Skip to content

Mɛ Winnyawinnya lɛ Kplɔnkplɔn

Tódɔnnúmɛ kpo Azɔ̌kplɔnmɛ Kpo

Hwenu E Mɛ Winnyawinnya Towe Wà Nǔ E Zɔ́n Bɔ A Ma Sɔ́ Na Ðeji Dó Wǔtu Tɔn Ǎ É ɖé É

Ma yawǔ wá gbeta ɔ kɔn ɖɔ gǔfɔntɔ́ wɛ nú vǐ towe ó. É sixu lɛ́ nyí mɛ ɖejid’ewu.

Lee Mɛjitɔ́ lɛ Sixu Xlɛ́ Ali Vǐ Yetɔn lɛ Gbɔn É

Etɛwu é ka nɔ bɔwǔ nú yɔkpɔvu lɛ sɔmɔ̌ bɔ ye nɔ vɛ́ kpo gbɛ̌ yetɔn lɛ kpo hú mɛjitɔ́ yetɔn lɛ?

Lee A Sixu D’alɔ Vǐ Towe Bɔ É Na Yì Nukɔn Ðò Wemaxɔmɛ Gbɔn É

Tɛ́n kpɔ́n bo tuùn tagba e zɔ́n tawun bɔ vǐ towe nɔ yí kɛ́n kpɛví lɛ é, lobo sísɛ́ ɛ dó nǔkplɔnkplɔn kɔn.