Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Ãnda la Wẽnnaam Rĩungã Rĩmã?

Ãnda la Wẽnnaam Rĩungã Rĩmã?

Wẽnnaam kɩtame tɩ Biiblã gʋlsdb toor-toor togs yɛl wʋsg sẽn na n sõng tɩ b bãng soab ning sẽn na n yɩ a Rĩungã Rĩmã. Wala makre,

  • Na n yɩɩ ned Wẽnnaam mengã sẽn yãke. “Maam n zĩndg m dĩmã . . . mam kõo foom soolem-dãmb tɩ yɩ f pʋɩɩre, la m kɩt tɩ f soolmã tãag dũniyã tɛk fãa.”—Yɩɩn-sõamyã 2:6, 8.

  • Na n yɩɩ rĩm a Davɩɩd yagenga. “B roga biig n kõ-do, b kõo tõnd bi-ribla. B kõo yẽnda noor t’a na n soog soolem. . . . Yẽnda naamã na n yalgame, yẽnda na n waa ne vɩ-bãan sẽn ka sɛta, a Davɩɩd naam geerã ne yẽnda soolmã yĩnga. Yẽnda na n paasa a soolmã pãnga”—Ezayi 9:5, 6.

  • A na n doga Betlehɛm. “Foom Betlehɛm . . . , mam na n kɩtame tɩ naab yi fo pʋgẽ. . . . Bãmb na n yɩɩ kãseng dũniyã tɛk fãa.”—Miise 5:1, 3.

  • Nebã na n kisg-a lame, la b kʋ-a. “Bãmb lebga wa soab ning nebã sẽn wẽnemd b nens n base, b paooga bãmba, la tõnd dag n ka nand-b ye. . . . B kõsa bãmb lʋgrã tõnd tʋʋm-beedã yĩnga, b pogla bãmb tõnd kongrã yĩnga.”—Ezayi 53:3, 5.

  • A na n vʋʋgame, n paam ziiri. “Yãmb ka na n bas maam kɩɩm-kulg ye. Yãmb ka na n sak n bas y nin-nongrã t’a põog yaoogẽ ye. . . . Naar meng-meng bee yãmb dɩtg wakat sẽn ka sɛta.”—Yɩɩn-sõamyã 16:10, 11.

A Zeezi Kirist n sɩd zems ne a na yɩ Rĩmã

Hal ninsaalbã sẽn be dũni zug tɛka, nin-yend bal n tõog n wilg kɛpɩ t’a tõe n yɩɩ naab ning sẽn segdã. Yaa a Zeezi Kirist. Sɩd me, malɛk n yeel a Zeezi ma a Maari yaa: “Wẽnnaam a Zeova na n kõo yẽ a yaab a Davɩɩd geerã. . . . la yẽ Rĩungã pa na n tol n tall tɛk ye.”—Luk 1:31-33.

A Zeezi zɩ n dɩ naam dũniyã zug ka ye. La yẽ la Wẽnnaam Rĩungã Rĩmã, n na n zĩnd saasẽ n dɩ naam ãdem-biisã zugu. Bõe n kɩt tɩ yẽ la Rĩm ning sẽn segdã? D ges bũmb kẽer a sẽn maane, a sẽn wa n be tẽngã zugã.

  • A Zeezi ra wilgdame tɩ nebã yell sɩd pak-a lame. A ra sõngda neb buud fãa, pagba, rapa, kamba, kom-bɩɩs la kãsemba, n pa get b sẽn yitẽ wall b tarem ye. (Matiye 9:36; Mark 10:16) Daar a ye, wãoor n yeel-a yaa: “Yãmb sã n dat bala, y tõe n kɩtame tɩ m lebg yɩlemde.” A nimbãaneg yõka a Zeezi, t’a sãoog-a.—Mark 1:40-42.

  • A Zeezi wilga tõnd d sẽn tõe n maan to-to n ta Wẽnnaam yam. Ad a sẽn yeele: “Yãmb pa tõe n yaa Wẽnnaam yembse, la y yaa arzɛgsã yembs me ye.” A leb n yeelame tɩ d segd n maana d taabã bũmb nins tõnd sẽn dat tɩ bãmb me maan tõndã. A wilgame me tɩ Wẽnnaam sẽn getã pa tõnd tʋʋm-tʋmdɩ wã bal ye. A geta tõnd sẽn tagsd bũmb nins yelle, la sẽn be d sũurẽ wã me. Dẽnd d sã n dat n ta Wẽnnaam yam, yaa tɩlɛ tɩ d gũusd ne d sũurã tagsgo. (Matiye 5:28; 6:24; 7:12) A Zeezi wilga vẽeneg tɩ d sã n dat n paam sũ-noog hakɩɩka, d segd n bao n bãnga Wẽnnaam sẽn dat tɩ d maane, la d modg n sɩd maan rẽ.—Luk 11:28.

  • A Zeezi wilga tõnd nong f to sẽn dat n yɛɛlga. A Zeezi tʋʋm-tʋmdɩ wã la a no-goamã ra tara pãng wʋsgo, hal n da noogd a kɛlgdbã sũuri. “Kʋʋngã sũur yɩɩ noog wʋsg ne b sẽn zãmsd nebã to-to wã, bala, b ra pa zãmsd-b wa bãmb gʋlsdbã ye. B ra gomda ne tõogo.” (Matiye 7:28, 29) A sagla nebã yaa: “Nong-y y bɛɛbã.” A pʋd n pʋʋsa neb kẽer sẽn yɩ sabab tɩ b na n kʋ-a wã yĩnga. A yeelame: “M Ba, kõ-y bãmb sugr tɩ b pa mi b sẽn maandã ye.”—Matiye 5:44; Luk 23:34.

A Zeezi sɩd zemsa ne a na yɩ dũniyã naaba, naab sẽn na n sõng nebã la a maan-b neere. La wakat bʋg la a na n sɩng a naamã rɩɩbo?