Skip to content

Xóɖɔɖókpɔ́

Lee È Sixu Sɔ́ Nǔnywɛ Xwitixwiti Sín Nǔ lɛ Ðó Tɛn E Jɛxa Ye É Mɛ Gbɔn É

Nǔnywɛ xwitixwiti sín nǔ lɛ zinzan sixu wà ɖagbe nú alɔwliwli towe, é ka sixu lɛ́ wà nǔ dó wǔ tɔn. Ðětɛ wà nú alɔwliwli towɛ wɛ é ka ɖè?

Lee A Sixu Ðu Ðò Xomɛsin Towe Jí Gbɔn É

Hwiɖée jijodó nú xomɛsin sixu wà nǔ dó lanmɛ towe wu, amɔ̌ a sixu ɖu ɖò xomɛsin towe jí. Enyi mɛ e a da é ɖò akpɔ̀ dó nú we wɛ tawun ɔ, etɛ a ka sixu wà?