Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo menuwaa cikpema ɖeɖe

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Kabɩyɛ

Feŋuu Tilimiye—Nɖɩ pɛkpɛlɩkɩɣ yɔ  |  Octobre 2017

Toovenim ‘ɛɛkɔŋnɩ laŋhɛzɩyɛ, ɛlɛ laɣɖɛ’

Toovenim ‘ɛɛkɔŋnɩ laŋhɛzɩyɛ, ɛlɛ laɣɖɛ’

“Ɩtaamaɣzɩ se mɔnkɔm laŋhɛzɩyɛ kɔnʋʋ tataa cɩnɛ, mantɩkɔnɩ laŋhɛzɩyɛ, ɛlɛ laɣɖɛ.”—MAT. 10:34.

HENDU: 123, 128

1, 2. (a) Laŋhɛzɩyɛ nɖɩ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖihiɣ lɛɛlɛɛyɔ? (b) Ɛbɛ yeba nɛ ɖiihikiɣ laŋhɛzɩyɛ siŋŋ ɖa-alɩwaatʋ tʋnɛ tɩ-taa? (Cɔnɩ kiɖe tɛɛ kɩlɛmʋʋ.)

ÐA-TƖŊA payɩ ɖɩsɔɔlaa se ɖihiɣ laŋhɛzɩyɛ ɖe-wezuu caɣʋ taa nɛ ɖɩtaawɛɛnɩ nɩɣzɛ naayɛ. Pʋyɔɔ lɛ, ɖa-taa wɛ leleŋ se Yehowa haɣ-ɖʋ ‘ɛ-laŋhɛzɩyɛ’ nɖɩ ɖɩhɛzɩɣ ɖa-laŋa nɛ ɖa-maɣzɩm yɔ! (Fil. 4:6, 7) Nɛ ɖɩkpaɣʋ ɖa-tɩ nɛ ɖɩha Yehowa yɔ, piyeba nɛ “leleŋ wɛɛ ɖa nɛ Ɛsɔ” ɖɛ-hɛkʋ taa, pʋ-tɔbʋʋ se piyeba nɛ taabalɩyɛ kɩbanɖɛ wɛɛ ɖa nɛ ɩ ɖɛ-hɛkʋ taa.—Roma 5:1.

2 Paa mbʋ yɔ, alɩwaatʋ ndʋ Ɛsɔ kaɣ kɔnʋʋ laŋhɛzɩyɛ siŋŋ yɔ, tɩtɩtalɩta. Kɛdɛzaɣ kaɖɛ kɩyakɩŋ ɩnɛ ɩ-taa, yoŋ nɛ ñaɖɩŋ tɩnaa tɔyɩnɩ paa le. (2 Tim. 3:1-4) Pʋyɔɔ pɩcɛyaa se ɖa Krɩstʋ ñɩma ɖɩla fezuu taa you nɛ Sataŋ nɛ ɛ-cɛtɩm wɩlɩtʋ ndʋ ɛmɩzɩ ɛjaɖɛ yɔɔ yɔ. (2 Kɔr. 10:4, 5) Ɛlɛ mbʋ pɩpɩzɩɣ nɛ pɩkɔnɩ kaɖɛ siŋŋ laŋhɛzɩyɛ nɖɩ ɖɩwɛna yɔ ɖɩ-yɔɔ yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩlɩɩnɩ ɖɔ-hɔʋ taa ñɩma mba pɛfɛyɩnɩ tisuu yɔ pɔ-cɔlɔ. Pa-taa nabɛyɛ pɩzɩɣ nɛ pohoŋ-ɖʋ tisuu mbʋ ɖɩwɛna yɔ pɩ-yɔɔ. Yaa pahʋʋnɩ-ɖʋ tɔm se ɖɩkɔŋnɩ tayʋʋ hɔʋ taa; nɛ nabʋyʋ taa ɖɔɖɔ lɛ, palɩzɩɣ-ɖʋ se ɖɩtɩtasɩ kɛʋ pɔ-hɔʋ taa mba mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖikizaa se ɖiiyeki ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ. Ɛzɩma pɩwɛɛ  se pɩlabɩ-ɖʋ alɩwaatʋ ndʋ ɖɔ-hɔʋ taa ñɩma kaɖɩɣnɩ-ɖʋ yɔ? Nɛ kala wena pɔkɔŋnɩ ɖɔ-yɔɔ yɔ, ɛzɩma ɖɩla nɛ ɖɩwabɩ-yɛ?

YE ÑƆ-HƆƲ TAA ÑƖMA ƖKAÐƖƔNƖ-Ŋ, LƖMAƔZA WENA PƖWƐƐ SE ŊWƐƐNA?

3, 4. (a) Kaɖɛ nɖɩ Yesu wɩlɩtʋ pɩzɩɣ nɛ pɩkɔna? (b) Ye ɖɩtɩŋɩɣ Yesu wayɩ yɔ, ɛzɩmtaa pɩpɩzɩɣ nɛ pɩwɛɛ-ɖʋ kaɖɛ?

3 Yesu kaanawa se ɛ-wɩlɩtʋ kaɣ kɔnʋʋ tayʋʋ ɛyaa hɛkʋ taa nɛ pɩwɛɛ se ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa ɩwɛɛnɩ abalɩtʋ nɛ pɩsa nɛ pɔɖɔkɩ pa-tɩ alɩwaatʋ ndʋ pakaɖɩɣnɩ-wɛ yɔ. Ɛzɩma pakaɖɩɣnɩ-wɛ yɔ, pɩpɩzɩɣ piyele se laŋhɛzɩyɛ ɛtaatasɩ wɛʋ pa nɛ pɔ-hɔʋ taa ñɩma pɛ-hɛkʋ taa. Pʋyɔɔ Yesu yɔɔdaa se: “Ɩtaamaɣzɩ se mɔnkɔm laŋhɛzɩyɛ kɔnʋʋ tataa cɩnɛ, mantɩkɔnɩ laŋhɛzɩyɛ, ɛlɛ laɣɖɛ. Mɔnkɔma se moyozi caja nɛ ɛ-pɩyalʋ, pɛlɛ nɛ e-ɖoo, wolu nɛ ɛ-waŋ. Ɛyʋ ɖɩɣa taa mba kaɣnɩ kɛʋ e-koyindinaa.”—Mat. 10:34-36.

4 Yesu yɔɔdʋʋ se “Ɩtaamaɣzɩ se mɔnkɔm laŋhɛzɩyɛ kɔnʋʋ” yɔ, pɩwɩlɩɣ se ɛtɔzaɣ ɛ-tɔm welisiyaa nabɛyɛ se pɩcɛyaa se pamaɣzɩ mbʋ ɛ-wayɩ tɩŋʋʋ kaɣ-wɛ kɔnʋʋ yɔ, pɩ-yɔɔ. Ɛ-wɩlɩtʋ pɩzɩɣ nɛ pɩkɔnɩ tayʋʋ ɛyaa hɛkʋ taa. Ɛlɛ Ɛsɔ toovenim tɔm susuu yɔɔ Yesu kɔma, pɩtɩkɛ hɔŋ taa tayʋʋ yɔɔ ɛkɔma. (Yoh. 18:37) Paa mbʋ yɔ, ye ɖɩñɔnɩ Yesu wɩlɩtʋ yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩkɔnɩ-ɖʋ kaɖɛ kɔzɩ kɔzɩ alɩwaatʋ ndʋ ɖa-taabalaa yaa ɖɔ-hɔʋ taa ñɩma tɩsɔɔlɩ toovenim tɔm yɔ.

5. Kala wena Yesu wayɩ tɩŋɩyaa katɩɣ?

5 Kala wena a-tɔm Yesu yɔɔdaa se ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa kaɣ katʋʋ yɔ, a-taa naɖɩyɛ lɛ ɛzɩma hɔʋ taa mba kaɖɩɣnɩ-wɛ yɔ. (Mat. 10:38) Alɩwaatʋ ndʋ powoŋuu Yesu tɔmkpɛlɩkɩyaa yaa pɔ-hɔʋ taa mba kiziɣ-wɛ yɔ, pɔɖɔkʋʋ pa-tɩ nɛ pawɩlɩɣ se pɔñɔnɩ Yesu kpam. Ɛlɛ paa mbʋ yɔ, wazasɩ nzɩ pehikiɣ yɔ, sɩkɩlɩɣ kʋñɔmɩŋ weyi pɔtɔkɩ yɔ.—Kalɩ Maarkɩ 10:29, 30.

6. Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ɖɩtɔzɩ alɩwaatʋ ndʋ ɖɔ-hɔʋ taa mba kaɖɩɣnɩ pana wena ɖɩñakɩ Ɛsɔ sɛtʋ taa yɔ?

6 Alɩwaatʋ ndʋ ɖɩñakɩ pana se ɖɩsɛɛ Yehowa yɔ, paa ɖɔ-hɔʋ taa mba ɩkaɖɩɣnɩ-ɖʋ yɔ, ɖiwoki pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩsɔɔlʋʋ-wɛ. Ɛlɛ pɩwɛɛ se ɖɩtɔzɩ se sɔɔlɩm mbʋ ɖɩwɛnɩ Ɛsɔ nɛ Krɩstʋ pɔ-yɔɔ yɔ, mbʋ kpaɖɩna. (Mat. 10:37) Pɩwɛɛ se ɖɩtɔzɩ ɖɔɖɔ se Sataŋ kaɣ tɩŋnʋʋ sɔɔlɩm mbʋ ɖɩwɛnɩ ɖɔ-hɔʋ taa mba yɔɔ yɔ pɩ-yɔɔ se eyele nɛ ɖilesi ɖe-siɣsiɣ wɛtʋ. Lɛɛlɛɛyɔ yele nɛ ɖɩmaɣzɩ wɛtʋ ndɩ ndɩ ndʋ tɩ-taa hɔʋ taa mba kaɖɩɣnɩ-ɖʋ yɔ tɩ-taa natʋyʋ yɔɔ nɛ ɖɩna mbʋ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩla nɛ ɖɩwa kala wena pɔkɔŋnɩ ɖɔ-yɔɔ yɔ.

YE ÑA-WALƲ YAA ÑA-HALƲ ƐTƖKƐ YEHOWA ASEƔÐE TƲ YƆ

7. Lɩmaɣza wena pɩwɛɛ se weyi ɛ-tɛŋga tɩkɛ Yehowa Aseɣɖe Tʋ yɔ ɛwɛɛnɩ wɛtʋ ndʋ tɩ-taa ɛwɛɛ yɔ tɩ-yɔɔ?

7 Bibl paɣ-ɖʋ se mba pɔɖɔkʋʋ nesi yɔ, “pakaɣ ɛjaɖɛ yɔɔ cɩnɛ kʋñɔmɩŋ naʋ.” (1 Kɔr. 7:28) Ye ñɛ-tɛŋga ɛtɩkɛ Yehowa Aseɣɖe Tʋ yɔ, pɩpɩzɩɣ piyele nɛ ñe-nesi ɖɔkʋʋ kɔnɩ-ŋ nɩɣzɛ nɛ maɣzɩm nɛ pɩkɩlɩ. Paa mbʋ yɔ, pɩcɛyaa se ŋñaɣ pana nɛ ŋwɛɛnɩ lɩmaɣza wena Yehowa wɛnɩ ñɛ-wɛtʋ ndʋ tɩ-yɔɔ yɔ. Ye ñɛ-tɛŋga ɛtɩsɔɔlɩ se kɛkɛnɩ Yehowa Aseɣɖe Tʋ lɛɛlɛɛyɔ yɔ, pɩtɩwɩlɩ se ŋwɛnɩ waɖɛ se ikizi ɖama yaa ɩcɛ mi-nesi ɖɔkʋʋ. (1 Kɔr. 7:12-16) Paa ña-walʋ ɛtɩkɛ Yehowa Aseɣɖe Tʋ nɛ ɛɛɖɛɣ nɔɔ fezuu taa tʋma labʋ taa yɔ, ɛnʋ kɛnɩ hɔʋ ñʋʋdʋ nɛ pʋyɔɔ lɛ, ɛmʋnaa se ŋha-ɩ ñamtʋ. Mbʋ ɖɔɖɔ pɩwɛɛ se mba pa-halaa tɩkɛ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa yɔ pala. Pɩwɛɛ se pɔsɔɔlɩ-wɛ camɩyɛ ɛzɩ Masɩ pɔzʋʋ yɔ.—Efɛz. 5:22, 23, 28, 29.

8. Ye ñɛ-tɛŋga ɛɖʋʋ kamasɩ ñɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋma yɔ, tɔm ndʋ ŋpɩzɩɣ nɛ ŋpɔzɩ ña-tɩ?

8 Ɛlɛ ye ña-halʋ yaa ña-walʋ ɛɖʋʋ kamasɩ ñɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋma, ɛbɛ pɩwɛɛ se ŋla? Ðɩkpaɣ kɩɖaʋ kʋnɛ: Abalʋ nɔɔyʋ ɖʋ ɛ-halʋ paɣtʋ se ɛpɩzɩɣ nɛ ɛlɩɩ nɛ esusi tɔm kpɩtaʋ taa kɩyakɩŋ nɩɩyɩ, ɛlɛ ɛtɩsɔɔlɩ se ɛ-halʋ ɛnʋ ɛla mbʋ  avema lɛɛna wiye. Ye ŋwɛ wɛtʋ ndʋ tɩ-taa yɔ, pɔzɩ ña-tɩ se: ‘Ɛzɩ mɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋma mɛn-tɛŋga ñɩnɩɣ se meyele? Ye pɩtɩkɛ mbʋ yɔ, pɩɩwɛɣ ɖeu se mentisini-i yaa we?’ Ye ŋkpaɣ lɩmaɣza wena awɩlɩɣ se ŋkɛ ɛyʋ weyi ɛnɩɣ tɔm taa yɔ, pɩsɩɣnɩ-ŋ nɛ tɔm ɛtaakɔɔ mɩ-hɛkʋ taa falaa.—Fil. 4:5.

9. Ɛzɩma Krɩstʋ ñɩma pɩzɩɣ nɛ pɛkpɛlɩkɩ pe-piya se sɩha ñamtʋ sɩ-lʋlɩyʋ weyi ɛtɩkɛ Aseɣɖe Tʋ yɔ?

9 Ye ña-halʋ yaa ña-walʋ ɛtɩkɛ Yehowa Aseɣɖe Tʋ yɔ, piya falɩsʋʋ pɩzɩɣ nɛ pɩlabɩ-mɩ kaɖɛ. Yehowa ɖʋ paɣtʋ se pɩɣa ‘ɛɖʋ ka-caa nɛ ko-ɖoo hɩɖɛ,’ nɛ pɩkɛnɩ-ŋ sʋʋtʋ se ŋsɩnɩ ñe-piya nɛ sɩɖɔ paɣtʋ ndʋ tɩ-yɔɔ. (Efɛz. 6:1-3) Ɛlɛ ye ña-halʋ yaa ña-walʋ ɛɛɖɔŋ Bibl paɣtʋ kila yɔɔ yɔ, ɛbɛ pɩwɛɛ se ŋla? Ña-maɣmaɣ ha kɩɖaʋ kɩbaŋʋ nɛ ŋɖʋʋ hɩɖɛ ña-halʋ yaa ña-walʋ. Ka ña-lɩmaɣza wɛtʋ kɩbandʋ ndʋ ɛwɛna yɔ tɩ-yɔɔ nɛ ŋwɩlɩ se ŋsɔɔlɩ ɛ-tɔm. Taayɔɔdʋʋ ɛ-yɔɔ tɔm kɩdɛkɛdɩtʋ mi-piya ɛsɩndaa. Ɛlɛ lɩzɩ mi-piya pɩ-taa se paa weyi ɛwɛnɩ waɖɛ se ɛlɩzɩ se ɛsɛɣ Yehowa yaa ɛɛsɛɣ-ɩ. Mi-piya wezuu kɩbaŋʋ caɣʋ pɩzɩɣ nɛ pɩsɩna sɩ-lʋlɩyʋ weyi ɛtɩkɛ Aseɣɖe Tʋ yɔ nɛ ɛkɔɔ toovenim taa.

La ño-ɖoŋ ɖeɖe nɛ ŋwɩlɩ ñe-piya Bibl taa toovenim (Cɔnɩ tayʋʋ 10)

10. Hɔŋ weyi ɩ-taa halʋ nɛ ɛ-walʋ patɩkpɛndɩ Ɛsɔ sɛtʋ yɔ, ɛzɩma weyi ɛkɛ Aseɣɖe Tʋ yɔ ɛpɩzɩɣ ɛla nɛ ɛwɩlɩ pe-piya Bibl taa toovenim tɔm?

10 Nabʋyʋ taa lʋlɩyʋ weyi ɛtɩkɛ Aseɣɖe Tʋ yɔ ɛpɩzɩɣ nɛ ɛpɔzɩ piya se sɩɖʋ nesi cɛtɩm Ɛsɔ sɛtʋ kazandʋ natʋyʋ yaa se sitisi cɛtɩm wɩlɩtʋ natʋyʋ yɔɔ. Abalʋ nɔɔyʋ pɩzɩɣ nɛ ekizini ɛ-halʋ Krɩstʋ tʋ se ɛtaawɩlɩ piya Bibl tɔm. Paa mbʋ yɔ Krɩstʋ tʋ halɩñɩnʋ lakɩ mbʋ payɩ ɛpɩzɩɣ yɔ nɛ ɛwɩlɩ piya Bibl taa toovenim tɔm. (Tʋma 16:1; 2 Tim. 3:14, 15) Walʋ weyi ɛtɩkɛ Aseɣɖe Tʋ yɔ ɛpɩzɩɣ nɛ ekizini ɛ-halʋ se ɛtaakpɛlɩkɩnɩ pe-piya cikpesi Bibl,  yaa se ye ewoki kediɣzisi yɔ ɛtaakpɛndɩnɩ-sɩ. Pɩwɛɛ se ɛña ɛ-walʋ lɩmaɣza ana; ɛlɛ ye ehiɣ waɖɛ naɖɩyɛ yɔ, pʋmʋnaa se ewolo pɩ-yɔɔ nɛ ɛwɩlɩ e-piya toovenim tɔm. Ɛlɛ piya maɣmaɣ pɩwɛɛ se sɩlɩzɩ se sɩsɛɣ Yehowa yaa sɩɩsɛɣ-ɩ.—Wp. 30:19, 20. *

YE HƆƲ TAA ÑƖMA LALAA ƖKAÐƖƔNƖ-ÐƲ ÐƐ-ƐSƆ SƐTƲ YƆƆ?

11. Ɛbɛ pɩzɩɣ nɛ pɩkɔnɩ tɔm ña nɛ ñɔ-hɔʋ taa ñɩma mba patɩkɛ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa yɔ mɩ-hɛkʋ taa?

11 Pɩtala kajalaɣ taa lɛ ɖitiheyi ɖɔ-hɔʋ taa ñɩma se ɖiɖiɣni taabalɩyɛ ɖʋʋ nɛ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa. Ɛlɛ alɩwaatʋ ndʋ ɖe-tisuu kɔm nɛ pɩpaɣlɩ lɛ, ɖɩkɔm nɛ ɖɩna se pɩcɛyaa se ɖiheyi-wɛ tɔm ndʋ ɖɩkpɛlɩkaa yɔ. (Mark. 8:38) Ye ŋwɛ abalɩtʋ nɛ ŋla mbʋ nɛ pɩkɔnɩ tɔm ña nɛ ñɔ-hɔʋ taa ñɩma mba patɩkɛ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa yɔ mɩ-hɛkʋ taa yɔ, ñaɣ pana nɛ ŋɖɔ lɔŋ tasʋʋ mbʋ pɩkɔŋ yɔ pɩ-yɔɔ. Pɩsɩɣnɩ-ŋ nɛ ŋɖɔkɩ ña-cɩŋgɩlɩm wɛtʋ.

12. (a) Ɛbɛ yɔɔ ɖɔ-hɔʋ taa ñɩma mba patɩkɛ Aseɣɖe Tɩnaa yɔ papɩzɩɣ nɛ pakaɖɩnɩ-ɖʋ? (b) Nɛ ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɩlɩ se ɖɩnɩɣ pɔ-tɔm taa?

12 Ñaɣ pana nɛ ŋɖʋ ña-tɩ po-lone taa: Paa ɖa-taa ɛwɛ leleŋ siŋŋ Bibl taa toovenim tɔm ndʋ ɖɩkpɛlɩkaa yɔ tɩ-yɔɔ yɔ, ɖɔ-hɔʋ taa ñɩma pɩzɩɣ nɛ pamaɣzɩ se pepeɣzi-ɖʋ kipeɣzu nɛ ɖɩsʋʋ Ɛsɔ sɛtʋ ndʋ tɩ-taa. Papɩzɩɣ nɛ pamaɣzɩ se ɖɩtɩtasɩ pɔ-tɔm sɔɔlʋʋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɖa nɛ wɛ ɖɩɩtasɩɣ kazandʋ tɔɔʋ. Halɩ sɔɔndʋ pɩzɩɣ nɛ pɩkpa-wɛ, mbʋ pɩkaɣ-ɖʋ tɛmnʋʋ cee wayɩ yɔ pɩ-yɔɔ. Pɩwɛɛ se ŋñaɣ pana nɛ ŋɖʋ ña-tɩ po-lone taa nɛ ŋnɩɩ pɔ-tɔm taa nɛ ŋwelisini-wɛ ɖɔɖɔ camɩyɛ nɛ ŋna mbʋ pʋyɔɔ sɔɔndʋ kpaɣ-wɛ yɔ. (Adu. 20:5) Apostoloo Pɔɔlɩ ñaɣ pana nɛ ewelisini ɛyaa kpeekpe se pɩsa nɛ ɛsɩnɩ-wɛ nɛ pamʋ toovenim. Ða ɖɔɖɔ ye ɖɩlabɩ mbʋ yɔ, pɩkaɣ-ɖʋ wazʋʋ.—1 Kɔr. 9:19-23.

13. Ɛzɩma pɩwɛɛ se ɖɩyɔɔdɩnɩ ɖɔ-hɔʋ taa ñɩma mba patɩkɛ Aseɣɖe Tɩnaa yɔ?

13 Yɔɔdɩnɩ nɔɔ kɩbaŋa. Bibl heyiɣ-ɖʋ se: “Mɩ-yɔɔdaɣ ɛkɛ sɔɔlɩm yɔɔdaɣ tam.” (Kol. 4:6) Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩpɔzɩ Yehowa se ɛ-haɖʋ e-fezuu kiɖeɖeu nɛ ɖɩpɩzɩ nɛ ɖɩlʋlɩ ki-piye nɛ ɖɩlabɩnɩ-ɖɩ tʋmɩyɛ alɩwaatʋ ndʋ ɖɩyɔɔdʋʋnɩ ɖɔ-hɔʋ taa ñɩma yɔ. Pɩfɛyɩ ɖeu se paa ɛzɩmtaa lɛ, ɖa nɛ wɛ ɖɩhɔŋ tɔm cɛtɩm wɩlɩtʋ ndʋ petisiɣ tɩ-yɔɔ yɔ, pɩ-yɔɔ. Ye patɩŋnɩ pa-lakasɩ yaa pɔ-yɔɔdaɣ yɔɔ nɛ paɖʋ-ɖʋ ɖɩwɩzɩyɛ yɔ, pɩwɛɣ ɖeu se ɖɩmaɣzɩnɩ Apostoloowaa kɩɖaʋ. Apostoloo Pɔɔlɩ mawa se: “Pɔlɔʋ ɖɔ-yɔɔ nɔsɩ nɛ ɖɩwazɩɣ, ɖɩtɔkɩ kʋñɔmɩŋ nɛ ɖɩɖɔkʋʋ ɖa-tɩ. Pɛcɛtɩɣ ɖɔ-yɔɔ tɔm nɛ ɖɩhɛzɩɣ laŋa.”—1 Kɔr. 4:12, 13.

14. Ye ɖe-wezuu caɣʋ ɛtʋʋzaa yɔ, wazasɩ nzɩ pɩkɔŋna?

14 Ñe-wezuu caɣʋ ɛtʋʋzɩ tam. Paa pɩwɛɛ se ɖɩyɔɔdɩnɩ ɖɔ-hɔʋ taa ñɩma mba pakaɖɩɣnɩ-ɖʋ yɔ nɛ nɔɔ kɩbaŋa yɔ, ɖe-wezuu kɩbaŋʋ caɣʋ pɩzɩɣ nɛ pɩla tʋmɩyɛ pɔ-yɔɔ nɛ pɩkɩlɩ. (Kalɩ 1 Pɩyɛɛrɩ 3:1, 2, 16.) Pɩtɩŋnɩ kɩɖaʋ kɩbaŋʋ ŋgʋ ŋhaɣ yɔ kɩ-yɔɔ lɛ, yele nɛ ñɔ-hɔʋ taa ñɩma na se Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa wezuu caɣʋ kɔŋnɩ koboyaɣ hɔŋ taa, pɔcɔŋnɩ pe-piya yɔɔ camɩyɛ nɛ pacakɩ wezuu kɩbaŋʋ ŋgʋ kɩhaɣ taa leleŋ yɔ. Ye ɖɩñɔnɩ Yehowa kpam kɔyɔ, paa ɖɔ-hɔʋ taa mba ɩtɩmʋ toovenim yɔ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖihiɣ taa leleŋ weyi Yehowa sɛtʋ kɔŋna yɔ.

15. Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩñɔɔzɩ ɖa-tɩ nɛ ɖɩɖaŋ wɛtʋ ndʋ tɩpɩzɩɣ nɛ tɩkɔnɩ nɔɔhɔnɖɛ yɔ?

15 Ñɔɔzɩ ña-tɩ nɛ ŋɖaŋ. Maɣzɩ wɛtʋ ndɩ ndɩ ndʋ tɩpɩzɩɣ nɛ tɩkɔnɩ kaɖɛ yɔ tɩ-yɔɔ lɔŋ nɛ ŋna se ye tɩkɔm ñɔ-yɔɔ yɔ, ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋkpaɣna. (Adu. 12:16, 23) Ositralii koobu halɩñɩnʋ nɔɔyʋ kɛdaa se: “Man-panja kaɖaɣnɩ toovenim kpem. Pʋcɔ nɛ ma nɛ ma-walʋ ɖɩyaa-ɩ se ɖɩna ɛ-tɛ alaafɩya lɛ, ɖɩtɩmɩɣnɩ Yehowa se ɛsɩnɩ-ɖʋ nɛ paa ɛyɔɔdɩ suwe yɔ ɖitaacosi-i nɛ pana. Ðɩñɔɔzʋʋ tɔm ndʋ ɖɩkaɣ yɔɔdʋʋ yɔ se pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ  alɩwaatʋ ndʋ ɖɩyɔɔdʋʋnɩ-ɩ yɔ, nɔɔhɔnɖɛ ɛtaakɔɔ. Pɩtasɩ lɛ, ɖiiyeki se ɖa-faawɩyɛ ɛkɩlɩ ɖaɣlʋʋ nɛ ɖɩkɔɔ ɖɩpaɣzɩ tɔm hɔm Bibl wɩlɩtʋ natʋyʋ yɔɔ.”

16. Ye tɔm ɛkɔm ña nɛ ñɔ-hɔʋ taa ñɩma mɩ-hɛkʋ taa nɛ pɩlakɩ-ŋ ɛzɩ ñɔ-cɔlɔ pɩlɩnaa yɔ, ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋwa kaɖɛ nɖɩ?

16 Pɩkɛ toovenim se paa ŋlabɩ ɛzɩma yɔ, nabʋyʋ taa tɔm kaɣ kɔm ña nɛ ñɔ-hɔʋ taa ñɩma mba patɩkɛ Aseɣɖe Tɩnaa yɔ, mɩ-hɛkʋ taa. Nɛ ɛzɩma ŋsɔɔlɩ ñɔ-hɔʋ taa ñɩma nɛ ŋñakɩ pana se ñɔ-tɔm ɛkɛdɩnɩ-wɛ yɔ, alɩwaatʋ ndʋ kaɖɛ kɔŋ mɩ-hɛkʋ taa yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ piyele nɛ pɩlakɩ-ŋ ɛzɩ ñɔ-cɔlɔ pɩlɩnaa yɔ. Ye pɩkɔm nɛ pɩlakɩ-ŋ mbʋ yɔ, ñaɣ pana nɛ sɔɔlɩm mbʋ ŋwɛnɩ Yehowa yɔɔ yɔ, pɩkpaɖɩ mbʋ ŋwɛnɩ ñɔ-hɔʋ taa ñɩma yɔɔ yɔ. Ye ŋtɛm ña-taa nɛ ŋñɔɔnɩ Ɛsɔ mbʋ yɔ, alɩwaatʋ wɛɣ nɛ tɩɖɛɣ lɛ, pɩkaɣ sɩnʋʋ ñɔ-hɔʋ taa ñɩma nɛ pana se Bibl paɣtʋ yɔɔ ɖɔm kɛnɩ ‘sɩm nɛ wezuu’ tɔm. Tɔzɩ se ŋŋkaɣ pɩzʋʋ kaaʋ nɛ ŋñɩɣ lalaa yɔɔ se pamʋ toovenim. Pɩwɛɣ ɖeu se ŋyele nɛ pa-maɣmaɣ pana wazasɩ nzɩ ŋɖiɣni hiɣu Ɛsɔ sɛtʋ nʋmɔʋ taa yɔ. Ða-Caa kʋsɔɔlʋ Yehowa ha-wɛ waɖɛ ɛzɩ ɖa ɖɔɖɔ yɔ se pa-maɣmaɣ palɩzɩ nʋmɔʋ ŋgʋ pɔsɔɔlɩ tɩŋʋʋ yɔ.—Iza. 48:17, 18.

ALƖWAATƲ NDƲ ÑƆ-HƆƲ TAA TƲ NƆƆYƲ KIZIƔ TOOVENIM YƆ

17, 18. Alɩwaatʋ ndʋ ñɔ-hɔʋ taa tʋ nɔɔyʋ kiziɣ toovenim yɔ, ɛbɛ pɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋɖɔkɩ ña-tɩ?

17 Alɩwaatʋ ndʋ palɩzɩɣ ñɔ-hɔʋ taa tʋ nɔɔyʋ toovenim taa yaa ɛ-maɣmaɣ ɛlɩzɩɣ ɛ-tɩ ɛgbɛyɛ taa yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩɖʋ-ŋ wɩzasɩ siŋŋ ɛzɩ pɔsɔkʋʋ ɛyʋ sɩɣa yɔ. Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋɖɔkɩ ña-tɩ wɩzasɩ nzɩ sɩ-taa?

18 Wolo pɩ-yɔɔ nɛ ŋlakɩ fezuu taa tʋma ɛzɩ ŋtɩɩlakʋʋ yɔ. Yele nɛ Bibl kpɛlɩkʋʋ ɖoŋ ɖoŋ, kediɣzisi ñɔɔzʋʋ nɛ si-wobu, tɔm susuu nɛ adɩma labʋ kpazɩ-ŋ ɖoŋ nɛ ŋpɩzɩ nɛ ŋɖɔkɩ ña-tɩ. (Yud. 20, 21) Ɛlɛ ye pɩlakɩ-ŋ ɛzɩ ña-laŋɩyɛ fɛyɩ tʋma wena ŋlakɩ yɔ a-yɔɔ? Taayele tʋma ana a-labʋ kaaʋ! Ye ŋlakɩ fezuu taa tʋma camɩyɛ yɔ, pɩsɩɣnɩ-ŋ se ŋpɩzɩ nɛ ŋwɛɛnɩ lɩmaɣza kɩbana. Maɣzɩ mbʋ pɩɩtalɩ keɣa 72 maɖʋ yɔ pɩ-yɔɔ nɛ ŋna. Keɣa maɖʋ ɛnʋ ɛɛkɔm nɛ ɛwɛɛnɩ lɩmaɣza kɩdɛkɛda nɛ halɩ asidi ɛ-ñʋʋ taa nɛ pɩkɔɔ nɛ pɩtalɩ kɩyakʋ ŋgʋ ki-wiye ɛsʋ Yehowa sɛtʋ kpaaŋ taa yɔ pʋcɔ nɛ ɛɖaɣnɩ wɛnʋʋ lɩmaɣza kɩbana. (Keɣa 72:16, 17) Ye ŋɖɔkɩ Yehowa sɛtʋ kpam yɔ, pɩsɩɣnɩ-ŋ nɛ ŋmaɣzɩnɩ Keɣa maɖʋ ɛnʋ.

19. Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋwɩlɩ se ŋñaŋ nɩŋgbaaŋ hɔm ɖʋtʋ ndʋ Yehowa laba yɔ?

19 Ña nɩŋgbaaŋ hɔm ɖʋtʋ ndʋ Yehowa laba yɔ: Nɩŋgbaaŋ hɔm ɖʋtʋ ndʋ Yehowa laba yɔ, tɩkaɣ kɔnʋʋ wazasɩ sakɩyɛ halɩ pɩkpɛndɩnɩ kɩdɛkɛdɩm laɖʋ, paa kajalaɣ taa tɩkɔŋnɩ wɩzasɩ yɔ. (Kalɩ Ebree 12:11.) Yehowa tasɩ-ɖʋ lɔŋ se ‘ɖise weyi’ ɛlabɩ kɩwɛɛkɩm ɛlɛ ekizi se eekpiɖiɣ pɩ-yɔɔ yɔ. (1 Kɔr. 5:11-13) Paa pɩwɛ-ɖʋ kaɖɛ yɔ, pɩfɛyɩ se ɖɩyɔɔdɩnɩ ɖɔ-hɔʋ taa tʋ weyi palɩzɩ-ɩ ɛgbɛyɛ taa yɔ ɛzɩ ɖooo lɛ yɔ, paa kaŋgalaafu yaa takayɩsɩ maʋ yaa nʋmɔŋ lɛɛŋ yɔɔ mbʋ yɔ.

20. Lidaʋ ŋgʋ pɩwɛɛ se ɖɩwɛɛnɩ paa ɛzɩmtaa?

20 Taalɔ lidaʋ: Sɔɔlɩyʋ ‘taɣ pɩtɩŋa liu’ pɩkpɛndɩnɩ mba pekizi toovenim yɔ se pakaɣ pɩsʋʋ nɛ pɔkɔɔ Yehowa cɔlɔ. (1 Kɔr. 13:7) Ye ŋnawa se ñɔ-hɔʋ taa tʋ nɔɔyʋ paɣzɩ lɛɣzɩtʋ labʋ yɔ, ŋpɩzɩɣ nɛ ŋtɩmnɩ Yehowa ɛ-yɔɔ se ehiɣ ɖoŋ weyi ɛlɩɣnɩ Masɩ taa yɔ, nɛ ewelisini Yehowa yatʋ tʋnɛ: “Pɩsɩ mɔn-cɔlɔ.”—Iza. 44:22.

21. Ye Yesu wayɩ tɩŋʋʋ ɛkɔnɩ tayʋʋ ñɔ-hɔʋ taa yɔ, ɛbɛ pɩwɛɛ se ŋla?

21 Yesu yɔɔdaa se ye ɖɩsɔɔlɩ ɛyʋ nɔɔyʋ nɛ pɩkɩlɩ ɛnʋ yɔ, ɖɩtɩmʋna se ɖɩkɛnɩ ɛ-wayɩ tɩŋɩyʋ. Ɛlɛ ɛ-taa kaatɛma se ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa kaɣ wɛnʋʋ abalɩtʋ nɛ pɔñɔɔnɩ-ɩ paa pɔ-hɔŋ taa ñɩma ɩkaɖɩɣnɩ-wɛ yɔ. Ye Yesu wayɩ tɩŋʋʋ ɛkɔnɩ “laɣɖɛ” ñɔ-hɔʋ taa yɔ, taa Yehowa liu se ɛkaɣ-ŋ sɩnʋʋ nɛ ŋwa kala wena ŋkatɩɣ yɔ. (Iza. 41:10, 13) Yele nɛ ɛzɩma Yehowa nɛ Yesu pɔsɔɔlɩ ñɔ-tɔm yɔ, pɩha-ŋ taa leleŋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ pakaɣ-ŋ hɛyʋʋ ñe-siɣsiɣ wɛtʋ yɔɔ.

^ tay. 10 Kalɩ 15 Août 2002 tɛ La Tour de Garde taa tɔm ñʋʋ “Questions des lecteurs.nɛ ŋtasɩ tɩlʋʋ ɛzɩma pɩwɛɛ se halʋ yaa walʋ weyi ɛ nɛ ɛ-tɛŋga pɛfɛyɩnɩ lɩmaɣza kʋyʋma Ɛsɔ sɛtʋ yɔɔ yɔ, ɛla pɩlɩɩnɩ pe-piya lɔŋ sɩɣzʋʋ yɔɔ yɔ.