Filipos 1:1-30

  • Mga panamyaw (1, 2)

  • Pagpasalamat sa Dios; pangamuyo ni Pablo (3-11)

  • Bisan pa mabudlay, nag-uswag ang maayong balita (12-20)

  • Pagkabuhi para sa Cristo mapuslanon bisan pa mapatay (21-26)

  • Maggawi sa paagi nga takus sa maayong balita (27-30)

1  Halin kay Pablo kag kay Timoteo, nga mga ulipon ni Cristo Jesus, para sa tanan nga balaan nga yara sa Filipos+ nga nahiusa kay Cristo Jesus, upod sa mga manugtatap kag mga ministeryal nga alagad:+  Kabay nga mabaton ninyo ang wala tupong nga kaayo kag paghidait halin sa Dios nga aton Amay kag kay Ginuong Jesucristo.  Nagapasalamat ako pirme sa Dios sa tion nga madumduman ko kamo  sa akon tagsa ka pag-ampo. Nagaampo ako pirme sing malipayon para sa inyo tanan,+  bangod sa naamot ninyo* sa maayong balita sugod sang nabaton ninyo ini tubtob karon.  Kay napat-od ko nga ang Dios nga nagsugod sang maayong buhat sa inyo magatapos sini+ sa adlaw ni Cristo Jesus.+  Nagakaigo lang nga hunahunaon ko ini tuhoy sa inyo tanan, bangod yari kamo sa akon tagipusuon, kamo tanan mga umalambit upod sa akon sa wala tupong nga kaayo, sa akon mga gapos sang pagkabilanggo,+ kag sa pagpangapin kag legal nga pagpamatuod sa maayong balita.+  Kay nakahibalo ang Dios kon daw ano ang kahidlaw ko sa inyo tanan bangod palangga ko kamo kaangay sang pagpalangga ni Cristo Jesus sa inyo.  Kag amo ini ang padayon ko nga ginapangamuyo, nga kabay nga ang inyo gugma magbugana sing labi pa gid+ lakip ang sibu nga ihibalo+ kag bug-os nga paghantop;+ 10  agod mapat-od ninyo ang mas importante nga mga butang,+ agod kamo mangin wala sing kasawayan kag indi makapasandad sa iban+ tubtob sa adlaw sang Cristo; 11  kag agod mapuno kamo sing matarong nga bunga paagi kay Jesucristo+ para sa kahimayaan kag kadayawan sang Dios. 12  Karon luyag ko nga mahibaluan ninyo, mga kauturan, nga ang akon kahimtangan nagresulta sa pag-uswag sang maayong balita, 13  amo nga ang akon mga gapos sang pagkabilanggo+ tungod sa Cristo nahibaluan sang tanan+ nga Guardia sang Pretorio* kag sang iban pa. 14  Karon bangod sang akon mga gapos sang pagkabilanggo, ang kalabanan sang mga kauturan sa Ginuo, napalig-on kag nagpakita sang labi pa nga kaisog sa pagbantala sang pulong sang Dios nga wala sing kahadlok. 15  Matuod, ginabantala sang iban ang Cristo bangod sa kahisa kag pagpaindisanay, apang ang iban bangod sa maayo nga motibo. 16  Ang ulihi nga nasambit nagabantala tuhoy sa Cristo bangod sa gugma, kay nahibaluan nila nga gintangdo ako agod pangapinan ang maayong balita;+ 17  apang ang una nga nasambit nagahimo sini bangod sa huyog nga makigbais kag indi bangod sa maayo nga motibo, kay tuyo nila nga pabudlayan pa gid ako samtang yara ako sa mga gapos sang pagkabilanggo. 18  Ano ang resulta? Ang mga tawo nakabati sang mensahe tuhoy sa Cristo, maayo man ang motibo sang nagabantala ukon indi, kag nalipay ako bangod sina. Gani padayon ako nga magakasadya, 19  kay nahibaluan ko nga ini magaluwas sa akon, upod sa inyo pag-ampo+ kag sa bulig sang balaan nga espiritu nga ginahatag ni Jesucristo.+ 20  Nagasalig ako kag nagalaum nga indi gid ako mahuy-an. Apang bangod wala ako sing kahadlok sa paghambal, padunggan ko karon ang Cristo, kaangay sang ginhimo ko sadto. Padunggan ko sia paagi sa akon lawas, buhi man ako ukon patay.+ 21  Kon mabuhi ako, gamiton ko ang akon kabuhi para sa Cristo,+ kag kon mapatay ako, may kapuslanan man gihapon ini sa akon.+ 22  Karon kon padayon ako nga magkabuhi sa duta, magapadayon ako sa pagpanghikot kag pagpamunga; apang indi ko pag-ipahibalo kon ano ang akon pilion. 23  Natunga ako sa sining duha ka butang, kay ginahandum ko nga mahilway ako kag makaupod ang Cristo,+ kay napat-od ko nga mas maayo ini.+ 24  Apang, mas kinahanglan nga magpabilin ako nga buhi sa duta tungod sa inyo. 25  Gani, bangod napat-od ko ini, nahibaluan ko nga magapabilin ako kag magapadayon kaupod ninyo para sa inyo pag-uswag kag kalipay nga resulta sang inyo pagtuo, 26  agod magkalipay gid kamo subong sumulunod ni Cristo Jesus bangod sa akon kon makaupod ninyo ako liwat. 27  Magkari man ako kag makigkita sa inyo ukon indi, basta ang importante nga maggawi kamo* sa paagi nga takus sa maayong balita tuhoy sa Cristo,+ agod mabalitaan ko nga nagatindog kamo sing malig-on sa isa ka espiritu, nga may isa ka kalag*+ nga nagapanikasog sing tingob tungod sa pagtuo sa maayong balita, 28  kag wala gid nagakahadlok sa inyo mga kasumpong. Tanan ini pamatuod sang ila kalaglagan,+ apang sang inyo kaluwasan;+ kag ini halin sa Dios. 29  Kay ginhatagan kamo sing pribilehiyo, indi lamang sa pagtuo sa Cristo, kundi sa pag-antos man tungod sa iya.+ 30  Kay ang pagpakig-away nga inyo ginaatubang kaangay man sang ginaatubang ko,+ kag nabatian ninyo nga padayon ko pa ini nga ginaatubang.

Footnote

Ukon “bangod sa inyo pagpakigbahin sa pagpalapnag.”
Tan-awa ang Glossary.
Ukon “magkabuhi kamo subong mga banwahanon.”
Ukon “may paghiusa.”