Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Y tẽrame bɩ?

Y tẽrame bɩ?

Yãmb karma Gũusg Gasg nins b sẽn yiis yaoolmã sõma bɩ? Bɩ y ges y sã n tõe n leoka sogs-kãensã:

“Zab-teoog ning fãa b sẽn maan n na n zab ne foomã kõn tol n tõog n maan foom bũmb ye.” (Eza. 54:17) Gom-kãnga võor yaa bõe?

D tõe n kɩsa sɩd tɩ Wẽnnaam na n kogla tõnd ne bũmb nins fãa sẽn tõe n sãam-dã, wala makre, “nin-toosã vʋʋsem.” (Eza. 25:4, 5) Bɛɛbã pa tar b sẽn tõe n maan-do, t’a Zeova pa tar a tɩɩm ye.— w19.01, s.n. a 6-7.

Wãn to la Wẽnnaam sẽn tall manesem ning ne Kanaã nebã, la ne Israyɛll neb nins sẽn da lebg kɩɩsdbã wilgd t’a nonga tɩrlem?

Wẽnnaam sɩbga neb nins tũudum sẽn da naag ne yoobã, la sẽn da namsd-b pagb la kamb nins sẽn pa tar sõangdã. La a ninga sẽn da maand-b sɩd ne-a, la b tar manesem sẽn segd ne b taabã barka.— w19.02, s.n. 22-23.

Ned sẽn pa tũud a Zeova sã n wa lʋɩ taoor n pʋʋsdẽ tɩ d be be, d manesem tog n yɩɩ wãna?

D pa na n naag n yeel tɩ “ãmiina” pʋʋsgã poor ye. Nebã sã n dat n gãd taab nus pʋʋsgã sasa, d pa na n naag n maan woto ye. D tõe n yãka yam n pʋʋs d sũurẽ.—w19.03, s.n. 31.

Ned sã n tʋm tʋʋm-dẽgd ne biiga, bõe yĩng tɩ yaa yel-wẽn-kãseng meng-menga?

Bala a beega biigã, tigingã nebã, tẽngã taoor dãmba, la sẽn yɩɩd fãa, Wẽnnaam. Tẽns kẽere, b yiisa noor n wilg tɩ ned sã n wʋm tɩ ned n tʋm tʋʋm-dẽgd ne biiga, a segd n togsa tẽngã taoor dãmba. Kãsem-dãmb nins sẽn be tẽn-kãensã tũuda laloa wã sẽn yeelã.—w19.05, s.n. a 9-10.

Y maanda wãn n maneg y tagsa wã?

Ad bũmb a wãna: Pʋʋs-y-yã a Zeova. Bʋgsd-y n get-y y sã n pa tar tagsa la yel-manesem y sẽn tog n toeeme. Bao-y tũud-n-taar sẽn na n maneg-yã.—w19.06, s.n. 11.

Bõe la d tõe n maan n segl d menga, tɩ b sã n wa namsd-d tũudmã yĩng bɩ d tõog toogo?

D segd n modgame tɩ d zoodã ne a Zeova paase. Kɩs-y sɩd t’a Zeova nong-d lame, la t’a pa na n tol n daag-d n bas ye. Karemd-y Biiblã daar fãa la y pʋʋsd wakat fãa. Kɩs-y sɩd t’a Zeova sẽn pʋlem t’a Rĩungã na n waa ne bark ninsã na n pidsame. Zãms-y Biiblã vɛrse nins sẽn noom yãmbã, n paas Rĩungã yɩɩl kẽer ne zugu.—w19.07, s.n. a 2-4.

Bõe la d tõe n maan n sõng d neb nins sẽn pa tũud a Zeova wã tɩ b wa paam n põse?

D segd n ninga d meng b zĩigẽ, n tẽegdẽ tɩ b geta d yel-manesmã n yɩɩd d no-goamã, n maand sũ-mar ne-ba, la d ra bas me tɩ b tõog-d ye.—w19.08, s.n. 15-17.

Wa a Zeezi sẽn togs Matiye 11:28 wã, bõe yĩng tɩ tʋʋmd ning a sẽn kõ-dã belsd tõndo?

D tara yel-gɛtb sẽn get d yell sõma, d tara tũud-n-ta sõma tɛkẽ, d tʋʋmdã me bee barka.—w19.09, s.n. 23.

Wãn to la a Zeova kõt tõnd raab la tõogo? (Fili. 2:13)

D sã n karemd Biiblã la d bʋgsd a zugu, Wẽnnaam na n kɩtame tɩ d tʋlg n maan wa d sẽn tagsdã, la a sõng-d tɩ d tõoge. Ne a vʋʋsem sõngã maasem, a tõe n kɩtame tɩ bãngr la minim nins d sẽn zoe n tarã maneg n paase.—w19.10, s.n. 21.

Nand tɩ y yãk y sẽn na n maanega, bõe la y segd n maane?

Ad bũmb a nu: Pʋʋs-y n kos-y yam. Maan-y vaeesg sõma. Bʋgs-y-yã, n bãng y yam-yãkrã võore. Yãk-y y sẽn dat n maanã takɩ. Da mag-y tɩ yɩɩg y pãng ye.—w19.11, s.n. 27-29.

Wʋsg sẽn tẽed tɩ ninsaal tara sɩɩg sẽn pa kiidã, yaa a Sʋɩtãan sẽn yeel a Awa bũmb ningã yĩng bɩ?

Pa wõnd yaa woto ye. A Sʋɩtãan yeela a Awa t’a pa na n ki ye. A pa yeel tɩ bũmb n na n yi a yĩngẽ wã n tɩ vɩ zĩig a to ye. Sa-kãsengã poore, ned ra kae n ket n tẽed bũmb nins tũudum nins sẽn yaa ziri wã sẽn da yelgdã ye. Wẽnnaam sẽn gẽdg buud-goamã Babɛll tɩ nebã sãeeg “dũniyã zĩigã fãa” wã, b sẽn da tagsd tɩ ninsaal tara sɩɩg sẽn pa kiidã kell n paa b yamẽ.—w19.12, s.n. 15.