വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

2016 ഏപ്രിൽ 25
പുതുതായി വന്നത്‌

ആമസോൺ ഫയർ ടിവി, ആപ്പിൾ ടി വി എന്നിവയിൽ JW പ്രക്ഷേണം

ആമസോൺ ഫയർ ടിവി, ആപ്പിൾ ടി വി എന്നിവയിൽ JW പ്രക്ഷേണം

പിൻവരുന്ന ഉപകരങ്ങളിൽ JW പ്രക്ഷേണം ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണ്‌.

  • ആമസോൺ ഫയർ ടിവി, ഫയർ ടിവി സ്റ്റിക്ക്

  • ആപ്പിൾ ടി വി (4th generation)

JW പ്രക്ഷേണം എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാമെന്നും ഉപയോഗിക്കാമെന്നും ഉള്ള സഹായം jw.org-ൽ ലഭ്യമാണ്‌.