੇਬਾਜ਼” ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ “ਚਲਾਕੀ” ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਹੈ। 17  ਕੀ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ­ਉਠਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਲਿਆ ਸੀ? 18  ਮੈਂ ਤੀਤੁਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਕ ਭਰਾ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਘੱਲਿਆ। ਕੀ ਤੀਤੁਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕੋ ਰਾਹ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ? 19  ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਪਿਆਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 20  ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਵੱਈਆ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਝਗੜੇ, ਈਰਖਾ, ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਅਣਬਣ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਅਤੇ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰੋ, ਨਾਲੇ ਕੁਝ ਜਣੇ ਘਮੰਡ ਨਾਲ ਫੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਗੜਬੜੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। 21  ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਸੋਗ ਮਨਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਆਪਣੇ ਗੰਦੇ-ਮੰਦੇ ਕੰਮਾਂ, ਹਰਾਮਕਾਰੀ* ਅਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮ* ਹੋ ਕੇ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਫੁਟਨੋਟ

ਯੂਨਾਨੀ ਵਿਚ, “ਪਾਰਾਡੀਸੋਸ।”
ਅਪੈਂਡਿਕਸ 4 ਦੇਖੋ।
ਜਾਂ, “ਢੀਠ।” ਢੀਠਪੁਣੇ ਜਾਂ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਵਿਚ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਢੀਠ ਜਾਂ ਬੇਸ਼ਰਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।