Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Camɩyɛ lakasɩ nzɩ sɩwɩlɩ krɩstʋ mba wɛtʋ kɩbandʋ yɔ

Camɩyɛ lakasɩ nzɩ sɩwɩlɩ krɩstʋ mba wɛtʋ kɩbandʋ yɔ

PAMƖYƖSƖ John caa lɩm nɛ ɛpɩsɩ Yehowa Aseɣɖe Tʋ pɩnzɩ 1950 waa ɖɩdɛnɖɛ, Ɛndɩ tɛtʋ cikpetu ndʋ payaɣ se Gujarat yɔ tɩ-taa. John, e-ɖoo nɛ hɔʋ taa piya lɛɛsɩ, pa-tɩŋa paakɛ Katooliki ñɩma, nɛ pakaɖaɣnɩ pa-caa se pʋyɔɔ ɛkɛ Yehowa Aseɣɖe Tʋ.

Kɩyakʋ nakʋyʋ lɛ, John caa tiyi-i se ewoni takayaɣ nakɛyɛ nɛ ɛcɛlɩ koobu nɔɔyʋ. Ɛlɛ tanaŋ ŋgʋ kɩ-tɛɛ John lakaɣ tʋmɩyɛ lɛ pɩsɛtɩ e-niye siŋŋ. Paa mbʋ yɔ, ɛɛsɔɔlaa se ɛña ɛ-caa, pʋyɔɔ lɛ, ɛñɩnɩ tideeɖe naɖɩyɛ nɛ ɛta e-niye nɖɩ ɖiɖiɣni calɩm kpem yɔ, nɛ ɛɖɛɛ ɖenɖe petiyi-i yɔ.

John tanɩ takayaɣ lɛ, weyi ɛ-cɔlɔ paatiyi-i yɔ, ɛ-halʋ wɛnɩ ɖɩɣa nɛ ɛlɛ kaakɛ Yehowa Aseɣɖe Tʋ ɖɔɖɔ. Halʋ mʋwaɣ takayaɣ John nesi tɛɛ lɛ, ɛna se pɩkʋ e-niye. Peeɖe ewoba nɛ ɛkpaɣ kɔɔ ndɩ ndɩ nɛ ɛkɔɔ nɛ ɛñalɩ heŋ taa nɛ ɛɖʋ kɔyɛ nɛ ɛhɔkɩ John niye camɩyɛ. Pʋwayɩ lɛ, ewolo nɛ ɛla John tii nɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa payɩ lɛ, ɛɛkpaɣnɩ sɔɔlɩm nɛ eheyiɣ John Bibl taa tɔm.

Sɔɔlɩm mbʋ ɛwɩlɩ John yɔ piyeba nɛ lɩmaɣza kɩdɛkɛda wena ɛlɛ kaawɛnɩ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa yɔɔ yɔ apaɣzɩ lɛɣzʋʋ. Peeɖe John pɔzɩ halʋ ɛnʋ tɔm tʋnɛ: ‘Yesu kɛ Ɛsɔ?’ nɛ ‘Pɩpɔzʋʋ se patɩmnɩ Maarɩɩ yaa we?’ Ɛpɔzɩ tɔm ndʋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ hɔɔlɩŋ ɛnɩ ɩ-taa lɛ ɛ nɛ ɛ-caa pɛfɛyɩnɩ tisuu kʋyʋmʋm. Halʋ Yehowa Aseɣɖe Tʋ ɛnʋ ɛzɩma ɛɛkpɛlɩkɩ John kʋnʋŋ yɔ, pʋyɔɔ lɛ, ekuli Bibl nɛ ɛwɩlɩ-ɩ ndʋ Bibl cosuu yɔ nɛ ɛha-ɩ takayaɣ cikpelaɣ “Cette bonne nouvelle du Royaume”.

John woba nɛ ɛkalɩ takayaɣ ŋga lɛ, eɖiɣzina se lɛɛlɛɛyɔ ɛlɩ Bibl taa toovenim yɔɔ yɔ. Ewolo nɛ ɛna fada nɛ ɛpɔzɩ-ɩ tɔm ndʋ ɛɛpɔzɩ halʋ Yehowa Aseɣɖe Tʋ ɛnʋ yɔ, tɩ-naalɛ. Peeɖe peeɖe lɛ fada mʋ pana nɛ ɛkɛzɩ Bibl nɛ ɛpɛɖɩ ɛ-yɔɔ nɛ eholini-i nɛ eheyi-i se: “Ña, ŋpɩsɩ Sataŋ! Wɩlɩ-m ɖenɖe Bibl yɔɔdaa se Yesu tɩkɛ Ɛsɔ yɔ. Nɛ le kɩyɔɔdaa se pataasɛɛ Maarɩɩ? Wɩlɩ-m!” Fada lakasɩ nzɩ sɩcɛyɩ John nɛ eheyi Fada se: “Maakaɣ tasʋʋ fɛyʋʋ nɩŋgbaŋaɣ Katooliki cooci taa kpa.” Nɛ toovenim taa lɛ, ɛtɩtasɩ nɩŋgbaŋaɣ fɛyʋʋ ɖɔɖɔ cooci ŋgʋ kɩ-taa!

John nɛ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa papaɣzɩ Bibl kpɛlɩkʋʋ nɛ pʋwayɩ ɛpɩsɩ Yehowa sɛyʋ. Pʋwayɩ lɛ, hɔʋ taa ñɩma lalaa tɩŋ ɛ-wayɩ ɖɔɖɔ. Halɩ nɛ sɔnɔ tɔndɔlʋʋ wɛ John niye yɔɔ ɖenɖe pɩɩkʋ-ɩ pɩlakɩ pɩzɩ 60 yɔ. Ɛlɛ ɛnaɣ tɔndɔlʋʋ ŋgʋ lɛ, pɩtɔzʋʋ-ɩ sɔɔlɩm yaa camɩyɛ lakasɩ nzɩ palabɩ-ɩ nɛ siyele nɛ ɛsʋʋ toovenim Ɛsɔ sɛtʋ taa yɔ sɩ-yɔɔ.—2 Kɔr. 6:4, 6.