Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Kɛkɛnaa nɛ awiya hulaɣ wɛɛ nɛ pakandɩyɩɣ ñɔ-yɔɔ

Kɛkɛnaa nɛ awiya hulaɣ wɛɛ nɛ pakandɩyɩɣ ñɔ-yɔɔ

“Pɩkaɣ kɛʋ mbʋ, ye ɩñaŋ camɩyɛ [Yehowa] mɩ-Ɛsɔ nɔɔ kɔyɔ.” —ZEK. 6:15.

HENDU: 61, 22

1, 2. Wɛtʋ ndʋ tɩ-taa Yuuda ñɩma mba paawɛ Yeruzalɛm yɔ paawɛ alɩwaatʋ ndʋ Zekariya tɛm ɛ-natʋ lʋbɛ ndʋ naʋ yɔ?

PƖTƲƲ fɛyɩ se mbʋ mbʋ Zekariya na natʋ lʋbɛ ndʋ tɩɖɛwa yɔ tɩ-taa yɔ, ɛwɛɛ nɛ ɛmaɣzɩɣ pɩ-yɔɔ siŋŋ. Yehowa wɩlɩ kpayɩ se ɛkaɣ pɔzʋʋ ɛyaa kɩdɛkɛdaa akɔnta pa-lakasɩ kɩdɛkɛdɩsɩ yɔɔ. Tɔm tʋnɛ tɩkpazɩ ɖoŋ Zekariya. Ɛlɛ pʋcɔ nɛ pɩtalɩ alɩwaatʋ ndʋ Yehowa ɖʋwa se ɛpɔzʋʋ ɛyaa kɩdɛkɛdaa akɔnta yɔ lɛ, pɩ-tɛɛ nɛ pɩ-yɔɔ lakasɩ nɛ kɩdɛkɛdɩm ndɩ ndɩ wɛnɩ paa le. Nɛ Yehowa templo ŋgʋ pamaɣaɣ Yeruzalɛm yɔ, peyebi kɩ-maʋ ɖɔɖɔ. Ɛbɛ laba nɛ Yuuda ñɩma mba peyele tʋmɩyɛ nɖɩ Ɛsɔ maɣmaɣ kaaɖʋ-wɛ yɔ ɖɩ-labʋ? Pa-maɣmaɣ pɛ-kɛzɛsɩ ñɩnʋʋ yɔɔ Ɛsɔ kaapɩsɩnɩ-wɛ pɛ-ɛjaɖɛ taa?

2 Zekariya kaanawa se Yuuda ñɩma mba palɩnɩ Babilɔɔnɩ nɛ papɩsɩ Yeruzalɛm yɔ, paawɛnɩ tisuu siŋŋ. Ɛsɔ kaaseɣtini pa-maɣzɩm nɛ pakʋyɩ nɛ pɛɖɛɛ peyele pɛ-ɖɩsɩ nɛ pa-tʋma. (Ɛsd. 1:2, 3, 5) Pakʋyɩ ɖenɖe wezuu caɣʋ kaamalɩnɩ-wɛ yɔ nɛ pɛɖɛɛ nɛ powolo lone nɖɩ ɖɩ-taa pa-taa sakɩyɛ ɩɩsɩŋ yɔ. Ye Yehowa kpaaŋ maʋ ɛtaacɛyɩ siŋŋ yɔ, pataatisi nɛ pɔɖɔ nʋmɔʋ kaɖɛ ñɩŋgʋ ŋgʋ; kɩ-ɖaɣlɩkɩŋ kaatalɩ kilomɛtanaa ɛzɩ 1 600 mbʋ yɔ.

3, 4. Yuuda ñɩma mba papɩsɩ pɛ-tɛ Yeruzalɛm tɛtʋ taa yɔ, kala wena pakataa?

 3 Ɛzɩma nʋmɔʋ ɖɔm mbʋ pɩɩwɛɛ? Pɩtʋʋ fɛyɩ se Yuuda ñɩma mba pɔɖɔŋaɣ nʋmɔʋ ŋgʋ lɛ, pɛwɛɛ nɛ pamaɣzɩɣ ɖenɖe powoki yɔ pɩ-yɔɔ. Ɛzɩ ɛzɩma peeɖe kaɣ wɛʋ? Paakɛdɩ-wɛ ɛzɩma Yeruzalɛm tɛtʋ kaawɛ ɖeu yɔ pɩ-tɔm. Mba paakɛ akpadɩyaa yɔ, paananɩ pɛ-ɛsa kajalaɣ templo ŋgʋ paamawa yɔ kɩ-kajʋka. (Ɛsd. 3:12) Ye ŋŋwɛ pɛ-hɛkʋ taa nɛ ɩkɔɔ ɩtalɩ Yeruzalɛm tɛtʋ cɔlɔ nɛ ŋna kɩ-njɛyɛ, ɛzɩma pɩɩlabɩ-ŋ? Alɩwaatʋ ndʋ ŋnaɣ ñɩtʋ ñɔwa nɛ tihuuzi njaa yɔɔ yɔ, pɩhaɣ-ŋ laŋwɛɛkɩyɛ na? Ɛzɩ alɩwaatʋ ndʋ ŋna Yeruzalɛm kolonzi nɛ si-tilima wena a-yɔɔ cɔŋɩyaa cakaɣ yɔ, atɔlaa yɔ, pɩɩtɔzɩ-ŋ Babilɔɔnɩ kolonzi sɔsɔsɩ yɔɔ? Paa pɩtɩɩkɛ suwe yɔ, samaɣ kaawɛ abalɩtʋ. Kaatɛm naʋ ɛzɩma Yehowa kandɩyɩ kɔ-yɔɔ nʋmɔʋ ɖɔm taa yɔ. Patɩɩtalaa lɛ, mbʋ pacalɩ labʋ yɔ lɛ se pama altaaru ɖenɖe templo kaawɛɛ yɔ nɛ palaɣ kɩ-yɔɔ kɩlaŋ Yehowa paa evemiye nɖɩ. (Ɛsd. 3:1, 2) Kpekpeka ŋga paawɛnɩ kiɖe tɛɛ yɔ, pɩɩwɛ ɛzɩ nabʋyʋ ɛɛpɩzɩɣ nɛ pitisi po-toma taa yɔ.

4 Pɩtasɩnɩ templo maʋ tʋmɩyɛ lɛ, pɩwɛɛ se Izrayɛɛlɩ piya ɩma ɖɔɖɔ sɩ-tɛtʋ. Pɩɩwɛɛ se paɖaɣnɩ maʋ ɖɩsɩ, pɔsɔ tɩŋ, nɛ pacalɩ ɖɔɖɔ pɔ-hɔŋ taa mba. (Ɛsd. 2:70) Tʋma wena pɩɩwɛɛ se pala yɔ, pɩɩwɛ ɛzɩ acɛzɩ-wɛ yɔ. Pɩtasɩ lɛ, papaɣzɩ tʋmɩyɛ nɛ pitileɖi lɛ, papaɣzɩ-wɛ kaɖɩnʋʋ ɖɔɖɔ siŋŋ. Paa paapaɣzɩ tʋmɩyɛ nɖɩ nɛ kpekpeka kiɖe tɛɛ yɔ, pɩnzɩ 15 nzɩ sɩtɩŋ pʋwayɩ yɔ, sɩ-taa pakatɩ kala ndɩ ndɩ. (Ɛsd. 4:1-4) Kaɖɛ sɔsɔyɛ kɔm alɩwaatʋ ndʋ Pɛrsɩ wiyaʋ ɖʋ paɣtʋ pɩnaɣ 522 P.P.Y taa se pataatasɩ maʋ Yeruzalɛm tɛtʋ yɔ. Pɩɩwɛ ɛzɩ kɩlabɩm nabʋyʋ tɩtasɩ wɛʋ yɔ.—Ɛsd. 4:21-24

5. Alɩwaatʋ ndʋ Yehowa samaɣ yebi tʋmɩyɛ nɖɩ ɛɖʋ-kɛ yɔ ɖɩ-labʋ lɛ, ɛbɛ ɛlaba?

5 Yehowa kaasɩm mbʋ pɩtɛɖɩɣ ɛ-samaɣ ɖeyi ɖeyi yɔ. Ɛsɔ wɩlɩ Zekariya natʋ kɛdɛzaɣ ñɩndʋ se ɛtɩŋnɩ tɩ-yɔɔ nɛ ɛwɩlɩ Yuuda mba se ɛsɔɔlɩ-wɛ, nɛ ɛ-taa wɛ leleŋ nɛ kɩbandʋ ndʋ payɩ palaba yɔ, nɛ ɛwɩlɩ-wɛ ɖɔɖɔ se ye palabɩ abalɩtʋ nɛ powolo ɛ-tʋmɩyɛ yɔɔ yɔ, ɛkaɣ pɔ-yɔɔ kandɩyʋʋ. Templo maʋ tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩ-nʋmɔʋ taa lɛ, Yehowa kaaheyi-wɛ se: “Pɩkaɣ kɛʋ mbʋ, ye ɩñaŋ camɩyɛ [Yehowa] mɩ-Ɛsɔ nɔɔ kɔyɔ.”—Zek. 6:15.

ƐSƆ TIYIYAA MBA PALAKƖ YOU YƆ

6. (a) Ɛzɩma Zekariya natʋ lutozo ñɩndʋ paɣzaa? (Cɔnɩ kiɖe tɛɛ kɩlɛmʋʋ.) (b) Ɛbɛ yɔɔ kpaŋnaŋ weyi ɩhɔŋaɣ kɛɛkɛɛnaa yɔ, ɩɩwɛnɩ tɔlɩm ndɩ ndɩ?

6 Pɩtɩla Zekariya natʋ tɩŋa taa lɛ, lutozo ndʋ kaakpazɩnɩ Izrayɛɛlɩ piya tisuu ɖoŋ nɛ pɩkpaɖɩ. (Kalɩ Zekariya 6:1-3.) Maɣzɩ nɛ ŋna: Kɛɛkɛɛnaa naanza wɛɛ nɛ palɩɣnɩ ‘ñɩɣyʋʋ kɩsɛɛmʋʋ pʋŋ naalɛ hɛkʋ taa,’ nɛ pɩtʋʋ fɛyɩ se pɔñɔɔzɩ-wɛ se pɛɖɛɛ you. Kpaŋnaŋ weyi ɩhɔŋaɣ kɛɛkɛɛnaa mba yɔ, paa weyi lɛ, ɛ-tɔlɩm kaawɛ ndɩ nɛ lɛɛŋ. Kpaŋnaŋ ɛnɩ ɩwɛnɩ tɔlɩm ndɩ ndɩ, nɛ mbʋ sɩɣnɩna se patɩlɩ-ɩ camɩyɛ. Zekariya na mbʋ lɛ, ɛpɔzɩ tiyiyu se: “Ɛbɛ lɛ mbʋ yɔ?” (Zek. 6:4) Ða ɖɔɖɔ ɖɩsɔɔlaa se ɖɩnɩɩ pɩ-taa mbʋ pʋyɔɔ yɔ natʋ ndʋ titukuuni-ɖʋ.

Halɩ nɛ sɔnɔ Yehowa tɩŋɩɣnɩ e-tiyiyaa yɔɔ nɛ ɛkandɩyɩɣ ɛ-samaɣ yɔɔ nɛ ɛkpazɩɣ-kɛ ɖoŋ

7, 8. (a) Ɛbɛ pʋŋ naalɛ weyi Zekariya nawa yɔ ɩsɩŋnaa? (b) Ɛbɛ yɔɔ ɩɩkɛ ñɩɣyʋʋ kɩsɛɛmʋʋ pʋŋ?

7 Bibl taa lɛ, nabʋyʋ taa pakpakɩɣ pʋŋ nɛ pamaɣzɩɣnɩ kewiyisi yaa kominawaa. Pʋŋ naalɛ weyi ɩ-tɔm Zekariya yɔɔdaa yɔ, ɩnɩɣzɩnɩ pʋŋ naalɛ weyi ɩ-tɔm Danɩyɛɛlɩ ɖɔɖɔ yɔɔdaa yɔ. Kajalaɣ ñɩŋgʋ sɩŋnɩ tamtam kewiyitu ndʋ Yehowa tɔkɩ kedeŋa kpeekpe yɔɔ yɔ. Naalɛ ñɩŋgʋ ñasɩŋnɩ Mesiya Kewiyaɣ ŋga paɖʋzɩ Yesu nesi tɛɛ yɔ. (Dan. 2:35, 45) Kpaɣnɩ alɩwaatʋ ndʋ Yesu pɩsɩ Wiyaʋ pɩnaɣ 1914 taa yɔ, pʋŋ ɛnɩ ɩ-naalɛ ɩwɛɛ nɛ ɩlakɩ tʋmɩyɛ se Ɛsɔ sɔɔlɩm ɛla tɛtʋ yɔɔ.

8 Ɛbɛ yɔɔ pʋŋ weyi Zekariya nawa yɔ, ɩɩkɛ ñɩɣyʋʋ kɩsɛɛmʋʋ pʋŋ? Ɛzɩ sika yɔ, ñɩɣyʋʋ kɩsɛɛmʋʋ kɛ ñɩɣyʋʋ ŋgʋ kɩmʋ ñɩm  siŋŋ yɔ. Yehowa kaayɔɔdaa se palabɩnɩ tʋmɩyɛ ñɩɣyʋʋ kɩñɩlɩsʋʋ ŋgʋ nɛ pamanɩ kediɣzaɣ kuduyuu, nɛ pʋwayɩ lɛ, ɛyɔɔdɩ ɖɔɖɔ se palabɩnɩ-kʋ tʋmɩyɛ nɛ pamanɩ templo ŋgʋ kɩɩwɛ Yeruzalɛm yɔ. (Ejl. 27:1-3; 1 Aw. 7:13-16) Ye mbʋ pɩmʋnaa se pakpaɣ ɛzɩma Yehowa Kewiyitu kɩkɩlɩtʋ tɔɔʋ nɛ Mesiya Kewiyaɣ pɛwɛ ɖeu pɩdɩɩfɛyɩ yɔ nɛ pamaɣzɩnɩ ñɩɣtʋ kɩsɛɛmtʋ pʋŋ ɛnɩ. Kewiyisi sɩnɛ, sɩkaɣ kɔnʋʋ ɖiɣ ɖiɣ caɣʋ nɛ wazasɩ sakɩyɛ ɛyaa kpeekpe.

9. (a) Mba kaacaɣ kɛɛkɛɛnaa mba Zekariya kaanawa yɔ pɔ-yɔɔ? (b) Nɛ tʋmɩyɛ nɖɩ paaɖʋ-wɛ?

9 Lɛɛlɛɛyɔ ɖɩyɔɔdɩ kɛɛkɛɛnaa mba Zekariya nawa yɔ pɔ-tɔm. Ɛbɛ kɛɛkɛɛnaa mba nɛ pa-caɣyaa pasɩŋnaa? Kɛɛkɛɛnaa mba pa-caɣyaa kɛnɩ Ɛsɔ tiyiyaa nɛ pɩtʋʋ fɛyɩ se pasɩŋnɩ Ɛsɔ tiyiyaa tindima. (Kalɩ Zekariya 6:5-8.) Palɩnɩ “Tɛtʋ kpeekpe Ñazɩyʋ [yaa tɛtʋ kpeekpe yɔɔ Kɩbaɣlʋ] ɛsɩndaa” nɛ petiyi-wɛ se powolo pala tʋmɩyɛ sɔsɔyɛ naɖɩyɛ. Ɛzɩ tʋmɩyɛ nɖɩ paɖʋ-wɛ? Paɖʋ-wɛ tʋmɩyɛ se pakandɩyɩ samaɣ nakɛyɛ yɔɔ. Paɖʋ-wɛ tʋmɩyɛ se pakandɩyɩ Yehowa samaɣ yɔɔ, kɔzɩ kɔzɩ ŋga kaawɛ Babilɔɔnɩ ɛjaɖɛ nɛ “hayo kiŋ” yɔ. Pɩwɩlɩɣ se Yehowa ɛɛkaɣ tasʋʋ yebu nɛ Babilɔɔnɩ mba woni ɛ-samaɣ yomiye taa kaaʋ. Tɔm tʋnɛ tɩɩkpazɩ ɖoŋ mba pamaɣaɣ templo Zekariya alɩwaatʋ taa yɔ pɩdɩɩfɛyɩ. Pɩtaapɔzɩ se sɔɔndʋ ɛkpa-wɛ nɛ mbʋ payɩ po-koyindinaa lakɩ se pakaɖɩnɩ-wɛ yɔ.

10. Zekariya natʋ ndʋ tɩyɔɔdʋʋ kɛɛkɛɛnaa nɛ pɔ-yɔɔ caɣyaa tɔm yɔ, tɩsɩɣnɩ Ɛsɔ samaɣ sɔnɔ se kataapɩtɩ tɔm ndʋ yɔɔ?

10 Ɛzɩ Yehowa kaalabʋ Zekariya alɩwaatʋ taa yɔ, mbʋ ɖɔɖɔ eɖiɣni tɩŋnʋʋ e-tiyiyaa yɔɔ nɛ ɛkandɩyɩɣ nɛ ɛkpazɩɣ ɖoŋ ɛ-samaɣ. (Mal. 3:6; Ebr. 1:7, 14) Kpaɣnɩ alɩwaatʋ ndʋ fezuu taa Izrayɛɛlɩ lɩ Babilɔɔnɩ sɔsɔʋ yomiye taa pɩnaɣ 1919 taa yɔ, toovenim Ɛsɔ sɛtʋ wɛɛ nɛ tɩɖɛɣnɩ ɛsɩndaa siŋŋ paa koyindinaa ɩwɛɛ nɛ pakaɖɩɣnɩ-tʋ kaahɛzaɣ yɔ. (Natʋ 18:4) Ðɩnawa se tiyiyaa wɛɛ nɛ pakandɩyɩɣ ɖɔ-yɔɔ, ye mbʋ sɔɔndʋ ɛɛkpaɣ-ɖʋ se kaɖɛ sɔsɔyɛ naɖɩyɛ kaakɔɔ Yehowa samaɣ yɔɔ fezuu taa. (Keɣa 33:8) Pɩtʋʋ fɛyɩ se Ɛsɔ sɛyaa mba pɛwɛ kedeŋa kpeekpe yɔɔ yɔ, Yehowa kaɣ yebu nɛ pɛɖɛɣnɩ ɛsɩndaa fezuu taa tam. Zekariya natʋ tʋnɛ tɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩna kpayɩ kpayɩ se pʋŋ naalɛ weyi Zekariya nawa yɔ ɩwɛɛ nɛ ɩkandɩyɩɣ ɖɔ-yɔɔ.

11. Ɛbɛ yɔɔ pɩtɩpɔzɩ se sɔɔndʋ ɛkpa-ɖʋ nɛ you ŋgʋ politiki ñʋndɩnaa kaɣ labʋ nɛ Ɛsɔ samaɣ yɔ?

11 Pɩkazɩ pazɩ lɛ, politiki ñʋndɩnaa kaɣ labʋ nɔɔ se paɖɩzɩ Ɛsɔ samaɣ. (Ezek. 38:2, 10-12; Dan. 11:40, 44, 45; Natʋ 19:19) Ezekɩyɛɛlɩ yɔɔdɩ pɔ-tɔm ɛ-natʋ taa; ɛtɔm se pɛwɛ ɛzɩ yoyaa mba pamʋ pana siŋŋ nɛ pacaɣ kpaŋnaŋ yɔɔ nɛ pɔkɔŋ se pawadɩ Ɛsɔ samaɣ yɔɔ ɛzɩ mɩndʋ yɔ. (Ezek. 38:15, 16) * Pɩwɛɛ se tɔm tʋnɛ tɩkpa-ɖʋ sɔɔndʋ yaa we? Sɔɔndʋ ɛɛkpaɣ-ɖʋ kaaʋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, yoyaa lalaa kandɩyɩɣ ɖɔ-yɔɔ. Kʋñɔŋ sɔsɔʋ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa Yehowa kaɣ tɩŋnʋʋ e-tiyiyaa yɔɔ nɛ ɛla you nɛ ɛɖɩzɩ mba pakaɖɩɣnɩ e-kewiyitu tɔɔʋ yɔ, nɛ ɛya ɛ-samaɣ ñʋʋ. (2 Tes. 1:7, 8) Pɩkaɣ kɛnʋʋ kɩyakʋ sɔsɔʋ kpem! Ɛlɛ akaɣ Yehowa tiyiyaa mba ɖɛʋ nɔɔ nɛ pala you?

YEHOWA PAM WEYI ƐLƖZAA SE ƐKƐ WIYAƲ NƐ CƆJƆ YƆ AWIYA HULAƔ

12, 13. (a) Zekariya na natʋ lutozo ñɩndʋ lɛ, ɛbɛ peheyi-i se ɛla? (b) Ɛbɛ wɩlɩɣ se abalʋ weyi paya-ɩ se Cobiye yɔ, ɛsɩŋnɩ Yesu Krɩstʋ?

12 Zekariya na natʋ ndʋ yɔ, tɩkpɛndɩ lutozo. Lɛɛlɛɛyɔ mbʋ peheyi-i se ɛla yɔ pɩkɛnɩ natʋ  tɔm ndʋ tɩkpazɩ ɖoŋ mba paawɛɛ nɛ paɖaɣnɩɣ maʋ Ɛsɔ templo yɔ. (Kalɩ Zekariya 6:9-12.) Peheyi Zekariya se ɛmʋ liidiye ñɩɣtʋ nɛ sika Hɛlɩdayii, Toobiya, nɛ Yedaya, pɔ-cɔlɔ; paalɩnɩ Babilɔɔnɩ nɛ patalɩ. Peheyi-i ɖɔɖɔ se ɛkpaɣ haɖɛ nɖɩ samaɣ laba yɔ nɛ elubini “kewiyaɣ hulaɣ” yaa awiya hulaɣ sɔsɔɔ. (Zekariya 6:11) Ɛzɩ pakaɣ heyuu Zekariya se ɛkpaɣ hulaɣ ŋga nɛ ɛpa wiyaʋ lone taa caɣyʋ, Yuuda liɖe taa tʋ Zorobabɛɛlɩ weyi ɛkɛ Daviid sayɩ yɔ? Aayɩ. Pɩɖɩɣzɩ ɛyaa se peheyi-i se ɛkpaɣ hulaɣ ŋga nɛ ɛpa Yozuwee.

13 Papam Layʋ Sɔsɔ Yozuwee awiya hulaɣ yɔ, pɩwɩlɩɣ se ɛpɩsɩ wiyaʋ yaa we? Aayɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, Yozuwee taakɛ Daviid liɖe taa tʋ; ye mbʋ pataapɩzɩɣ se pasɩɩ-ɩ wiyaʋ. Paapam Yozuwee awiya hulaɣ ŋga yɔ, pɩɩsɩŋnɩ mbʋ pakaɣ labʋ weyi ɛkaɣ kɛʋ wiyaʋ nɛ cɔjɔ tam tam yɔ. Paya cɔjɔ sɔsɔ weyi pasɩ-ɩ wiyaʋ yɔ se Cobiye. Masɩ wɩlɩɣ kpayɩ kpayɩ se Yesu Krɩstʋ kɛnɩ Cobiye nɖɩ.—Natʋ 22:16; Mat. 2:23. *

14. Yesu kɛnɩ Wiyaʋ nɛ Cɔjɔ Sɔsɔ, ye mbʋ tʋmɩyɛ nɖɩ eɖiɣni labʋ sɔnɔ?

14 Yesu kɛ Wiyaʋ nɛ Cɔjɔ Sɔsɔ, ye mbʋ ɛnʋ ɖɛnɩ nɔɔ Yehowa tiyiyaa mba pɛɖɛɣ you labʋ yɔ. Eɖiɣni tʋmɩyɛ labʋ sɔnɔ nɛ ehuuzuu Ɛsɔ samaɣ yɔɔ paa kɛwɛ ɛjaɖɛ kɩdɛkɛdɩyɛ taa yɔ. (Yer. 23:5, 6) Pɩkazɩ pazɩ lɛ, Krɩstʋ kaɣ labʋ you nɛ ɛɖɩzɩ mba pakaɖɩɣnɩ Ɛsɔ yɔ nɛ ɛɖʋ nesi Ɛsɔ kewiyitu kɩkɩlɩtʋ tɔɔʋ nɛ ɛya Yehowa samaɣ ñʋʋ. (Natʋ 17:12-14; 19:11, 14, 15) Ɛlɛ pʋcɔ nɛ Cobiye ɖɩzɩ koyindinaa mba lɛ, pɩwɛɛ se ɖɩla tʋmɩyɛ sɔsɔɖɛ naɖɩyɛ.

ƐKAƔ MAƲ TEMPLO

15, 16. (a) Ñɔɔzʋʋ tʋmɩyɛ nɖɩ palabɩ ɖa-alɩwaatʋ taa? (b) Nɛ alabɩ-ɖɩ? (c) Ɛzɩma pɩkaɣ wɛʋ Pɩnzɩ Kudoku Kewiyitu Tɔɔʋ wayɩ?

15 Pɩtasɩnɩ se Yesu kɛ Wiyaʋ nɛ Cɔjɔ Sɔsɔ lɛ, paɖʋ-ɩ ɖɔɖɔ tʋmɩyɛ se ‘ɛma Yehowa templo.’ (Kalɩ Zekariya 6:13.) Ða-alɩwaatʋ tʋnɛ tɩ-taa lɛ, templo maʋ tʋmɩyɛ nɖɩ Yesu laba yɔ, ɖɩ-hɔɔlʋʋ nakʋyʋ lɛ se eyeba nɛ toovenim Ɛsɔ sɛyaa lɩɩ Babilɔɔnɩ sɔsɔʋ yomiye taa nɛ paɖaɣnɩ ɖʋʋ Krɩstʋ ɛgbɛyɛ pɩnaɣ 1919 taa. Ɛlɩzɩ ɖɔɖɔ “yom siɣsiɣ tʋ nɛ lɔŋsɩnɖʋ” se eɖiyi tʋmɩyɛ nɖɩ peɖiɣni labʋ fezuu taa templo hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩwɛ tɛtʋ yɔɔ yɔ kɩ-taa. (Mat. 24:45, nwt) Pɩtasɩ lɛ, Yesu wɛɛ nɛ ɛñɔɔzʋʋ Ɛsɔ samaɣ se kamʋnɩ camɩyɛ nɛ kɛcɛlɩ Ɛsɔ sɛtʋ ndʋ tɩwɛ kele kele yɔ.—Mal. 3:1-3.

16 Yesu nɛ ɛyaa 144 000 waa mba pɛkɛ awiya nɛ cɔjɔnaa yɔ, pakaɣ labʋ tʋmɩyɛ Pɩnzɩ Kudoku Kewiyitu Tɔɔʋ alɩwaatʋ taa nɛ ɛyaa talɩ pilim. Pʋwayɩ lɛ, Yehowa sɛyaa toovenim mba ɖeke kaɣnɩ wɛʋ tɛtʋ kpeekpe yɔɔ paradisuu taa. Pʋbʋ taa lɛ, toovenim Ɛsɔ sɛtʋ ndʋ tɩɩwɛ ɖooo kiɖe tɛɛ yɔ, ti-ɖeke tɩkaɣnɩ wɛʋ kedeŋa kpeekpe yɔɔ.

ÐƲ NESI TEMPLO MAƲ TƲMƖYƐ

17. (a) Tɔm ndʋ Yehowa tasɩ heyuu Yuuda mba? (b) Nɛ ɛzɩma tɩɩsɩnɩ-wɛ?

17 Ɛzɩma tɔm ndʋ Zekariya kaayɔɔdaa yɔ tɩsɩnɩ Yuuda ñɩma mba paawɛ ɛ-alɩwaatʋ taa yɔ? Tɩɩsɩnɩ-wɛ nɛ pana se Yehowa kaɣ pɔ-yɔɔ kandɩyʋʋ nɛ pala tʋmɩyɛ nɖɩ ɛɖʋ-wɛ yɔ nɛ pɛtɛm-ɖɩ. Pɩtʋʋ fɛyɩ se tɔm tʋnɛ tɩɩha-wɛ lidaʋ nɛ tɩkpazɩ-wɛ ɖoŋ siŋŋ. Ɛlɛ ɛzɩma ɛyaa cabɩ pɩzɩɣ nɛ pala tʋmɩyɛ sɔsɔyɛ nɖɩ? Tɔm ndʋ Zekariya tasɩ yɔɔdʋʋ yɔ, tiyeba nɛ sɔɔndʋ ndʋ paawɛna yɔ tɩsɩɩ tɩnaɣ. Pɩtasɩnɩ Yuuda ñɩma mba paɖaɣnɩ lɩnʋʋ Babilɔɔnɩ nɛ pɔkɔɔ ɛzɩ Hɛlɩdayii, Toobiya nɛ Yedaya lɛ, Ɛsɔ yɔɔdaa se ɛyaa sakɩyɛ kaɣ “kɔm nɛ pama [Yehowa] templo.” (Kalɩ Zekariya 6:15.) Lɛɛlɛɛyɔ Yuuda mba taa tɛma se Yehowa kaɣ-wɛ sɩnʋʋ, pʋyɔɔ paɖaɣnɩ paɣzʋʋ templo maʋ kpaagbaa paa paakizini-wɛ yɔ. Pitileɖi lɛ, Yehowa yele nɛ kaɖɛ nɖɩ ɖɩɩwɛ  pɛ-ɛsɩndaa ɛzɩ pʋʋ nɛ pataamaɣzɩ kaaʋ se pakaɣ ɖɩ-taa lɩʋ yɔ, pawabɩ-ɖɩ nɛ pɛtɛzɩ kpaaŋ maʋ pɩnaɣ 515 P.P.Y. (Ɛsd. 6:22; Zek. 4:6, 7) Ɛlɛ tɔm ndʋ Yehowa yɔɔdaa yɔ, ɖa-alɩwaatʋ tʋnɛ tɩ-taa tɩwɛɛ nɛ tɩlakɩ siŋŋ.

Yehowa ɛɛkaɣ sɔʋ sɔɔlɩm mbʋ ɖɩwɩlɩ-ɩ yɔ pɩ-yɔɔ kaaʋ! (Cɔnɩ tayʋʋ 18, 19)

18. Ɛzɩma Zekariya 6:15 ɖiɣni pɩ-taa kɔm ɖa-alɩwaatʋ tʋnɛ tɩ-taa?

18 Sɔnɔ, ɛyaa miiliyɔɔwaa sakɩyɛ wɛɛ nɛ pɔkɔŋ toovenim Ɛsɔ sɛtʋ taa nɛ pakpakɩɣ ‘pa-ñɩm’, ɛzɩ pa-alɩwaatʋ, po-ɖoŋ nɛ pe-liidiye mbʋ yɔ nɛ paɖʋʋnɩ nesi Yehowa templo sɔsɔʋ tʋma nɛ pa-laŋɩyɛ pilim; templo ŋgʋ kɩkɛ fezuu taa ñɩŋgʋ na. (Adu. 3:9) Ɛbɛ wɩlɩɣ se ɛzɩma ɖɩɖʋʋ tʋma ana nesi yɔ, Yehowa taa wɛ-ɖʋ nɛ leleŋ? Tɔzɩ se Hɛlɩdayii, Toobiya nɛ Yedaya paakɔnɩ mbʋ mbʋ pɩpɔzʋʋ yɔ nɛ Zekariya labɩnɩ awiya hulaɣ. Pʋwayɩ lɛ, hulaɣ ŋga kaapɩsɩ mbʋ ‘pɩtɔzʋʋ’ ɛyaa haɖɛ nɖɩ Hɛlɩdayii, Toobiya nɛ Yedaya paalaba nɛ paɖʋnɩ nesi toovenim Ɛsɔ sɛtʋ yɔ ɖɩ-yɔɔ. (Zek. 6:14) Mbʋ ɖɔɖɔ tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩlakɩ sɔnɔ, nɛ sɔɔlɩm mbʋ ɖɩwɩlɩɣ Yehowa yɔ, ɛɛkaɣ pɩ-yɔɔ sɔʋ kaaʋ. (Ebr. 6:10) Pɩkaɣ wɛʋ tam Yehowa maɣzɩm taa.

19. Ðoŋ weyi pɩwɛɛ se Zekariya natʋ tɔm ɩwɛɛnɩ ɖɔ-yɔɔ sɔnɔ?

19 Mbʋ payɩ pɩlabɩ toovenim Ɛsɔ sɛtʋ taa kɛdɛzaɣ kɩyakɩŋ ɩnɛ ɩ-taa yɔ, pɩwɩlɩɣ kpayɩ kpayɩ se Yehowa wɛɛ nɛ ɛwazɩɣ ɛ-samaɣ nɛ Yesu wɛna nɛ eɖiyiɣ-kɛ. Ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩ-taa ɖɩwɛ sɔnɔ yɔ, ɖɩ-taa nɛ pɛɛyɛ nɛ laŋhɛzɩyɛ; nɛ ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩkaɣ wɛʋ tam tam. Tamaɣ ŋga Yehowa labɩ Ɛsɔ sɛtʋ kele kele ñɩndʋ yɔɔ yɔ, pɩtʋʋ fɛyɩ se kakaɣ “kɛʋ mbʋ” yaa kakaɣ kɔm pɩ-taa ɖeyi ɖeyi. Nɩɩ leleŋ lone nɖɩ Yehowa ha-ŋ ɛ-samaɣ taa yɔ ɖɩ-yɔɔ, nɛ ‘ŋñaŋ camɩyɛ Yehowa ñɛ-Ɛsɔ nɔɔ.’ Ye ŋlakɩ mbʋ yɔ, weyi ɛkɛ Wiyaʋ nɛ Cɔjɔ Sɔsɔ yɔ ɛ nɛ Ɛsɔ tiyiyaa mba pacaɣ kpaŋnaŋ yɔɔ yɔ, pakaɣ ñɔ-yɔɔ kandɩyʋʋ paa ɛzɩmtaa. Ðʋ toovenim Ɛsɔ sɛtʋ nesi nɛ ño-ɖoŋ tɩŋa. Taapɩtɩ kaaʋ se ye ŋwɛɛ nɛ ŋlakɩ mbʋ yɔ, yoyaa kpeekpe tɛ Ɛsɔ Yehowa kaɣ ñɔ-yɔɔ kandɩyʋʋ kpaɣnɩ Sataŋ ɛjaɖɛ kɛdɛzaɣ kɩyakɩŋ ɩnɛ ɩ-taa nɛ pɩɖɛɛ tam tam.

^ tay. 11 Kalɩ 15 mai 2015 tɛ Feŋuu Tilimiye h. 29-30 yɔɔ tɔm ñʋʋ Questions des lecteurs nɛ ŋtasɩ tɔm lɛɛtʋ naʋ.

^ tay. 13 Tɔm piye nɖɩ pɛɖɛzɩ-ɖɩ Maatiyee 2:23 taa se “Nazarɛɛtɩ tʋ” yɔ ɖɩlɩnɩ Ebree tɔm piye nɖɩ ɖɩ-tɔbʋʋ lɛ se “cobiye” yɔ ɖɩ-taa.