Skip to content

Tagba E Akwɛ Nɔ Dɔn Wá lɛ É kpo Axɔ́ Kpo: Biblu ka Sixu D’alɔ À?

Tagba E Akwɛ Nɔ Dɔn Wá lɛ É kpo Axɔ́ Kpo: Biblu ka Sixu D’alɔ À?

Xósin e Biblu na é

 Ganji. Nǔgbododó Biblu tɔn ɛnɛ e bɔ d’ewu lɛ é sixu d’alɔ we bɔ a na ɖeɖɛ axɔ́ kpo tagba e akwɛ nɔ dɔn wá lɛ é kpo:

  1.   Blǒ tuto akwɛzinzan towe tɔn. “Mɛ e nɔ kú hǔn bo nɔ tò nǔ e wà gbé é ja ɔ, nɔ mɔ nǔ gegě ɖ’emɛ; mɛ e ka nɔ zɔn nǔ jí bo nɔ bló ɔ, nɔ byɔ ya mɛ.” (Nǔnywɛxó 21:5) Ma zɔn kplakpla jí bo xɔ nǔɖe ɖó mɛ lɛ ko ɖó agban kpowun wu ó. Blǒ tuto lee a na zán akwɛ gbɔn é tɔn bo tɛ́dó tuto enɛ wu.

  2.   Nyi alɔ nú axɔ́ e ma nyí dandan tɔn ǎ é. “Axɔ́ɖutɔ́ . . . nyí kannumɔ nú axɔ́tɔ́nɔ.” (Nǔnywɛxó 22:7) Enyi a ko ɖu axɔ́ bo ma sixu sú lee mi ko ɖɔ gbɔn é ǎ hǔn, tɛ́n kpɔ́n bo tò xá axɔ́tɔ́nɔ towe, bonu mi bló tuto lee a na sú axɔ́ ɔ gbɔn é tɔn yɔyɔ̌ ɖevo. Tɛ́n kpɔ́n kaka bonu mi vɔ́ tito ɖevo bló. Zǎn wěɖexámɛ Biblu tɔn elɔ e ɖɔ xó dó mɛ e ma wà nǔ kpo nǔnywɛ kpo ǎ, bo nɔ nukɔn nú mɛ ɖevo b’ɛ ɖu axɔ́ é wu é: “Yawǔ yì mɔ axɔ́tɔ́nɔ ɔ, bo savo n’i, bo ɖè ta sín mɛ. A ma ɖè hwiɖée sín hɔzɔ enɛ ɔ mɛ ǎ hǔn, ma gbɔjɛ ó; ma sà kɔmlɔgɔ́ ó.” (Nǔnywɛxó 6:1-5) A na bo tlɛ yì mɔ ɛ nukɔntɔn ɔ bonu é ma kpa we ǎ hǔn, kpò ɖò byɔbyɔ ɛ wɛ ɖɔ mi na vɔ́ tito ɖevo bló.

  3.   Sɔ́ akwɛ ɖó tɛn e jɛxa é mɛ. “Mɛ e jló nǔ dín ɔ, nɔ ba na jɛ dɔkun zogbe; é ka nɔ tuùn ɖɔ ya na wá vunbla emi ǎ.” (Nǔnywɛxó 28:22) Nǔjlomɛ kpo nukúnkɛ́n kpo sixu zɔ́n bɔ è byɔ akwɛyózó mɛ, bo sixu lɛ́ cyɔn yɛ nǔ gbigbɔ tɔn lɛ jí.

  4.   Nǔ e a ɖó é ni nɔ kpé we. “Enyi mǐ ko sixu mɔ nǔ bo ɖu, bo mɔ avɔ bo dó ɔ, é ɖó na kpé mǐ.” (1 Timɔtée 6:8) Akwɛ sixu xɔ awǎjijɛ alǒ vivomɛninɔ ǎ. Mɛ e ɖó awǎjijɛ hugǎn ɖò gbɛ̀ ɔ mɛ lɛ é ɖé lɛ tíìn bo ɖó akwɛ nabi ɖé ǎ. Wǎn e ye yí nú xwédo yetɔn kpo xɔ́ntɔn yetɔn lɛ kpo é, gɔ́ nú xɔ́ntɔn e ye zun xá Mawu é wɛ nɔ na awǎjijɛ ye.—Nǔnywɛxó 15:17; 1 Piyɛ́ɛ 5:6, 7.