Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 WEMATA 3

Jehovah Ðè Linlin Tɔn Xlɛ́

Jehovah Ðè Linlin Tɔn Xlɛ́

NǓ E ÐÒ WEMATA ELƆ MƐ É

Jehovah na nukúnnúmɔjɛnǔmɛ dó linlin tɔn jí kpɛɖé kpɛɖé, amɔ̌, mɛ e nɔ ɖó sísí n’i lɛ é kɛɖɛ wɛ é nɔ ɖexlɛ́

1, 2. Nɛ̌ Jehovah ka ɖè linlin tɔn xlɛ́ gbɛtɔ́ lɛ gbɔn?

MƐJITƆ́ wanyiyinɔ lɛ nɔ dɔn vǐ yetɔn lɛ dó xóɖɔɖókpɔ́ e kúnkplá xwédo ɔ sín nǔ lɛ é mɛ. É ɖò mɔ̌ có, ye nɔ nɔ acéjí dó bǎ e mɛ ye na ɖɔ xó nú ye ɖó é wu. Nǔ ɖěɖee ye mɔ ɖɔ é sɔgbe xá xwè yetɔn lɛ é kɛɖɛ wɛ ye nɔ tinmɛ nú ye.

2 Ali ɖokpo ɔ nu ɔ, Jehovah ɖè linlin tɔn lɛ xlɛ́ gbɛtɔ́ lɛ kpɛɖé kpɛɖé. Amɔ̌, hwenu e é mɔ ɖɔ é sɔgbe dó é kɛɖɛ jɛn é nɔ wà mɔ̌. Mǐ ni kpɔ́n lee Jehovah hun nugbǒ e kúnkplá Axɔsuɖuto ɔ é xlɛ́ kpɛɖé kpɛɖé gbɔn ɖò hwenuxó mɛ é klewun.

Etɛwu È ka Ðó Hudo Axɔsuɖuto ɔ Tɔn?

3, 4. Jehovah ka dó gbɛtɔ́ lɛ jí ɖɔ ye na fɔ́n gǔ dó acɛkpikpa tɔn jí wɛ à? Tinmɛ.

3 Ðò bǐbɛ̌mɛ ɔ, Axɔsuɖuto Mɛsiya Tɔn ɔ ɖò linlin Jehovah tɔn mɛ ǎ. Etɛwu? Ðó Jehovah dó gbɛtɔ́ lɛ jí ɖɔ ye na fɔ́n gǔ dó acɛkpikpa tɔn jí ǎ. É dá gbɛtɔ́ bo na ɛ mɛɖesúsínínɔ lobo ɖɔ linlin e é ɖó nú gbɛtɔ́ lɛ é nú Adamu kpo Ɛvu kpo, bo ɖɔ: “Mi jì, mi gbà kún, bo kpé ayikúngban ɔ jí, bo sɔ́ ɛ ɖó acɛ mitɔn glɔ.” (Bǐb. 1:28) Jehovah lɛ́ byɔ ɖɔ ye ni xwedó nugbodòdó emitɔn ɖěɖee kúnkplá nǔ ɖagbe kpo nǔ nyanya kpo lɛ é. (Bǐb. 2:16, 17) Adamu kpo Ɛvu kpo kpéwú bo hɛn ɔ, ye na nɔ gbeji. Enyi ye kpo vivǔ yetɔn lɛ kpo ko wà mɔ̌ wɛ ɔ, mǐ na ɖó hudo Axɔsuɖuto e Klisu na kp’acɛ d’enu b’ɛ na bló bɔ linlin Mawu tɔn na jɛ jlɔ́ é tɔn ǎ. Mɔ̌ mɛ ɔ, gbɛtɔ́ maɖóblɔ̌ lɛ kɛɖɛ wɛ na gɔ́ ayikúngban ɔ jí, bɔ ye bǐ na ɖò Jehovah sɛ̀n wɛ.

4 Gǔ e Satáan, Adamu kpo Ɛvu kpo fɔ́n é zɔ́n bonu Jehovah wɔn ya nú linlin e é ɖó ɖɔ gbɛtɔ́ maɖóblɔ̌ lɛ na gɔ́ ayikúngban ɔ jí é ǎ. É nyɔ́ wà ɔ, Jehovah huzu alɔ ɖevo bonu é na jɛnu. Linlin tɔn cí pipáan e pipáangan jí jɛn é na gbɔn yì fí e é xwè è, bɔ nǔwiwa mɛ ɖevo lɛ tɔn sixu zɔ́n b’ɛ na zɛ gbě é ɖɔhun ǎ. Enyi Jehovah vɛ́ ko ɖɔ linlin tɔn ɔ, hlɔnhlɔn ɖě ɖò wɛkɛ ɔ mɛ bo sixu gbò kpò nyì ali jí nú jijɛnu tɔn ǎ. (Xà Ezayíi 55:11.) Enyi nùɖé tɛnkpɔn bo na sú ali ɔ ɖě ɔ, Jehovah nɔ zán ali ɖevo. * (Tín. 3:14, 15, NWT) Nú é mɔ ɖɔ  é sɔgbe ɔ, é nɔ ɖɔ wlɛnwín yɔyɔ̌ e é na zán dó bló bɔ linlin tɔn na jɛ jlɔ́ é nú mɛsɛntɔ́ tɔn gbejinɔtɔ́ lɛ.

5. Nɛ̌ Jehovah ka wà nǔ gbɔn hwenu e è fɔ́n gǔ ɖò Edɛni mɛ é?

5 Ðó gǔfínfɔ́n Edɛni mɛ tɔn wutu ɔ, Jehovah lin ɖɔ emi na ɖó Axɔsuɖuto ɔ ayǐ. (Mat. 25:34) Hwenu e nukúnɖiɖo ɖě ma sɔ́ ɖè nú gbɛtɔ́ lɛ ǎ é ɔ, Jehovah xlɛ́ nǔ e é na zán dó vɔ́ ninɔmɛ gbɛtɔ́ lɛ tɔn jla ɖó é, kpo nǔ e é na zán dó bló nǔ e Satáan e fán sú acɛkpikpa dó vɔtɔ́ e hɛn gblé dó ye wu lɛ é kpo ɖó é. (Bǐb. 3:14-19) É ɖò mɔ̌ có, Jehovah ɖè nǔ e kúnkplá Axɔsuɖuto ɔ lɛ é bǐ xlɛ́ zɛɛn ǎ.

Jehovah Jɛ Nugbǒ lɛ Ðexlɛ́ Dó Axɔsuɖuto ɔ Wu Jí

6. Akpá tɛ Jehovah ka dó? Amɔ̌, etɛ é ma ka ɖexlɛ́ ǎ?

6 Ðò xóɖɔɖ’ayǐ nukɔntɔn bǐ ɔ mɛ ɔ, Jehovah d’akpá ɖɔ “kúnkan” ɖé na nyínyɛ́ dan ɔ. (Xà Bǐbɛ̌mɛ 3:15, NWT.) É ɖò mɔ̌ có, mɛ e ɖò kúnkan enɛ kpo kúnkan dan ɔ tɔn kpo mɛ lɛ é kpo jɛ wě ɖò hwe enɛ nu ǎ. È na ɖɔ ɔ, Jehovah ta weziza gègě dó nǔ enɛ lɛ jí ǎ kaka nú xwè 2 000 mɔ̌. *

7. Etɛwu è ka sɔ́ Ablaxamu? Nǔ taji tɛ enɛ ka kplɔ́n mǐ?

7 É wá yá é ɔ, Jehovah sɔ́ Ablaxamu bɔ kúnkan e sín akpá é dó é na gbɔn jǐ tɔn. É sɔ́ Ablaxamu ɖó é “setónú [n’i]” wutu. (Bǐb. 22:18) Nǔ enɛ kplɔ́n nǔ taji ɖé mǐ, é wɛ nyí ɖɔ Jehovah nɔ ɖè linlin tɔn xlɛ́ mɛ ɖěɖee nɔ ɖó sísí n’i lɛ é kɛɖɛ.Ðɛhan 25:14.

8, 9. Nugbǒ tɛ lɛ Jehovah ka ɖexlɛ́ Ablaxamu kpo Jakɔbu kpo dó kúnkan e sín akpá è dó é wu?

8 Hwenu e Jehovah ɖò xó ɖɔ nú xɔ́ntɔn tɔn Ablaxamu gbɔn wɛnsagun ɖé jí wɛ é ɔ, é ɖè nǔ taji elɔ xlɛ́ dó kúnkan e sín akpá é dó é wu azɔn nukɔntɔn ɔ: É na nyí gbɛtɔ́. (Bǐb. 22:15-17; Ja. 2:23) Amɔ̌, nɛ̌ gbɛtɔ́ enɛ ka na nyínyɛ́ dan ɔ gbɔn? Mɛ̌ ka nyí dan ɔ? Nukɔnmɛ ɔ, nǔɖexlɛ́mɛ lɛ na ta weziza dó nùkanbyɔ enɛ lɛ jí.

9 Jehovah ɖɔ ɖɔ kúnkan e sín akpá è dó é na gosin Ablaxamu sín vivǔ Jakɔbu mɛ; nya ɖé wɛ bo ɖó nùɖiɖi nú Mawu tawun. (Bǐb. 28:13-22) Gbɔn Jakɔbu gblamɛ ɔ, Jehovah xlɛ́ ɖɔ Mɛ E Sín Akpá È Dó É na gosin kúnkan Jakɔbu sín vǐ Judáa tɔn mɛ. Jakɔbu ɖɔ ɖ’ayǐ ɖɔ kúnkan Judáa tɔn enɛ na mɔ “axɔsu kpogɛ” yí, kpò ɖé wɛ bo nɔte nú acɛkpikpa; bɔ mɛ enɛ wɛ “togun lɛ na setónú n[a].” (Bǐb. 49:1, 10) Gbɔn xó enɛ gblamɛ ɔ, Jehovah xlɛ́ ɖɔ Mɛ E Sín Akpá È Dó É na nyí gǎn ɖé, axɔsu ɖé.

10, 11. Etɛwu Jehovah ka ɖè linlin tɔn xlɛ́ Davidi kpo Daniyɛli kpo?

10 Xwè 650 mɔ̌ ɖò kú Judáa tɔn gudo ɔ, Jehovah ɖè nǔ gègě xlɛ́ dó linlin tɔn wu nú Axɔsu Davidi e gosin kúnkan Judáa tɔn mɛ é. Jehovah ɖɔ dó Davidi wu ɖɔ é nyí mɛɖé bɔ nǔ tɔn nyɔ́ nukún emitɔn mɛ. (1 Sam. 13:14; 17:12; Mɛ. 13:22) Ðó Davidi nɔ sí Mawu tawun wutu ɔ, Jehovah jɛ akɔ ɖé xá ɛ, bo lɛ́ d’akpá n’i ɖɔ mɛ ɖokpo ɖò kúnkan tɔn mɛ bo na kp’acɛ kaka sɔyi.2 Sam. 7:8, 12-16.

11 Xwè 500 mɔ̌ gudo ɔ, Jehovah zán gbeyiɖɔ Daniyɛli bonu é na ɖè xwè e xwè Mɛ Yí Ami Dó Ðè alǒ Mɛsiya enɛ  na jɛ wě ɖò ayikúngban jí é pɛ́pɛ́pɛ́ xlɛ́. (Dan. 9:25) Daniyɛli nyí mɛɖé bɔ Jehovah ‘yí wǎn n’i ɖesu.’ Etɛwu? Ðó Daniyɛli nɔ ɖó sísí ɖaxó nú Jehovah bo nɔ ɖókan dó Mawu wu bo nɔ sɛ̀n.Dan. 6:17; 9:22, 23.

12. Ani è ka ɖɔ nú Daniyɛli ɖɔ é ni wà? Etɛwu?

12 Jehovah zán Daniyɛli kpo gbeyiɖɔ gbejinɔtɔ́ ɖevo lɛ kpo bɔ ye wlan nǔ gègě dó kúnkan e sín akpá è dó b’ɛ nyí Mɛsiya ɔ é wu có, hwe ɔ nu ko sù n’i bonu mɛsɛntɔ́ tɔn lɛ na mɔ nǔ jɛ nǔ e é sɔ́ d’ayi mɛ nú ye bɔ ye wlan lɛ é wu bǐ mlɛ́mlɛ́ ǎ. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, hwenu e Daniyɛli mɔ nǔmimɔ e kúnkplá Axɔsuɖuto Mawu Tɔn ɖiɖó ayǐ gudo é ɔ, è ɖɔ n’i ɖɔ é ni bú nǔ dó nǔɖɔɖ’ayǐ ɔ kaka jɛ hwenu e Jehovah ɖó dó é na sù é. Ðò hwenu e hwe enɛ nu na sù é ɔ, nukúnnúmɔjɛnǔmɛ nugbǒ ɔ na “wá túnflá.”Dan. 12:4, NWT.

Jehovah zán sunnu gbejinɔtɔ́ lɛ lee é zán Daniyɛli gbɔn é bɔ ye wlan nǔ gègě dó Axɔsuɖuto Mɛsiya Tɔn ɔ wu

Jezu Ta Weziza Dó Linlin Mawu Tɔn Jí

13. (a) Mɛ̌ ka nyí kúnkan e sín akpá è dó é? (b) Nɛ̌ Jezu ka ta weziza dó nǔɖɔɖ’ayǐ e è wlan dó Bǐbɛ̌mɛ 3:15 mɛ é jí gbɔn?

13 Jehovah ɖexlɛ́ nyì wɛn ɖɔ Jezu wɛ nyí kúnkan e sín akpá è dó é, kúnkan Davidi tɔn e na nyí Axɔsu bo na kp’acɛ é. (Luk. 1:30-33; 3:21, 22) Hwenu e Jezu bɛ́ sinsɛnzɔ́ tɔn é ɔ, é cí ɖɔ hwe wɛ tɔ́n dó nukúnnúmɔjɛnǔmɛ e gbɛtɔ́ lɛ ɖó dó linlin Mawu tɔn wu é jí ɖɔhun. (Mat. 4:13-17) Ði kpɔ́ndéwú ɔ, Jezu bló bɔ è sɔ sixu xò nǔ ɖebǔ kpɔ́n dó mɛ e nyí “dan” e xó è ɖɔ ɖò Bǐbɛ̌mɛ 3:14, 15 mɛ é wu ǎ, bo ylɔ Awovi ɖɔ “mɛhutɔ́” kpo “adingbannɔ lɛ sín tɔ́” kpo. (Jaan 8:44) Ðò nǔ e Jezu ɖexlɛ́ Jaan é mɛ ɔ, Jezu dó gesí “dan xóxó” ɔ, ɖi mɛ e “è nɔ ylɔ ɖɔ awovi abǐ Satáan” é. * (Xà Nǔɖexlɛ́mɛ 1:1; 12:9.) Ðò nǔɖexlɛ́mɛ enɛ ɖokpo ɔ mɛ ɔ, Jezu xlɛ́ lee éyɛ mɛ e nyí kúnkan e sín akpá è dó é na wá bló bɔ nǔ e è ɖɔ ɖ’ayǐ ɖò Edɛni mɛ é na jɛnu gbɔn é kpo lee é na nyínyɛ́ Satáan b’ɛ ma sɔ́ na tíìn gbeɖé ǎ gbɔn é kpo.Nǔɖe. 20:7-10.

14-16. Ahwanvu xwè kanweko nukɔntɔn ɔ tɔn lɛ ka nɔ mɔ nǔ jɛ nugbǒ é Jezu ɖexlɛ́ lɛ é wu mlɛ́mlɛ́ hwebǐnu à? Tinmɛ.

14 Lee mǐ mɔ ɖò Wemata 1 wema elɔ tɔn mɛ gbɔn é ɔ, Jezu ɖɔ xó dó Axɔsuɖuto ɔ wu tawun. É ɖò mɔ̌ có, é tinmɛ nǔ e ahwanvu tɔn lɛ ba na tuùn lɛ é bǐ nú ye hwebǐnu ǎ. É na bo tlɛ nyí hwenu e Jezu nɔ na tinmɛ tawun tawun ɖé lɛ é ɔ, hweɖelɛnu ɔ, xwè kanweko mɔkpan gudo wɛ ahwanvu tɔn lɛ nɔ wá jɛ tinmɛ nugbǒ ɖěɖee Gǎn yetɔn ɖexlɛ́ ye lɛ é tɔn wu mɔ nukúnnú jɛ jí bǐ mlɛ́mlɛ́. Kpɔ́ndéwú ɖé lɛ ɖíe.

15 Ðò 33 H.M. ɔ, Jezu ɖexlɛ́ nyì wɛn ɖɔ è na cyan mɛ ɖěɖee na ɖu gǎn xá Axɔsuɖuto Mawu Tɔn sín Axɔsu é sín ayikúngban jí, bo na fɔ́n ye wá gbɛ̀ bɔ ye na nyí nùɖíɖó gbigbɔ tɔn ɖò jixwé. É ɖò mɔ̌ có, ahwanvu tɔn lɛ mɔ nǔ jɛ nǔɖexlɛ́mɛ enɛ wu tlolo ǎ. (Dan. 7:18; Jaan 14:2-5) Xwè enɛ ɖokpo ɔ mɛ ɔ, Jezu zán nùjlɛdonǔwu lɛ dó ɖexlɛ́ ɖɔ emi na yì jixwé b’ɛ na lín tawun hwɛ̌ cobɔ è na wá ɖó Axɔsuɖuto ɔ  ayǐ. (Mat. 25:14, 19; Luk. 19:11, 12) Ahwanvu Jezu tɔn lɛ mɔ nǔ jɛ nǔ taji enɛ wu ǎ, bo wá kanbyɔ ɛ ɖò fínfɔ́n sín kú tɔn gudo ɖɔ: “Hwenɛnu wɛ a na lɛ́ vɔ́ axɔsuɖuɖu Izlayɛli tɔn ɔ sɔ́ dó alɔ mɛ nú Izlayɛli à?” É ɖò mɔ̌ có, Jezu sɔ́ ɖè nǔ ɖevo lɛ xlɛ́ ye d’ewu ɖò hwe enɛ nu ǎ. (Mɛ. 1:6, 7) Jezu lɛ́ kplɔ́n mɛ ɖɔ “lɛngbɔ̌ ɖevo lɛ” lɛ́ tíìn bo kún na ɖò “lɛngbɔhwan kpɛví” e ɖò gǎn na ɖu xá ɛ wɛ é mɛ ó. (Jaan 10:16; Luk. 12:32) Ahwanvu Klisu tɔn lɛ mɔ nǔ jɛ mɛ gbɛ̌nu wè enɛ wu ganji ǎ kaka jɛ hwenu e è wá ɖó Axɔsuɖuto ɔ ayǐ ɖò 1914 gudo é.

16 Jezu hɛn ɔ, é na ɖɔ nǔ gègě nú ahwanvu tɔn lɛ hwenu e é ɖò ayikúngban jí kpo ye kpo é, amɔ̌, é tuùn ɖɔ ye kún sixu kpéwú bo hɛn bǐ ó. (Jaan 16:12) Nǔxokpɔ́n ɖebǔ ɖè ǎ, nukúnnúmɔjɛnǔmɛ gègě wɛ è ɖexlɛ́ dó Axɔsuɖuto ɔ wu ɖò xwè kanweko nukɔntɔn ɔ mɛ. Amɔ̌, hwe ɔ nu ko nɛ bɔ nukúnnúmɔjɛnǔmɛ mɔhun na jɛji ǎ.

Nukúnnúmɔjɛnǔmɛ Nugbǒ ɔ Na Wá Túnflá Ðò “Vivɔnu ɔ Sín Hwenu”

17. Etɛ mǐ ka ɖó na wà bo na mɔ nukúnnú jɛ nugbǒ ɖěɖee kúnkplá Axɔsuɖuto ɔ lɛ é wu? Amɔ̌, etɛ é ka lɛ́ byɔ?

17 Jehovah d’akpá nú Daniyɛli ɖɔ ɖò “vivɔnu ɔ sín hwenu” ɔ, mɛ gègě na “gbéjé kpɔ́n, bɔ nukúnnúmɔjɛnǔmɛ nugbǒ” e kúnkplá linlin Mawu tɔn é na túnflá. (Dan. 12:4, NWT) Mɛ ɖěɖee jló na ɖó nukúnnúmɔjɛnǔmɛ enɛ lɛ é ɖó na jɛ tagba cobo mɔ. Mǐ na bo gbéjé Biblu ɔ kpɔ́n gbɔn ɖebǔ ɔ, mǐ sixu mɔ nukúnnú jɛ nugbǒ e kúnkplá Axɔsuɖuto ɔ lɛ é mɛ ganji wǔjɔmɛ Jehovah tɔn mɛvo ǎ.Matie 13:11.

18. Nɛ̌ mɛ ɖěɖee nɔ sí Jehovah lɛ é ka nɔ ɖè nùɖiɖi kpo mɛɖesɔhwe kpo xlɛ́ gbɔn?

18 Lee Jehovah ɖè nugbǒ ɖěɖee kúnkplá Axɔsuɖuto ɔ lɛ é xlɛ́ gbɔn kpɛɖé kpɛɖé ɖò xwè ɖěɖee jɛ nukɔn nú 1914 lɛ é mɛ gbɔn é ɔ, mɔ̌ jɛn é kpó ɖò mɔ̌ wà wɛ gbɔn ɖò vivɔnu ɔ  sín hwenu. Lee wema elɔ sín Wemata 4gɔ́ ɔ kpo 5gɔ́ ɔ kpo xlɛ́ gbɔn é ɔ, xwè 100 e wá yì é mɛ ɔ, mɛ Mawu tɔn lɛ ɖó na jla nukúnnúmɔjɛnǔmɛ yetɔn ɖó azɔn gègě. Enɛ xlɛ́ ɖɔ Jehovah kún ɖò gudo yetɔn ó wɛ à? É nyí mɔ̌ ǎ. É nɔ gudo nú ye. Etɛwu? Ðó mɛ e nɔ sí Jehovah lɛ é nɔ ɖè jijɔ e é yí wǎn na é wè xlɛ́: nùɖiɖi kpo mɛɖesɔhwe kpo. (Ebl. 11:6; Ja. 4:6) Jehovah sɛntɔ́ lɛ ɖi nǔ ɖɔ akpá e ɖò Xó Mawu Tɔn mɛ lɛ é bǐ na jɛ. Ye nɔ xlɛ́ ɖɔ emi nɔ sɔ́ emiɖée hwe hwenu e ye nɔ yí gbè ɖɔ emi mɔ nukúnnú jɛ lee akpá enɛ lɛ na jɛ gbɔn é pɛ́pɛ́pɛ́ mɛ nyì dò é. Linlin mɛɖesɔhwe tɔn enɛ tɔ́n ɖò Atɔxwɛ (Glɛnsigbe) Xwèjísun 1, 1925 tɔn mɛ, é ɖɔ: “Mǐ tuùn ɖɔ Aklunɔ ɔ ɖesu wɛ nyí nǔtinmɛtɔ́ nú éɖée, ɖɔ é na tín Xó tɔn mɛ nú togun tɔn ɖó alɔkpa e nyɔ́ nú éɖesunɔ é kpo hwenu e éɖesunɔ mɔ ɖɔ é jɛxa dó é kpo.”

“Aklunɔ ɔ . . . na tín Xó tɔn mɛ nú togun tɔn ɖó alɔkpa e nyɔ́ nú éɖesunɔ é kpo hwenu e éɖesunɔ mɔ ɖɔ é jɛxa dó é kpo.”

19. Etɛ Jehovah ka yí gbè dìn bɔ mǐ mɔ nukúnnú jɛ wu? Etɛwu?

19 Hwenu e è ɖó Axɔsuɖuto ɔ ayǐ ɖò 1914 é ɔ, togun Mawu tɔn ɖó nukúnnúmɔjɛnǔmɛ yì kpé dó lee nǔɖɔɖ’ayǐ e kúnkplá Axɔsuɖuto ɔ lɛ é na jɛ gbɔn é wu ǎ. (1 Kɔ. 13:9, 10, 12) Ðó akpàkpà nɔ sɔ́ mǐ bɔ mǐ na mɔ akpá Mawu tɔn lɛ sín jijɛ wutu ɔ, mǐ nɔ wá gbeta e ma sɔgbe ǎ lɛ é kɔn. Atɔxwɛ e xó è ɖɔ ɖò akpáxwé e wá yì é mɛ é lɛ́ ɖɔ xó ɖevo, bɔ xwè ɖò xwè jí jɛ wɛ é ɔ, nùnywɛ e xó enɛ ɖó é wá jɛ wě. Xota ɔ ɖɔ: “É cí ɖɔ nugbodòdó ɖé tíìn bɔ è na xwedó ɖɔhun, é wɛ nyí ɖɔ hwenu e nǔɖɔɖ’ayǐ ɖé jɛ alǒ ɖò jijɛ wɛ é jɛn è sixu mɔ nukúnnú jɛ mɛ.” Dìn e mǐ ko sɛyi tawun ɖò vivɔnu ɔ sín hwenu é ɔ, nǔɖɔɖ’ayǐ e kúnkplá Axɔsuɖuto ɔ lɛ é gègě ko jɛ alǒ ɖò jijɛ wɛ. Ðó mɛ Mawu tɔn lɛ nɔ sɔ́ yeɖée hwe bo lɛ́ ɖò gbesisɔmɛ bonu è na jla nukúnnúmɔjɛnǔmɛ yetɔn ɖó wutu ɔ, Jehovah yí gbè bɔ nukúnnúmɔjɛnǔmɛ e mǐ ɖó dó linlin tɔn wu é ɖò te kpɔ́n d’eji wɛ. Nukúnnúmɔjɛnǔmɛ nugbǒ ɔ ko túnflá!

 Nukúnnúmɔjɛnǔmɛ lɛ Jijlaɖó Tɛ́n Togun Mawu Tɔn Kpɔ́n

20, 21. Nɛ̌ nukúnnúmɔjɛ- nǔmɛ ɖěɖee è vɔ́ jla ɖó lɛ é ka wà nǔ dó Klisanwun xwè kanweko nukɔntɔn ɔ tɔn lɛ wu gbɔn?

20 Enyi Jehovah jla nukúnnú e mǐ mɔ jɛ nugbǒ ɔ mɛ é ɖó ɔ, enɛ nɔ tɛ́n lee ayi mǐtɔn ɖè é kpɔ́n. Nùɖiɖi kpo mɛɖesɔhwe kpo ka na sísɛ́ mǐ bɔ mǐ na yí gbè nú huzuhuzu lɛ à? Klisanwun ɖěɖee nɔ gbɛ̀ ɖò Pɔlu hwenu ɖò xwè kanweko nukɔntɔn ɔ mɛ lɛ é ɖí xwi xá mɛtɛnkpɔn mɔhun. Mǐ ni ɖɔ ɖɔ a nyí Klisanwun Jwifu ɖé bo nɔ gbɛ̀ ɖò hwe enɛ nu. A nɔ ɖó sísí nú Mɔyizi Sɛ́n ɔ tawun bo nɔ gó ɖó Jwifu e a nyí é wu. Dìn ɔ, a mɔ wema-wlan-sɛ́dó-mɛ ɖěɖee Mawu sɔ́ dó ayi mɛ nú mɛsɛ́dó Pɔlu b’ɛ wlan bo ɖɔ ɖɔ Sɛ́n ɔ kún sɔ́ ɖò nǔ ɖu wɛ ó é, lé Jehovah ko gbɛ́ Izlayɛli jɔnwun ɔ, bo jɔwu Izlayɛli gbigbɔ tɔn ɖé bɔ Jwifu lɛ kpo Kosi lɛ kpan bǐ ɖè mɛ. (Hlɔ. 10:12; 11:17-24; Ga. 6:15, 16, NWT; Kolo. 2:13, 14) Nɛ̌ a ka na ko wà nǔ gbɔn?

21 Klisanwun mɛɖesɔhwetɔ́ lɛ yí gbè nú tinmɛ e Mawu sɔ́ d’ayi mɛ nú Pɔlu b’ɛ na é bɔ Jehovah dó nú ye. (Mɛ. 13:48) Nǔ enɛ e è jla ɖó é nyɔ́ mɛ ɖevo lɛ nukúnmɛ ǎ, bɔ ye jló na kú dó nukúnnúmɔjɛnǔmɛ yeɖesunɔ tɔn lɛ jí. (Ga. 5:7-12) Enyi mɛ enɛ lɛ ma huzu linlin yetɔn lɛ ǎ ɔ, ye na xò ali e hun nú ye bɔ ye na ɖu gǎn xá Klisu é kpò.2 Pi. 2:1.

22. Enyi è na mɔjɛmɛ yɔyɔ̌ ɖevo lɛ dó lee mǐ mɔ nukúnnú jɛ linlin Mawu tɔn mɛ gbɔn é jí ɔ, nɛ̌ é ka nɔ cí nú we?

22 Ðò xwè gudogudo tɔn e wá yì lɛ é mɛ ɔ, Jehovah jla nukúnnúmɔjɛnǔmɛ mǐtɔn dó Axɔsuɖuto ɔ wu ɖó. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, é d’alɔ mǐ bɔ mǐ mɔ nukúnnú jɛ hwenu e è na ɖè toví Axɔsuɖuto ɔ tɔn lɛ ɖó vo nú mɛ e ma yí wɛn ɔ ǎ lɛ é lee è nɔ ɖè lɛngbɔ̌ lɛ ɖó vo nú gbɔ̌ lɛ gbɔn é wu céɖécéɖé. É lɛ́ kplɔ́n mǐ hwenu e mɛ 144 000 lɛ na sɔgbe kpé dó é, tinmɛ e nùjlɛdonǔwu e Jezu na dó Axɔsuɖuto ɔ wu lɛ é ɖó é, hwenu e mɛ yí ami dó ɖè gudo tɔn ɔ na fɔ́n dó jixwé dó é. * Nɛ̌ a ka nɔ yí gbè nú tinmɛ mɔhun lɛ gbɔn? Nùɖiɖi towe nɔ lɛ́ jɛji à? A ka nɔ mɔ ɖɔ ye nyí kúnnuɖenú e xlɛ́ ɖɔ Jehovah kpò ɖò togun tɔn mɛɖesɔhwetɔ́ ɔ kplɔ́n wɛ é à? Wemata e bɔ d’ewu lɛ é na d’alɔ we bɔ kú e a kudeji ɖɔ Jehovah ɖò linlin tɔn ɖexlɛ́ mɛ ɖěɖee nɔ ɖó sísí n’i lɛ é kpɛɖé kpɛɖé wɛ é na lɛ́ jɛji.

^ akpá. 4 Nyikɔ Mawu tɔn nyí xókwin Ebléegbe tɔn e tinmɛ tɔn nyí “huzu” é sín alɔkpa ɖé. Nyikɔ Jehovah tɔn xlɛ́ ɖɔ é wɛ nyí Mɛ e nɔ ɖè akpá tɔn lɛ é. Kpɔ́n gbàví “Nyikɔ Mawu Tɔn Sín Tinmɛ” ɖò wexwɛ 43gɔ́ ɔ jí.

^ akpá. 6 Táan enɛ sixu ɖi ga ɖò nukún mǐtɔn mɛ égbé, amɔ̌, mǐ ɖó na flín ɖɔ mɛ lɛ nɔ dɔ́ji tawun ɖò hwenɛnu; sunnu wè jɛn gbò dè mɛ nú Adamu kpo Ablaxamu kpo. Adamu nɔ gbɛ̀ ɖò táan ɖokpo ɔ mɛ kpo Lamɛki e nyí Nɔwée sín tɔ́ é kpo. Lamɛki nɔ gbɛ̀ ɖò táan ɖokpo ɔ mɛ kpo Sɛmu e nyí Nɔwée ví é kpo. Sɛmu nɔ gbɛ̀ ɖò táan ɖokpo ɔ mɛ kpo Ablaxamu kpo.Bǐb. 5:5, 31; 9:29; 11:10, 11; 25:7.

^ akpá. 13 È mɔ nyikɔ “Satáan” ɔ azɔn 18 ɖò Akpáxwé Biblu Tɔn E È Wlan Dó Ebléegbe Mɛ É mɛ. Bo ka mɔ hugǎn azɔn 30 ɖò Akpáxwé Biblu Tɔn E È Wlan Dó Glɛkigbe Mɛ É mɛ. Nǔ e wu wɛ é wɛ nyí ɖɔ Akpáxwé Biblu Tɔn E È Wlan Dó Ebléegbe Mɛ É sɔ́ ayi ɖó Satáan jí dín ǎ, loɔ, lee è na tuùn Mɛsiya ɔ gbɔn é jí wɛ é sɔ́ ayi ɖó. Hwenu e Mɛsiya ɔ wá é ɔ, é ɖè mɛ e Satáan nyí é xlɛ́ bǐ mlɛ́mlɛ́, bɔ è wlan dó Akpáxwé Biblu Tɔn E È Wlan Dó Glɛkigbe Mɛ É mɛ.

^ akpá. 22 Nú a jló na mɔ ɖé lɛ ɖò nukúnnúmɔjɛnǔmɛ e è jla ɖó é mɛ hǔn, kpɔ́n Atɔxwɛ elɔ lɛ mɛ: Atɔxwɛ Abɔxwísun 1, 1995 tɔn, wexwɛ 13-18; Aluùnsun 15, 2008 tɔn, wexwɛ 20-24; Liyasun 15, 2008 tɔn, wexwɛ 17-21; Liyasun 15, 2013 tɔn, wexwɛ 9-14.