Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

‘Pʋʋsd-y bark bũmb fãa yĩnga’

‘Pʋʋsd-y bark bũmb fãa yĩnga’

NE YÃMB tagsgo, y yaa ned sẽn minim n pʋʋsd barka, rat n yeel tɩ ned sẽn mi a zaamẽ ne beoog bɩ? Yɩta sõma tɩ ned fãa fees a meng n gese. Biiblã ra pĩnd n wilgame tɩ yaoolem wakatã, neb wʋsg na n yɩɩ “sõm-zɩtba.” (2 Tɩm. 3:2) Tõe tɩ y zoe n yãa neb sẽn tagsd tɩ wakat fãa, neb a taabã tog n maanda bũmb n kõt bãmba, la tɩ bũmb nins fãa b sẽn tarã yaa b sẽn segd ne. Yaa wa pa tɩlɛ tɩ b pʋʋsd bark b sẽn paamd bũmb ninsã yĩng ye. Y pa ne tɩ neb a woto zĩigẽ pa tar yamleoog sɩda?

A Zeova yaool n yeta sẽn tũud-b yẽ wã tɩ b ‘wilg tɩ b yaa sõm-mitba.’ Segdame tɩ d ‘pʋʋsd bark bũmb fãa yĩnga.’ (Kol. 3:15; 1 Tes. 5:18) Sɩd me, d sã n minim n pʋʋsd barka, manegda tõndo. Bõe yĩnga? Bʋʋmã waoogame.

NED SÃ N YAA SÕM-MITA, SÕNGD-A LAME T’A NAND A MENGA

Bũmb a ye sẽn kɩt tɩ d segd n minim n pʋʋsd barka, yaa tɩ rẽ kõta neb a taabã sũ-noogo, la sõngdẽ tɩ tõnd meng sũur noom ne d mengã. Bõe yĩng tɩ d yet woto? D sã n yaa ned sẽn mi beoogo, na n sõngame tɩ d bãng tɩ neb a taabã nand-d lame. Wala makre, ned sã n maan bũmb n kõ-yã, a sẽn dat n sõng-y yĩnga, pa wilgd t’a soabã gesame tɩ y segda ne rẽ sɩda? Y sã n neẽ tɩ y taabã nand-y lame la b nong-yã, na n kɩtame tɩ y sũur noom ne y menga. D tõe n yeelame t’a Rut nengẽ wã yɩɩ woto. A Boaaz sẽn maan a Rut neerã, a Rut sũur yɩɩ noog wʋsgo. La sãmbg kae tɩ kɩtame t’a bãng tɩ ned n nand-a, n dat n sõng-a.—Rut 2:10-13.

La sẽn yɩɩd fãa, segdame tɩ d pʋʋsd Wẽnnaam barka. Yaa vẽeneg tɩ y mi n tagsa bũmb nins fãa Wẽnnaam sẽn zoe n maan n kõ yãmbã, la a sẽn ket n maandẽ wã yelle. (Tõo. 8:17, 18; Tʋʋ. 14:17) Y sã n mi n tags Wẽnnaam maan-neerã yell bilfu, yaa sõma. La sẽn yaa sõma n yɩɩda, yaa y sẽn na n maag y yĩng n bʋgs n ges bõn-sõma ka tɛkã Wẽnnaam sẽn maand n kõt yãmb la neb nins y sẽn nongã. Y sã n bʋgs n ges y Naandã sẽn yaa kõat to-to wã, na n kɩtame tɩ y nong-a n yɩɩd pĩndã. Y na n maneg n neeme t’a nonga yãmba, la a nand-y wʋsgo.—1 Zã 4:9.

La ra tagsd-y-yã a Zeova maan-neerã, la bark ka tɛkã y sẽn paamdã yell bal ye. Pʋʋsd-y-yã-a bark rẽ yĩnga. (Yɩɩn. 100:4, 5) Nebã sã n yaa sõm-mitba, paasda ãdem-biisã sũ-noogã hal sõma.

NED SÃ N YAA SÕM-MITA, PAASDA YẼ NE A TAABÃ ZOODÃ

Bũmb a to sẽn kɩt tɩ d segd n mao n yɩ neb sẽn mi zaamẽ ne beoogo, yaa tɩ rẽ paasda zood pãnga. Ned fãa ratame tɩ b nong a zĩigẽ. Ned sã n maan-d neer tɩ d pʋʋs-a bark ne pʋ-peelem, tõnd ne yẽ zoodã pãng paasdame. (Rom. 16:3, 4) Sẽn paase, ned sã n yaa sõm-mita, naoor wʋsgo, a sakd n sõngda a taabã. A nee nebã sẽn maand-a neerã, tɩ rẽ kɩt tɩ yẽ me rat n maand a taabã neere. Sɩd-sɩdã, d sã n sõngd d taabã, d paamda sũ-noogo. Yaa wa a Zeezi sẽn yeelã bala. A yeelame yaa: “Kũun wata ne sũ-noog n yɩɩd reegre.”—Tʋʋ. 20:35.

Inivɛrsite a ye sẽn be Kaliforni maana vaeesg yel-kãnga zugu. A Robert Emmons yaa sẽn lʋɩ-b tʋʋmdã taoorã nin-yende. A yeelame: “D sã n dat n yɩ neb sẽn mi beoogo, yaa tɩlɛ tɩ d reng n sak n deeg tɩ vɩɩmã yaa sõng-taaba. Wakat ninga, yaa d taabã n sõngd tõndo, la sasa ning me, yaa tõnd n sõngd bãmba.” Yaa d bãng bal tɩ yaa d taabã sẽn maand bũmb toor-toor n sõngd tõndã yĩng la d sẽn vɩ wã. Wala makre, tõe tɩ tũuda ne bãmb tɩ d paamd rɩɩb wall tɩbsgo. (1 Kor. 12:21) Ned sã n yaa sõm-mita, a sũur nooma ne bũmb nins b sẽn maand n kõt-a wã. Rẽ wã, sok-y y meng yaa: Ned sã n maan bũmb  n kõ-ma, m wilgd-a lame tɩ m sũur nooma ne rẽ bɩ?

SÕM-MIT TAGSDA SẼN YAA SÕMA WÃ YELL N YƖƖDA

Bũmb a to me n kɩt tɩ d segd n mao n yɩ sõm-mitba. Y sã n mi y zaamẽ, sõngd-y lame tɩ y tagsd sẽn yaa sõma wã yell n yɩɩda. Y zugẽ wã, y na n bala yɛlã, n tũus sẽn yaa sõma wã bala. Rẽ na n kɩtame tɩ yaa sẽn yaa sõma wã yell la y tagsda, n basd sẽn pa sõma wã. Y pa na n tagsd zu-loeesã yell wʋsg ye. Y sã n sɩd yaa sõm-mita, nebã sẽn maand tɩ yaa sõma wã n na n be y yamẽ, tɩ y rat n yɩ sõm-mit n paase. Sã n yaa bõn-sõma nins sẽn maan y vɩɩmã pʋgẽ wã yell la y tagsda, y na n maanda wa tʋm-tʋmd a Poll sẽn yeelã. A yeelame yaa: “Kɩdm-y sũ-noog wakat fãa Zu-soabã pʋgẽ.”—Fili. 4:4.

Yãmb mengã na n neeme tɩ y pa le tar tags-kɛg woto ye. Ned sã n yaa sõm-mita, yaa toog t’a le maand sũ-kiir bɩ n sãamd a sũur wall a yikd a sũuri. Naoor wʋsg me, sõm-mit pa ned sẽn nong laog ye. A maanda sũ-noog ne bũmb nins a sẽn zoe n tarẽ wã, n pa maand a sẽn tõe fãa n na n bao n paas ye.—Fili. 4:12.

TAGSD-Y BARK NINS Y SẼN PAAMDÃ YELLE!

Y sẽn vɩ yaoolem wakatã, n yaool n yaa kiris-nedã, y miime t’a Sʋɩtãan sẽn dat yaa y tagsd y zu-loeesã yelle, tɩ sãam y sũur hal tɩ y koms raood zãnga. Sẽn noom-a yaa y lebg sũ-to-neda, n yẽgemd wakat fãa. Sã n yaool n lebg woto, yaa toog tɩ y tõog n taasd koe-noogã tɩ womd biis sõma. Sɩd me, ned sã n mi a zaamẽ beoogo, a na n maanda sũ-noog ne bõn-sõma nins Wẽnnaam sẽn maan n kõ-a wã, la a tẽed a pʋlemsã, tɩ yaa kaset t’a tara zʋg-sõma vʋʋsem sõngã sẽn sõngd ned t’a bɩɩse.—Gal. 5:22, 23.

Y sẽn yaa a Zeova Kaset soabã, yaa vẽeneg tɩ y kɩsa sɩd tɩ b sẽn yeel bũmb ning sõs-kãngã pʋgẽ wã yaa sɩda. Baasgo, y na n sak n deegame me tɩ yɩl n yɩ sõm-mita, n tẽed manegr wakat fãa, pa nana ye. La ra n bas-y tɩ rẽ koms y raood ye. Y tõe n mao n yɩɩ sõm-mita. Y maanda wãna? Daar fãa bɩ y mi n tags bõn-sõma nins sẽn maan y vɩɩmã pʋgẽ tɩ y tõe n pʋʋs barkã. Y sã n wɩng ne woto maanego, y na n datame n pʋʋsd bark bũmb fãa yĩnga. Rẽ na n kɩtame tɩ y tar sũ-noogo, n pa wõnd neb nins sẽn tagsd zu-loeesã yell n yɩɩdã ye. Wẽnnaam la neb a taabã maanda bõn-sõma sẽn kengd raood la kõt sũ-noogo. Bʋgsd-y bõn-kãens zugu! Y tõe n gʋlsd n bĩngdame menga. Daar fãa, y tõe n gʋlsa bũmb a yiib bɩ a tãab sẽn yɩ-y noogo, tɩ y rat n pʋʋs barka.

Sẽn maan-b vaeesg yel-kãngã zugã yetame tɩ “ned sã n minim n pʋʋsd barka, toeemda a yam-tagsa wã, hal t’a sũur noom ne a vɩɩmã.” Sõm-mit tara sũ-noogo. Rẽ wã, tagsd-y bark nins y sẽn paamdã yelle! Kɩdemd-y sũ-noogo, bõn-sõma nins sẽn maan yãmb vɩɩmã pʋgẽ wã yĩnga! Ra n tagsd-y tɩ bõn-sõma nins y sẽn zoe n tarẽ wã yaa y sẽn segd ne ye. ‘Yaa sõma tɩ d pʋʋs a Zeova barka.’ N-ye, d ‘pʋʋsd bark bũmb fãa yĩnga!’—Yɩɩn. 92:1; 1 Tes. 5:18.