Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Amyɔxwé: Xwédo Betɛli Brooklyn tɔn tɔn ɖu Natáaxwe gudo tɔn ɔ ɖò 1926; ɖisixwé: Gbɛtɔ́ lɛ ɖ’ayi wu ɖɔ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ gbɔn vo

 AKPÁXWÉ 3

Nugbodòdó Axɔsuɖuto ɔ Tɔn Lɛ: Nǔjlɔjlɔwiwa Mawu Tɔn Ni Nɔ Mya Nukún nú Mi

Nugbodòdó Axɔsuɖuto ɔ Tɔn Lɛ: Nǔjlɔjlɔwiwa Mawu Tɔn Ni Nɔ Mya Nukún nú Mi

 A ÐÒ dìndín wɛ bo dó gbè nú mɛ e ɖò xwé towe kpá lɛ é ɖokpo. Ayisɔ́nmɔ ɔ, a ɖó ayi wu ɖɔ é ɖò hwi kpo xwédo towe kpo kpɔ́n wɛ. É dó gbè nú we bo jɛ xó ɖɔ nú we jí. É ɖɔ: “Un sixu kàn nǔ ɖokpo byɔ we à? Etɛ ka zɔ́n bɔ midɛɛ lɛ gbɔn vo nú mɛ ɖevo lɛ sɔmɔ̌?” A kanbyɔ ɛ ɖɔ: “Etɛ ɖɔ gbè a ka ja?” É ɖɔ: “Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn wɛ nú we à cé? Mi cí mɛ ɖevo lɛ ɖɔhun ɖebǔ ǎ. Mi gbɔn vo nú sinsɛn ɖevo lɛ: Mi nɔ ɖu xwè lɛ ǎ, mi ka nɔ lɛ ɖó nu ɖò toxóɖiɖɔ kpo ahwan lɛ kpo mɛ ǎ. Mi mɛ ɖebǔ nɔ nu azɔ ǎ. É lɛ́ cí ɖɔ xwédo mitɔn nɔ zán gbɛ̀ sɔgbe xá nugbodòdó walɔ ɖagbe tɔn lɛ. Etɛ ka zɔ́n bɔ mi gbɔn vo nú mɛ ɖevo lɛ ɖò ali tobutobu enɛ lɛ nu?”

Nùkanbyɔ enɛ sín xósin vɛwǔ ǎ, é wɛ nyí ɖɔ: Mǐ ɖò Axɔsuɖuto Mawu Tɔn sín acɛkpikpa glɔ. Ði Axɔsu ɖé ɔ, Jezu fɔ́n tɛgbɛ bo ɖò nǔ kwiji ɖè sín mǐ wu wɛ. É ɖò alɔ dó mǐ wɛ bonu mǐ na sɔ́ afɔ dó afɔdo tɔn lɛ mɛ, enɛ nɔ zɔ́n bɔ mǐ nɔ gbɔn vo ɖò gbɛ̀ nyanya elɔ mɛ. Ðò akpáxwé elɔ mɛ ɔ, mǐ na mɔ lee Axɔsuɖuto Mɛsiya Tɔn ɔ ko ɖò nǔ kwiji kwiji ɖè sín mɛ Mawu tɔn lɛ wu wɛ ɖò gbigbɔ lixo kpo walɔ lixo kpo gbɔn é, gɔ́ nú lee é lɛ́ ɖò nǔ lɛ vɔ́ tò wɛ ɖò tutoblonunu tɔn mɛ gbɔn é; nǔ enɛ lɛ bǐ wɛ kpa susu nú Jehovah.

ƉÒ AKPÁXWÉ ELƆ

WEMATA 10

Axɔsu ɔ Nɔ Ðè Nǔ Kwiji Sín Togun Tɔn Wu Ðò Gbigbɔ Lixo

Kancica tɛ ka ɖò Natáaxwe kpo akluzu kpo mɛ?

WEMATA 11

Nǔ Kwiji lɛ Ðiɖe Síìn Ðò Walɔ Lixo Ðè Lee Mawu Nyí Mɛ Mímɛ́ Gbɔn É Xlɛ́

Mɛcɔtɔ́xɔ lɛ kpo hɔnnuwa lɛ kpo ɖěɖee Ezekiyɛli mɔ ɖò nǔmimɔ mɛ é ɖó tinmɛ bunɔ ɖé nú togun Mawu tɔn sín 1914.

WEMATA 12

È Bló Tuto nú Mǐ Bɔ Mǐ Na Sɛ̀n “Mawu E Nɔ Na Fífá Mǐ Ɔ”

Biblu sɔ́ nǔ hannyahannya kpé nú nǔ wà ɖó tuto jí ǎ, loɔ, fífá wɛ é sɔ́ kpé na. Etɛwu? Nɛ̌ xósin ɔ ka kàn Klisanwun lɛ gbɔn ɖò égbé?