Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Xóɖɔɖókpɔ́

Lee A Sixu Ðu Ðò Xomɛsin Towe Jí Gbɔn É

Hwiɖée jijodó nú xomɛsin sixu wà nǔ dó lanmɛ towe wu, amɔ̌ a sixu ɖu ɖò xomɛsin towe jí. Enyi mɛ e a da é ɖò akpɔ̀ dó nú we wɛ tawun ɔ, etɛ a ka sixu wà?