Přejít k článku

Přejít na obsah

 Co říká Bible

Trestá Bůh lidi přírodními katastrofami?

Trestá Bůh lidi přírodními katastrofami?

NĚKTĚŘÍ lidé jsou přesvědčení, že Bůh na nás sesílá přírodní katastrofy, aby nás trestal. Jiní s tímto názorem nesouhlasí. A další nevědí, co si o tom mají myslet. Jeden profesor religionistiky uvedl: „Většina náboženství připouští, že nikdo nemůže s jistotou říct, jestli jsou přírodní katastrofy Boží vůlí.“

Uspokojivé odpovědi však předkládá Bible. Objasňuje nejen to, zda Bůh v dnešní době trestá lidi přírodními katastrofami, ale také co je příčinou utrpení, které postihuje tolik lidí.

Písmo obsahuje vzor Božího jednání

O Bohu, který se jmenuje Jehova, Bible odhaluje dvě základní pravdy. Za prvé, je Stvořitelem, a proto má moc a autoritu ovládat přírodní živly. (Zjevení 4:11) Za druhé, to, co dělá, je vždycky v souladu s jeho osobností, vlastnostmi a zásadami. U Malachiáše 3:6 prohlašuje: „Já jsem Jehova, nezměnil jsem se.“ Mějme tyto základní pravdy na mysli, když budeme uvažovat o dvou událostech, ke kterým došlo v minulosti — o potopě a o velkém suchu. Uvidíme, že když Bůh v biblických dobách použil přírodní síly k vykonání svých rozsudků, vždycky (1) dal výstrahu, (2) vysvětlil důvod a (3) poskytl ochranu svým poslušným služebníkům.

Potopa v Noemově době

Výstraha.

Několik desetiletí před potopou Jehova řekl Noemovi: „Pokud jde o mne, hle, já přivedu na zemi potopu vod, abych zničil všechno tělo pod nebesy.“ (1. Mojžíšova 6:17) Noe, „kazatel spravedlnosti“, upozorňoval lidi na to, co má přijít, ale oni tomu nevěnovali pozornost. (2. Petra 2:5; Matouš 24:39)

Důvod.

Jehova oznámil: „Konec všeho těla přišel přede mne, protože je země plná násilí kvůli nim.“ (1. Mojžíšova 6:13)

Ochrana.

Jehova dal Noemovi podrobné pokyny ke stavbě archy, která měla sloužit k záchraně. „Přežil . . . Noe a ti, kdo s ním byli v arše.“ (1. Mojžíšova 7:23)

Sucho v Izraeli

Výstraha.

Předtím než Jehova způsobil v Izraeli velké sucho, prostřednictvím svého proroka Elijáše oznámil: „Během těchto let nenastane ani rosa, ani déšť, jedině z nařízení mého slova!“ (1. Královská 17:1)

Důvod.

Jehova přivodil sucho proto, že Izraelité uctívali falešného boha Baala. Elijáš to králi Achabovi zdůvodnil slovy: „Opustili [jste] Jehovova přikázání a následoval jsi Baaly.“ (1. Královská 18:18)

Ochrana.

Během sucha Jehova svým poslušným služebníkům opatřoval jídlo. (1. Královská 17:6, 14; 18:4; 19:18)

Co z Božího jednání poznáváme

Neexistují žádné důkazy, že by dnes Bůh trestal lidi přírodními katastrofami. Miluje právo a nikdy nesmetl „spravedlivého s ničemným“. (1. Mojžíšova 18:23, 25) O ty,  kdo ho poslouchali, se vždycky postaral. V dnešní době ale takové katastrofy postihují všechny lidi bez rozdílu.

Bůh není zodpovědný za lidské utrpení.

Je jasné, že současné přírodní katastrofy neodpovídají vzoru Božího jednání, o kterém se píše v Písmu. Navíc kdyby měl Bůh tyto nešťastné události na svědomí, odporovalo by to jeho osobnosti. U Jakuba 1:13 je napsáno, že nezkouší lidi zlými věcmi, a v 1. Jana 4:8 se říká, že „Bůh je láska“. Nikdy nebyl zodpovědný za utrpení nevinných lidí, které postihly bouře, zemětřesení a podobné tragédie. Přijde ale někdy doba, kdy už žádné katastrofy nebudou?

Utrpení skončí

Bůh Jehova si nikdy nepřál, aby lidstvo trpělo v důsledku přírodních katastrof. Jeho vůlí je, aby lidé žili věčně na zemi v pokojných podmínkách. Podobně jako to udělal v Noemově době, i dnes zasáhne do lidských záležitostí a odstraní špatnost. Po celém světě nechává oznamovat, co má přijít, a tím dává lidem možnost se zachránit. (Žalm 37:9, 11, 29; Matouš 24:14)