Přejít k článku

Přejít na obsah

Bible — Kniha přesných proroctví, 8. část

„Ať přijde tvé království“

Bible — Kniha přesných proroctví, 8. část

Toto je poslední ze série osmi článků, které rozebírají jeden význačný rys Bible — její proroctví neboli to, co předpověděla do budoucnosti. Cílem těchto článků je odpovědět na tyto otázky: Jsou biblická proroctví pouze výmyslem chytrých lidí? Nebo jsou inspirována Bohem? Vybízíme vás, abyste prozkoumali důkazy.

LIDÉ, kteří se hlásí ke křesťanství, se už téměř dva tisíce let modlí, aby přišlo Boží království. Tento zvyk je založený na slovech samotného Ježíše Krista, který své následovníky učil, aby se modlili: „Ať přijde tvé království. Ať se stane tvá vůle, jako v nebi, tak i na zemi.“ (Matouš 6:10)

Co je tím královstvím, o které se tolik lidí modlí? Je to Boží nebeská vláda, která nahradí všechny ostatní vlády. Králem tohoto Království je Ježíš a vykonává Boží vůli v nebi i na zemi. (Daniel 2:44; 7:13, 14) V pravý čas Bůh vyslyší tuto modlitbu tak, že skoncuje s veškerou špatností a utrpením a zachrání nespočetný „velký zástup“ svých věrných služebníků. (Zjevení 7:9, 10, 13–17) Potom „spravedliví budou vlastnit zemi a budou na ní přebývat navždy“. (Žalm 37:29)

Můžeme nějak zjistit, jaké podmínky zde budou za Kristovy vlády? Určitě ano. Když byl Ježíš na zemi, dal najevo, že chce a také dokáže vyřešit problémy lidstva. Prozkoumejme tedy čtyři biblická proroctví a uvažujme o tom, jak Ježíš v malém měřítku ukázal,  co udělá po celé zemi jako král Božího nebeského království.

1. proroctví:

Jehova „působí, aby války ustaly až do nejzazšího konce země. Láme luk, a kopí opravdu seká na kusy; vozy pálí v ohni.“ (Žalm 46:8, 9)

Splnění: Ježíš Kristus, „Mírumilovný kníže“, nastolí na naší planetě trvalý mír. Prostřednictvím vzdělávacího programu a globálního odzbrojení Boží království sjednotí všechny lidi, takže budou jako jedna velká rodina. (Izajáš 2:2–4; 9:6, 7, poznámka pod čarou; 11:9)

Co ukazují dějiny:

Ježíš své následovníky učil, aby nebrali do ruky zbraň, ale žili s druhými lidmi v míru. Když se ho jeden z jeho učedníků snažil ochránit, řekl mu: „Vrať svůj meč zpátky na jeho místo, neboť všichni, kdo berou meč, mečem zahynou.“ (Matouš 26:51, 52) Ježíš prohlásil, že praví křesťané se poznají podle toho, že si projevují lásku. (Jan 13:34, 35)

2. proroctví:

„Na zemi bude spousta obilí; na vrcholku hor bude nadbytek.“ (Žalm 72:16)

Splnění: Za vlády Božího království budou mít všichni lidé dostatek kvalitního jídla a nikdo nebude podvyživený ani nebude umírat hladem.

Co ukazují dějiny:

Když byl Ježíš na zemi, měl s hladovými lidmi opravdový soucit a bylo velmi působivé, jak dokázal zázračně nasytit velké zástupy. Jeden očitý svědek podal tuto zprávu: „[Ježíš] zástupům přikázal, aby spočinuly na trávě, a vzal pět chlebů a dvě ryby, vzhlédl k nebi a vyslovil požehnání, a když rozlámal chleby, rozdělil je učedníkům a učedníci zase zástupům. Tak všichni jedli a nasytili se a sebrali přebytek úlomků, dvanáct plných košů. A přece těch, kteří jedli, bylo asi pět tisíc mužů kromě žen a malých dětí.“ (Matouš 14:14, 19–21)

3. proroctví:

„Žádný usedlík neřekne: ‚Jsem nemocný.“‘ (Izajáš 33:24) „Otevřou [se] oči slepých, a uši hluchých, ty budou zprůchodněny. V tom čase bude chromý šplhat jako jelen a jazyk oněmělého bude volat radostí.“ (Izajáš 35:5, 6)

 Splnění: Boží království odstraní každou nemoc a tělesnou vadu. Slepí lidé uvidí. Hluší uslyší a budou mluvit. Nikdo už nebude potřebovat žádné léky, nemocnice ani lékaře.

Co ukazují dějiny:

Když Ježíš učil lidi o Božím království, ochotně také léčil všechny jejich nemoci a postižení. V malém měřítku tak ukázal, co jako král nebeského Království udělá na celé zemi. (Lukáš 7:22; 9:11)

4. proroctví:

Bůh „opravdu navždy pohltí smrt“. (Izajáš 25:8)

Splnění: Během Kristovy vlády budou lidé, kteří jsou „v pamětních hrobkách“, vzkříšeni, aby žili v ráji na zemi. (Jan 5:28, 29) Ježíš porazí smrt, našeho nejkrutějšího nepřítele, a tím nám umožní žít věčně. (Žalm 37:29)

Co ukazují dějiny:

Přinejmenším třikrát Ježíš dokázal, že má moc přivést mrtvého člověka zpátky k životu. (Lukáš 7:11–15; 8:41–55; Jan 11:38–44) Potom co sám zemřel, asi 500 očitých svědků mohlo potvrdit, že byl vzkříšen. (1. Korinťanům 15:3–8)

Tato osmidílná série článků rozebírala řadu biblických proroctví, která se už splnila nebo se právě plní. Všechna tato proroctví a ještě mnohá další ukazují, že Bible není pouze výmyslem chytrých lidí, ale že jejím autorem je Bůh. Nemůže být pochyb o tom, že „celé Písmo je inspirováno Bohem“. (2. Timoteovi 3:16)

Protože Bible je knihou spolehlivých proroctví, máte pádné důvody věřit tomuto slibu: „Ještě chvilku, a ničemný již nebude; a jistě budeš věnovat pozornost jeho místu, a on nebude. Ale mírní, ti budou vlastnit zemi a vskutku naleznou své největší potěšení v hojnosti pokoje.“ (Žalm 37:10, 11)