2 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 7:1-16

7  ਇਸ ਲਈ, ਪਿਆਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਤਨ ਅਤੇ ਮਨ* ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਦੇ ਜਾਈਏ।  ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ।  ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਹੋ ਤਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਜੀਉਂਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਮਰੀਏ।  ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।  ਅਸਲ ਵਿਚ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਕਦੂਨੀਆ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੈਨ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਹਿੰਦੇ ਰਹੇ: ਲੋਕੀਂ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮੰਡਲੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੀ ਰਹੀ।  ਫਿਰ ਵੀ, ਨਿਰਾਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੀਤੁਸ ਦੇ ਸਾਥ ਰਾਹੀਂ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ;  ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥ ਤੋਂ ਹੀ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿ ਤੀਤੁਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਹਿਰੀ ਉਦਾਸੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ; ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ।  ਇਸ ਲਈ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਚਿੱਠੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸੀ, (ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਚਿੱਠੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ,)  ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਦਾਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਦਾਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 10  ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਦਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ; ਪਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਦਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਮੌਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 11  ਦੇਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਦਾਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਦਾਗ਼ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ, ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਡਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ, ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿਚ ਜੋਸ਼ ਦਿਖਾਇਆ! ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸਹੀ ਕੀਤਾ। 12  ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੇ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਜਿਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਲਿਖੀ ਸੀ ਤਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। 13  ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਤੀਤੁਸ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੀਤੁਸ ਦਾ ਜੀਅ* ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕਰਕੇ ਤਰੋ-ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 14  ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ; ਪਰ ਠੀਕ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੀਤੁਸ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ’ਤੇ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 15  ਨਾਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਆਦਰ-ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਉਸ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ। 16  ਮੈਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਫੁਟਨੋਟ

ਯੂਨਾਨੀ ਵਿਚ, “ਪਨੈਵਮਾ।” ਅਪੈਂਡਿਕਸ 7 ਦੇਖੋ।
ਯੂਨਾਨੀ ਵਿਚ, “ਪਨੈਵਮਾ।” ਅਪੈਂਡਿਕਸ 7 ਦੇਖੋ।