Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Wema-Sɛ́dó-Mɛ Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ Tɔn

Wema-Sɛ́dó-Mɛ Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ Tɔn

Wɛnjlatɔ́ Axɔsuɖuto ɔ Tɔn Hàtɔ́ Vívɛ́ È:

SƆ́ HWIÐÉE ɖó hagbɛ̌ xwédo Betɛli Brooklyn tɔn tɔn ɖé sín tɛnmɛ ɖò Axɔsuzángbe zǎnzǎn azǎn 2gɔ́ Kɔnyásun 1914 tɔn gbè. A junjɔn ayǐ ɖò fí e a ko nɔ jinjɔn tɛgbɛ bo nɔ ɖu nǔ zǎnzǎn é bo ɖò te kpɔ́n wìwá Nɔvi Russell tɔn. Zaan ɔ, nùɖuxɔsa sín hɔn ɔ hun bɔ Nɔví Russell byɔ xɔ ɔ mɛ. É nɔte nú hwenu ɖé, lee é ko nyí aca tɔn gbɔn é, bo dó gbè nú xwédo Betɛli tɔn ɔ kpo awǎjijɛ kpo bo ɖɔ: “Mi kú d’ewu.” Enɛ gudo ɔ, é ka sɔ́ jinjɔn tɛn tɔn mɛ ɖò tavo ɔ tó tlolo ǎ, loɔ, é xò alɔ bo ɖɔ xó akpàkpà sɔ́ mɛ tɔn ɖé: “Táan Kosi lɛ Tɔn ko vɔ, bɔ axɔsu yetɔn lɛ sín azǎn ko vɔ!” Awǎjijɛ towe túnflá, ɖó a ko ɖò te kpɔ́n hwenu enɛ dìn é ɔ, é lín ɖesu! Hwi kpo hagbɛ̌ xwédo Betɛli tɔn e kpò lɛ é kpo xò alɔ kpo akpàkpà sɔ́ mɛ kpo tawun dó yí gbè nú xó enɛ.

Nɔví Russell ɖɔ xó akpàkpà sɔ́ mɛ tɔn enɛ dìn é ɔ, é ko yì xwè  mɔkpan. Etɛ Axɔsuɖuto ɔ ka ko kpéwú bo wà kaka jɛ dìn? É sukpɔ́ tawun! Gbɔn Axɔsuɖuto ɔ gblamɛ ɔ, Jehovah ko ɖè nǔ kwiji sín togun tɔn wu kpɛɖé kpɛɖé bo lɛ́ kplɔ́n azɔ̌ ɛ kpɛɖé kpɛɖé. Ðò 1914 ɔ, mɛ afatɔ́n klewun ɖé jɛn ɖò togun enɛ mɛ bɔ égbé ɔ, ye ka ko yì livi tɛnwe adaɖé jɛji. Ali tɛ lɛ nu hwiɖesunɔ ka ko ɖu azɔ̌kplɔnmɛ enɛ sín lè ɖè?

Égbé ɔ, mǐ nɔ sè hwɛhwɛ bɔ nɔví mǐtɔn lɛ nɔ ɖɔ: “Ahwankɛkɛ jixwé tɔn Jehovah tɔn ɖò wezun jí,” bɔ nugbǒ ka wɛ. Nǔ lɛ ka lɛ́ xlɛ́ ɖɔ sín 1914 ɔ, ahwankɛkɛ jixwé tɔn e nɔte nú akpáxwé tutoblonunu Jehovah tɔn tɔn e è ma nɔ mɔ ɖó nukún wu ǎ é ɖò wezun dó wɛ tawun b’ɛ vɛ́ jlɛ́. Wema elɔ xixa kpo sɔxwixwe kpo na xlɛ́ we enɛ. Ðó wɛnjlatɔ́ Axɔsuɖuto ɔ tɔn lɛ ba bo na jla wɛnɖagbe ɔ gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ wutu ɔ, ye ko zán wlɛnwín yɔyɔ̌ vovo lɛ, ɖi xójlawema lɛ, zɔnlin ɖiɖi nǔ jlajla tɔn lɛ, ɖiɖe nùxwlémɛ tɔn lɛ, kati kúnnuɖiɖe tɔn lɛ, glamafónu lɛ, hladio kaka jɛ Ɛntɛnɛti jí.

Ðó Jehovah kɔn nyɔna tɔn dó azɔ̌ ɔ jí wutu ɔ, mǐ nɔ kpéwú égbé dìn bo nɔ ɖè wema junjɔn Biblu jí mǐtɔn lɛ tɔ́n dó gbè 670 jɛji mɛ, bo nɔ na mɛ lɛ vɔ̌nu. Mɛɖéezejotɔ́ lɛ nɔ sɔ́ yeɖée dó savɔ̌ bo nɔ ɖ’alɔ ɖò Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ Tɔn lɛ, Kpléɖókpɔ́ Sín Xɔ lɛ kpo alaxɔ lɛ kpo gbigbá mɛ, ɖò tò hun nukún lɛ kpo ee ma ɖó nùɖé sɔmɔ̌ ǎ lɛ é kpo mɛ. Enyi adlà lɛ j’ayǐ ɔ, nɔví sunnu lɛ kpo nɔví nyɔnu lɛ kpo nɔ yì xá e mɛ nǔ ɔ jɛ ɖè lɛ é, bo nɔ d’alɔ, ɖò mɔ̌ mɛ ɔ, ye nɔ xlɛ́ ɖɔ emi nyí ‘nɔví e nɔ dó alɔ mɛ ɖò adǎngbomɛ hwenu’ é nugbǒ.Nùx. 17:17.

Hweɖelɛnu ɔ, sinsɛngán lɛ kpo gbeklanxamɛtɔ́ lɛ kpo nɔ zán sɛ́n nyanya lɛ dó doya nú mǐ, amɔ̌, nùɖiɖi mǐtɔn nɔ lidǒ hwenu e mǐ nɔ mɔ ɖɔ gǎndido masɔgbe yetɔn lɛ nɔ lɛ́vɔ wá d’alɔ bɔ “Wɛnɖagbe ɔ [nɔ] yì nukɔn” é.Eza. 10:1; Fili. 1:12.

Wǔjɔmɛ ɖé wɛ é nyí nú mǐ ɖɔ mǐ ɖò azɔ̌ wà ɖó kpɔ́ xá mi mɛ e nyí mɛsɛntɔ́ xwégbe tɔn hagbɛ̌ mǐtɔn lɛ é wɛ. Mi ni tuùn ɖɔ mǐ yí wǎn nú ɖokpo ɖokpo mitɔn tawun. Ðɛ mǐtɔn wɛ nyí ɖɔ nǔ e ɖò wema elɔ mɛ lɛ é ni d’alɔ mi bonu gǔ gbigbɔ tɔn mitɔn ni lɛ́ sù nukún mitɔn mɛ hú ɖ’ayǐ tɔn.Mat. 24:45.

Kpodo wanyiyi ɖaxó kpan,

Nɔví mitɔn lɛ,

Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ tɔn