Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

“Ðɩtaasɔɔlɩnɩ nɔɔ yem, ɖɩsɔɔlɩ nɛ pɩlɩɩ ɖa-lakasɩ taa”

“Ðɩtaasɔɔlɩnɩ nɔɔ yem, ɖɩsɔɔlɩ nɛ pɩlɩɩ ɖa-lakasɩ taa”

“Ðɩtaasɔɔlɩnɩ nɔɔ yem, ɖɩsɔɔlɩ nɛ pɩlɩɩ ɖa-lakasɩ taa siŋŋ.”—1 YOH. 3:18.

HENDU: 106, 100

1. Sɔɔlɩm mbʋ kpaɖaa? Nɛ ɛbɛ yɔɔ? (Cɔnɩ kiɖe tɛɛ kɩlɛmʋʋ.)

SƆƆLƖM mbʋ pɩlɩɣnɩ paɣtʋ kila wena awɛ siɣsiɣ yɔ a-cɔlɔ nɛ payaɣ-pʋ se agapê yɔ, pɩkɛnɩ Yehowa kʋjɔʋ. Yehowa cɔlɔ sɔɔlɩm mbʋ pɩlɩɣna. (1 Yoh. 4:7) Sɔɔlɩm mbʋ pɩkpaɖɩna. Paa papɩzɩɣ nɛ patɩlɩ-pʋ nɛ wɛtʋ kɩbandʋ lɛɛtʋ yɔ, pɩ-yʋsaɣ sɔsɔɔ lɛ se piseɣtiɣ ɛyʋ se ɛla camɩyɛ lakasɩ nzɩ sɩwazɩɣ lalaa yɔ, paa sɩɩwazɩɣ ɛ-maɣmaɣ yɔ. Takayaɣ nakɛyɛ yɔɔdɩ sɔɔlɩm mbʋ payaɣ se agapê yɔ pɩ-tɔm se “lakasɩ nzɩ piseɣtiɣ ɛyʋ nɛ ɛlakɩ yɔ, nzɩ patɩlɩɣnɩ-pʋ.” Alɩwaatʋ ndʋ ɖɩlɩzɩɣ sɔɔlɩm mbʋ nɛ ɖɩwɩlɩɣ lalaa yɔ, yaa lalaa wɩlɩɣ-ɖʋ sɔɔlɩm mbʋ yɔ, piyeki nɛ ɖe-wezuu caɣʋ wɛɛnɩ tɔbʋʋ nɩʋ nɛ ɖihikiɣ taa leleŋ siŋŋ.

2, 3. Ɛzɩma Yehowa wɩlɩ ɛyaa sɔɔlɩm siŋŋ?

2 Yehowa wɩlaa se ɛsɔɔlɩ ɛyaa tɔm siŋŋ halɩ pʋcɔ nɛ ɛlɩzɩɣ Aɖam nɛ Ɛva. Ɛñɔɔzɩ tɛtʋ camɩyɛ se tɩkɛ lone kɩbanɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa ɛyʋ pɩzɩɣ nɛ ɛcaɣ wezuu tam nɛ ɛnɩɩ ɖɔɖɔ wezuu caɣʋ leleŋ yɔ. Mbʋ payɩ Yehowa laba yɔ, pɩtɩkɛ ɛ-maɣmaɣ ɛ-kɛzɛɣa yɔɔ ɛlabɩ-pʋ ɛlɛ ɛlabɩ-pʋ se pɩwazɩ-ɖʋ. Ɛtasɩ-wɛ wɩlʋʋ se ɛsɔɔlɩ-wɛ siŋŋ nɛ ɛha-wɛ waɖɛ se pɛwɛɛnɩ piya nɛ pa nɛ sɩ pɛwɛɛ paradisuu taa tam tam.

3 Pʋwayɩ Aɖam nɛ Ɛwa pɔkɔm nɛ pamaanɩ Yehowa paɣtʋ yɔɔ lɛ, ɛlabɩ ɖʋtʋ ndʋ tɩwɩlɩɣ ɛ-sɔɔlɩm nɛ pɩkpaɖɩ yɔ. Eyeba se pɩtɩŋnɩ kɩhɛyʋʋ pɩ-ñʋʋ taa yɔɔ lɛ, Aɖam sayɩnaa ɩpɩzɩ nɛ pehiɣ ñʋʋ  yabɩtʋ, nɛ pɩwɩlɩɣ se ɛtaapɩtɩɣ kaaʋ se Aɖam sayɩnaa nabɛyɛ kaɣ naʋ se ɛsɔɔlɩ-wɛ nɛ pɔɖɔ ɛ-paɣtʋ yɔɔ. (Kiɖe 3:15; 1 Yoh. 4:10) Toovenim lɛ, alɩwaatʋ ndʋ Yehowa labɩ ɖʋtʋ se ɛtɩŋɩɣnɩ ñʋʋ yaɖʋ nɔɔyʋ kɩlaʋ yɔɔ nɛ ɛya ɛyaa ñʋŋ yɔ, ɛ-ɛsɩndaa lɛ pɩɩwɛ ɛzɩ pɩtɛm labʋ yɔ. Pɩnzɩ 4 000 wayɩ lɛ, Yehowa kpaɣ ɛ-Pɩyalʋ ɛgbamɩyɛ weyi ɛɛmʋ ñɩm siŋŋ ɛ-ɛsɩndaa yɔ nɛ ɛlaa se pɩya ɛyaa kpeekpe ñʋʋ. (Yoh. 3:16) Ða-taa wɛ leleŋ siŋŋ se camɩyɛ lakasɩ nzɩ paa sɩtaawazɩɣ Yehowa maɣmaɣ kɔyɔ, ɛtɩŋnɩ sɩ-yɔɔ nɛ ɛwɩlɩ-ɖʋ se ɛsɔɔlɩ-ɖʋ siŋŋ.

4. Ɛbɛ wɩlɩɣ se ɛyaa mantɩtalɩ pilimwaa pɩzɩɣ nɛ pawɩlɩ sɔɔlɩm siŋŋ?

4 Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɩlɩ lalaa sɔɔlɩm siŋŋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, Ɛsɔ ma-ɖʋ ɛ-lɛzʋʋ. Ðɩtɩtalɩ pilim, mbʋ yebina nɛ pɩwɛɛ-ɖʋ kaɖɛ se ɖɩwɩlɩ lalaa sɔɔlɩm, ɛlɛ paa mbʋ yɔ, pɩtɩwɩlɩ se ɛyʋ ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛwɛɛnɩ wɛtʋ ndʋ. Aabɛɛlɩ kaalɩzɩ sɔɔlɩm siŋŋ nɛ ɛwɩlɩ Ɛsɔ nɛ ɛkpaɣ mbʋ ɛɛwɛna yɔ, pɩ-taa mbʋ pɩkpaɖɩ ɖeu yɔ nɛ ɛlaa Ɛsɔ. (Kiɖe 4:3, 4) Noowa ñaawɩlaa se ɛsɔɔlɩ ɛ-alɩwaatʋ taa ɛyaa siŋŋ nɛ esusi-wɛ Ɛsɔtɔm pɩnzɩ hiŋ sakɩyɛ paa pataawelisiɣni-i yɔ. (2 Pɩy. 2:5) Alɩwaatʋ ndʋ Abraham tisaa se ɛkpakɩɣ ɛ-pɩyalʋ Izaakɩ nɛ ɛlaa yɔ, ɛwɩlaa se ɛsɔɔlɩ Ɛsɔ nɛ pɩkpaɖɩ ɛ-maɣmaɣ. (Yak. 2:21) Ɛzɩ ɛyaa siɣsiɣ tɩnaa panɛ palabʋ yɔ, paa kala wena ɖɩkatɩɣ yɔ, ɖɩsɔɔlaa se ɖɩwɩlɩ ɖɔ-sɔɔlɩm.

SƆƆLƖM SIŊŊ NƐ PƖ-TƐƐ NƐ PƖ-YƆƆ ÑƖMBƲ

5. Hɔɔlɩŋ weyi ɩ-taa ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩlɩzɩ sɔɔlɩm siŋŋ nɛ ɖɩwɩlɩ?

5 Bibl heyiɣ-ɖʋ se weyi ɛwɛnɩ sɔɔlɩm siŋŋ yɔ, ɛɛsɔɔlʋʋ nɔɔ taa yem, ɛlɛ panaɣ-pʋ ɛ-lakasɩ taa ɖɔɖɔ. (1 Yoh. 3:18) Pʋ-tɔbʋʋ lɛ se ɖɩɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtɩŋnɩ ɖɔ-yɔɔdaɣ yɔɔ nɛ ɖɩwɩlɩ lalaa se ɖɩsɔɔlɩ-wɛ yaa we? Pɩtɩkɛ mbʋ. (1 Tes. 4:18) Ɛlɛ pʋ-tɔbʋʋ lɛ se ɖɔ-sɔɔlɩm ɛtaasɩɩnɩ ɖɔ-yɔɔdaɣ taa ɖeke, kɔzɩ kɔzɩ alɩwaatʋ ndʋ pɩpɔzʋʋ se ɖɩla nabʋyʋ nɛ ɖɩsɩnɩ lalaa yɔ. Ðɩkpaɣ se ɖo-koobu nɔɔyʋ wɛ tomnaɣ yɔɔ kɛdɛɖaɣ nakɛyɛ taa nɛ pɩpɩzɩɣ nɛ pɩkɔnɩ e-wezuu kaɖɛ. Wɛtʋ ndʋ tɩ-taa pɩtɩpɔzɩ se ɖɔ-sɔɔlɩm ɛsɩɩnɩ yɔɔdaɣ taa ɖeke. (Yak. 2:15, 16) Mbʋ ɖɔɖɔ sɔɔlɩm mbʋ ɖɩsɔɔlɩnɩ Yehowa nɛ ɛyaa lalaa yɔ, pɩtasɩnɩ se piseɣtiɣ-ɖʋ se ɖɩtɩmnɩ Ɛsɔ nɛ ɖɩpɔzɩ-ɩ se etiyini kʋnɖaa hayɩm taa lɛ, ɖɩhaɣ ɖa-tɩ faaa nɛ ɖisusuu Kewiyaɣ tɔm.—Mat. 9:38.

6, 7. (a) Ɛbɛ “sɔɔlɩm siŋŋ” kɛnaa? (b) Ha pɩ-tɛɛ nɛ pɩ-yɔɔ sɔɔlɩm kɩɖaŋ nɩɩyɩ.

6 Apostoloo Yohanɛɛsɩ mawa se “ɖɩsɔɔlɩ nɛ pɩlɩɩ ɖa-lakasɩ taa siŋŋ,” yaa ɖɩtɩŋnɩ ɖa-lakasɩ yɔɔ nɛ ɖɩwɩlɩ ɖɔ-sɔɔlɩm. Pɩwɩlɩɣ se pɩwɛɛ se ɖɔ-sɔɔlɩm ɛtaakɛnɩ pɩ-tɛɛ nɛ pɩ-yɔɔ ñɩmbʋ, ɛlɛ pɩkɛnɩ “sɔɔlɩm siŋŋ.” (Roma 12:9; 2 Kɔr. 6:6) Ɛzɩ ɛyʋ suu ɛ-ñʋʋ nabʋyʋ se pataasɩmɩ-ɩ yɔ, mbʋ ɖɔɖɔ ɛyʋ weyi ɛfɛyɩnɩ sɔɔlɩm siŋŋ yɔ ɛwɛɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ eyeki nɛ ɛyaa maɣzɩɣ se ɛwɛnɩ wɛtʋ ndʋ yɔ, toovenim taa lɛ ɛfɛyɩnɩ-tʋ. Ɛlɛ pɩtɩla ŋpɩzɩɣ nɛ ŋpɔzɩ ña-tɩ se ‘Ye ɛyʋ ɛwɛnɩ pɩ-tɛɛ nɛ pɩ-yɔɔ sɔɔlɩm yɔ, ɛzɩ ɛ-sɔɔlɩm mbʋ pɩtasɩ kɛʋ sɔɔlɩm na?’ Toovenim taa lɛ, pɩtɩtɩɩkɛʋ sɔɔlɩm paa ññɩɩ, ɛlɛ pɩkɛnɩ cɛtɩm yem.

7 Iyele nɛ ɖɩyɔɔdɩ pɩ-tɛɛ nɛ pɩ-yɔɔ sɔɔlɩm kɩɖaŋ nɩɩyɩ tɔm pazɩ. Edɛɛnɩ kaɖaɣ taa, Sataŋ kaacɛtaa se ɛcaɣ se piɖeni Ɛva, ɛlɛ toovenim taa lɛ, pɩ-tɛɛ pɩ-yɔɔ lakasɩ pɩɩkɛnaa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛ-maɣmaɣ ɛñɩnaɣ se piɖena. (Kiɖe 3:4, 5) Ahitofɛɛlɩ kaaɖʋ wiyaʋ Daviid nɛ taabalɩyɛ nɖɩ yɔ, ɖɩɩkɛnɩ pɩ-tɛɛ nɛ pɩ-yɔɔ lakasɩ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛkɔma nɛ ɛlɩɩ Daviid wayɩ pʋwayɩ. Ahitofɛɛlɩ kaanawa se ye ɛlɩ Daviid wayɩ mbʋ yɔ, ehikiɣ kɛzɛɣa nakɛyɛ. (2 Sam. 15:31) Sɔnɔ ɖɔɖɔ, mbʋ tisuu yebiyaa nɛ ɛyaa nabɛyɛ palakɩ ɖɔɖɔ. Patɩŋɩɣnɩ “leleŋ tɔm” yɔɔ nɛ pepeɣziɣ ɛyaa nɛ pɔkɔŋnɩ tayʋʋ ɛgbɛyɛ taa se pɩsa nɛ ɛyaa maɣzɩ se pɛwɛnɩ sɔɔlɩm siŋŋ, ɛlɛ toovenim taa lɛ, pa-maɣmaɣ pɛ-kɛzɛsɩ pañɩnɩɣ.—Roma 16:17, 18.

8. Tɔm ndʋ pɩwɛɛ se ɖa-taa paa anɩ ɛpɔzɩ ɛ-tɩ?

8 Pɩfɛyɩ ɖeu se ɖɩwɛɛnɩ pɩ-tɛɛ nɛ pɩ-yɔɔ  sɔɔlɩm, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɩkɛnɩ mbʋ pɩcɛtɩɣ ɛyaa ɛsa yɔɔ yem se ɖɩwɛnɩ sɔɔlɩm siŋŋ yɔ. Pɩ-tɛɛ nɛ pɩ-yɔɔ wɛtʋ ndʋ, paa tɩpɩzɩɣ nɛ tipeɣzi ɛyaa yɔ, tiipeɣziɣ Yehowa. Yesu yɔɔdaa se mba pɛwɛnɩ pɩ-tɛɛ nɛ pɩ-yɔɔ wɛtʋ yɔ, pakaɣ pa-nɩŋgbaaŋ hɔm siŋŋ. (Mat. 24:51) Pɩtʋʋ fɛyɩ se Yehowa sɛyʋ nɔɔyʋ tɩsɔɔlɩ se ɛwɛɛnɩ pɩ-tɛɛ nɛ pɩ-yɔɔ sɔɔlɩm. Paa mbʋ yɔ, pɩwɛɣ ɖeu se ɖɩpɔzɩ ɖa-tɩ tɔm tʋnɛ: ‘Paa ɛzɩmtaa lɛ sɔɔlɩm mbʋ mawɩlɩɣ ɛyaa yɔ pɩkɛ sɔɔlɩm siŋŋ, yaa mɛn-kɛzɛɣa ñɩnʋʋ yaa peɣzuu lakasɩ nasɩyɩ sidi pɩ-taa?’ Lɛɛlɛɛyɔ iyele nɛ ɖɩyɔɔdɩ nʋmɔŋ nakʋ weyi ɩ-yɔɔ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩtɩŋna nɛ ɖɩwɩlɩ sɔɔlɩm siŋŋ yɔ ɩ-tɔm.

ƐZƖMA ÐƖPƖZƖƔ ÐƖTƖŊNƖ ÐA-LAKASƖ YƆƆ NƐ ÐƖWƖLƖ SE ÐƖWƐNƖ SƆƆLƖM SIŊŊ YƆ

9. Ɛbɛ sɔɔlɩm siŋŋ seɣtiɣ-ɖʋ se ɖɩla?

9 La tʋma kɩbana nɛ taa leleŋ “mɛsaɣ tɛɛ”. Pɩwɛɛ se ɖɩha ɖa-tɩ faaa nɛ ɖɩla tʋma kɩfana wena awɩlɩɣ se ɖɩsɔɔlɩ ɖo-koobiya yɔ “mɛsaɣ tɛɛ”; pʋ-tɔbʋʋ se ɖɩtaawɩlɩ ɖa-tɩ se ɖalakɩnɩ-yɛ. (Kalɩ Maatiyee 6:1-4.) Anaanɩyaasɩ nɛ Safiira pataawɛɛnɩ wɛtʋ ndʋ. Paasɔɔlaa se patɩŋnɩ pa-haɖɛ yɔɔ nɛ pa-hɩɖɛ sɛɛ. Pʋyɔɔ pɔyɔɔdaa se palakɩ haɖɛ nɖɩ pataasɔɔlɩ toovenim taa se pala yɔ, nɛ pɩ-tɛɛ nɛ pɩ-yɔɔ lakasɩ sɩnɛ sɩkɔnɩ-wɛ asɛyʋʋ. (Tʋma 5:1-10) Ɛlɛ ye ɖɩwɛnɩ sɔɔlɩm siŋŋ kɔyɔ, paa ɖɩlabɩ tʋma naayɛ se pɩsɩnɩ ɖo-koobiya yɔ, ɖɩɩmakɩ kpaŋkoŋ se pana se ɖalabɩnɩ-yɛ yaa se pɩsa nɛ pasam-ɖʋ. Ðɩkpaɣ ɛzɩ koobiya mba pasɩɣnɩ Nɔɔɖɛyaa Ɛgbɛyɛ nɛ pahaɣ-ɖʋ fezuu taa tɔɔnaɣ mbʋ yɔ, palakɩ tʋma sakɩyɛ mɛsaɣ tɛɛ, nɛ paayeki se koobiya ɩna tʋmɩyɛ nɖɩ ɖeyi ɖeyi palakɩ yɔ.

10. Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩcalɩnɩ lalaa hɩɖɛ ɖʋʋ?

10 Calɩnɩ lalaa hɩɖɛ ɖʋʋ. (Kalɩ Roma 12:10.) Lalaa hɩɖɛ ɖʋʋ nʋmɔʋ taa lɛ, Yesu ha-ɖʋ kɩɖaʋ kɩbaŋʋ nɛ ɛla tʋma wena ɖoŋ ɖoŋ lɛ yomaa lakɩnɩ-yɛ yɔ. (Yoh. 13:3-5, 12-15) Nabʋyʋ taa pɩpɔzʋʋ se ɖɩñaɣ pana pʋcɔ nɛ ɖɩwɛɛnɩ tɩ luzuu nɛ ɖɩpɩzɩ ɖɩla mbʋ. Halɩ alɩwaatʋ ndʋ apostoloowaa maɣmaɣ mʋ fezuu kiɖeɖeu yɔ papɩzaa nɛ panɩɩ Yesu lakasɩ nzɩ sɩ-taa camɩyɛ. (Yoh. 13:7) Ðɩwɩlɩɣ se ɖɩɖʋʋ lalaa hɩɖɛ alɩwaatʋ ndʋ ɖɩɩkpazɩɣ ɖa-tɩ sukuli ŋgʋ ɖɩlaba, ñɩm mbʋ ɖɩwɛna yaa wala wena ɖɩwɛnɩ Yehowa sɛtʋ taa yɔ a-yɔɔ yɔ. (Roma 12:3) Ye pasam nɔɔyʋ ɛ-tʋmɩyɛ yɔɔ yɔ, pɩɩwɛɣ ɖeu se ɖɩɖʋ ɛ-yɔɔ ɛsɩyɛ; ɛlɛ pɩwɛɛ se ɖa-taa ɛla leleŋ, paa ɖa ɖɔɖɔ ɖɩmʋnɩ samtʋ yaa ɖɩɖʋ nesi nɛ pala tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩ-yɔɔ pasaŋɩ-ɩ yɔ.

11. Ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa se ɖɩtɛ ɖa-taa alɩwaatʋ ndʋ ɖɩɩsaŋ koobiya yɔ?

11 Sa koobiya nɛ ŋtɛ ña-taa. Pɩcɛyaa se ɖɩsa koobiya, mbʋ pʋyɔɔ yɔ samtʋ kpazɩɣ-wɛ ɖoŋ. (Efɛz. 4:29) Ɛlɛ pɩcɛyaa ɖɔɖɔ se ɖɩsam-wɛ nɛ ɖɩtɛ ɖa-taa. Pɩtɩkɛ mbʋ yɔ, ɖipeɣziɣ koobu ɛnʋ kipeɣzu yaa ɖɩwɛɛ ɖiseɣ waɖɛ nɖɩ ɖɩwɛna se ɖɩtasɩ-ɩ lɔŋ nɛ pɩsɩnɩ-ɩ yɔ. (Adu. 29:5) Ye ɖɩsam nɔɔyʋ nɛ pʋwayɩ ɖɩyɔɔdʋʋ tɔm kɩdɛkɛdɩtʋ ɛ-yɔɔ nɛ ɛ-wayɩ kiŋ kɔyɔ, pɩkɛnɩ pɩ-tɛɛ nɛ pɩ-yɔɔ lakasɩ. Apostoloo Pɔɔlɩ tiyele se wɛtʋ ndʋ tɩtalɩ-ɩ, ɛlɛ ɛha-ɖʋ kɩɖaʋ kɩbaŋʋ ɛzɩma ɖɩtɩŋnɩ lalaa sam yɔɔ nɛ ɖɩwɩlɩ-wɛ sɔɔlɩm siŋŋ yɔ pɩ-yɔɔ. Ðɩkpaɣ ɛzɩ Krɩstʋ ñɩma mba paawɛ Kɔrɛntɩ ɛgbɛyɛ taa mbʋ yɔ, ɛsam-wɛ nɛ ɛtɛ ɛ-taa hɔɔlɩŋ weyi ɩ-taa paawɛɛ nɛ palakɩ camɩyɛ yɔ ɩ-yɔɔ. (1 Kɔr. 11:2) Ɛlɛ wɛtʋ ndʋ paawɛna nɛ tɩtɩtʋʋzɩ yɔ, eheyi-wɛ tʋtʋ kpayɩ nɛ sɔɔlɩm.—1 Kɔr. 11:20-22.

Nʋmɔŋ weyi ɩ-yɔɔ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩtɩŋna nɛ ɖɩwɩlɩ se ɖɩwɛnɩ sɔɔlɩm nɛ ɛgɔndʋ mʋʋ yɔ lɛ se ɖɩlakɩ kʋjɔŋ ɖo-koobiya mba pɛwɛ kɩcɛyɩm taa yɔ (Cɔnɩ tayʋʋ 12)

12. Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩlɩzɩ sɔɔlɩm siŋŋ nɛ ɖɩwɩlɩ alɩwaatʋ ndʋ ɖɩmʋʋ nɔɔyʋ ɛgɔndʋ yɔ?

12 Mʋʋ agɔma. Yehowa heyiɣ-ɖʋ se ɖɩla kʋjɔʋ ɖo-koobiya. (Kalɩ 1 Yohanɛɛsɩ 3:17.) Ɛlɛ pɩfɛyɩ se ɖɩlakɩ mbʋ nɛ lɩmaɣza se ɖiihiɣ ɖa-maɣmaɣ ɖɛ-kɛzɛɣa nakɛyɛ. Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩpɔzɩ ɖa-tɩ se: ‘Mba pɛkɛ man-taabalaa siŋŋ yaa mba pɛwɛnɩ lona sɔsɔna yaa mba papɩzɩɣ nɛ pasɩnɩ-m hɔɔlʋʋ nakʋyʋ taa yɔ, mba mankɩlɩ sɔɔlʋʋ ɛgɔndʋ mʋʋ na? Yaa mɔnsɔɔlɩ kʋjɔŋ labʋ koobiya mba maasɩŋ-wɛ camɩyɛ, yaa mba pɛfɛyɩnɩ nabʋyʋ se paapɩsɩnɩ-m pi-lone taa yɔ?’ (Luka 14:12-14)  Ðɩkpaɣ se koobu nɔɔyʋ sʋ kaɖɛ naɖɩyɛ taa mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛtɩla ɖʋtʋ camɩyɛ yaa ɛtɩwɩlɩ-ɖʋ ɛsɩmɩyɛ ɛgɔndʋ ndʋ ɖɩmʋ-ɩ yɔ tɩ-yɔɔ. Hɔɔlɩŋ ɩnɛ ɩ-taa lɛ, pɩwɛɣ ɖeu se ɖɩlabɩnɩ tʋmɩyɛ lɔŋ tasʋʋ pʋnɛ: “Ɩtaamʋ ɖama nɛ miduu.” (1 Pɩy. 4:9) Ye ɖɩlabɩ mbʋ yɔ, ɖihikiɣ taa leleŋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖɩhanɩ ɖa-laŋɩyɛ faaa.—Tʋma 20:35.

13. (a) Alɩwaatʋ ndʋ mba pɛkɛ ajamaa fezuu taa yɔ, pa-sɩnʋʋ pɩzɩɣ nɛ pɩwɛɛ-ɖʋ kaɖɛ? (b) Nʋmɔŋ weyi ɩ-yɔɔ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtɩŋna nɛ ɖɩsɩnɩ mba pɛkɛ ajamaa fezuu taa yɔ?

13 Sɩnɩ ajamaa. Nabʋyʋ taa pɩpɩzɩɣ nɛ pɩwɛɛ-ɖʋ kaɖɛ se ɖɩɖɔ Bibl lɔŋ tasʋʋ mbʋ pɩtɔŋ se ‘ɖɩɖɔkɩ ajamaa nɛ ɖɩɖɔkɩ ɖa-laŋa nɛ ɛyaa kpeekpe’ yɔ pɩ-yɔɔ. (1 Tes. 5:14) Mba pɛkɛ ajamaa yɔ, paa pʋwayɩ pa-taa sakɩyɛ ɩpɩsɩɣ mba pɛcɛyɩ camɩyɛ fezuu taa yɔ, pa-taa lalaa lɛ pɩpɔzʋʋ se ɖɩwɛɛnɩ suuɖu nɛ ɖɩsɩɣnɩ-wɛ tam. Pɩsa nɛ ɖɩsɩnɩ-wɛ lɛ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩkalɩ-wɛ Bibl hɔɔlɩŋ nɩɩyɩ yaa ɖɩla ɖʋtʋ nɛ ɖa nɛ wɛ ɖisusi tɔm yaa ɖɩkpaɣ alɩwaatʋ nɛ ɖiwelisini-wɛ. Pɩtasɩ lɛ, paa ɖo-koobu nɔɔyʋ ɛkɛ ɛjam yaa ɛwɛ ɖoŋ fezuu taa yɔ, ɖɩtaasɔɔ se paa weyi lɛ, ɛwɛ “ɖoŋ” hɔɔlɩŋ nɩɩyɩ taa nɛ ɛwɛɛnɩ ɖɔɖɔ “ɛjandʋ” hɔɔlɩŋ lɛɛŋ taa. Halɩ apostoloo Pɔɔlɩ kasɩm ɖɔɖɔ ɛ-maɣmaɣ ɛ-ɛjandʋ. (2 Kɔr. 12:9, 10) Ye mbʋ ɖa-tɩŋa payɩ pɩpɔzʋʋ se ɖo-koobiya Krɩstʋ mba lalaa ɩkpazɩɣ-ɖʋ ɖoŋ.

14. Ɛbɛ pɩwɛɛ se ɖɩla nɛ laŋhɛzɩyɛ wɛɛ ɖa nɛ ɖo-koobiya ɖɛ-hɛkʋ taa?

14 Ñɩnɩ laŋhɛzɩyɛ. Ðɩlakɩ ɖo-ɖoŋ ɖeɖe se laŋhɛzɩyɛ ɛwɛɛ ɖa nɛ ɖo-koobiya ɖɛ-hɛkʋ taa paa ɖama kɩɩnɩnʋʋ ɛkɔm ɖɛ-hɛkʋ taa yaa pomuli-ɖʋ yɔ. (Kalɩ Roma 12:17, 18.) Ye ɖɩpɔzʋʋ se pakpaɣ nɛ pekpeɣ-ɖʋ yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩhɛzɩ pana; ɛlɛ pɩwɛɛ se ɖɩtɛ ɖa-taa alɩwaatʋ ndʋ ɖiitendiɣ nɔɔyʋ se ɛkpaɣ nɛ ekpeɣ-ɖʋ yɔ. Alɩwaatʋ ndʋ tɔm natʋyʋ kɔŋ yɔ, ɛzɩ ɖɩɩyɔɔdaa se “Mentendi-ŋ, mantaana se lɩmaɣza ana ŋwɛna” lɛ, pɩkɩlɩɣ ɖeu se ɖɩyɔɔdɩ se “Kpaɣ nɛ ŋkpeɣ-m, mantaasɔɔlɩ se mɔyɔɔdɩ tɔm nɛ pɩwɩzɩ-ŋ.” Pɩcɛyaa kpem se laŋhɛzɩyɛ ɛwɛɛ mba pɔɖɔkɩ nesi yɔ pɛ-hɛkʋ taa. Pɩfɛyɩ ɖeu kaaʋ se ɛyʋ nɛ ɛ-halʋ palakɩ ɛzɩ pɔsɔɔlɩ ɖama yɔ samaɣ taa, ɛlɛ pɛwɛɣ pe-ɖeke lɛ, patɩŋɩɣnɩ pɔ-yɔɔdaɣ nɛ pa-lakasɩ yɔɔ nɛ panazɩɣ ɖama.

15. Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɩlɩ se ɖa-kpaɣʋ nɛ kpeɣu lɩnɩ ɖa-laŋɩyɛ taa siŋŋ?

15 Sɔɔlɩ kpeɣu faaa. Ye ɖɩsɔ kɩwɛɛkɩm mbʋ ɛyʋ nɔɔyʋ labɩ-ɖʋ yɔ pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩtɩcaɣnɩ-ɩ kɔyɔ, ɖɩnɛ ɛlɛ ɖɩkpaɣ nɛ ɖikpeɣ-i toovenim taa. Ye ‘ɖɩkatɩɣ ɖama nɛ sɔɔlɩm nɛ ɖɩcɛyɩɣ ɖa-tɩ se ɖɩwɛɛnɩ maɣzɩm kʋɖʋmʋm pɩtɩŋnɩ laŋhɛzɩyɛ taŋgbaka nimaɣ yɔɔ’ yɔ, pʋbʋ lɛ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖikpeɣ faaa halɩ pɩkpɛndɩ mba paɖʋʋ-ɖʋ ɖɩwɩzɩyɛ nabʋyʋ taa ɛlɛ pa-maɣmaɣ paanaɣ yɔ. (Efɛz. 4:2, 3) Pʋcɔ nɛ kpaɣʋ nɛ kpeɣu lɩɩnɩ ɖa-laŋɩyɛ taa siŋŋ lɛ, pɩwɛɛ se ɖɩcɔnɩ ɖa-maɣzɩm yɔɔ camɩyɛ nɛ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ‘ɖitaakeŋ kɩdɛkɛdɩm cɔlɔ’ yaa ɖɩtaalakɩ kɩdɛkɛdɩm mbʋ palakɩ-ɖʋ yɔ, pɩ-tɛ akɔnta. (1 Kɔr. 13:4, 5) Ye ɖɩcaɣnɩ weyi ɛyʋsɩnɩ-ɖʋ yɔ, pɩcamɩɣ taabalɩyɛ nɖɩ ɖɩwɛ ɖa nɛ ɩ ɖɛ-hɛkʋ taa yɔ nɛ pɩcamɩɣ ɖɔɖɔ ɖa nɛ Yehowa ɖa-taabalɩyɛ. (Mat. 6:14, 15) Ye ɖɩtɩmɩɣ mba payʋsʋʋnɩ-ɖʋ yɔ pɔ-yɔɔ  yɔ, ɖɩwɩlɩɣ se ɖɩsɔɔlɩ kpeɣu faaa.—Luka 6:27, 28.

16. Lɩmaɣza wena pɩwɛɛ se ɖɩwɛɛnɩ wala wena ɖɩwɛnɩ Yehowa sɛtʋ taa yɔ a-yɔɔ?

16 Taañɩnɩ ña-maɣmaɣ ñɛ-kɛzɛɣa. Ye ɖɩwɛnɩ wala naayɛ Yehowa sɛtʋ taa yɔ, pɩwɛɛ se ɖɩtɩŋnɩ a-yɔɔ nɛ ɖɩwɩlɩ se ‘ɖɩɩñɩnɩɣ ɖa-maɣmaɣ ɖɛ-kɛzɛɣa, ɛlɛ lɛlʋ ŋga’ nɛ mbʋ wɩlɩɣna se ɖɩsɔɔlɩ ɖo-koobiya siŋŋ. (1 Kɔr. 10:24) Ðɩkpaɣ ɛzɩ ɖe-kigbeɣliŋ taa mbʋ yɔ, palabɩ ɖʋtʋ se ɛyaa mʋyaa ɩcalɩnɩ sʋʋ kigbeɣluu ɖɩlaɖɛ pʋcɔ nɛ lalaa sʋʋ. Ɛyaa mba, pahaɣ kɩɖaʋ kɩbaŋʋ nɛ paañɩnɩɣ pa-tɩ yaa pɔ-hɔŋ taa ñɩma lona wena akpaɖɩ ɖeu yɔ, ɛlɛ lona wena atɩtalɩ ɖeu lɛɛna yɔ, ana palɩzɩɣ. Palakʋʋ mbʋ yɔ, pɩwɩlɩɣ kpayɩ kpayɩ se sɔɔlɩm mbʋ pɛwɛna yɔ, pa-maɣmaɣ pɛ-kɛzɛɣa ñɩnʋʋ wɛtʋ natʋyʋ fɛyɩ pɩ-taa. Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋmaɣzɩnɩ pa-kɩɖaʋ kɩbaŋʋ ŋgʋ?

17. Ye weyi ɛlabɩ kɩwɛɛkɩm sɔsɔm yɔ, ɛwɛnɩ sɔɔlɩm siŋŋ yɔ, ɛbɛ pɩkaɣ-ɩ seɣtuu nɛ ɛla?

17 Kuli ña-kɩwɛɛkɩm mbʋ pɩwɛ mɛsaɣ tɛɛ yɔ pɩ-yɔɔ nɛ ŋyele pɩ-labʋ. Krɩstʋ mba nabɛyɛ labɩ kɩwɛɛkɩm sɔsɔm nɛ pʋwayɩ lɛ, pañakɩ pana se pohuuzi pɩ-yɔɔ mbʋ pʋyɔɔ yɔ patɩsɔɔlɩ se pɩɖʋ-wɛ fɛyɛ yaa pɩcɛyɩ lalaa. (Adu. 28:13) Ɛlɛ weyi ɛwɛnɩ sɔɔlɩm siŋŋ yɔ, ɛɛlakɩ mbʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ lakasɩ nzɩ sɩcamɩɣ ɛ-maɣmaɣ nɛ ɛyaa lalaa fezuu taa. Piyeki nɛ Ɛsɔ fezuu kiɖeɖeu ɛɛtasɩɣ tʋmɩyɛ labʋ camɩyɛ ɛgbɛyɛ taa nɛ laŋhɛzɩyɛ ɛɛtasɩɣ ɖɩ-taa wɛʋ ɖɔɖɔ. (Efɛz. 4:30) Ye Krɩstʋ tʋ weyi ɛlabɩ kɩdɛkɛdɩm yɔ, ɛwɛnɩ sɔɔlɩm siŋŋ yɔ, pɩkaɣ-ɩ seɣtuu nɛ ewolo eheyi ɛ-kɩwɛɛkɩm ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa nɛ paba sɩnɩ-ɩ.—Yak. 5:14, 15.

18. Ɛbɛ yɔɔ sɔɔlɩm siŋŋ tɔm cɛyaa?

18 Wɛtʋ kɩbandʋ kpeekpe taa lɛ, sɔɔlɩm kpaɖɩna. (1 Kɔr. 13:13) Mbʋ wɩlɩɣna se ɖɩkɛ Yesu wayɩ tɩŋɩyaa mba pamaɣzɩnɩ Yehowa weyi ɛkɛnɩ sɔɔlɩm hiɖe yɔ. (Efɛz. 5:1, 2) Pɔɔlɩ mawa se: “Ye mɛnfɛyɩnɩ sɔɔlɩm kɔyɔ, mantɩkɛ pʋyʋ.” (1 Kɔr. 13:2) Pʋyɔɔ lɛ, ɖiwolo pɩ-yɔɔ nɛ ‘ɖɩtaasɔɔlʋʋnɩ nɔɔ yem, ɛlɛ ɖɩtɩŋnɩ ɖa-lakasɩ yɔɔ ɖɔɖɔ nɛ ɖɩwɩlɩɣ ɖɔ-sɔɔlɩm.’