Skip to content

Biblu Yí Gbè nú Mɛɖée Gbigbɛ́ Wɛ À?

Biblu Yí Gbè nú Mɛɖée Gbigbɛ́ Wɛ À?

Xósin e Biblu na é

Biblu yí gbè nú mɛɖée gbigbɛ́. Amɔ̌, Jezu ɖɔ hwɛjijɔ ɖokpo e wu è na sɛ́n kàn nú alɔwliwli ɖé é, bo ɖɔ: “Enyi nyɔnu ɖé ma dó afɔ gbě ǎ, bonu asú tɔn nya ɛ, bo da nyɔnu ɖevo ɔ, aga wɛ sunnu enɛ ɔ lɛ̀.”—Matie 19:9.

Mawu gbɛ́ wǎn nú ayi hizihizi sísɔ́ dó gbɛ́ mɛ. É na ɖó hwɛ nú mɛ ɖěɖee nɔ gbɛ́ mɛ e ye da é ɖó nǔ ma sín nùɖé wu lɛ é, ɖò taji ɔ, enyi ye wà mɔ̌ kpo linlin ɔ kpo ɖɔ emi na lɛ́ da mɛ ɖevo ɔ nɛ.—Malacíi 2:13-16; Maki 10:9.