Filipos 4:1-23

  • Paghiusa, kasadya, nagakaigo nga panghunahuna (1-9)

    • Indi mabalaka sa bisan ano (6, 7)

  • Apresasyon sa mga dulot sang mga taga-Filipos (10-20)

  • Katapusan nga mga panamyaw (21-23)

4  Gani, mga kauturan ko nga hinigugma kag ginakahidlawan, ang akon kalipay kag purongpurong,+ magtindog kamo sing malig-on+ sa sini nga paagi subong mga sumulunod sang Ginuo.  Ginapalig-on ko gid si Eudias kag ginapalig-on ko gid si Sintique nga mangin isa sing panghunahuna may kaangtanan sa Ginuo.+  Huo, ginapangabay ko man ikaw, subong matuod nga masigkamanugpangabudlay, nga padayon nga buligan ining mga babayi nga nagpangabudlay upod sa akon para sa maayong balita upod kay Clemente kag sa iban pa nga mga masigkamanugpangabudlay ko, nga ang mga ngalan yara sa libro sang kabuhi.+  Magkasadya kamo pirme sa Ginuo. Suliton ko, Magkasadya kamo!+  Ipakita sa tanan nga tawo ang inyo pagkamakatarunganon.+ Ang Ginuo malapit na.  Indi kamo magkabalaka sa bisan ano nga butang,+ kundi sa tanan nga butang paagi sa pangamuyo kag pag-ampo nga may pagpasalamat, ipahibalo sa Dios ang inyo mga pangabay;+  kag ang paghidait+ sang Dios nga labaw sa tanan nga paghangop magabantay sang inyo tagipusuon+ kag ikasarang sa paghunahuna paagi kay Cristo Jesus.  Sa katapusan, mga kauturan, padayon ninyo nga hunahunaa* ang bisan ano nga butang nga matuod, serioso, matarong, matinlo,* hiligugmaon, dungganon, maayo, kag dalayawon.+  Himua ninyo ang mga butang nga inyo natun-an, nabaton, nabatian, kag nakita sa akon,+ kag ang Dios sang paghidait mangin kaupod ninyo. 10  Nagakasadya gid ako sa Ginuo nga karon nagakabalaka kamo liwat sa akon.+ Apang bisan nagakabalaka kamo sa akon, wala kamo sing kahigayunan nga ipakita ini. 11  Ginahambal ko ini indi bangod nagakinahanglan ako, kay natun-an ko nga mangin kontento sa bisan ano nga kahimtangan.+ 12  Nahibaluan ko kon paano magkabuhi nga ginakulang,+ kag nahibaluan ko man kon paano magkabuhi nga bugana. Nakatuon ako sang sekreto sang pagkakontento sa tanan nga butang kag kahimtangan, busog man ako ukon gutom, bugana man ukon ginakulang. 13  Sa tanan nga butang may kusog ako paagi sa isa nga nagapabakod sa akon.+ 14  Apang, maayo gid kay ginbuligan ninyo ako sa akon kapipit-an. 15  Ang matuod, kamo nga mga taga-Filipos nakahibalo gid nga sugod sang matun-an ninyo ang maayong balita, kag sang nagbiya ako sa Macedonia, wala sing kongregasyon nga nagbulig sa akon ukon nagbaton sang akon bulig, luwas sa inyo;+ 16  kay bisan sang didto ako sa Tesalonica, duha ka beses kamo nga nagpadala para sa akon kinahanglanon. 17  Indi nga interesado ako sa inyo dulot, kundi interesado ako nga mabaton ninyo ang mga pagpakamaayo nga magadugang sa inyo pinatago. 18  Apang, yari na sa akon ang tanan ko nga kinahanglanon kag sobra pa gani. Wala na sing kulang, kay nabaton ko na ang inyo ginpadala paagi kay Epafrodito.+ Kaangay ini sa isa ka mahamot nga kaamyon,+ isa ka halad nga kalahamut-an sa Dios. 19  Bilang balos, ang akon Dios nga may mahimayaon nga kamanggaran magaaman sang tanan ninyo nga kinahanglanon+ paagi kay Cristo Jesus. 20  Karon mangin sa aton Dios kag Amay ang himaya tubtob sa wala sing katubtuban. Kabay pa.* 21  Ipalab-ot ninyo ang akon pangamusta sa tanan nga balaan nga nahiusa kay Cristo Jesus. Ang mga kauturan nga kaupod ko nagapangamusta man sa inyo. 22  Ang tanan nga balaan nagapangamusta sa inyo, ilabi na ang mga yara sa panimalay sang Cesar.*+ 23  Ang wala tupong nga kaayo ni Ginuong Jesucristo mangin yara sa inyo samtang ginapakita ninyo ang maayo nga mga kinaiya.

Footnote

Ukon “putli.”
Ukon “pamalandungi.”
Ukon “Amen.” Tan-awa ang Glossary.
Ukon “Emperador.”