FEŊUU TILIMIYE—NĐƖ PƐKPƐLƖKƖƔ YƆ Octobre 2017

Ñʋŋ weyi ɖɩkpɛlɩkɩɣ 27 novembre piwolo 24 décembre 2017 yɔ, ɩwɛnɩ takayaɣ kanɛ ka-taa.

WEZUU CAƔƲ TƆM

Wazasɩ lɩɣnɩ tʋma wena Yehowa pɔzʋʋ yɔ a-labʋ taa

1952 taa Olive Matthews nɛ ɛ-walʋ petisaa se powoki Irɩlandɩ hadɛ kiŋ egeetiye taa nɛ pala nʋmɔʋ lɩzʋʋ tʋmɩyɛ. Ɛzɩma Yehowa wazɩ-wɛ?

“Ðɩtaasɔɔlɩnɩ nɔɔ yem, ɖɩsɔɔlɩ nɛ pɩlɩɩ ɖa-lakasɩ taa”

Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɩlɩ se ɖɩwɛnɩ sɔɔlɩm siŋŋ nɛ pɩtɩkɛ pɩ-tɛɛ nɛ pɩ-yɔɔ lakasɩ?

Toovenim ‘ɛɛkɔŋnɩ laŋhɛzɩyɛ, ɛlɛ laɣɖɛ’

Ɛbɛ “laɣɖɛ” nɖɩ Yesu tɔm se ɛkɔnaa yɔ ɖɩkɛnaa nɛ ɛzɩma tɔm ndʋ titukuuni-ŋ?

Yosɛɛfʋ Ariimatee tʋ labɩ abalɩtʋ

Anɩ abalʋ ɛnʋ ɛɛkɛnaa? Ɛzɩma ɛ nɛ Yesu pɛ-hɛkʋ taa kaawɛɛ? Nɛ ɛbɛ ɛ-tɔm kpɛlɩkɩɣ-ɖʋ?

Ɛbɛ Zekariya natʋ kpɛlɩkɩɣ-ŋ?

Takayaɣ nakɛyɛ wɛɛ nɛ kakʋyʋʋ ɛsɔdaa, halʋ nɔɔyʋ wɛ kɩmaɣzʋʋ taa, nɛ halaa naalɛ wɛɛ nɛ pakʋyʋʋ helim taa. Ɛbɛ yɔɔ Ɛsɔ wɩlɩ Zekariya piti natʋ tɔm ndʋ?

Kɛkɛnaa nɛ awiya hulaɣ wɛɛ nɛ pakandɩyɩɣ ñɔ-yɔɔ

Ñɩɣyʋʋ kɩsɛɛmʋʋ pʋŋ, kɛkɛnaa mba pɔñɔɔzaa se palabɩnɩ you yɔ, nɛ cɔjɔ sɔsɔ weyi pɩpɩsɩ wiyaʋ yɔ. Lidaʋ ŋgʋ Zekariya natʋ tɔm kɛdɛzaɣ ñɩndʋ haɣ Ɛsɔ samaɣ sɔnɔ?

Camɩyɛ lakasɩ nzɩ sɩwɩlɩ krɩstʋ mba wɛtʋ kɩbandʋ yɔ

Ɛzɩma camɩyɛ lakasɩ nasɩyɩ sɩnɩ weyi ɛkaɖaɣnɩ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa yɔ nɛ ɛkɔɔ ɛmʋ Bibl taa toovenim tɔm?

Ŋŋsɩm-tʋ?

Yuuda mba lakasɩ nzɩ kaayeba nɛ Yesu heyi-wɛ se po-ɖuutu fɛyɩ ɖeu?