Filipos 2:1-30

  • Cristiano nga pagkamapainubuson (1-4)

  • Pagpaubos, pagbayaw sa Cristo (5-11)

  • Panikasugi ang inyo kaluwasan (12-18)

    • Nagasiga subong mga suga (15)

  • Si Timoteo kag si Epafrodito ginpadala (19-30)

2  Gani, kon may yara kamo pangpalig-on paagi sa Cristo, paglipay paagi sa inyo gugma, espirituwal nga pagpakig-upod,* pagpalangga kag kaawa,  bug-usa ninyo ang akon kalipay paagi sa pagpakita nga nagahiliugyon kamo kag nagahigugmaanay, nga nahiusa sing bug-os,* kag isa sing panghunahuna.+  Indi maghimo sang bisan ano bangod sa huyog nga makigbais+ ukon bangod sa sobra nga pagpaimportante sa kaugalingon,+ kundi mapainubuson* nga kabiga ang iban nga labaw sa inyo,+  samtang ginapangita ninyo indi lamang ang inyo personal nga kaayuhan,+ kundi ang iya man sang iban.+  Hupti ninyo ining panghunahuna nga yara man kay Cristo Jesus,+  nga bisan pa kaangay sia sang Dios,+ wala gid gani sia maghunahuna nga tinguhaan nga mangin tupong sia sa Dios.+  Wala, kundi ginbiyaan niya ang tanan kag nangin kaangay sang ulipon.+ Nangin tawo sia.*+  Labaw pa sa sina, sang nangin tawo na sia, nagpaubos sia kag nangin matinumanon tubtob sa kamatayon,+ huo, kamatayon sa usok sang pag-antos.*+  Sa sini gid nga rason, ginbayaw sia sang Dios sa mataas gid nga posisyon+ kag mainayuhon nga ginhatagan sing ngalan nga labaw sa tanan nga ngalan,+ 10  agod sa ngalan ni Jesus magluhod ang tanan nga yara sa langit kag sa duta kag sa idalom sang duta+ 11  kag ang tanan dayag nga magkilala nga si Jesucristo Ginuo+ sa himaya sang Dios nga aton Amay. 12  Gani, mga hinigugma ko, subong nga matinumanon kamo pirme sang kaupod ninyo ako, himua ninyo ini sing labi pa gid karon nga indi ninyo ako kaupod. Padayon ninyo nga panikasugi ang inyo kaugalingon nga kaluwasan nga may kahadlok kag pagkurog. 13  Kay ang Dios amo ang isa nga nagapapagsik sa inyo, nga nagahatag sa inyo sang handum kag kusog nga himuon kon ano ang iya nahamut-an. 14  Padayon nga himua ninyo ang tanan nga butang nga wala sing pagkumod+ kag pagbinaisay,+ 15  agod mangin wala kamo sing kasawayan kag putli, mga anak sang Dios+ nga wala sing depekto sa tunga sang tiko kag balingag nga kaliwatan,+ nga sa tunga nila nagasiga kamo subong mga suga sa kalibutan,+ 16  nga padayon nga nagapanguyapot sing hugot sa pulong sang kabuhi.+ Dayon may rason ako sa pagkasadya sa adlaw sang Cristo, bangod nakahibalo ako nga wala ako magdalagan ukon magpangabudlay sing tuman sa wala sing pulos. 17  Apang bisan pa ginbubo ako kaangay sang isa ka dulot nga ilimnon+ sa ibabaw sini nga halad+ kag sa balaan nga pag-alagad* nga ginhimo man ninyo bangod sang inyo pagtuo, nagakalipay ako kag nagakasadya upod sa inyo tanan. 18  Gani, magkalipay man kamo kag magkasadya upod sa akon. 19  Karon nagalaum ako kay Ginuong Jesus nga sa indi madugay, mapadala ko sa inyo si Timoteo,+ agod mapalig-on ako kon mabalitaan ko ang nahanungod sa inyo. 20  Kay wala na ako sing mapadala nga may panimuot kaangay sa iya nga magaulikid gid sa inyo. 21  Kay ang iban nagapangita sang ila kaugalingon lang nga kaayuhan, indi ang iya ni Jesucristo. 22  Apang nahibaluan ninyo nga ginpamatud-an niya nga takus sia, nga kaangay sa anak+ nga nagapaulipon sa iya amay, nagpaulipon sia upod sa akon sa pagpauswag sang maayong balita. 23  Gani, sia ang ginahunahuna ko nga ipadala sa inyo kon mahibaluan ko na kon ano ang matabo sa akon. 24  Nagasalig gid ako sa Ginuo nga makakadto man ako dira sa indi madugay.+ 25  Apang karon, ginahunahuna ko nga kinahanglan ipadala sa inyo si Epafrodito, ang akon utod kag masigkamanugpangabudlay kag masigkasoldado, kag inyo man ginpadala nga tiglawas sa pag-alagad sa akon,+ 26  kay nahidlaw sia sa inyo tanan kag ginapung-awan bangod nabatian ninyo nga nagmasakit sia. 27  Matuod nga nagmasakit sia kag diutayan na lang mapatay; apang ang Dios naluoy sa iya, kag indi lang sa iya kundi sa akon man, agod indi na madugangan ang akon kasubo. 28  Gani, ipadala ko dayon sia sa inyo, agod kon makita ninyo sia magakasadya kamo liwat kag mabuhinan ang akon kabalaka. 29  Abiabiha ninyo sia sing malipayon subong sang kinaandan nga ginahimo ninyo sa mga sumulunod sang Ginuo, kag padayon ninyo nga palanggaa ang subong sina nga mga tawo,+ 30  kay tungod sa buluhaton sang Cristo* diutayan lang sia mapatay, gin-atubang niya sa katalagman ang iya kabuhi* sa pag-alagad sa akon, nga indi ninyo mahimo kay wala kamo diri.+

Footnote

Sa literal, “bisan ano nga pagpaambit sang espiritu.”
Ukon “nahiusa sa kalag.”
Ukon “may mapainubuson nga hunahuna.”
Sa literal, “Nangin kaangay sia sang tawo.”
Tan-awa ang Glossary.
Ukon “sa pag-alagad sa publiko.”
Ukon mahimo, “hilikuton sang Ginuo.”
Ukon “kalag.”