Skip to content

Xɔ́ntɔn zunzun

Xɔ́ntɔn zunzun

Etɛ ka Nyí Xɔ́ntɔn Adodwé?

Xɔ́ntɔn-nyijɛtɔ́ lɛ mimɔ vɛwǔ ɖebǔ ǎ, amɔ̌, nɛ̌ a ka sixu mɔ xɔ́ntɔn jɔ xɔ́ntɔn lɛ gbɔn?

Mɛɖokpónɔ ninɔ

Nú Un Ma Nyí Mɛɖé Mɛ Ǎ ɔ ka Lo?

É ka ɖò taji hugǎn ɖɔ a ni nyí mɛ ɖò mɛ e xó ɖò nǔ e ye ɖi nǔ na lɛ é wu é sí wɛ à? Alǒ a ni nɔ gbeji nú hwiɖée?

Xó ɖiɖɔ xá mɛ gbɔn wlɛnwín nǔnywɛ́ xwítíxwítí tɔn lɛ́ gblamɛ

Lěe è ná zé azɔ̌ “ɖó tɛn tɔn mɛ” gbɔn é

Wěɖexámɛ e sixú d’alɔ we bɔ a ma ná lɔn nú azɔ̌ towe ná d’avaja alɔwlíwlí towe mɛ ǎ é atɔ́ɔ́n.

Lee È Sixu Sɔ́ Nǔnywɛ Xwitixwiti Sín Nǔ lɛ Ðó Tɛn E Jɛxa Ye É Mɛ Gbɔn É

Nǔnywɛ xwitixwiti sín nǔ lɛ zinzan sixu wà ɖagbe nú alɔwliwli towe, é ka sixu lɛ́ wà nǔ dó wǔ tɔn. Ðětɛ wà nú alɔwliwli towɛ wɛ é ka ɖè?

Etɛ Un ka Ðó Na Tuùn Dó Fɔtóo Mímá Gbɔn Ɛntɛnɛti Jí Wu?

Fɔtóo e a yí wǎn na tawun lɛ é mímá gbɔn Ɛntɛnɛti jí nyí ali ɖagbe e nu a na kpó ɖò kpɔ́ xá xɔ́ntɔn towe lɛ kpo xwédo towe kpo ɖè é, amɔ̌, awovínú lɛ ɖ’emɛ ganji.

Zun Xɔ́ntɔn Ðò Ɛntɛnɛti Jí kpo Nǔnywɛ Kpo

Ðè ayi ɖ’ayǐ bo lɛ́ nɔ ayijayǐ mɛ hwenu e a ɖò kannu xá xɔ́ntɔn towe lɛ ɖò Ɛntɛnɛti jí é.

Xɔ́ntɔn mɛ ninɔ

Un ko ɖo gbesisɔmɛ bo ná byɔ́ xɔ́ntɔn mɛ wɛ a?

Nǔ atɔ́ɔ́n élɔ́ lɛ́ ná d’alɔ we bɔ nú a ɖo gbesisɔmɛ nú xɔ́ntɔnmɛninɔ kpó alɔwlíwlí kpó ɔ, a ná tuun.

Étɛ́ un ka ɖó ná ɖó nukún ɖo xɔ́ntɔnmɛninɔ hwenu?

Nǔ ɖěɖěe jí a sixú lin tamɛ dó hwenu e xɔ́ntɔnmɛninɔ mitɔn ná ɖo yiyi wɛ é atɔn.

Wanyiyi Jɛn Wɛ À Alǒ Jlǒ Hwenu Klewun ɖé Tɔn?

Kpɔ́n nǔ e wanyiyi adodwé kpo jlǒ hwenu klewun ɖé tɔn kpo nyí é.

Etɛ Biblu ka Ðɔ Dó Kpɔ́jijɛ Ma Wlí Alɔ Wu?

Alixlɛ́mɛ Mawu tɔn lɛ nɔ ɖɔ lee mǐ na ɖó kancica xwédo tɔn ɖagbe ɖé gbɔn é, bɔ nǔgbododó tɔn lɛ nɔ hɛn lè wá nú mɛ e nɔ xwedó ye lɛ é hwebǐnu.

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Ðó Sɛ́n lɛ Dó Xɔ́ntɔn Mɛ Ninɔ Wu Wɛ À?

Ayiɖeɖayǐ sín nǔ wɛ xɔ́ntɔn mɛ ninɔ nyí à alǒ nǔ ɖevo?

Etɛ ka Nyí Wanyiyi Adodwé Ɔ?

Nǔgbododó Biblu tɔn lɛ sixu d’alɔ Klisanwun lɛ bɔ ye na ba mɛ ɖagbe e ye na wlí alɔ xá é, lobo lɛ́ ɖè wanyiyi xlɛ́ yeɖée ɖò alɔwliwli ɔ gudo.

Hwɛgbe lɛ́ ɖiɖeɖɛ

Etɛwu Un ka Ðó Na Nɔ Byɔ Hwɛsɔ́kɛ?

Enyi a na bo tlɛ lin ɖɔ emi kún kú hwɛ bǐ mlɛ́mlɛ́ ó ɔ, kpɔ́n nǔ taji e wu a ɖó na ɖɔ “ma sin xomɛ ó” lɛ é atɔn.

Etɛ Biblu ka Ðɔ Dó Xomɛsin Wu?

Hwebǐnu wɛ xomɛsin nɔ sɔgbe à? Etɛ a ka ɖó na wà hwenu e xomɛ jɛ sinsin we jí é?

Etɛ ka Nɔ Nyí Hwɛsɔ́kɛmɛ?

Biblu ɖɔ nǔ atɔ́ɔ́n ɖé lɛ xó bɔ a sixu bló dó sɔ́ hwɛ kɛ mɛɖé.

Prejudice and Discrimination

Lěe è sixú ɖu ɖo wǎngbɛ́númɛ jí gbɔn é—Ma nɔ ɖe mɛɖé ɖó vo ɖo mɛɖé mɛ ó

Wa nǔ Mawu e ma nɔ ɖe mɛɖé ɖó vo ɖo mɛɖé mɛ ǎ é ɖɔhun, bó hɔn ɖɔ nú linlin nyanya e a nɔ ɖó dó mɛ ɖěvo lɛ́ wú é.

É ka sixú nyɔ́ bló bɔ è ná nɔ wa nǔ xá mɛ e ɖó sinmɛ agbaza tɔn vovo lɛ́ é bǐ ɖó zɛ̌nzɛ̌n a? Étɛ́ Biblu ka ɖɔ?

Mɛ lǐvi mɔ̌kpán wɛ ɖo lěe yě ná nɔ wa nǔ xá mɛ ɖěvo lɛ́ kpó sísí kpó, kpódó yɛ̌yi kpán gbɔn é kplɔ́n wɛ ɖo Biblu mɛ.

Hwetɛnu Xomɛnyínyɔ́ ka Na Ðu Ðò Wangbɛnúmɛ Jí?

É sixu vɛwǔ cobɔ è na ɖu ɖò linlin agɔ ɖiɖó dó mɛ ɖevo wu jí. Kpɔ́n lee Jwifu ɖé kpo mɛ e nɔ nɔ Palestine é ɖé kpo kpéwú bo wà mɔ̌ b’ɛ kpa ye gbɔn é.

Un Jló Na Liza Xá Nǔagɔwiwa

Rafika byɔ gbɛ̌ta gǔfínfɔ́n tɔn ɖé mɛ, bá liza xá nǔagɔwiwa. Amɔ̌, é mɔ akpá e Biblu dó ɖɔ fífá kpo nǔjlɔjlɔwiwa kpo na tíìn ɖò Axɔ́suɖuto Mawu tɔn glɔ́ é.