1 Timoteo 6:1-21

  • Ulipon magpadungog sa iya agalon (1, 2)

  • Butig nga mga manunudlo kag gugma sa kuarta (3-10)

  • Instruksion sa tawo sang Dios (11-16)

  • Mangin manggaranon sa maayong mga buhat (17-19)

  • Bantayi ang gintugyan sa imo (20, 21)

6  Dapat padayon nga padunggan sing bug-os sang mga ulipon ang mga nagapanag-iya sa ila,+ agod indi mapasipalahan ang ngalan sang Dios kag ang iya panudlo.+  Dugang pa, kon mga tumuluo ang nagapanag-iya sa ila dapat nga tahuron nila sila kay mga utod sila. Dapat nga mangin labi pa sila ka handa nga mag-alagad, bangod ang mga nagabenepisyo sang ila maayo nga pag-alagad mga tumuluo kag hinigugma. Padayon nga itudlo kag ilaygay ini.  Kon ang bisan sin-o nagatudlo sang iban nga doktrina kag wala nagaugyon sa maayo* nga instruksion+ nga halin sa aton Ginuong Jesucristo, ukon sa panudlo nga nahisuno sa diosnon nga debosyon,+  nagapahambog sia, kag wala sing nahangpan.+ Mahuyugon sia sa mga binais kag mga debate tuhoy sa mga tinaga.+ Ginatunaan ini sang kahisa, ginamo, pagpasipala,* pagkadula sing pagsalig sa iban,  wala untat nga pagbaisay tuhoy sa gagmay nga mga butang sang mga tawo nga nahalitan ang hunahuna+ kag nawad-an sang kamatuoran kag nagahunahuna nga makapamentaha paagi sa diosnon nga debosyon.+  Ang matuod, may daku nga bentaha sa diosnon nga debosyon+ upod ang pagkakontento.*  Kay sang natawo kita sa kalibutan wala kita sing dala, kag wala man kita sing madala kon mapatay kita.+  Gani, kon kita may pagkaon,* kag panapton,* mangin kontento na kita sa sini.+  Apang ang mga determinado nga mangin manggaranon nagakahulog sa pagsulay kag sa siod+ kag sa madamo nga binuang kag makahalalit nga handum nga nagatugdang sang mga tawo sa kalaglagan kag kapahamakan.+ 10  Kay ang gugma sa kuarta amo ang gamot sang tanan nga sahi sang makahalalit nga butang, kag paagi sa paghingamo sa sini nga gugma ang iban nagtalang sa pagtuo kag nagbuno sang ila kaugalingon sang madamo nga kasakit.+ 11  Apang ikaw, O tawo sang Dios, palagyo ka sa sini nga mga butang kag tinguhai nga ipakita ang pagkamatarong, diosnon nga debosyon, pagtuo, gugma, pagbatas, kag kalulo.+ 12  Makig-away sing maayo nga pagpakig-away para sa pagtuo; manguyapot sing malig-on sa kabuhi nga wala sing katapusan nga sa sini gintawag ka kag dayag nga ginpahayag mo sing maayo sa atubangan sang madamo nga saksi. 13  Sa atubangan sang Dios, nga nagatipig nga buhi sa tanan nga butang, kag ni Cristo Jesus, nga dayag nga naghatag sang maayo nga panaksi kay Poncio Pilato,+ nagamando ako sa imo 14  nga tumanon mo ang sugo sa putli kag wala sing kasawayan nga paagi tubtob mapadayag ang aton Ginuong Jesucristo,+ 15  sa gintalana nga tion para sa sini, magapadayag ang malipayon kag lamang Gamhanan nga Manuggahom. Sia ang Hari sang mga nagagahom subong mga hari kag Ginuo sang mga nagagahom subong mga ginuo,+ 16  ang isa nga amo lamang ang indi mamalatyon,+ nga nagapuyo sa kapawa nga indi mapalapitan,+ nga wala sing tawo nga nakakita ukon makakita.+ Mangin sa iya ang dungog kag gahom nga wala sing katapusan. Kabay pa.* 17  Hatagi sing instruksion* ang mga manggaranon sa sini nga sistema sang mga butang* nga indi mangin arogante,* kag indi pag-ipahamtang ang ila paglaum sa wala sing kapat-uran nga manggad,+ kundi sa Dios, nga bugana nga nagahatag sa aton sang tanan nga butang nga aton ginaagom.+ 18  Silinga sila nga maghimo sang maayo, nga mangin manggaranon sa maayong mga buhat, nga mangin maalwan,* kag handa sa pagpaambit,+ 19  kay sa paghimo nila sini nagatipon sila sang bahandi para sa ila kaugalingon, isa ka maayo nga sadsaran para sa palaabuton,+ agod makapanguyapot sila sing malig-on sa matuod nga kabuhi.+ 20  Timoteo, bantayi ang gintugyan sa imo,+ likawi ang wala sing pulos nga mga hambalanon nga nagasikway sa kon ano ang balaan kag ang mga sayop nga ihibalo nga nagaresulta sa hambalanon nga nagasumpakil sa kon ano ang matuod.+ 21  Paagi sa pagpakitakita sina nga ihibalo ang iban nagsipak sa pagtuo. Kabay pa nga mabaton ninyo ang wala tupong nga kaayo.

Footnote

Ukon “makapapagros; mapuslanon.”
Ukon “masakit nga hambalanon.”
Ukon “upod ang pagkakontento sa kon ano ang yara sa aton.”
Ukon “kinahanglanon agod mabuhi.”
Ukon mahimo, “palasilungan.” Sa literal, “tabon.”
Ukon “Amen.” Tan-awa ang Glossary.
Ukon “matinaastaason.”
Ukon “sa presente nga tion.” Tan-awa ang Glossary.
Ukon “sugo.”
Ukon “mahinatagon.”