Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 ZÃMSGÃ YĨNGA 51

Yãmb sɩd mii a Zeova sõma bɩ?

Yãmb sɩd mii a Zeova sõma bɩ?

“Sẽn-Ka-Saabo, bɩ neb nins sẽn mi yãmbã rɩk b teegrã n teeg yãmba. Bala, yãmb ka basd neb nins sẽn baood yãmbã ye.”—YƖƖN. 9:11.

YƖƖLL 56 Yãk yam f toor n tũ sɩdã sore

D SẼN NA N Yà Wà*

1-2. Yell ning sẽn paam a Ãnzelito wã wilgdame tɩ bõe la d ned kam fãa segd n maane?

YÃMB roagdbã yaa a Zeova Kaset rãmb bɩ? Sã n yaa rẽ bɩ y tẽeg tɩ pa bãmb sẽn tar zood sõma ne a Zeova wã yĩng bala, la yãmb me na n tall zood sõma ne-a ye. D roagdbã tũuda a Zeova tɩ b pa tũud-a me, yaa d ned kam fãa n segd n mao n tall zood sõma ne a Zeova.

2 D gom d tẽed-n-taag a Ãnzelito yelle. A roagdbã yaa a Zeova Kaset rãmba. Baasgo, a sẽn wa n bɩtẽ wã, a ra neeme t’a pa tolg n tar zood sõma ne Wẽnnaam ye. A mengã yeelame: “M da tũuda a Zeova, m sẽn da ne m zakã rãmb sẽn tũud-a wã yĩng bala.” La a wa n yãka yam n na n bao sẽk n karemd Biiblã la a bʋgsd a goamã zugu. A sɩngame me n pʋʋsd a Zeova naoor wʋsgo. Sõng-a lame t’a bãng bõe? Ad a sẽn yeele: “M bãngame tɩ m sã n dat n paam zood sõma ne m Ba a Zeova, yaa tɩlɛ tɩ mam mengã bao n bãng-a sõma.” Yel-kãngã sẽn paam a Ãnzelito wã kɩtame tɩ d sokd d mens yaa: Bõe yĩng tɩ ned sẽn mi a Zeova woto bala, ne ned sẽn mi-a sõma ka yembre? D maanda wãn n bãng a Zeova sõma?

3. Bõe yĩng tɩ ned sẽn mi a Zeova woto bala, ne ned sẽn mi-a sõma ka yembre?

3 Ned sã n mi a Zeova yʋʋrã, la bũmb kẽer a sẽn yeel bɩ a sẽn maane, d tõe n yeelame t’a soabã mi-a-la woto bala. Pa sek d na yeel t’a mi-a-la sõma ye. Dẽnd yaa tɩlɛ tɩ d bao n  bãng bũmb wʋsg a Zeova zugu, la d bãng a zʋgã sẽn yaa sõma zãngã. Rẽ, d na n wʋmda a sẽn maand bũmb ninsã võore, la a sẽn yet bũmb ninsã võore. Woto na n sõnga tõnd tɩ d bʋgs n bãng a sũur sã n nooma ne sẽn be tõnd yamẽ wã, d yam-yãkr toor-toorã, la d tʋʋm-tʋmdɩ wã. D sã n wa tõog n bãng a Zeova sẽn dat tɩ d maane, d segd n tũ d sẽn bãngã.

4. D sã n bʋgs Biiblã kibay kẽer zugu, wãn to la tõe n sõng-do?

4 Neb kẽer tõe n yaanda yãmba, y sẽn dat n tũ a Zeova wã yĩnga. Tõe tɩ b maneg n nams-yã, b sã n wa yã tɩ y sɩnga tigissã kẽnde. La y sã n teeg a Zeova, a pa na n bas-y a bada! Bãng-y tɩ woto fãa wilgdame tɩ yaa yãmb ne a Zeova zoodã sẽn sɩnge. Yaa zood sẽn na n kaoos y yõor tɛka. La rẽ yĩnga d sɩd tõe n bãnga a Zeova sõma bɩ? N-ye, tõeeme! Neb sẽn yɩ koangdb wa tõnd tõogame n bãng a Zeova sõma. Wala makre, a Moyiiz ne rĩm a Davɩɩde. B kibayã yaa kaset tɩ tõnd me tõeeme. D na n tẽega bũmb kẽer nin-kãensã sẽn maane, la d leok sogsg a yiibu: B maana wãn n bãng a Zeova sõma? Yam-bʋg la d tõe n dɩk b mak-sõngã pʋgẽ?

A MOYIIZ YÃA “SOAB NING NINSAAL NIN SẼN PA TÕE N Yà WÔ

5. Bõe la a Moyiiz yãk yam n maane?

5 A Moyiiz tũu bũmb nins a sẽn bãngã. A sẽn wa n tar yʋʋm 40 woto, a zãgsame tɩ b kõn le bool-a t’a ‘Farawõ bi-pugl biiga,’ n yãk yam n na n tɩ naag Israyɛll nebã sẽn yaa Wẽnnaam nin-buiidã. (Ebre. 11:24) A sak n bõna ziir la naam. A sẽn yãk yam n na n tɩ naag Israyɛll nebã sẽn da yaa Ezɩpt yembsã, Ezɩpt rĩm-toaag a Farawõ b sẽn da waoogd wa wẽndã ra tõe n maan-a-la yelle. Sɩd yɩɩ tẽeb tɛkẽ! A Moyiiz ra teega a Zeova. A sẽn teeg a Zeova woto wã n kɩt t’a kell n tõog n tall zood sõma ne-a, a yõor tɛka.—Yel. 3:5.

6. Yam-bʋg la d tõe n dɩk a Moyiiz mak-sõngã pʋgẽ?

6 Yam-bʋg la d tõe n dɩk a Moyiiz mak-sõngã pʋgẽ? Wa a Moyiizi, d ned kam fãa segd n yãka a sã n na n sak n naaga a Zeova nin-buiidã, n tũ-a. Tõe tɩ na n yɩɩ tɩlɛ tɩ d mong d meng bũmb kẽer n tõog n tũ-a. Sẽn pa mi-b a Zeova wã tõe n nams-d-la d tũudmã yĩng me. La d sã n teeg d saasẽ Ba wã, d tõe n basa d yam t’a na n sõng-d lame!

7-8. Bõe me la a Moyiiz bao n bãnge?

7 A Moyiiz kell n bao n bãnga bũmb wʋsg a Zeova zugu, la a maan a raabã. Wala makre, a Zeova sẽn wa n kos-a t’a tɩ lʋɩ taoor n yiis Israyɛll nebã yembdã pʋgẽ wã, a tagsame t’a pa tõe ye. A yeela a Zeova naoor ka tɛk t’a pa tar minim, n tõe n maan rẽ ye. La a Zeova sɩd talla nimbãan-zoeere, n bao ned t’a na n sõng a Moyiizi. (Yik. 4:10-16) Baasa wãna? A Moyiiz tõog n tɩ taasa a Farawõ Wẽnnaam bʋ-kaoorã koeesã. A paamame me n yã a Zeova sẽn tall a pãngã to-to, n fãag Israyɛll nebã, la a sãam a Farawõ ne a sodaasã la b zab-teedã mog-miuugẽ wã.—Yik. 14:26-31; Yɩɩn. 136:15.

8 A Moyiiz sẽn yiis Israyɛll nebã Ezɩptã poore, b talla yẽgeng wakat fãa. La a Moyiiz yãa a Zeova sẽn maan sũ-mar to-to ne nin-kãensã a sẽn yiis yembdã. (Yɩɩn. 78:40-43) A yãa a Zeova sẽn tall sik-m-meng wʋsgo, n sak n kelg yẽ la a bas a sẽn da rat n maanã.—Yik. 32:9-14.

9. Wa Ebre-rãmb 11:27 sẽn yetã, bõe n wilgd t’a Moyiiz ne a Zeova zoodã sɩd ra tara pãnga?

9 Israyɛll nebã sẽn yi Ezɩptã tɛka, zood ning a Moyiiz sẽn da tar ne a Zeova wã pãng talla paasgo, hal tɩ ra yaa wa a nee a saasẽ Ba wã. (Karm-y Ebre-rãmb 11:27.) Bũmb la  Biiblã yeta, tɩ wilgdẽ tɩ b zoodã sɩd ra tara pãnga. Ad Biiblã sẽn yetã: “Sẽn-Ka-Saab rag n gomda ne a Moyiiz neng ne neng wa ned sẽn gomd ne a zoa.”—Yik. 33:11.

10. Sẽn na yɩl n bãng a Zeova sõma, bõe la d segd n maane?

10 Yam-bʋg la d tõe n dɩk a Moyiiz mak-sõngã pʋgẽ? Sẽn na yɩl n bãng a Zeova sõma, d sã n bao n bãng a zʋgã sẽn yaa sõma zãngã bala, pa sek ye. Yaa tɩlɛ me tɩ d maan a raabã. Rũndã-rũndã, a Zeova raab yaa “nebã buud fãa paam fãagre, la b paam bãngr hakɩɩk sɩdã zugu.” (1 Tɩm. 2:3, 4) D sã n zãmsd nebã Biiblã, tɩ b bãngd a Zeova, d maanda a raabã.

11. D sã n wa zãmsd nebã Biiblã n na n sõng-b tɩ b bãng a Zeova, tõnd mengã manegd n bãngd-a lame n paasdẽ. Wãn to?

11 Naoor wʋsgo, d sã n wa zãmsd nebã Biiblã n na n sõng-b tɩ b bãng a Zeova, tõnd mengã manegd n bãngd-a lame n paasdẽ. Wala makre, koe-moonegã sasa, a Zeova sã n sõng tɩ d paam ned sẽn tar yam ning sẽn zemsã, d manegd n nee a nimbãan-zoeerã. (Zã 6:44; Tʋʋ. 13:48) D sã n ne neb nins d sẽn zãmsd Biiblã sẽn tõogd n basd b minim-wẽnsã la b yeelgd nin-paalgã, yaa kaset tɩ Wẽnnaam Gomdã sɩd tara pãnga. (Kol. 3:9, 10) D nee Wẽnnaam sẽn maand sũ-mar to-to me ne koe-moonegã zĩigẽ neb wʋsgo, n kõt-b segb buud toor-toor n na n sõng-b tɩ b bãng-a, n wa paam fãagrã.—Rom. 10:13-15.

12. Wa b sẽn wilg Yikr 33:13 pʋgẽ wã, bõe la a Moyiiz kos-yã, la yaa bõe yĩnga?

12 A Moyiiz ra nanda zood ning a sẽn tar ne a Zeova wã. A maana yel-soalem ne Wẽnnaam pãnga, tɩ wilgdẽ t’a zoodã ne Wẽnnaam ra tara pãnga. La baa ne rẽ, a le bõosa Wẽnnaam t’a sõng-a t’a bãng-a n paase. (Karm-y Yikr 33:13.) A sẽn wa n kot woto wã t’a tara yʋʋm 80 la zaka. Baasgo, a ra miime tɩ bũmb wʋsg la a ket n segd n bao n bãng a saasẽ Ba wã zugu.

13. Bõe n wilgd vẽeneg tɩ ned nanda zood ning a sẽn tar ne a Zeova wã?

13 Yam-bʋg la d tõe n dɩk a Moyiiz mak-sõngã pʋgẽ? Baa tõnd sẽn tũ a Zeova n kaoos to-to fãa, d segd n ket n nanda zood ning d sẽn tar ne-a wã hal sõma. Ad bũmb a ye sẽn wilgd vẽeneg tɩ d nanda zood ning d sẽn tar ne a Zeova wã: Yaa d sẽn na n gomd ne-a ne pʋʋsgã maasem.

14. Ned sã n dat n bãngd a Zeova n paasdẽ, bõe yĩng tɩ pʋʋsgã yaa tɩlɛ?

14 Neb sã n dat tɩ b zood tall pãnga, yaa tɩlɛ tɩ b yẽsd ne taab sõma. Woto wã, wae n pʋʋsd-y-yã a Zeova, tɩ na n paasa yãmb ne yẽ zoodã. Ra n yɛɛsd-y, n pa rat n togs-a sẽn be y sũurẽ wã ye. (Efɛ. 6:18) A Kirista sẽn be Tirki wã yeelame: “M sã n togs a Zeova m sũur yelle, tɩ rẽ poor tɩ m ne a sẽn sõngd-ma, m sẽn nong-a to-to wã paasdame, tɩ m maneg n teeg-a me n yɩɩd pĩndã. M sã n ne a Zeova sẽn leokd m kosgã, sõngda maam tɩ m neẽ t’a yaa m Ba la m zoa.”

RAO SẼN TA A ZEOVA YAM

15. Bõe la a Zeova yeel a Davɩɩd zugu?

15 Rĩm a Davɩɩd rogame n mik t’a buudã neb ra zoe n yaa nin-buiid sẽn dɩk b mens n kõ a Zeova. La pa a zakã neb sẽn da tũud a Zeova wã yĩng bal la yẽ me sẽn tũ-a wã ye. A maoome n paam zood sõma ne Wẽnnaam, hal tɩ Wẽnnaam ra nong-a wʋsgo. A Zeova meng yeelame t’a Davɩɩd yaa ‘ned sẽn ta yẽ yam.’ (Tʋʋ. 13:22) A Davɩɩd maana wãn n paam zood a woto ne a Zeova?

16. A Davɩɩd sẽn da get bũmb nins a Zeova sẽn naanã n bʋgsdẽ wã, sõng-a lame t’a bãng bõe?

16 A Davɩɩd ra geta bũmb nins a Zeova sẽn  naanã, tɩ sõngd-a t’a bãngd-a n paasdẽ. A sẽn wa n bɩtẽ wã, a ra nong n bee weoogẽ wã ne a ba wã piisã. Tõe tɩ yaa sasa kãens la a sɩng n bʋgsd bũmb nins a Zeova sẽn naanã zugu. Wala makre, yʋng sã n ta t’a zẽk a neng n ges yĩngrã, a nee ãds ka tɛka. La kɩtame me t’a bʋgs a soab ning sẽn naan-a rẽ fãa wã zugu, n bãng t’a yaa zʋg-sõma ka tɛk soaba. Kɩtame t’a pʋd n yeel yaa: ‘Saasã moonda Wẽnnaam ziirã, la sa-gãongã togsda bãmb nus tʋʋmã.’ (Yɩɩn. 19:2, 3) A sã n bʋgs n ges a Zeova sẽn naan ninsaal t’a yaa to-to wã, a neeme t’a Zeova yamã ka to ye. (Yɩɩn. 139:14) A Davɩɩd sẽn bʋgs bũmb nins a Zeova sẽn naanã zugã, a bãngame t’a Zeova bãngrã yɩɩda ninsaal hal zĩig sẽn zãre, tɩ kɩt t’a sik-m-mengã maneg n paase.—Yɩɩn. 139:6.

17. D sã n bʋgsd a Zeova sẽn naan bũmb ninsã zugu, sõng-d lame tɩ d bãng bõe?

17 Yam-bʋg la d tõe n dɩk a Davɩɩd mak-sõngã pʋgẽ? D tagsd a Zeova sẽn naan bũmb ninsã yelle. D gũusd n get a Zeova sẽn naan bũmb ninsã, n bʋgsd b zugu, la d maand sũ-noog ne rẽ. Wala makre, d sã n tagsd tɩɩsã, rũmsã la ninsaalbã a Zeova sẽn naanã yelle, d bãngda a Zeova sõma n paasdẽ. Woto, daar fãa d na n bãngda bũmb wʋsg d saasẽ Ba wã sẽn nong-dã zugu. (Rom. 1:20) Daar ne a to fãa, d na n neeme tɩ d sẽn nong-a to-to wã paasdame.

18. Wa Yɩɩn-sõamyã 18 soabã sẽn wilgdã, bõe la a Davɩɩd bãng vẽenega?

18 A Davɩɩd yãa vẽeneg t’a Zeova ra sõngd-a lame. Wala makre, a sẽn tõog n kʋ bõn-yẽeg la urs n kogl a ba wã piisã tɩ b pa paam n maan-b bũmbã, a bãngame tɩ yaa a Zeova n sõng-a t’a tõog we-rũn-kãensã. A sẽn tõog nin-wobg a Goliat sẽn da yaa sodaag sẽn mi zabr sõma wã, a bãnga vẽeneg tɩ tũu ne a Zeova sõngre. (1 Sãm. 17:37) Rĩm a Sayull sẽn da maand sũ-kiir ne a Davɩɩde, n baood-a n na n kʋ, t’a paam n põsã, a bãngame tɩ yaa a Zeova n fãag-a. (Yɩɩn. 18:1) A Davɩɩd sã n da yaa wuk-m-meng soaba, a ra na n tagsame t’a sẽn tõog n maan woto fãa wã yaa ne a meng pãnga. A ra yaa sik-m-meng soaba. Dẽnd a bãnga vẽeneg tɩ yaa a Zeova n da sõngd-a.—Yɩɩn. 138:6.

19. Yam-bʋg la d tõe n dɩk a Davɩɩd mak-sõngã pʋgẽ?

19 Yam-bʋg la d tõe n dɩk a Davɩɩd mak-sõngã pʋgẽ? D sã n kot a Zeova sõngr bala, pa sek ye. D segd n gũusd n geta a sẽn sõngd tõnd to-to wã, la sẽn yaa wakat ningã. D sã n yaa sik-m-mens rãmba, d na n sak n deegame tɩ pa bũmb fãa la d tõe n maan ye. Woto, d na n yãame t’a Zeova sõngda tõnd tɩ d tõogd n maand d sẽn pa tõe wã. D sã n yã bũmb sẽn wilgd tɩ yaa a Zeova n sõng-do, tõnd ne yẽ zoodã pãng na n paasame. Fidzi saam-biig a Izaak sẽn sɩng n tũud a Zeova hal sẽn kaoosã yãame tɩ woto yaa sɩda. A yeelame: “M nee vẽeneg t’a Zeova sõnga maam hal m sẽn sɩng Biiblã zãmsgã n tãag rũndã. Woto sõng-m lame tɩ m kɩs sɩd t’a sɩd beeme.”

20. Bõe n kɩt t’a Davɩɩd ra tar zood sõma ne a Zeova?

20 A Davɩɩd rɩka a Zeova togs-n-taare. A Zeova naana tõnd tɩ d tõe n dɩk a togs-n-taare. (Sɩng. 1:26) D sã n bãngd a Zeova zʋgã sẽn yaa sõma zãngã n paasdẽ, d na n tõogd n dɩkda a togs-n-taar me sõma. A Davɩɩd wa n tõog n bãnga a saasẽ Ba wã sõma, tɩ rẽ sõng-a t’a rɩk a togs-n-taar a manesmã ne neb a taabã pʋgẽ. Ad bũmb sẽn wilgd rẽ: Baa ne a Davɩɩd sẽn beeg a Zeova, n yo ne a Batseba la a kɩt tɩ b kʋ a sɩdã, a Zeova zoee a Davɩɩd nimbãaneg n  kõ-a sugri. (2 Sãm. 11:1-4, 15) La yaa a sẽn dɩk a Zeova togs-n-taare, n da zoet a taabã nimbãanegã yĩnga. A Davɩɩd sẽn da tar zood sõma ne a Zeova wã, a yɩɩ rĩm Israyɛll nebã sẽn da nonge, t’a Zeova me ra pẽgd-a, hal n da get rĩm-dãmb a taabã sã n maana wa yẽ.—1 Rĩm 15:11; 2 Rĩm 14:1-3.

21. Sẽn zems ne Efɛɛz rãmb 4:24 ne 5:1 wã, d sã n yaa ‘Wẽnnaam togs-n-taase,’ wãn to la nafd tõndo?

21 Yam-bʋg la d tõe n dɩk a Davɩɩd mak-sõngã pʋgẽ? Tõnd me segd n yɩɩ ‘Wẽnnaam togs-n-taase.’ Woto nafda tõnd yaa sɩda, la leb n sõngda tõnd tɩ d bãng Wẽnnaam sõma. D sã n modgd n dɩkd a Zeova togs-n-taare, d wilgdame me tɩ d yaa a kamba.—Karm-y Efɛɛz rãmb 4:24; 5:1.

D BAO N BÃNG A ZEOVA SÕMA N PAASE

22-23. D sã n tũud bũmb nins d sẽn bãngd a Zeova zugã, wãn to la na n naf-do?

22 Wa d sẽn yã wã, ne bũmb nins a Zeova sẽn naanã maasem, la ne Biiblã maasem, a sõngda tõnd tɩ d bãngd-a sõma. Biiblã ka to ye. Neb n zĩnd pĩndã n tũ Wẽnnaam ne b sũy fãa, tɩ b kibayã be Biiblã pʋgẽ, tɩ d tõe n dɩk nin-kãens togs-n-taare. Wala makre, a Moyiiz ne a Davɩɩde. A Zeova yẽ maana a sẽn segd n maanã. Tõnd n segd n modg masã n bao n bãng bũmb wʋsg a zugu, wa d sẽn tõe.

23 D pa tol n tõe n bãng a Zeova n sa ye. (Koɛ. 3:11) La pa d sã n mi bũmb wʋsg a Zeova zug la sard ye. Yaa d sẽn maand bũmb nins ne d minimã. D sã n tũud bũmb nins d sẽn bãngd d saasẽ Ba wã zugã, la d rɩkd a togs-n-taare, tõnd ne yẽ zoodã na n ket n paamda pãnga. (Zak 4:8) Ne a Gomdã maasem, a yeta tõnd tɩ d bas d yam t’a pa na n tol n bas neb nins sẽn baood yẽ wã ye.

YƖƖLL 80 Lemb-y n ges-y t’a Zeova yaa sõma

^ sull 5 Neb wʋsg n tẽed tɩ Wẽnnaam beeme, n yaool n pa mi-a sõma ye. Bãng a Zeova sõma rat n yeelame tɩ bõe? Wãn to la a Moyiiz kibarã, la rĩm a Davɩɩd kibarã tõe n sõng tõnd tɩ d bãng d sẽn tõe n maan to-to, n paam zood sõma ne Wẽnnaam? D na n leoka sogs-kãensã sõs-kãnga pʋgẽ.