Skip to content

ALƆDO NÚ XWÉDO LƐ

Lee A Sixu D’alɔ Vǐ Towe Bɔ É Na Yì Nukɔn Ðò Wemaxɔmɛ Gbɔn É

Lee A Sixu D’alɔ Vǐ Towe Bɔ É Na Yì Nukɔn Ðò Wemaxɔmɛ Gbɔn É

É cí ɖɔ vǐ towe kún nɔ kéya nú wemaxɔmɛ ó, é nɔ kplɔ́n nǔ ǎ, bo nɔ dóvɛ̌ nú wemaxɔmɛ sín azɔ̌ tɔn lɛ. Etɛ mɛ é ka na tɔ́n kɔ dó? Nukɔnyiyi tɔn ɖò wemaxɔmɛ kpo jijɔ tɔn lɛ kpo xò akpa. Nɛ̌ a ka sixu d’alɔ vǐ towe b’ɛ na yì nukɔn ɖò wemaxɔmɛ gbɔn?

 Nǔ e a ɖó na tuùn é

Kɔgbidínúmɛ nɔ zɔ́n bɔ tagba ɔ nɔ jɛji. Nú a nɔ gbidí kɔ nú vǐ towe ɔ, é na zɔ́n bɔ ado na nɔ hu i ɖò wemaxɔmɛ kpodo xwégbe kpo! Bo na dó ɖè kan kpò nú linkpɔ́n tɔn ɔ, é sixu nɔ ɖó adingban, nɔ sɛ̀ kɛ́n ɖěɖee mɛ̌si lɛ na ɛ ɖò azɔ̌mɛ lɛ é xwè, d’alɔ gbeɖiɖó wema tɔn mɛ ɖó tɛn towe mɛ, alǒ é na nɔ gɔn azɔ̌ ɔ mɛ yì. Tagba ɔ na lɛ́ tlɛ́n asá.

Ajɔ didó è sixu hɛn xó ɔ gblé. Vǐtɔ́ e nyí Andrew é ɖɔ: “Bo na dó dó wǔyá lanmɛ nú vǐ nyɔnu mǐtɔn ɔ, mǐ nɔ tɛ́n kpɔ́n bo nɔ d’ajɔ ɛ ɖó kɛ́n ɖaxó e é nɔ yí lɛ é wu, amɔ̌, enɛ zɔ́n bɔ é nɔ sɔ́ ayi ɖó ajɔ ɔ kɛɖɛ jí. Enyi é yí kɛ́n kpɛví ɔ, ajɔ e è ma ɖò nǎ na ɛ wɛ ǎ é wɛ nɔ vɛ́ n’i hú kɛ́n kpɛví e é yí é.”

Hwɛ didó mɛ̌si lɛ na hɛn lè wá nú vǐ towe ǎ. Vǐ towe sixu wá gbeta ɔ kɔn ɖɔ kɛ́n ɖaxó yíyí kún byɔ gǎndidó ó. É sixu lɛ́ kplɔ́n bo nɔ dóhwɛ mɛ ɖevo lɛ ɖó nǔwanyido tɔn lɛ wu, lobo na ɖó nukún ɖɔ mɛ ɖevo lɛ wɛ na ɖeɖɛ tagba emitɔn lɛ. Klewun mɛ ɔ, vǐ towe sixu ɖè ayi sín nǔwukpíkpé e ɖò taji bɔ è na zin ɖò gbɛ̀ mɛ é jí, é wɛ nyí nǔ e é wà lɛ é sín gbè yíyí.

 Nǔ e a sixu wà é

Ðu ɖò lee nǔ nɔ cí nú we é jí. Enyi xomɛ sin we hǔn, sɔ́ xó e a na ɖɔ xá vǐ towe dó kɛ́n e é yì lɛ é jí é ɖó hweɖevonu. Vǐtɔ́ e nɔ nyí Brett é ɖɔ: “Enyi asì ce kpo nyi kpo kú hǔn bo sè wuvɛ̌ xá vǐ mǐtɔn ɔ, é nɔ kpa mǐ tawun.

Nǔgbododó Biblu tɔn: ‘Nɔ ɖò gbesisɔmɛ bo na sè, ma nɔ zɔn xó jí ó, ma nɔ yawǔ sin xomɛ ó’—Jaki 1:19.

Ba fí e tagba ɔ ɖè tawun é. Ðò kpaa mɛ ɔ, kɛ́n kpɛví yíyí ɖò azɔ̌mɛ nɔ sín xɛsi dó mɛ, azɔ̌mɛxwé ɖyɔɖyɔ, adohu adohu e tɛnkpɔn lɛ nɔ zɔ́n mɛ é, tagba xwédo tɔn lɛ, amlɔ ma dɔ́ ganji, tuto jí ma nɔ, alǒ ayi ma nɔ fí ɖokpo wu. Ma wá gbeta ɔ kɔn ɖɔ vǐ towe nyí fɔnlinnɔ kpowun ó.

Nǔgbododó Biblu tɔn: “Mɛ e nɔ lin tamɛ kpɔ́n ganji cobo nɔ jɛ nǔɖe wu ɔ nɔ mɔ nu tɔn.”—Nǔnywɛxó 16:20.

Blǒ bonu ninɔmɛ ɔ ni nyɔ́ nú nǔkplɔnkplɔn. Blǒ tuto ɖé nú wemaxɔmɛ sín azɔ̌ kpo nǔkplɔnkplɔn kpo. Sɔnǔ nú fí ɖé bonu vǐ towe sixu nɔ, bá wà wemaxɔmɛ sín azɔ̌ tɔn lɛ bonu nǔ ɖebǔ (ɖi televiziɔn kpo alokan lɛ kpo) ma fɛ́ ayi tɔn sín wu ó. Mǎ wemaxɔmɛ sín azɔ̌ lɛ ɖó klewun klewun, bonu é na d’alɔ vǐ towe bɔ ayi tɔn na nɔ fí ɖokpo. Hector e nyí vǐtɔ́ ɖé bo ɖò Allemagne é ɖɔ: “Enyi è na ɛ azɔ̌ ɖé ɔ, mǐ nɔ bló kpɛɖé ɖò azǎn ɖokpo ɖokpo jí, bonu é ma nyí azǎn tɔn wɛ vɔ bǐ cobɔ mǐ wá zɔn jí ó.”

Nǔgbododó Biblu tɔn: “Nǔ bǐ wɛ ɖó hwenu.”—Nǔnywɛtɔ́xó 3:1.

Sísɛ́ ɛ dó nǔkplɔnkplɔn kɔn. Nú vǐ towe fɔ́n bo ɖò nukúnnú mɔ jɛ lè e hɛn wá n’i wɛ azɔ̌mɛ ɖè dìn é wu wɛ ɔ, akpakpa na lɛ́ sɔ́ ɛ dó nǔkplɔnkplɔn wu d’eji. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, nǔlinlɛn sixu d’alɔ ɛ b’ɛ na nɔ bló lee é na zán akpomɛkwɛ tɔn gbɔn é sín tuto.

Nǔgbododó Biblu tɔn: “Yǐ nǔnywɛ, ɖǒ nukúnnúmɔjɛnǔmɛ. . . . Sɔ́ nǔnywɛ dó tɛn ɖaxó mɛ.”—Nǔnywɛxó 4:5, 8.

Wěɖexámɛ: D’alɔ vǐ towe ɖò wemaxɔmɛ sín azɔ̌ tɔn kɔn, ma ka bló n’i ó. Andrew yí gbè ɖɔ: “Vǐ nyɔnu mǐtɔn nɔ ganjɛwu ɖɔ mǐ na bló wemaxɔmɛ sín azɔ̌ lɛ nú emi, bo sɔ́ nɔ dó gǎn bo na bló éɖesunɔ ǎ.” Kplɔ́n vǐ towe lee éɖesu na wà wemaxɔmɛ sín azɔ̌ lɛ gbɔn é.