Daniel 7:1–28

 • Vidění čtyř zvířat (1–8)

  • Objevuje se povýšený malý roh (8)

 • Prastarý na dny začíná soudit (9–14)

  • Syn člověka dostává království (13, 14)

 • Danielovi je dán výklad (15–28)

  • Čtyři zvířata jsou čtyři králové (17)

  • Království mají dostat svatí (18)

  • Povstane deset rohů neboli králů (24)

7  V prvním roce babylonského krále Belšacara+ měl Daniel na svém lůžku sen a vidění.+ Potom ten sen zapsal.+ Zaznamenal o tom úplnou zprávu.  Daniel prohlásil: „V noci jsem ve vidění viděl, jak čtyři nebeské větry vzdouvají ohromné moře.+  A z moře vyšla čtyři obrovská zvířata,+ každé jiné.  První vypadalo jako lev,+ ale mělo orlí křídla.+ Viděl jsem, jak mu byla křídla vytržena, zvedli ho ze země a postavili na dvě nohy jako člověka a bylo mu dáno lidské srdce.  Pak se objevilo druhé zvíře, které vypadalo jako medvěd.+ Bylo na jedné straně zvednuté a mělo v tlamě mezi zuby tři žebra. A bylo mu řečeno: ‚Vstaň, sežer hodně masa.‘+  Díval jsem se dál a objevilo se další zvíře. Vypadalo jako levhart,+ ale na zádech mělo čtyři křídla, jako jsou ptačí. Mělo čtyři hlavy+ a byla mu dána moc vládnout.  Díval jsem se dál a uviděl jsem v tom nočním vidění čtvrté zvíře, strašlivé a děsivé, neobyčejně silné a mělo veliké železné zuby. Hltalo a drtilo, a co zbylo, zadupalo nohama.+ Bylo jiné než všechna předchozí zvířata a mělo deset rohů.  Když jsem si ty rohy prohlížel, najednou se mezi nimi objevil jiný roh, malý,+ a tři z těch prvních rohů byly před ním vytrženy. Ten roh měl oči jako člověk a ústa, která mluvila povýšeně.*+  Potom jsem viděl, jak byly rozestaveny trůny a Prastarý na dny+ se posadil.+ Oděv měl bílý jako sníh+ a vlasy na hlavě jako čistou vlnu. Jeho trůn byly plameny ohně a kola trůnu byla hořící oheň.+ 10  Z místa před ním vycházel a tekl ohnivý proud.+ Sloužilo mu tisíc tisíců a stálo před ním desettisíckrát deset tisíc.+ Soud+ zasedl a byly otevřeny knihy. 11  Díval jsem se dál, protože jsem slyšel, jak ten roh mluví povýšeně.*+ Potom jsem viděl, jak bylo to zvíře zabito a jeho tělo bylo hozeno do ohně a zničeno. 12  Ostatním zvířatům+ byla odebrána moc vládnout, ale jejich život byl prodloužen o čas a období. 13  Díval jsem se dál a uviděl jsem v tom nočním vidění, jak někdo podobný synu člověka+ přicházel s nebeskými oblaky. Směl přistoupit k Prastarému na dny+ a přivedli ho až před něj. 14  A byla mu dána vláda,+ čest+ a království, aby mu sloužili lidé všech národů a jazyků.+ Jeho vláda je věčná vláda, která neskončí, a jeho království nebude zničeno.+ 15  Já, Daniel, jsem byl rozrušený, protože to, co jsem ve vidění spatřil, mě vyděsilo.+ 16  Přistoupil jsem k jednomu z těch, kdo tam stáli, a zeptal jsem se ho, co to znamená. A tak mi odpověděl a sdělil mi výklad těch věcí. 17  ‚Ta čtyři obrovská zvířata+ jsou čtyři králové, kteří vzejdou ze země.+ 18  Ale království dostanou svatí Nejvyššího+ a bude jim patřit+ navždy – po celou věčnost.‘ 19  Pak jsem chtěl vědět víc o tom čtvrtém zvířeti, které bylo jiné než všechna ostatní, bylo mimořádně strašlivé, mělo železné zuby a měděné drápy, hltalo a drtilo, a co zbylo, zadupalo nohama.+ 20  Také jsem chtěl vědět víc o deseti rozích+ na jeho hlavě a o tom jiném rohu, který se objevil a před kterým tři padly,+ o tom rohu, který měl oči a ústa mluvící povýšeně* a který byl větší než ty ostatní. 21  Díval jsem se dál, jak ten roh vede válku se svatými a vítězí nad nimi+ 22  do doby, než přišel Prastarý na dny+ a byl vydán rozsudek ve prospěch svatých Nejvyššího+ a přišel stanovený čas, aby svatí dostali království.+ 23  Řekl mi toto: ‚Čtvrté zvíře je čtvrté království, které vznikne na zemi. Bude jiné než všechna ostatní království a pohltí celou zemi a podupe ji a rozdrtí.+ 24  Deset rohů znamená deset králů, kteří z toho království povstanou. A po nich povstane ještě jiný král, bude se lišit od těch předchozích a pokoří tři krále.+ 25  Bude mluvit proti Nejvyššímu+ a bude stále pronásledovat svaté Nejvyššího. Bude mít v úmyslu změnit časy a zákon a oni mu budou vydáni do rukou na čas, časy a půl času.*+ 26  Ale zasedne soud, odeberou mu jeho vládu a zničí ho a úplně vyhladí.+ 27  A království a vláda a velkolepost všech království pod nebesy budou dány lidu, který je tvořen svatými Nejvyššího.+ Jejich království bude věčné+ a všechny vlády jim budou sloužit a budou je poslouchat.‘ 28  Tím končí tato zpráva. Mě, Daniela, moje myšlenky tak vylekaly, že jsem zbledl.* Ale uchoval jsem si to všechno ve svém srdci.“

Poznámky

Nebo „vychloubačně“.
Nebo „vychloubačná slova“.
Nebo „vychloubačně“.
Tj. tři a půl času.
Nebo „můj vzhled se změnil“.