Žalmy 72:1–20

 • Pokojná vláda Božího krále

  • Ti, kdo jednají správně, budou vzkvétat (7)

  • Poddaní od moře k moři (8)

  • Osvobození od násilí (14)

  • „Na zemi bude spousta obilí“ (16)

  • Boží jméno bude chváleno navždy (19)

O Šalomounovi. 72  Bože, nauč krále svá soudcovská rozhodnutía obdař syna krále svou spravedlností.+   Ať hájí tvůj lid spravedlivě,tvé bezmocné podle práva.+   Ať hory přináší lidu pokoja pahorky spravedlnost.   Ať brání* bezmocné z lidu,ať zachraňuje syny chudýcha ať drtí podvodníky.+   Budou se tě bát, dokud bude svítit sluncea měsíc bude na nebi,po generaci za generací.+   Bude jako déšť, který se snáší na posečenou louku,jako dešťové spršky, které zavlažují zemi.+   Ti, kdo jednají správně, budou za jeho dnů vzkvétat,*+a dokud bude měsíc na nebi, bude vládnout pokoj.+   Bude mít poddané* od moře k mořia od Řeky* až do konců země.+   Obyvatelé pouští se mu budou klaněta jeho nepřátelé budou lízat prach.+ 10  Králové Taršiše a ostrovů budou platit poplatky.+ Králové Sáby* a Seby přinesou dary.+ 11  Všichni králové se mu poklonía všechny národy mu budou sloužit. 12  On osvobodí chudé, kteří volají o pomoc,i bezmocné a každého, kdo nemá pomocníka. 13  Slabých* a chudých mu bude líto,chudým zachrání život. 14  Vysvobodí je* z útlaku a násilía jejich krev bude v jeho očích drahocenná. 15  Ať žije a dostane zlato ze Sáby.+ Ať se za něj stále pronáší modlitbya celý den se mu žehná. 16  Na zemi bude spousta obilí,+i na vrcholcích hor ho bude nadbytek. Králova úroda bude velká jako libanonské lesy+a lidé z města rozkvetou jako polní tráva.+ 17  Ať jeho jméno trvá věčně,+ať se jeho jménu daří tak dlouho jako slunci. Ať lidé jeho prostřednictvím získají požehnání+a ať ho všechny národy prohlásí za šťastného. 18  Ať je chválen Bůh Jehova, Izraelův Bůh,+jediný, kdo dělá úžasné věci.+ 19  Ať je navždy chváleno jeho slavné jméno+a jeho sláva ať naplní celou zemi.+ Amen a amen. 20  Tím končí modlitby Jišaiova syna Davida.+

Poznámky

Dosl. „soudí“.
Dosl. „rašit“.
Nebo „bude vládnout“.
Tj. Eufratu.
Nebo „Šeby“.
Nebo „bezvýznamných“.
Nebo „vyplatí jejich duši“.