Skip to content

Azɔ̌ kpo Akwɛ Kpo

Akwɛ

Akwɛ Wɛ Nyí Nǔ Nyanya lɛ Bǐ Sín Ðɔ À?

Nukɛgbe ‘akwɛ mɛ wɛ nǔ nyanya tɛnmɛ tɛnmɛ lɛ bǐ nɔ tɔ́n sín’ e mɛ lɛ bǐ nɔ zán ɖò kpaa mɛ é ɖò agboɖe, bo lɛ́ sɔ́ ta nǔ e Biblu ɖɔ é.

Akwɛzinzan

Tagba E Akwɛ Nɔ Dɔn Wá lɛ É kpo Axɔ́ Kpo: Biblu ka Sixu D’alɔ À?

Akwɛ sixu xɔ awǎjijɛ ǎ, amɔ̌, nǔgbododó Biblu tɔn ɛnɛ sixu d’alɔ we ɖò akwɛzinzan sín akpáxwé.