Skip to content

Gbɛ zínzán kpó walɔ ɖagbe kpó

Alɔwlíwlí kpó xwédo kpó

Biblu ka Sixu D’alɔ Mì Bɔ Na Ðó Xwédo Awǎjijɛnɔ ɖé À?

Wěɖexámɛ e nǔnywɛ kpé bɔ è ɖè sín Biblu mɛ lɛ é ko d’alɔ sunnu kpo nyɔnu kpo livi mɔkpan bɔ ye ɖó awǎjijɛ ɖò xwédo mɛ.

Etɛ Biblu ka Ðɔ Dó Kpɔ́jijɛ Ma Wlí Alɔ Wu?

Alixlɛ́mɛ Mawu tɔn lɛ nɔ ɖɔ lee mǐ na ɖó kancica xwédo tɔn ɖagbe ɖé gbɔn é, bɔ nǔgbododó tɔn lɛ nɔ hɛn lè wá nú mɛ e nɔ xwedó ye lɛ é hwebǐnu.

Biblu ka Ðɔ Xó Dó Alɔwliwli Mɛ E Ðó Mɛ̌ Ðokpo ɔ lɛ É Tɔn Wu Wɛ À?

Dowatɔ́ alɔwliwli tɔn ɖó na tuùn lee è na sɔnǔ nú kancica tɛgbɛ tɔn kpo awǎjijɛnɔ ɖé kpo gbɔn é.

Biblu Yí Gbè nú Mɛɖée Gbigbɛ́ Wɛ À?

Kplɔ́n nǔ e Mawu yí gbè na é kpo nǔ e é gbɛ́ wǎn na é kpo.

Asì Gègě Dida ka Sɔgbe Wɛ À?

Linlin enɛ gosin Mawu gɔ́n wɛ à? Gbějé nǔ e Biblu ɖɔ dó asì gègě dida wu é kpɔ́n.

Etɛ Biblu ka Ðɔ Dó Alɔwliwli Xá Mɛ E Ðó Sinmɛ Agbaza Tɔn Vo É Wu?

Kpɔ́n nǔgbododó Biblu tɔn e cá kan xá sinmɛ agbaza tɔn lɛ bǐ wɛ nyí nǔ ɖokpo ɔ xó ɔ kpo alɔwliwli kpo é ɖé lɛ.

Etɛ ka Nyí Tinmɛ “Sí Tɔ́ Towe kpo Nɔ Towe kpo” Tɔn?

Hwenu e a na kplɔ́n nǔ e gbeɖiɖe enɛ ma ɖò ɖiɖɔ wɛ ǎ lɛ é ɔ, é sixu kpaca we.

Nukúnkpíkpé Dó Mɛjitɔ́ Mɛxomɔ lɛ Wu: Etɛ Biblu ka Ðɔ D’ewu?

Biblu na kpɔ́ndéwú sunnu kpo nyɔnu kpo nǔɖitɔ́ e wà mɔ̌ lɛ é tɔn. É lɛ́ ɖè wě ɖagbe lɛ xá nukúnkpémɛwutɔ́ lɛ, bɔ é sixu d’alɔ ye.

Xóɖóxámɛ

Etɛ Biblu ka Ðɔ Dó Xó Ðiɖó Xá Mɛ E kpo Mɛ kpo Ðó Mɛ̌ Ðokpo ɔ É Wu?

Linlin tɛ Mawu ka nɔ dó xó ɖiɖó xá mɛ e kpo mɛ kpo ɖó mɛ̌ ɖokpo ɔ é sín nǔwalɔ lɛ wu? Mɛ e nɔ ɖó jlǒ xó ɖiɖó xá mɛ e kpo é kpo ɖó mɛ̌ ɖokpo ɔ tɔn é ka sixu hɛn xomɛ Mawu tɔn hun à?

Etɛ Biblu ka Ðɔ Dó Fɔtóo Nǔbliblíwiwa Tɔn Kpinkpɔn kpo Xóɖóxámɛxó Ðiɖɔ Gbɔn Ɛntɛnɛti jí kpo Wu?

Ayiɖeɖayǐ e jinjɔn xóɖóxámɛ jí lɛ é wá ɖò kan vun wɛ. Ee é gbakpé é wɛ zɔ́n bɔ è na yí gbè na à?

Biblu Gbɛ́ Xóɖóxámɛ Wɛ À?

Vivǐ xóɖóxámɛ tɔn ɖuɖu ɔ, hwɛhuhu wɛ à?

Klisanwun lɛ ka Ðó Na Zán Nǔ E È Nɔ Zán Dó Glɔ́n Ali nú Xò Mimɔ lɛ É Wɛ À?

Nú é wá byɔ ɖɔ asú kpo asì kpo lɛ ni zán nǔ e è nɔ zán dó glɔ́n ali nú xò mimɔ é ɖé ɔ, sɛ́n ɖé ɖè bɔ ye na gbéjé kpɔ́n wɛ à?

Nɛ̌ Un ka Sixu Nya Xɛ Ðò Nyiɖée Jí Sín Yadonúmɛ Bá Ðóxó Xá Mɛ Sí Gbɔn?

Wěɖexámɛ e nyɔ́ zán bo jinjɔn nǔnywɛ e ɖò Biblu mɛ lɛ é jí é tɛnwe sixu d’alɔ we bɔ a na ɖí xwi xá yadonúmɛ bá ɖóxó xá mɛ.

Nɛ̌ Mɛjitɔ́ lɛ ka Sixu Kplɔ́n Nǔ Vǐ Yetɔn lɛ Dó Mɛ̌ Wu Gbɔn?

Nǔgbododó xɔ akwɛ e na d’alɔ we bɔ a na ɖɔ xó nú vǐ towe lɛ dó mɛ̌ wu bo na lɛ́ nya xɛ ɖò ye jí sín mɛ e nɔ ɖóxó xá vǐ kpɛví lɛ é sí lɛ é gegě ɖò Biblu mɛ.

Gbeta lɛ́ kɔn wíwá

Klisanwun ɖé ka Sixu Yí Gbè nú Nukúnkpédómɛwu Dotóoxwé Tɔn À?

Wlɛnwín nukúnkpédómɛwu dotóoxwé tɔn ɖěɖee sín gbeta kɔn mǐ nɔ wá lɛ é kan Mawu wɛ à?

Etɛ Biblu ka Ðɔ Dó Hun Didó Wu?

Sɔgbe xá Biblu ɔ, Mawu gbɛ́ ɖɔ è ni ‘ma ɖu hun ó.’ Nɛ̌ gbeɖiɖe enɛ ka kan mǐ égbé gbɔn?

Etɛ Biblu ka Ðɔ Dó Xoɖiɖe Wu?

Hwetɛnu gbɛ̀ gbɛtɔ́ tɔn ka nɔ bɛ́? Mawu ka na sɔ́ hwɛ kɛ mɛ e ko ɖè xò kpɔ́n é ɖé à?

Etɛ Biblu ka Ðɔ Dó Nǔ Ðè Dó Wǔtu Wu?

Nǔ ɖè dó wǔtu nɔ jló we wɛ à? Nǔgbododó Biblu tɔn tɛ lɛ mɔ̌ a ka ɖó na gbéjé kpɔ́n?

Etɛ Biblu ka Ðɔ Dó Nǔ Sá Dó Nukúnmɛ kpo Acɔ́nú lɛ Didó kpo Wu?

Mawuxówema ɔ dó acɔ́biba alɔkpa enɛ lɛ sín sɛ́n wɛ à?

Etɛ Biblu ka Ðɔ Dó Ahan Syɛnsyɛn Wu? Nunu Tɔn Nyla Wɛ À?

Biblu ɖɔ xó ɖagbe gègě dó vɛ̌ɛn kpo ahan syɛnsyɛn ɖevo lɛ kpo wu.

Hwɛhuhu Wɛ Azɔnunu Nyí À?

Enyi azɔnunu na bo ma tlɛ ɖò Biblu mɛ ǎ ɔ, nɛ̌ è ka sixu mɔ xósin nú nùkanbyɔ e kúnkplá ɛ é gbɔn?

Akɔ Nyinyi ɔ, Hwɛhuhu Wɛ À?

Biblu ɖɔ xó gegě dó akɔ nyinyi wu ǎ, enɛ wu ɔ, nɛ̌ mǐ ka sixu tuùn linlin e Mawu ɖó d’ewu é gbɔn?

Etɛ Biblu ka Ðɔ Dó Mɛɖesúsíninɔ Wu? Mawu Ðó Acɛ D’eji Wɛ À?

Mɛ gegě ɖi nǔ ɖɔ è ko dó nǔ e emi na wà ɖò gbɛ̀ emitɔn mɛ é emi jí. Gbeta e kɔn mǐ nɔ wá lɛ é nɔ kúnkplá nukɔnyiyi mǐtɔn ɖò gbɛ̀ mɛ wɛ à?

Etɛ Biblu ka Ðɔ Dó Nǔnamɛ Wu?

Nǔnamɛ alɔkpa tɛ ka nɔ hun xomɛ nú Mawu?