GŨUSG GASGÃ Yʋʋm-sare 2019

Sõss nins d sẽn na n zãms yʋʋmd 2020 wao-fugdg rasem a 3 n tãag tʋʋlg pipi daarã bee seb-kãnga pʋgẽ.

Tʋʋm tara a wakate, tɩ vʋʋsg me wakat beẽ

Sõs-kãnga gomda Wẽnnaam sẽn da yãk vʋʋsg daarã n kõ Israyɛll nebã yelle. Na n sõnga d ned kam fãa t’a bʋgs n ges a tagsg sẽn yaa a soab tʋʋmã la vʋʋsgã wɛɛngẽ.

A Zeova kɩtame tɩ y tõe n paam lohorem

Kɩdeng yʋʋmdã tẽegda tõnd bũmb a Zeova sẽn maande, n na n sõng tõnd tɩ d wa paam lohorem.

Karemdbã sogsgo

A Moyiiz tõoga ra wilgame tɩ sã n yaa “weoogẽ” la rao yõg pʋg-sad b sẽn zoe n kõ sɩda, pʋg-sadã sã n kelmame, a pa tar taale, raoã n tar taale. Bõe yĩnga?

Karemdbã sogsgo

A Sʋɩtãan sẽn yeel a Awa t’a sã n dɩ tɩɩg ning sẽn kɩtd tɩ ned bãng wẽng ne sõmb n bakã biisã, a pa na n ki wã, a ra ratame t’a tẽ tɩ ninsaal tara sɩɩg sẽn pa kiidi, wa neb wʋsg sẽn tẽed rũndã-rũndã wã bɩ?

Yãmb sɩd mii a Zeova sõma bɩ?

Bãng a Zeova sõma rat n yeelame tɩ bõe? Wãn to la a Moyiiz kibarã, la rĩm a Davɩɩd kibarã tõe n sõng tõnd tɩ d bãng d sẽn tõe n maan to-to, n paam zood sõma ne Wẽnnaam?

Roagdba, sõng-y y kambã tɩ b wa nong a Zeova

Wãn to la roagdbã tõe n sõng b kambã tɩ b wa nong a Zeova, n tũud-a?

‘Pʋʋsd-y bark bũmb fãa yĩnga’

Bũmb wʋsg n wilgd tɩ d sã n yaa sõm-mitba, manegda tõnd mengã.

Y tẽrame bɩ?

Yãmb karma Gũusg Gasg nins b sẽn yiis yaoolmã sõma bɩ? Bɩ y ges y sã n tõe n leoka sogs-kãensã.

Yʋʋmd 2019 Gũusg Gasgã sõss ẽndɛgse

Yʋʋmd 2019 Gũusg Gasgã sõssã fãa ẽndɛgse, la sõssã fãa gom-zutu