Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 WEZUU CAƔƲ TƆM

Wazasɩ lɩɣnɩ tʋma wena Yehowa pɔzʋʋ yɔ a-labʋ taa

Wazasɩ lɩɣnɩ tʋma wena Yehowa pɔzʋʋ yɔ a-labʋ taa

“Ðɩlakɩ tʋmɩyɛ nɖɩ!” Alɩwaatʋ ndʋ paapɔzɩ-ɖʋ se ɖɩla fezuu taa tʋmɩyɛ naɖɩyɛ lɛ, tɔm ndʋ ma nɛ ma-walʋ nɛ man-ɖalʋ nɛ ɛlɛ halʋ ɖiicosaa. Ɛbɛ yɔɔ ɖitisaa se ɖɩlakɩ tʋmɩyɛ nɖɩ? Nɛ ɛzɩma Yehowa wazɩ-ɖʋ? Pʋcɔ nɛ meheyi-mɩ lɛ, iyele mɛnkɛdɩ-mɩ ɖenɖe malɩnaa yɔ pɩ-yɔɔ tɔm pazɩ.

PALƲLƖ-M pɩnaɣ 1923 Hemsworth tɛtʋ taa, Yorkshire egeetiye taa Aŋgletɛɛrɩ ɛjaɖɛ taa. Mɛwɛnɩ ɖalʋ nɔɔyʋ nɛ payaɣ-ɩ se Bob. Man-caa taasɔɔlɩ pɩ-tɛɛ nɛ pɩ-yɔɔ lakasɩ nzɩ sɩwɛ Ɛsɔ sɛtʋ agbaa taa yɔ sɩ-tɔm. Ɛlɛ mɔnkɔm nɛ mɛwɛɛnɩ pɩnzɩ nakʋ lɛ, ɛmʋ takayɩsɩ nasɩyɩ nɛ sɩyɔɔdaɣ pɩ-tɛɛ nɛ pɩ-yɔɔ lakasɩ nzɩ cɛtɩm Ɛsɔ sɛtʋ agbaa wɛna yɔ sɩ-tɔm. Mbʋ ɛkalɩ takayɩsɩ nzɩ sɩ-taa yɔ, pɩɩlabɩ tʋmɩyɛ ɛ-yɔɔ siŋŋ. Pɩnzɩ cabɩ wayɩ lɛ, Bob Atkinson kɔɔ ɖɛ-tɛ nɛ ɛmabɩ-ɖʋ tataɣ ŋga kɔ-yɔɔ paakpaɣ koobu Rutherford tɔm yɔɔdʋʋ nabʋyʋ yɔ. Peeɖe ɖiɖiɣzinaa se takayɩsɩ nzɩ ɖɩɩmʋwa yɔ, tɔm yɔɔdɩyʋ ɛnʋ ɛ nɛ ɛ-ɛgbɛyɛ taa mba paalɩzɩnɩ-sɩ. Pɩlabɩ mbʋ lɛ, ma-lʋlɩyaa la ɖʋtʋ se koobu Atkinson ɛkɔŋ ɖɛ-tɛ paa ɖanaɣ ŋga nɛ ɛtɔkɩ tɔɔnaɣ nɛ pɩsa nɛ ɖɩpɔzɩ-ɩ tɔm ndʋ ɖɩwɛnɩ Bibl yɔɔ yɔ. Ɛɛya-ɖʋ se ɖiwoki kediɣzisi koobu nɔɔyʋ ɖɩɣa taa. Kediɣzisi ɖɩlaɖɛ nɖɩ ɖiiposini-ɖʋ nɛ kilomɛtanaa pazɩ. Ðitisi nɛ ɖɩpaɣzɩ kediɣzisi wobu nɛ pɩla se ɛgbɛyɛ cikpeɖe naɖɩyɛ ñɔ Hemsworth tɛtʋ taa peeɖe. Pitileɖi lɛ, ɖɩpaɣzɩ mʋʋ mba ɖɩyaɣ-wɛ sɔnɔ se egeetiye yɔɔ cɔnɩyaa yɔ ɖa-ɖɩɣa taa, nɛ ɖɩyaɣ ɖɔɖɔ paa ɖooye nʋmɔʋ lɩzɩyaa nɛ pɔkɔŋ ɖɛ-tɛ nɛ ɖa nɛ wɛ ɖɩtɔkɩ tɔɔnaɣ. Ɛzɩma ɖa nɛ ɛyaa panɛ ɖɩɖʋwaɣ taabalɩyɛ yɔ, pɩɩwɛnɩ ɖoŋ kɩbaŋ mɔ-yɔɔ.

Ðɩɩpaɣzɩ tʋmɩyɛ naɖɩyɛ labʋ, ɛlɛ man-caa heyi man-ɖalʋ se: “Ye ŋsɔɔlaa se ŋla nʋmɔʋ lɩzʋʋ tʋmɩyɛ yɔ, ɖiyeki tʋmɩyɛ ɖɩnɛ.” Man-ɖalʋ tisi lɩmaɣzɩyɛ nɖɩ ɖɩ-yɔɔ nɛ ɛpaɣzɩ nʋmɔʋ lɩzʋʋ tʋmɩyɛ alɩwaatʋ ndʋ ɛɛwɛnɩ pɩnzɩ 21 yɔ. Pɩnzɩ naalɛ wayɩ lɛ, ma ɖɔɖɔ manpɩsɩ nʋmɔʋ lɩzɩyʋ, pʋbʋ taa lɛ maawɛnɩ pɩnzɩ 16. Pɩtasɩnɩ ɛzɩma ma nɛ koobiya lalaa ɖɩlɩɣaɣ kpɩtaŋ ɖɩdɛnɖɛ kɩyakɩŋ taa nɛ ɖisusuu tɔm lɛ, alɩwaatʋ sakɩyɛ taa lɛ, malɩɣaɣ men-ɖeke tɔm susuu nɛ malakaɣnɩ tʋmɩyɛ Aseɣɖe lɩzʋʋ carte waa nɛ menziini ŋgʋ kɩ-yɔɔ pamakaɣ tatasɩ yɔ. Ɛlɛ Yehowa wazɩ-m nɛ mehiɣ Bibl kpɛlɩkɩyʋ weyi ɛlabɩ lɛɣzɩtʋ camɩyɛ nɛ ɛɖɛɛnɩ ɛsɩndaa fezuu taa yɔ. Ɛ-hɔʋ taa mba sakɩyɛ kɔm nɛ pamʋ toovenim pʋwayɩ. Pɩnaɣ kʋɖʋmaɣ wayɩ lɛ, paha-m waɖɛ se mɛnkɛ nʋmɔʋ lɩzɩyʋ kiya. Nɛ lɛɛlɛɛyɔ petiyi ma nɛ Mary Henshall egeetiye nɖɩ ɖɩ-taa tɔm susuyaa nabɛyɛ taawɛɛ yɔ Cheshire ɛjaɖɛ taa.

Pɩkɔm nɛ pɩtalɩ alɩwaatʋ ndʋ Caama you II sa miŋ lɛ, pɔpɔzɩ halaa se paɖʋ nesi you ŋgʋ. Ða mba ɖɩɩkɛnɩ nʋmɔʋ lɩzɩyaa kiya yɔ, ɖɩtaɣaɣ liu se paha-ɖʋ nʋmɔʋ nɛ ɖɩtaaɖʋ nesi you ŋgʋ ɛzɩ paahaʋ  nʋmɔʋ Ɛsɔ sɛtʋ agbaa lɛɛna taa tʋmlaɖaa yɔ. Ɛlɛ tɔm ɖɩhʋyɛ taatisi pɩ-yɔɔ nɛ paɖʋ-m salaka kɩyakɩŋ 31. Pɩnaɣ ŋga katɩŋ pʋwayɩ yɔ ka-taa, pama ma-hɩɖɛ takayaɣ ŋga ka-taa pamaɣ mba pekizaa se pɛ-ɛhʋyɛ yɔɔ lɛ, paalakɩ tʋma naayɛ yɔ pɛ-hɩla yɔ ka-taa. Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa lɛ, maawɛnɩ pɩnzɩ 19. Powoni-m tɔm ɖɩhʋyɛ naalɛ taa nɛ a-tɩŋa a-taa lɛ, pekizi se paahʋʋ mɔn-tɔm mbʋ pʋyɔɔ yɔ mantɩwɛɛkɩ pʋyʋ. Wɛtʋ ndʋ tɩ-taa mantɩŋnaa yɔ, tiyeba nɛ manɩɩ pɩ-taa se fezuu kiɖeɖeu sɩɣaɣnɩ-m nɛ Yehowa ɖɔkɩ ma-nɩwaŋ nɛ ɛkpazɩɣ-m ɖoŋ.—Iza. 41:10, 13.

ƐGBAƔDƲ KƖFALƲ

Pɩnaɣ 1946 taa lɛ, ma nɛ Arthur Matthews ɖɩkataa. Ɛɛlabɩ fenasɩ naadozo salaka taa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ eekizaa se ɛ-ɛhʋyɛ ɛɛhaɣ-ɩ nʋmɔʋ se ɛɖʋ nesi you. Nɛ pʋwayɩ lɛ, ɛkɔɔ e-neu Dennis weyi ɛɛkɛ nʋmɔʋ lɩzɩyʋ kiya Hemsworth yɔ ɛ-cɔlɔ. Kpaɣ ɖooo pa-pɩjatʋ taa pa-caa kaawɩlɩ-wɛ Yehowa yɔɔ tɔm nɛ pamɩyɩsɩ-wɛ lɩm alɩwaatʋ ndʋ paakɛ piya evelisi yɔ. Pitileɖi lɛ, pakʋsɩ Dennis powoni Irɩlandɩ ɛjaɖɛ taa, nɛ pɩkazɩ Arthur ɖeke. Ɛzɩma Arthur kaakɛ pɩɣa evelaɣ ŋga kɛwɛ kpekpeka nʋmɔʋ lɩzʋʋ tʋmɩyɛ taa nɛ ɛ-wɛtʋ wɛɛ camɩyɛ yɔ, pɩɩkɛdɩnɩ ma-lʋlɩyaa siŋŋ nɛ pamʋ-ɩ se ɛcaɣ pɔ-cɔlɔ. Mɔnkɔm ma-lʋlɩyaa yɔɔ kilimuu lɛ, ma nɛ Arthur ɖɩha ɖa-tɩ se ɖɩñalɩɣ ñanzɩ tɔɔnaɣ tɔɔʋ wayɩ. Nɛ pʋwayɩ lɛ, ɖɩpaɣzɩ ɖama takayɩsɩ maʋ. Pɩtalɩ pɩnaɣ 1948 lɛ, patasɩ Arthur ɖʋʋ salaka taa fenasɩ naadozo. Ma nɛ ɩ ɖɩkɔm nɛ ɖɩɖɔkɩ nesi janvier 1949 nɛ ɖa-kaɖʋwa kaakɛnaa se ɖiwoki pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩla nʋmɔʋ lɩzʋʋ tʋmɩyɛ. Ðɩcakaɣ wezuu kɛlɛʋ. Ðɩɩlabɩ lɩmaɣza se ɖiwoki ɖɩsɩnɩ ɛyaa tɔɔnaɣ kpaɣʋ, nʋmɔŋ haʋ alɩwaatʋ taa nɛ ɖihikiɣ liidiye nɛ ɖɩcɔŋnɩnɩ ɖa-tɩ yɔɔ. Nɛ Yehowa wazɩ ɖʋtʋ ndʋ tɩ-yɔɔ nɛ ɖɩpɩzɩ nɛ ɖiwolo nʋmɔʋ lɩzʋʋ tʋmɩyɛ yɔɔ.

Hemsworth, ɖɩlabɩ nesi ɖɔkʋʋ pɩnaɣ 1949 taa nɛ pɩla pazɩ lɛ

Pɩlabɩ pɩnaɣ mbʋ yɔ lɛ, peheyi-ɖʋ se ɖiwolo Irɩlandɩ nɛ hayo kiŋ. Ðɩcalɩnɩ wobu Armagh tɛtʋ taa nɛ pʋwayɩ lɛ ɖiwolo Newry. Katooliki mba kaakɩlɩnɩ ɖɔʋ tɛtʋ ndʋ tɩ-taa. Pɩɩpɔzaa se ɖɩwɛɛ lɛɛtʋ nɛ ɖɩtɩlɩ alɩwaatʋ ndʋ pɩwɛɛ se ɖɩyɔɔdɩnɩ ɛyaa yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɩɩwɛ kaɖɛ kpem peeɖe. Palakaɣ kediɣzisi koobiya nabɛyɛ tɛ. Nɛ peeɖe kaaposini ɖɛ-tɛ nɛ kilomɛtanaa 16. Ða mba ɖikpeɣlaɣ nɛ ɖɩlakɩ kediɣzisi yɔ, ɖɩɩwɛ ɛyaa lutozo. Kɩyakɩŋ weyi ɖɩsʋwaɣ peeɖe yɔ, ɖɩhɩnaɣ tataa yem nɛ paa ɛzɩmtaa tɛʋ feŋ lɛ koobiya lakɩ-ɖʋ tɔɔnaɣ kɩbaŋa nakɛyɛ. Pɩkɛnɩ-ɖʋ taa leleŋ se sɔnɔ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa sakɩyɛ wɛnɩ egeetiye nɖɩ ɖɩ-taa.

“ÐƖLAKƖ TƲMƖYƐ NÐƖ!”

Man-ɖalʋ nɛ ɛ-halʋ Lottie paakɛnɩ nʋmɔʋ lɩzɩyaa kiya Irɩlandɩ nɛ hayo kiŋ nɛ pɩtalɩ pɩnaɣ 1952 taa lɛ, ɖa-naanza ɖɩkatɩ kigbeɣluu ŋgʋ palabɩ Belfast tɛtʋ taa yɔ kɩ-taa. Koobu nɔɔyʋ kaamʋ ɖa nɛ Pryce Hughes weyi ɛɛkɛ Krandɩ Pretaañɩ ɛgbɛyɛ piliŋa yɔɔ cɔnɩyʋ yɔ, ɛ-ɖɩɣa taa camɩyɛ nɛ ɛha-ɖʋ ɖɩzʋyɛ. Ðoo naayɛ taa lɛ, ɖɩla faawɩyɛ takayaɣ ŋga paalɩzaa se pɩsɩnɩ Irɩlandɩ mba nɛ payaɣ-kɛ se La voie de Dieu est une voie d’amour yɔ kɔ-yɔɔ. Peeɖe koobu Hughes kɛdɩ ɛzɩma pɩkaɣ labʋ kaɖɛ se patanɩ takayaɣ ŋga Katooliki mba Irɩlandɩ ɛjaɖɛ taa yɔ. Fadanaa seɣtaɣ ɛyaa samaɣ se palɩzɩɣ koobiya pa-ɖɩsɩ taa nɛ pakaɖɩɣnɩ-wɛ nɛ palakɩ-wɛ puuyaɣ lakasɩ. Ðɩɩwɛɛ nɛ ɖɩlakɩ faawɩyɛ lɛ, koobu Hughes yɔɔdɩ se: “’Ðɩsɔɔlɩ mba pɔɖɔkɩ nesi nɛ pɛwɛɛnɩ lɔɔɖa yɔ se pala ŋgee tɔm susuu  nɛ patayɩ takayaɣ ŋga Irɩlandɩ ɛjaɖɛ kpeekpe taa.” * Peeɖe ɖicosi kpaagbaa se: “Ðɩlakɩ tʋmɩyɛ nɖɩ!” ɛzɩ maayɔɔdʋʋ kiɖe tɛɛ yɔ.

Ða nɛ nʋmɔʋ lɩzɩyaa nabɛyɛ ɖɩɩcaɣ keekeevi taa nɛ kpokpo hɔŋ-ɖʋ

Lone kʋɖʋmɖɩyɛ nɖɩ ɖɩ-taa nʋmɔʋ lɩzɩyaa pɩzaɣ se pacaɣ Dublin tɛtʋ taa yɔ lɛ koobu halɩñɩnʋ Ma * Rutland weyi ɛɛlabɩ nʋmɔʋ lɩzʋʋ tʋmɩyɛ pɩnzɩ sakɩyɛ yɔ ɛ-tɛ. Ðɩcaɣ peeɖe pazɩ lɛ, ɖɩpɛdɩ wondu ndʋ ɖɩɩwɛna yɔ tɩ-taa natʋyʋ nɛ ɖɩkpa keekeevi taa nɛ Bob Kpokpo hɔm-ɖʋ nɛ ɖɩɖɛɛ lɔɔɖɩyɛ yabʋ. Ðɩtalaa lɛ, ɖɩna lɔɔɖɩyɛ nɖɩ pɛtɛm-ɖɩ caɣʋ nɛ paɖaɣnɩɣ pɛdʋʋ yɔ nɛ ɖɩpɔzɩ se pɛpɛdɩnɩ-ɖʋ ɖɩ. Ðɩtaatɩlɩ lɔɔɖɩyɛ saʋ, pʋyɔɔ ɖitendi pɛdɩyʋ se ɛ-maɣmaɣ ɛsaa-ɖɩ nɛ ɛkɔnɩ ɖɩɣa. Ðoo ana a-taa Arthur tihuuzi ɛsɩyɛ, ɛmaɣzaɣ ɛzɩma ɛkaɣ ɖʋʋ lɔɔɖɩyɛ vitesse waa yɔ pɩ-yɔɔ. Teu fema nɛ arthur ñakaɣ pana se ɛsaa lɔɔɖɩyɛ nɛ ɛlɩnɩ awayɩ lɛ, koobu halɩñɩnʋ Mildred Willett weyi ɛɛkɛ Ɛsɔtɔm tiyiyu yɔ ɛtalɩ, (ɛ nɛ John Barr pɔɖɔkɩnɩ nesi pʋwayɩ.) Ɛɛsɩm lɔɔɖɩyɛ saʋ. Ɛkpɛlɩkɩ Arthur saʋ pazɩ lɛ, ɛlɛ ñaɣ pana nɛ ɛkpaɣ-ɖʋ lɔɔɖɩyɛ taa nɛ ɖɩɖɛɛ.

Ðɔ-lɔɔɖɩyɛ nɛ ɖa-ɖɩzʋyɛ nɖɩ ɖɩwɛɛ ɛzɩ lɔɔɖɩyɛ yɔ

Pɩɩkɔm nɛ pɩtasɩ pɔzʋʋ se ɖɩñɩnɩ ɖɩzʋyɛ. Paaheyi-ɖʋ se ɖɩtaahɩnɩ ɖamɩŋ weyi palabɩ-ɩ lɔɔɖɩyɛ tɩyɛ yɔ ɩ-taa mbʋ pʋyɔɔ yɔ koyindinaa pɩzɩɣ nɛ powolo nɛ pɔñɔtɩ ɖamɩŋ ɛnɩ miŋ. Pʋyɔɔ ɖɩñɩnaɣ se ɖɩla haya ɖaŋ maɣmaɣ ɛlɛ ɖitihiɣ. Ðoo ana a-taa ɖɔ-lɔɔɖɩyɛ taa ɖa-naanza ɖɩsʋwa. Teu fema lɛ ɖaŋ ŋgʋ paalabɩ-kʋ lɔɔɖɩyɛ tɩyɛ nɛ ɛyaa naalɛ pɩzɩɣna se pasʋʋ kɩ-taa yɔ, ki-ɖeke ɖɩnawa. Ŋgʋ pɩsɩnɩ ɖa-ɖɩzʋyɛ. Pɩɩlabɩ-ɖʋ piti se haɖaa mba pɛ-tɛtʋ yɔɔ ɖɩsɩɣaɣ-ɖɩ yɔ pataalakɩ-ɖʋ kañatʋ natʋyʋ. Ðɩpɩzaa nɛ ɖisusi tɔm tɛtʋ hɔɔlɩŋ weyi iposini-ɖʋ ɛzɩ kilomɛtanaa 16 nɛ piwolo 24 mbʋ yɔ yɔ ɩ-taa. Ðɩkʋyʋʋ lone naɖɩyɛ taa nɛ ɖɩɖɛɛ lɛ, pʋwayɩ ɖɩɖaɣnɩɣ ɖɩ-taa pɩsʋʋ nɛ ɖɩla pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ waa.

Pɩtɩŋnɩ ɖʋtʋ ndʋ tɩ-yɔɔ lɛ ɖɩpɩzaa nɛ ɖisusi tɔm ɖɩsɩ nzɩ sɩɩwɛ Irɩlandɩ ɛjaɖɛ nɛ hadɛ kiŋ yɔ sɩ-tɩŋa sɩ-taa nɛ ɖɩtɩkɩlɩ kala katʋʋ. Ðɩɩtayɩ takayɩsɩ ɛzɩ 20 000 mbʋ yɔ nɛ pʋwayɩ lɛ ɖiyekaɣ mba toovenim tɔm kɛdɩnɩ-wɛ yɔ pa-hɩla Krandɩ Pretaañɩ ɛgbɛyɛ piliŋa. Ða-taa wɛ leleŋ siŋŋ se Yehowa wazɩ ɖa-tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩ-yɔɔ mbʋ pʋyɔɔ yɔ sɔnɔ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa mɩnɩŋ sakɩyɛ wɛnɩ peeɖe.

ÐƖPƖSƖ AŊGLETƐƐRƖ NƐ PƲWAYƖ LƐ ÐIWOLO ECOSSE

Pɔkɔma nɛ petiyini-ɖʋ Lɔndrɩ hadɛ kiŋ ageeta taa. Pɩlabɩ kpɩtaŋ cabɩ lɛ, Krandɩ-Pretaañɩ ɛgbɛyɛ piliŋa ha waɖɛ Arthur se ɛpaɣzɩ egeetiye yɔɔ cɔnʋʋ tʋmɩyɛ labʋ tɛʋ kifemuu kpaagbaa! Pafalɩsɩ-ɩ kpɩtaʋ kʋyʋmʋʋ nɛ pɩtɛ lɛ, ɖɩpaɣzɩ egeetiye yɔɔ cɔnʋʋ tʋmɩyɛ Ecosse ɛjaɖɛ taa. Pataaha Arthur alɩwaatʋ se ɛpɩzɩ nɛ ɛñɔɔzɩ ɛ-tɔm yɔɔdʋʋ pʋcɔ nɛ ɛpaɣzɩ tʋmɩyɛ. Ɛlɛ paa kaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa ɛzɩma ɛɖɔkaɣ ɛ-tɩ yɔ, pɩɩkpazɩ-m ɖoŋ siŋŋ. Ðiihiɣ taa leleŋ siŋŋ egeetiye yɔɔ cɔnʋʋ tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩ-taa. Alɩwaatʋ ndʋ tɩɖɛwa yɔ tɩ-taa ɖɩɩlabɩ tʋmɩyɛ ageeta wena a-taa tɔm susuyaa taawɛɛ yɔ pɩnzɩ cabɩ ɛlɛ lɛɛlɛɛyɔ, pɩkɛnɩ-ɖʋ wazaɣ sɔsɔ se ɖɩwɛ koobiya sakɩyɛ hɛkʋ taa.

Pɩnaɣ 1962 taa paha waɖɛ Arthur se ewolo Gileyaadɩ sukuli nɛ pafalɩsɩ-ɩ fenasɩ 10 lɛ, pɩtaawɛɛ-ɖʋ kɛlɛʋ. Paa pɩɩpɔzaa se Arthur ɛɖɛɛ nɛ eyele men-ɖeke yɔ, ɖɩɩnawa se pɩɩkɛnɩ waɖɛ sɔsɔɖɛ se Arthur etisi nɛ ewolo. Ɛzɩma pɩkazɩ men-ɖeke yɔ pʋyɔɔ lɛ, ɛgbɛyɛ  tiyini-m Hemsworth se mɛnkɛ nʋmɔʋ lɩzɩyʋ kiya. Pɩnaɣ kʋyʋmaɣ wayɩ Arthur pɩsaa nɛ ɛkɔɔ lɛ, ɛgbɛyɛ tiyi-ɖʋ se ɖɩla ageeta yɔɔ cɔnɩyaa tʋmɩyɛ Ecosse, Aŋgletɛɛrɩ nɛ hayo kiŋ nɛ Irlande du Nord.

TƲMƖYƐ KƖFAÐƐ IRƖLANDƖ ƐJAÐƐ TAA

Pɩnaɣ 1964 taa paha Arthur tʋmɩyɛ kɩfaɖɛ se ɛkɛ ɛgbɛyɛ piliŋa yɔɔ cɔnɩyʋ Irɩlandɩ ɛjaɖɛ taa. Ɛzɩma ɖihiɣ taa leleŋ siŋŋ ageeta yɔɔ cɔnʋʋ tʋmɩyɛ taa yɔ, kiɖe tɛɛ lɛ, sɔɔndʋ kaakpa-m nɛ tʋmɩyɛ kɩfaɖɛ ɖɩnɛ. Ɛlɛ mamaɣzɩɣ pɩnzɩ nzɩ sɩɖɛwa yɔ sɩ-yɔɔ lɛ, pɩkɛnɩ-m taa leleŋ se paha-m waɖɛ nɛ mala tʋmɩyɛ Betɛɛlɩ. Manɩ pɩ-taa se ye ŋtisaa nɛ ŋla tʋmɩyɛ nɖɩ ŋmaɣzaɣ se ɖɩlabʋ wɛɣ-ŋ kaɖɛ yaa ɖɩtɩkɛdɩnɩ-ŋ yɔ, ŋhikiɣ Yehowa wazasɩ sakɩyɛ. Tʋma wena malakaɣ Betɛɛlɩ taa yɔ a-taa naayɛ kaakɛ Bureau taa tʋma, takayɩsɩ ɖʋʋ kartɔŋnaa taa, tɔɔnasɩ labʋ nɛ ɖamɩŋ tɛɛ ñɔɔzʋʋ. Alɩwaatʋ natʋyʋ taa ageeta yɔɔ cɔnʋʋ tʋmɩyɛ yeba nɛ ɖɩkatɩ Irɩlandɩ ɛjaɖɛ taa koobiya sakɩyɛ. Pɩtasɩ lɛ, ɛzɩma ɖe-Bibl kpɛlɩkɩyaa wokaɣni ɛsɩndaa fezuu taa yɔ piyeba nɛ koobiɖe nɖɩ ɖɩɩwɛ ɖa nɛ Irɩlandɩ ɛjaɖɛ taa fezuu taa hɔʋ taa ñɩma hɛkʋ taa yɔ ɖɩcɛyɩsɩ. Wazaɣ kanɛ ka-wayɩ fɛyɩ!

LƐƔZƖTƲ SƆSƆTƲ KƆM IRƖLANDƖ ƐJAÐƐ TAA

Palabɩ Irɩlandɩ ɛjaɖɛ taa kajalaɣ kigbeɣluu sɔsɔʋ Dublin tɛtʋ taa pɩnaɣ 1965 taa. * Paa paakaɖaɣnɩ-ɖʋ hɔɔlɩŋ sakɩyɛ taa yɔ, kigbeɣluu ŋgʋ kɩɩɖɔm camɩyɛ kpem. Ɛyaa mba powobi kigbeɣluu ŋgʋ yɔ, paakpɛndɩ 3948 nɛ pamɩyɩsɩ lɩm ɛyaa 65. Mba payɩ paha ɖɩzʋyɛ ɛyaa 3500 waa mba paalɩnɩ ajɛɛ ndɩ ndɩ taa yɔ, paamʋ samtʋ takayɩsɩ. Ðɩsɩ tɩnaa ɖɔɖɔ kaasam agɔma mba pɩlɩɩnɩ pɛ-wɛtʋ kɩbandʋ yɔɔ. Pɩɩkɛnɩ lɛɣzɩtʋ sɔsɔtʋ kpem Irɩlandɩ ɛjaɖɛ taa.

Arthur ɖiɣni sɛʋ Nathan Knorr alɩwaatʋ ndʋ ɛtalɩ kigbeɣluu ŋgʋ paalabɩ pɩnaɣ 1965 yɔ kɩ-taa yɔ

Arthur lɩzɩ takayaɣ kɩfalaɣ Bibl Kadasɩ Takayaɣ gaélique kʋnʋŋ taa, pɩnaɣ 1983 taa

Pɩnaɣ 1966 taa lɛ, Dublin ɛgbɛyɛ piliŋa paɣzɩ cɔnʋʋ Irɩlandɩ hayo kiŋ nɛ hadɛ kiŋ ageeta yɔɔ, nɛ pɩɩwɛ ndɩ kpem nɛ ɛzɩma politiki ñʋŋ tɩnaa nɛ cooci agbaa ñʋndɩnaa ñaɖʋwaɣ tʋkaɣ ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-hɔɔlɩŋ ɛnɩ ɩ-taa yɔ. Ða-taa kaawɛɛ leleŋ se Katooliki mba sakɩyɛ kaayebi pa-cooci nɛ pamʋ toovenim nɛ pa nɛ mba paba ñaayebi Protestant cooci nɛ papɩsɩ koobiya yɔ pɛkpɛndaa nɛ pɛsɛɣ Yehowa nɔɔ kʋyʋmaɣ taa.

ÐA-TƲMƖYƐ LƐƔZƖ KPƐLƖ

Pɩnaɣ 2011 taa ɖa-tʋmɩyɛ lɛɣzɩ kpɛlɩ. Alɩwaatʋ ndʋ Krandɩ-Pretaañɩ nɛ Irɩlandɩ ɛgbɛyɛ pilinzi kpɛndaa lɛ, ɛgbɛyɛ tiyini-ɖʋ Lɔndrɩ Betɛɛlɩ taa. Lɛɣzɩtʋ ndʋ tɩɩkɔm alɩwaatʋ ndʋ Arthur kʋdɔŋ paɣzɩ-ɩ cɛyʋʋ sakɩyɛ nɛ pɩhaɣ-m lɩmaɣza yɔ. Parkinson kʋdɔŋ cɛyaɣnɩ-ɩ. Sɩm kpaɣ ma-walʋ 20 mai 2015 wiye, alɩwaatʋ ndʋ lɛ ɛɛwɛnɩ pɩnzɩ 66.

Pɩnzɩ nzɩ sɩtɩŋ pʋwayɩ yɔ sɩ-taa pɩɩkɔnɩ-m laŋwɛɛkɩyɛ nɛ ɛsɩñɩŋɩyɛ kpem. Alɩwaatʋ ndʋ tɩɖɛwa yɔ tɩ-taa Arthur kaawɛ mɔn-cɔlɔ paa ɛzɩmtaa. Lɛɛlɛɛyɔ piyebi men-ɖeke! Ɛlɛ alɩwaatʋ ndʋ kala ɛzɩ ɖɩnɛ yɔ talɩɣ ɛyʋ yɔ, piyeki se ɛñɔɔnɩ Yehowa kpam. Alɩwaatʋ ndʋ manawa se ɛyaa kaasɔɔlɩ Arthur tɔm pɩdɩɩfɛyɩ yɔ, pɩɩhɛzɩ ma-laŋɩyɛ siŋŋ. Irɩlandɩ nɛ Krandɩ-Pretaañɩ koobiya ma-m takayɩsɩ halɩ pɩkpɛndɩnɩ Etaazuunii koobiya ɖɔɖɔ. Takayɩsɩ nzɩ, sɩɩhɛzɩ ma-laŋɩyɛ. Pɩtasɩ lɛ, Arthur neu Dennis nɛ ɛlɛ halʋ Mavis nɛ mɛ-ɖɛdɩnaa Ruth nɛ Judy pakpazɩ-m ɖoŋ pɩfɛyɩ yɔɔdʋʋ.

Bibl mayaɣ ŋga kɛhɛzɩ ma-laŋɩyɛ siŋŋ yɔ, ŋga lɛ Izaayii 30:18. Kɔyɔɔdʋʋ se: “Mbʋ pʋyɔɔ yɔ [Yehowa] ɖaŋaa se ɛna [ña]-pʋtɔdɩyɛ, nɛ ɛkʋyʋʋ se ekpeɣ-mɩ, mbʋ yɔ Ɛsɔ kɛ Kɩbaɣlʋ weyi ɛhʋʋ tɔm siɣsiɣ yɔ, koboyaɣ tɩnaa kɛlɛ mba pataɣ-ɩ liu yɔ.” Mɔntɔzʋʋ se Yehowa ɖaŋ kpam se ɛñɔɔzɩ pɩtɩŋa payɩ nɛ ɛɖʋ-ɖʋ tʋma kɩbana ɛjaɖɛ kɩfaɖɛ taa lɛ, pɩhɛzɩɣ ma-laŋɩyɛ kpem.

Mamaɣzɩ mbʋ pɩlabɩ ɖe-wezuu caɣʋ taa yɔ pɩ-yɔɔ lɛ, pɩwɩlɩɣ kpayɩ kpayɩ se Yehowa ɖiyiɣni Kewiyaɣ tʋma nɛ ɛwazɩɣ-yɛ Irɩlandɩ ɛjaɖɛ taa! Man-taa wɛ leleŋ se manpɩzaa nɛ mehiɣ waɖɛ nɛ manɖʋ nesi Kewiyaɣ tʋma nɛ aɖɛɛnɩ ɛsɩndaa. Pɩtʋʋ fɛyɩ se ye ɖɩlakɩ mbʋ Yehowa pɔzʋʋ-ɖʋ yɔ, ɖihikiɣ wazasɩ sakɩyɛ.

^ tay. 12 Kalɩ Annuaire des Témoins de Jéhovah 1988 h. 101-102

^ tay. 13 Koobiya sakɩyɛ yaɣ-ɩ se “Ma” Rutland mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛɛwɛ ɛzɩ po-ɖoo yɔ.

^ tay. 22 Kalɩ Annuaire 1988, hɔɔlʋʋ 109-112.