പിൻവരുന്ന ഉപകരങ്ങളിൽ JW പ്രക്ഷേണം ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണ്‌.

  • ആമസോൺ ഫയർ ടിവി, ഫയർ ടിവി സ്റ്റിക്ക്

  • ആപ്പിൾ ടി വി (4th generation)

JW പ്രക്ഷേണം എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാമെന്നും ഉപയോഗിക്കാമെന്നും ഉള്ള സഹായം jw.org-ൽ ലഭ്യമാണ്‌.