Colosas 1:1-29

  • Mga panamyaw (1, 2)

  • Pagpasalamat tungod sa pagtuo sang mga taga-Colosas (3-8)

  • Pangamuyo para sa espirituwal nga pag-uswag (9-12)

  • Panguna nga papel sang Cristo (13-23)

  • Pagpangabudlay ni Pablo para sa kongregasyon (24-29)

1  Halin kay Pablo, nga apostol ni Cristo Jesus paagi sa kabubut-on sang Dios, kag kay Timoteo+ nga aton utod,  para sa mga balaan kag matutom nga mga kauturan sa Colosas nga nahiusa sa Cristo: Kabay nga mabaton ninyo ang wala tupong nga kaayo kag paghidait halin sa Dios nga aton Amay.  Nagapasalamat kami pirme sa Dios nga Amay sang aton Ginuong Jesucristo kon nagapangamuyo kami para sa inyo,  kay nabatian namon ang inyo pagtuo kay Cristo Jesus kag ang inyo gugma para sa tanan nga balaan  bangod sang paglaum nga natigana para sa inyo sa langit.+ Ini nga paglaum nabatian ninyo sadto paagi sa mensahe sang kamatuoran sang maayong balita  nga nakalab-ot sa inyo. Subong nga ang maayong balita nagapamunga kag nagalambo sa bug-os nga kalibutan,+ amo man sa inyo, halin sang adlaw nga nabatian ninyo kag nahibaluan sing sibu ang kamatuoran tuhoy sa wala tupong nga kaayo sang Dios.  Natun-an ninyo ini kay Epafras+ nga aton hinigugma nga masigkaulipon, nga isa ka matutom nga ministro sang Cristo kag tiglawas namon.  Ginbalita niya sa amon ang inyo gugma nga ginpalambo sa bulig sang balaan nga espiritu.  Gani halin sang nabatian namon ini, wala gid kami mag-untat sa pagpangamuyo para sa inyo+ kag sa pagpangabay nga mapuno kamo sing sibu nga ihibalo+ tuhoy sa iya kabubut-on nga may bug-os nga kaalam kag espirituwal nga paghangop,+ 10  agod maglakat nga takus kay Jehova* sa tuyo nga pahamut-an sia sing bug-os samtang padayon kamo nga nagapamunga sa tagsa ka maayong buhat kag nagalambo sa sibu nga ihibalo tuhoy sa Dios;+ 11  kag kabay nga mapabakod kamo sang kusog halin sa iya mahimayaon nga gahom+ agod makabatas kamo sing bug-os nga may pagpailob kag kalipay, 12  samtang ginapasalamatan ninyo ang Amay nga naghimo sa inyo nga kalipikado sa pag-ambit sa palanublion sang mga balaan+ nga yara sa kapawa. 13  Ginluwas niya kita sa awtoridad sang kadudulman+ kag ginsaylo sa ginharian sang iya hinigugma nga Anak, 14  nga paagi sa iya ginhilway kita paagi sa gawad, ang kapatawaran sang aton mga sala.+ 15  Sia ang larawan sang indi makita nga Dios,+ ang panganay sa tanan nga tinuga;+ 16  bangod paagi sa iya gintuga ang tanan iban pa nga butang sa langit kag sa duta, ang mga butang nga makita kag indi makita,+ mga trono man ini ukon mga pagkaginuo ukon mga panguluhan ukon mga awtoridad. Ang tanan iban pa nga butang gintuga paagi sa iya+ kag para sa iya. 17  Subong man, nauna sia sa tanan iban pa nga butang,+ kag paagi sa iya ang tanan iban pa nga butang gintuga, 18  kag sia ang ulo sang lawas, nga amo ang kongregasyon.+ Sia ang ginsuguran, ang panganay gikan sa mga patay,+ gani sia ang una sa tanan nga butang; 19  kay nahamuot ang Dios nga himuon nga bug-os ang tanan nga butang sa iya,+ 20  kag paagi sa iya ipasag-uli sang Dios sa Iya kaugalingon ang tanan iban pa nga butang+ paagi sa pagpaluntad sing paghidait paagi sa dugo+ nga ginpatulo niya sa usok sang pag-antos,* ini man mga butang sa duta ukon mga butang sa langit. 21  Sa pagkamatuod, kamo sadto nahamulag kag mga kaaway bangod ang inyo hunahuna yara sa mga buhat nga malaut. 22  Apang karon ginapasag-uli niya kamo paagi sa undanon nga lawas sinang isa paagi sa iya kamatayon, agod ipresentar kamo nga balaan kag wala sing depekto kag wala sing isumbong batok sa inyo sa iya atubangan.+ 23  Mangin matuod ina kon magpadayon kamo sa pagtuo,+ natukod sing malig-on sa sadsaran,+ mapag-on,+ nga wala mapahilayo sa paglaum sang maayong balita nga inyo nabatian kag ginbantala sa tanan nga tinuga sa idalom sang langit.+ Tuhoy sining maayong balita ako, si Pablo, nangin isa ka ministro.+ 24  Nagakasadya ako karon sa akon mga pag-antos tungod sa inyo.+ Nagabatyag ako nga magapadayon pa ang akon pag-antos subong bahin sang lawas sang Cristo. Ini nga pag-antos para sa kaayuhan sang lawas sang Cristo,+ nga amo ang kongregasyon.+ 25  Nangin ministro ako sini nga kongregasyon suno sa pagkatulugyanan+ nga ginhatag sang Dios sa akon para sa inyo kaayuhan agod ibantala sing bug-os ang pulong sang Dios, 26  ang sagrado nga likom+ nga gintago sugod sang nagligad nga mga sistema sang mga butang*+ kag sugod sang nagligad nga mga kaliwatan. Apang karon ginpahayag ini sa iya mga balaan.+ 27  Dugang pa, nahamuot ang Dios nga ipahibalo sa iya mga balaan ang mahimayaon nga kamanggaran sining sagrado nga likom+ nga ginpahibalo sa mga pungsod. Ini amo ang Cristo nga nahiusa sa inyo, buot silingon nagalaum kamo nga himayaon upod sa iya.+ 28  Ginapahayag naton, kag ginalaygay kag ginatudlo sa tagsa ka tawo ang tuhoy sa iya sa bug-os nga kaalam, agod mapresentar naton ang tagsa ka tawo subong hamtong nga nahiusa sa Cristo.+ 29  Tungod sini, nagapangabudlay ako sing tuman, kag nagapanikasog paagi sa bulig sang iya gahom nga nagapanghikot sa akon.+

Footnote

Tan-awa ang Apendise A5.
Tan-awa ang Glossary.
Ukon “nagligad nga mga tion.” Tan-awa ang Glossary.