Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

“Bɩ yãmb Rĩungã wa”—Yaa pʋʋsg neb milyõ-rãmb sẽn pʋʋsde

“Bɩ yãmb Rĩungã wa”—Yaa pʋʋsg neb milyõ-rãmb sẽn pʋʋsde

Yãmb zoe n pʋʋsame n kos tɩ Wẽnnaam Rĩungã wa bɩ? Hal na maan yʋʋm kobs woto, neb milyõ-rãmb pʋʋsdame n yetẽ tɩ: “Bɩ yãmb Rĩungã wa.” La bõe yĩng tɩ b pʋʋsd woto? Bala, a Zeezi yeela a karen-biisã tɩ b pʋʋs tɩ Wẽnnaam Rĩungã wa.

Sɩngrẽ wã, a Zeezi karen-biisã pa wʋm bũmb nins fãa a sẽn yeel Rĩungã wɛɛngẽ wã ye. Rẽ n so tɩ b sok-a yaa: “Zu-soaba, yaa masã la yãmb na n lebs n lugl rĩungã n kõ Israyɛll nebã bɩ?” A Zeezi sẽn pa yeel-b wakat ning takɩ Rĩungã sẽn na n wa wã tog n ling-b lame. (Tʋʋma 1:6, 7) La rẽ yĩnga, rat n yeelame tɩ tõnd pa tõe n bãng Wẽnnaam Rĩungã sẽn yaa a soaba, la a sẽn na n wa wakat ning bɩ? Ayo!

Ad sogsg Gũusg Gasg kãnga sẽn na n sõng-d tɩ d paam b leoore:

  • Bõe yĩng tɩ Wẽnnaam Rĩungã yaa tɩlɛ ne-do?

  • Ãnda la Wẽnnaam Rĩungã Rĩmã?

  • Wakat bʋg la Wẽnnaam Rĩungã na n soog tẽngã gilli?

  • Bõe la Wẽnnaam Rĩungã na n wa maane?

  • Bõe yĩng tɩ d segd n yãk yam masã menga, n teel Wẽnnaam Rĩungã?

  • Wẽnnaam Rĩungã yaa bõe?